Overeenkomst wase clubsDovnload 0.76 Mb.
Pagina1/10
Datum17.08.2016
Grootte0.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
OVEREENKOMST

WASE CLUBS

www.waseclubs.be

Verslag van de algemene Bestuursvergadering te Bosdam Beveren op 7 maart 2016.

stamnr. 6299
Aanwezig bestuursleden:

G.Van Den Abbeele, R. Vercauteren, K. Hoebeke, Et. Baert, Fr. Hoogers, A.Martens, ,

G. Van Vossel

Verontschuldigd:

Maes Rudy, A.De Wael, P.De Clippeleir, Et.D’Eer, M.Maertens.

 1. Openingswoord en verwelkoming door Gustaaf Van den Abbeele Voorzitter OWC..
 1. Overzicht N.S.C. daar Paul de Clippeleir niet aanwezig kon zijn heb ik de gestemde teksten

Van de zitting van 15-02-2016 overgenomen.

Verslag en gestemde teksten van de zitting van 15-02-2016


(15-02) Boetes ten laste van toegewezen aangeslotenen
Inwerkingtreding: 01.07.2016
Artikel 267 Geschillencommissie voor het Amateurvoetbal
1. Samenstelling
De Geschillencommissie voor het Amateurvoetbal is samengesteld uit tien leden, vijf Nederlandstalige en vijf Franstalige, als volgt benoemd:.


 • twee leden – één van elke taalrol –, waarvan één jurist, die de clubs van 3de nationale afdeling vertegenwoordigen;

 • twee leden – één van elke taalrol –, waarvan één jurist, die de clubs van bevordering vertegenwoordigen;

 • zes leden – drie van elke taalrol –, waarvan één jurist, die de clubs van de provinciale afdelingen vertegenwoordigen.

De Nederlandstaligen enerzijds, en de Franstaligen anderzijds, vormen een subkamer.


2. Bevoegdheden
21. De Geschillencommissie voor het Amateurvoetbal oordeelt, met inachtneming van de principes vervat in Art. 201 en 1701, in eerste aanleg over:


 • de klachten betreffende vergoedingen van welke financiële aard ook tussen clubs en spelers niet voortvloeiende uit een arbeidsovereenkomst;

 • zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de Provinciale Comités en het Sportcomité, het verhaal ingediend door een speler tegen een beslissing van zijn club niet behorend tot het Betaald Voetbal;

 • de eventuele inbreuken op het vervullen van de wettelijke bepalingen en verplichtingen.

Artikel 901 Soorten transfers of mutaties ● Taks ● Geschillen


1. Algemeenheden:
Ongewijzigd tot:
2. Geschillen bij transferverrichtingen
Ongewijzigd.
Toevoegen:
3. Financiële geschillen bij de heraansluiting van de amateur die ontslag nam in de periode van 1 tot 30 april (Art. 522)
31. Een lid dat het voorwerp uitmaakt van een heraansluiting na ontslag als amateur in de periode van 1 tot 30 april mag bij de nieuwe club geen wedstrijden spelen noch een officiële functie vervullen indien de vorige club een vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft op het betrokken lid en om toepassing vraagt van dit artikel.
32. Procedure
321. In toepassing van Art.1751:

 • wordt het betrokken lid in gebreke gesteld om de schuld te vereffenen

 • bij niet betaling, dient er een vordering ingediend te worden bij de KBVB, waarin toepassing van dit artikel wordt gevraagd.


322. Het betrokken lid wordt binnen de maand opgeroepen door de bevoegde bondsinstantie om gehoord te worden. Indien de bondsinstantie van oordeel is dat het om een vaststaande en opeisbare schuldvordering gaat, verbiedt zij het betrokken lid bij de nieuwe club wedstrijden te spelen en/of een officiële functie te vervullen.
323. Inwerkingtreding van dit verbod: zie Art. 1912.
324.Het betrokken lid kan ten allen tijde aan de secretaris van de bevoegde bondsinstantie het bewijs leveren dat de schuldvordering volledig voldaan is. Het verbod vervalt daags nadat de club hieromtrent door de KBVB via E-Kickoff hiervan in kennis gesteld is.

Artikel 522 Ontslag tijdens de periode van 1 april tot 30 april ● Eventuele heraansluiting ● Speelgerechtigdheid


Toevoegen:
9. Financiële geschillen bij de heraansluiting, en eventueel verbod tot spelen of officiële functies te vervullen:

Art. 901

Artikel 1751 Geschillen wegens verschuldigde sommen: procedure


1. Voorafgaand de procedure
De schuldeisers moeten, vooraleer de procedure tot invordering van een schuld in te leiden, de schuldenaar aangetekend in gebreke stellen en aanmanen de schuld te betalen.
2. Indienen van een vordering
De schuldeiser kan bij de KBVB een vordering indienen zo de schuld niet voldaan werd op de gestelde vervaldag of binnen de zeven dagen volgend op de datum, vermeld op het afgiftebewijs van voornoemde aangetekende zending, rekening houdend met de verjaringstermijnen. Bij de vordering voegt de eiser een afschrift van de titel, al de stukken van het dossier ondermeer een afschrift van het totaal van de schulden, de kopij van ingebrekestelling evenals het bewijs van de aangetekende zending.
3. Financiële geschillen bij de heraansluiting van de amateur die ontslag nam in de periode van 1 tot 30 april (Art. 522)
Indien het geschil betrekking heeft op schulden die de betrokken amateur die ontslag nam in de periode van 1 tot 30 april nog heeft bij zijn vorige club, verloopt de procedure verder zoals bepaald in Art. 901.3.
4. Beslissing ● Intresten
Indien het geschil betrekking heeft op andere schulden als deze bepaald onder punt 3 hiervoor:
41. Bij niet-betaling stelt de bevoegde bondsinstantie de betalingsmodaliteiten en termijnen vast. Zij kan tevens verwijlintresten opleggen die, behoudens afwijkende overeenkomst, berekend worden op basis van de gerechtelijke intrest in voege in burgerlijke zaken op de dag dat de schuld eisbaar werd, vermeerderd met 4%.
42. De dag waarop de schuld eisbaar wordt is de contractuele vervaldag. Indien er geen bepaald werd, wordt de vervaldag vastgesteld op de datum (poststempel is rechtsgeldig) van de in 1 hierboven verplichte ingebrekestelling.
5. Gedwongen tenuitvoerlegging
51. Wanneer de schuldenaar een in kracht van gewijsde gegane beslissing niet uitvoert, licht de schuldeiser de KBVB van deze tekortkoming in. De KBVB stelt bij aangetekend schrijven de nalatige club of aangeslotene in gebreke de schuld en/of de intresten binnen de zeven dagen te vereffenen.
52. Bij gebreke aan deze aanmaning te voldoen, wordt de schuldenaar in de toestand van sportieve inactiviteit geplaatst (Art. 1922).
53. Wat betreft de uitvoerbaarheid van een scheidsrechterlijke uitspraak dient rekening gehouden te worden gehouden met artikel 1710 Gerechtelijk Wetboek.
(15-24) Forfait van een ploeg: sancties
Inwerkingtreding: onmiddellijk
Artikel 1527 Forfait van een ploeg: sancties
Ongewijzigd tot:
2. Boetes ten bate van de bond


Algemeen forfaitNiet strafbaar

Kampioenschappen nationale afdelingen

Vóór 1 juni

Kampioenschappen provinciale afdelingen 1, 2, 3 en 4Uiterlijk op de eerste werkdag na de provinciale algemene vergadering

Alle andere afdelingenbinnen een termijn van veertien dagen die aanvangt op de datum van de publicatie der voorlopige reeksen in de bondsbladen


Boete ten bate van de bond
Deze boetes blijven verworven, ook indien de club het algemeen forfait intrekt.

Ambtshalve ingeschreven ploeg

Nationale afdelingen Heren

1.000,00 EUR

Nationale afdelingen Dames

100,00 tot 500,00 EUR

Verplicht ingeschreven ploeg

Nationale afdelingen Heren

1.000,00 EUR

Niet verplicht ingeschreven ploegenEerste ploegen provinciale afdelingen Heren

500,00 EUR

Eerste ploegen provinciale afdelingen Dames

100,00 EUR

Andere


ploegen

Forfait voor aanvang van de competitie

Jeugd 2/2, 5/5 en 8/8

60,00 EUR

Andere jeugd 11/11

120,00 EUR

Andere categorieën seniores

200,00 EUR

Forfait na aanvang van de competitie

Jeugd 2/2, 5/5 en 8/8

30,00 EUR

Andere jeugd 11/11

60,00 EUR

Andere categorieën seniores

100,00 EUR

Bij forfait voor een bepaalde wedstrijd

 • Bij forfait voor een bepaalde wedstrijd wordt de in gebreke zijnde club bestraft met een boete van 10,00 EUR.

 • Voor een vriendschappelijke wedstrijd of een tornooi, zijn de boetes en, behoudens andersluidende overeenkomst, de vergoedingen dezelfde als voor een officiële wedstrijd.


Vervolg ongewijzigd

(15-43) Competitie van het Betaald Voetbal 1B
Inwerkingtreding: 01.07.2016
Artikel 1544 Competitie van het Betaald Voetbal 1B
Bepalingen geldig vanaf het seizoen 2016-2017
Ongewijzigd tot:
7. Verplichtingen voor de club die stijgt naar de afdeling Betaald Voetbal 1B
71. De kampioen van de afdeling 1ste klasse amateurs stijgt naar de afdeling Betaald Voetbal 1B, op voorwaarde dat hij minstens de licentie van 2de Nationale (Betaald Voetbal 1B) heeft bekomen, ongeacht de licentie die de daler uit de afdeling Betaald Voetbal 1B, die hij vervangt, heeft bekomen
72. Indien de kampioen van de 1ste klasse amateurs niet minstens de licentie 1B voor het Betaald Voetbal heeft bekomen zal hij worden vervangen door de best geplaatste club die minstens de licentie 1B voor het Betaald Voetbal heeft bekomen.
Rest van het artikel ongewijzigd

Artikel 1551 Competitie van 1ste klasse amateurs


Bepalingen geldig vanaf het seizoen 2016-2017
Ongewijzigd tot:
3. Play-off amateurvoetbal - Kampioen van België Amateurvoetbal
31. De eerste vier geklasseerde clubs van het kampioenschap betwisten een play-off in heen- en terugwedstrijden.
32. Voor de aanvang van deze play-off, krijgen de clubs 50% van het aantal punten toegewezen dat zij in het kampioenschap bekomen hadden.

Indien dit geen geheel getal is, wordt het afgerond naar de hogere eenheid.


33. Bij de opmaak van de rangschikking na de 6 wedstrijden wordt er eerst het eventueel ter afronding toegekende halve punt (zie punt 32. hiervoor) in mindering gebracht alvorens de schikkingen van Art. 1531 toe te passen.
34. De club die als eerste eindigt is Kampioen van België Amateurvoetbal, en kan stijgen naar de afdeling Betaald Voetbal 1B (zie Art. 1544.7).
Rest van het artikel ongewijzigd
(15-44) Strijd tegen de “handel in stamnummers”
Inwerkingtreding: onmiddellijk
Artikel 303 Benaming ● Sociale zetel ● Exploitatiezetel ● Provinciale aanhorigheid ● Aanhorigheid tot een kampioenschapVoertaal
Ongewijzigd tot:
2. Sociale Maatschappelijke zetel
Behoudens andersluidende bepaling in de statuten, is de sociale maatschappelijke zetel van een club gevestigd ter woonplaats van de gerechtigde correspondent (Art. 313).
3. Exploitatiezetel
De exploitatiezetel van een club wordt vastgesteld op het adres waar de wedstrijden van de mannelijke hoogst spelende eerste ploeg van de club gespeeld worden.
Op straffe van schrapping, mag deze exploitatiezetel niet meer verplaatst worden dan 30 km (afstand in vogelvlucht tussen het middelpunt van het speelveld van de exploitatiezetels van de fusionerende clubs).
Daarenboven dient de ligging van de exploitatiezetel gedurende de twee voorgaande seizoenen ongewijzigd te zijn gebleven.
4. Provinciale aanhorigheid
Zie Art. 1503.
5. Aanhorigheid tot een kampioenschap
Zie Art. 1504.
6. Voertaal
De clubs moeten aan de Secretaris-generaal laten weten in welke landstaal de voor hen bestemde briefwisseling moet opgesteld worden. Ze mogen echter slechts één enkele taal kiezen.

Artikel 326 (#F) Fusie van clubs ● Fusie van secties van clubs


1. Definitie - Beperking voor de fusie
11. De fusie is de handeling waardoor twee of meerdere clubs beslissen om, conform de hierna volgende regels, hun patrimonium, met het geheel van hun rechten en verplichtingen, samen te brengen en aldus één enkele club te vormen.
Op juridisch vlak moeten de clubs al de wettelijke bepalingen naleven die opgelegd zijn bij ontbinding en fusie.
12. De fusie kan enkel worden aanvaard indien het gaat om clubs waarvan de exploitatiezetels (Art. 303) niet meer dan 30 km van mekaar zijn verwijderd (afstand in vogelvlucht tussen het middelpunt van het speelveld van de exploitatiezetels van de fusionerende clubs).
Daarenboven dient de ligging van de exploitatiezetels gedurende de twee voorgaande seizoenen ongewijzigd te zijn gebleven.
13. De nieuwe club kiest vrij haar benaming en het stamnummer van één van de samensmeltende clubs.

De andere benamingen en stamnummers worden beschouwd als opgegeven.


Rest van het artikel ongewijzigd

Artikel 2016 Overdracht van patrimonium en van het stamnummer


Ongewijzigd tot:
2. Overnemende club: definitie - verplichtingen
21. De overnemende club is de rechtspersoon, feitelijke vereniging of natuurlijke persoon die in de rechten en plichten treedt van een andere club.
22. De overnemende club moet:


 • onmiddellijk de zekere, vaststaande en opeisbare schulden van de overdragende club aanzuiveren;

 • zich er toe verbinden, desnoods na het verstrekken van een bankwaarborg of gelijkwaardige garantie, om de nog te vervallen en onbetwistbare schulden van de overdragende club te voldoen.

 • de verbintenis aangaan om de exploitatiezetel van de overdragende club te bewaren, of om deze niet verder te verplaatsen dan 30 km (afstand in vogelvlucht tussen het middelpunt van het speelveld van de exploitatiezetels van de fusionerende clubs).


23. De wijziging van de juridische vorm van de vereniging mag niet beschouwd worden als een strafbare overdracht, behalve wanneer de belangen van de schuldeisers worden geschaad.
3. Sanctioneerbare overdracht
De overdracht van patrimonium of het in stand houden van een onregelmatige overdracht van patrimonium wordt gesanctioneerd zo de overnemende club niet voldoet aan de voorwaarden bepaald door 22 hierboven.
4. Procedure - Sancties
41. Het dossier wordt voor verder onderzoek overgemaakt aan:


 • het Departement Licentiemanagement, indien het een club betreft die een licentie Betaald voetbal heeft bekomen of een licentieaanvraag heeft ingediend;

 • de Bondsprocureur, in alle andere gevallen.

Het dossier, samen met het advies van bovenvermelde instanties, wordt overgemaakt aan de bevoegde instantie voor verdere afhandeling.


Het Bondsparket kan zich laten bijstaan door een onafhankelijke deskundige uit de Pool van Specialisten (Art. 269).
42. Alle proceduretermijnen voor de Controlecommissie, het Beroepscomité, de Geschillencommissie voor het Betaald Voetbal, de Evocatiecommissie en het Belgisch Arbitragehof voor de Sport worden gehalveerd.
43. De bevoegde instantie beslist of de overdracht al dan niet sanctioneerbaar is.
Volgende sancties worden aan de schuldige club opgelegd op het einde van het seizoen:


 • de schrapping, indien de zetel van de activiteiten wordt verplaatst met schending van de bepalingen van bovenstaand punt 22.
 • de degradatie, namelijk de verwijzing naar de onmiddellijk lagere afdeling, behoudens:

 • als de overnemende club intussen het recht op promotie verworven heeft en haar dit recht ter compensatie van de degradatie ontnomen wordt;

 • als de overnemende club degradeert en de degradatie met twee afdelingen bevolen wordt;

 • in geval van recidive binnen de vijf jaar en de club tot schrapping moet worden voorgesteld.
 • een handicap van 9 punten bij aanvang van het kampioenschap in geval van degradatie, mits inachtname van de bepalingen van Art. 1920.


Deze sancties zijn niet cumuleerbaar met de degradatie die eigen is aan het niet-indienen van een aanvraag of weigering van de licentie.


 • de schrapping, indien de exploitatiezetel wordt verplaatst met schending van de bepalingen van bovenstaand punt 22.


44. Wanneer de beslissing in kracht van gewijsde getreden is, wordt ze voor uitvoering overgemaakt aan de bevoegde instantie.
(15-49) Toegangsbewijzen Beker van België
Inwerkingtreding: 01.07.2016
Artikel 1616 Toegangsbewijzen ● Uitnodigingskaarten
1. Toegangsbewijzen
11. Voor de eerste vijf vier speeldagen
Aan geen enkele categorie van toeschouwers wordt vermindering op de toegangsbewijzen toegestaan.
12. Voor speeldag 5 en de 1/16, 1/8, 1/4 en 1/2 finales
121. Indien de bezochte club een akkoord heeft gesloten met de bezoekende club waarin aan deze een forfaitair bedrag wordt toegekend wat ook de effectieve ontvangst van de ticketing zal zijn, is het de bezochte club die alleen de voorwaarden voor de ticketing bepaalt.

Indien er zo geen akkoord is, wordt punt 122 hierna toegepast.
122. De bezochte club zal binnen de drie werkdagen na de lottrekking aan de bezoekende club een voorstel voor toegangsprijzen overmaken, dat kan voorzien in verminderde prijzen voor bepaalde categorieën van toeschouwers enkel op basis van hun leeftijd en/of ze al dan niet een abonnement bezitten.
In geen geval kunnen de toegangsprijzen voor de bezoekers hoger liggen dan de aanbevolen prijzen die gehanteerd worden in de wedstrijden van de play-offs 1 van de afdeling 1A.
Het voorstel wordt als aanvaard beschouwd, behalve indien de bezoekende club binnen de drie werkdagen, per E-Kickoff gericht aan de Secretaris-generaal en aan de bezochte club, dit voorstel betwist.
De betwisting wordt onderzocht door de secretaris-generaal die, na advies van de Pro League, de prijzen definitief vastlegt.
123. In geen geval kunnen de toegangsprijzen voor de bezoekers hoger liggen dan de aanbevolen prijzen die gehanteerd worden in de wedstrijden van de play-offs 1 van de afdeling 1A.
Rest van het artikel ongewijzigd
(15-51) Desaffectatie door de club - Heraansluiting - Speelgerechtigdheid
Inwerkingtreding: 01.07.2016 (na interpretatie UC van 28.01.2016: onmiddellijk)
Artikel 524 (#F) Desaffectatie door de club ● Heraansluiting ● Speelgerechtigheid
1. Definitie
De desaffectatie is de handeling waardoor een club aan de bond zijn beslissing betekent om af te zien van het lidmaatschap van een hem toegewezen aangeslotene.
2. Procedure
21. Een desaffectatie wordt, uitsluitend in de maand mei, via E-Kickoff, aan de bond betekend.
22. Een desaffectatie heeft, wat de kwalificatie als speler betreft, pas uitwerking op het einde van het lopende seizoen.
23. Indien de desaffectatie een tijdelijk uitgeleende speler betreft, heeft ze, wat de kwalificatie betreft, pas uitwerking bij het verstrijken van de transfer.
3. Gevolgen
31. Door de desaffectatie wordt het lidmaatschap van de KBVB en desgevallend ook dit van de VFV of de ACFF beëindigd.
32. De gedesaffecteerde aangeslotene kan toegewezen worden aan een andere club door het ondertekenen van een nieuw aansluitingsdocument.

Bij aansluiting met toewijzing aan een andere club, is het de speler tijdens hetzelfde seizoen niet toegelaten te spelen in de officiële wedstrijden (Art. 1401) van de eerste ploeg.

Vanaf het seizoen volgend op de desaffectatie en zodra de reglementaire wachttijd verstreken is, vervalt deze beperking.

Deze laatste zin toevoegen in de Franstalige versie: Cette limitation est supprimée dès la saison suivant celle de la désaffectation, et dès que le délai d’attente est expiré.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina