Overeenkomst tu delft en de student met betrekking tot het collegegeldvrij besturen gedurende het academisch jaar 2012-2013 OndergetekendenDovnload 14.27 Kb.
Datum28.08.2016
Grootte14.27 Kb.

Overeenkomst TU Delft en de student met betrekking tot het collegegeldvrij besturen gedurende het academisch jaar 2012-2013
Ondergetekenden:
de uit hoofde van art. 1.8 lid 2 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) rechtspersoonlijkheid bezittende instelling Technische Universiteit Delft,

voor deze overeenkomst domicilie kiezende aan de Stevinweg nr. 1 te Delft, rechtsgeldig vertegenwoordigd door A. van der Ster, die deze overeenkomst namens de TU Delft zal ondertekenen,

hierna te noemen: “de TU Delft”;
en [naam], student aan de TU Delft, nr. [studentnummer], geboren [dag-maand-jaar] in [geboorteplaats], wonende aan de [straat] in [woonplaats];

hebben in aanmerking genomen:
dat de TU Delft haar studenten wenst te stimuleren om zich ook buiten de studie (verder) te bekwamen door de uitoefening van bestuursfuncties in gezelligheidsverenigingen, studieverenigingen, medezeggenschap, sport, cultuur en maatschappelijke activiteiten;

dat art. 7.51 van de WHW bepaalt dat het instellingsbestuur van een universiteit of hogeschool voorzieningen dient te treffen ter financiële ondersteuning van de student die ten gevolge van bijzondere omstandigheden studievertraging heeft opgelopen of dreigt op te lopen (het zogenaamde Profileringsfonds);


dat de TU Delft aan art. 7.51 WHW uitvoering heeft gegeven door de Regeling afstudeersteun studenten TU Delft (Ras) vast te stellen;
dat per 1 september 2012 een wijziging van art. 7.51 WHW in werking is getreden op grond waarvan het instellingsbestuur voorzieningen kan treffen ter financiële ondersteuning van de student die een voltijd bestuursactiviteit verricht zonder te zijn ingeschreven en collegegeld te betalen (het zogenaamde collegegeldvrij besturen);
dat deze voorziening de vorm dient te hebben van een overeenkomst;
dat de TU Delft heeft besloten om het collegegeldvrij besturen voor studenten aan deze universiteit mogelijk te maken;
dat partijen de voorwaarden van het collegegeldvrij besturen in deze overeenkomst wensen vast te leggen, waarbij zij erkennen dat het succesvol afronden van de studie voor hen de allerhoogste prioriteit heeft;
dat partijen uitgaan van de intentie van de student om zich na afloop van het bestuursjaar in te schrijven als student.

VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:
Artikel 1 Doelstelling van deze overeenkomst
1.1 De student komt in aanmerking voor financiële ondersteuning uit het profileringsfonds indien hij:

a) gedurende het academisch jaar 2011-2012 stond ingeschreven aan de TU Delft voor een voltijdse initiële opleiding waarvoor hij het wettelijk collegegeld verschuldigd is;

b) gedurende het academisch jaar 2012-2013 een fulltime bestuurlijke activiteit van 12 maanden zal verrichten ten behoeve van een op de Garantiemaandenlijst 2012-2013 (bijlage bij de Ras) opgenomen organisatie;

c) gedurende het academisch jaar 2012-2013 niet als student of extraneus aan de TU Delft of een andere instelling staat ingeschreven.
  1. De student dient zich naar beste weten en kunnen in te spannen teneinde de bestuurlijke activiteit volledig te kunnen verrichten.
  1. De student is gehouden om in voorkomende gevallen zelf voor uitschrijving als student of extraneus zorg te dragen.


Artikel 2 Specifieke bepalingen omtrent gebruik faciliteiten


  1. De student mag geen enkele vorm van onderwijs volgen en geen gebruik maken van toetsingsmogelijkheden, zoals examens en tentamens, in welke vorm en in welke modaliteit dan ook.
  1. De student heeft te allen tijde vrije toegang tot de gebouwen en de terreinen van de TU Delft.
  1. Overminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, mag de student gebruik blijven maken van de door TU Delft aangeboden voorzieningen, waaronder in ieder geval het gebruik van de TU Delft Library en de ICT-voorzieningen.


Artikel 3 Omvang van de financiële ondersteuning


  1. De voorwaarden uit het profileringsfonds van de TU Delft op basis van de Regeling afstudeersteun studenten (Ras), zoals opgenomen in het Studentenstatuut van de TU Delft (http://www.tudelft.nl/studentenstatuut), zijn op de te verlenen financiële ondersteuning van toepassing, onverminderd hetgeen in deze overeenkomst is opgenomen.  1. De omvang van de financiële ondersteuning wordt vastgesteld conform het bepaalde in art. 9.2 van de Ras
  1. In afwijking van het bepaalde in art. 10.1 van de Ras, zal de financiële ondersteuning ten tijde van het verrichten van de fulltime bestuurlijke activiteit worden betaald.


Artikel 4 Looptijd
Deze overeenkomst gaat in op 1 september 2012 en eindigt van rechtswege op 31 augustus 2013.
Artikel 5 Algemeen
5.1 De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
5.2 Wijzigingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Delft, [dag maand] 2012


Technische Universiteit Delft De studentDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina