Overzicht subsidieregelingen voortgezet onderwijsDovnload 411.24 Kb.
Pagina1/5
Datum20.08.2016
Grootte411.24 Kb.
  1   2   3   4   5
Overzicht subsidieregelingen voortgezet onderwijs
Leeswijzer
Op de pagina’s hieronder vindt u een overzicht van actuele subsidieregelingen voor het voortgezet onderwijs. Het gaat om regelingen van OCW, het Vervangingsfonds, Participatiefonds en UWV, de afdrachtregelingen van de Belastingdienst en de regelingen van de Europese Unie.
Behalve de actuele subsidieregelingen hebben we ook regelingen opgenomen die nog wel doorlopen maar waarop geen beroep meer kan worden gedaan. In een aantal gevallen is de afrekentermijn nog niet vervallen en moet de eindafrekening tijdig worden ingediend. Ook kan medewerking aan een inhoudelijk evaluatieonderzoek gevraagd zijn.
Via de links bij de regelingen kunt u doorklikken naar de uitgebreide informatie van de instanties zelf. Soms verwijst een link naar een pdf-bestand, soms direct naar tekst op de website van de desbetreffende organisatie. Bij de regelingen van het ministerie hebben we aangegeven in welke Gele Katern, Staatscourant of andere bron ze staan. De link achter elke regeling verwijst naar een pdf-bestand met de uitgebreide tekst van de regeling. (De katernen kunt u ook digitaal vinden op www.cfi.nl.)

Opmerkingen of suggesties naar : abloemendal@besturenraad.nl.
Inhoudsopgave
A. Subsidieregelingen OCW

  • onderwijs

  • leerlingen

  • personeel

B. Regelingen VF/PF en UWV


C. Afdrachtregelingen Belastingdienst
D. Regelingen Europese Unie
A. Subsidieregelingen OCW
In onderstaand overzicht van de subsidieregelingen voor het voortgezet onderwijs, worden naast de actuele subsidieregelingen

ook regelingen vermeld die nog doorlopen maar waarop geen beroep meer kan worden gedaan. In een aantal gevallen is de afrekentermijn echter nog niet vervallen en dient tijdig de eindafrekening te worden ingediend. Ook kan medewerking aan een inhoudelijk evaluatieonderzoek gevraagd zijn.RUBRIEK :

ONDERWIJS


Naam

Toelichting

Voor welke scholen


Welke bedragen/ vervaldatum

Bron/ termijn
NIEUW !

Beleidsregel bekostiging als nevenvestiging of als tijdelijke nevenvestiging van dislocaties voortgezet onderwijsDeze publicatie maakt de vaststelling bekend van de criteria, die gelden voor de bekostiging als nevenvestiging of als tijdelijke nevenvestiging van dislocaties.

Scholen voor vwo, havo, mavo, vbo en praktijkonderwijs; scholengemeenschappen waarin één of meer van deze scholen zijn opgenomen

De ‘Wet tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter modernisering, vereenvoudiging en beperking van de wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholen’, verplicht scholen of scholengemeenschappen onder meer dislocaties op aanvraag als (tijdelijke) nevenvestiging bekostigd te krijgen. Onder ‘dislocaties’ wordt verstaan: tijdelijke onderwijsvestigingen die bedoeld zijn voor het oplossen van huisvestingsnood.

Hoewel de regeling tot 2 augustus 2013 geldt, kan een aanvraag tot bekostiging als (tijdelijke) nevenvestiging van een dislocatie voor het laatst op 31 oktober 2012 worden ingediend.

Staatscourant 20 (30/01/2009)
Bijlage Berekening leerlingverlies
Formulier CFI 58013 Bekostiging als (tijdelijke) nevenvestiging van een dislocatie vo
Inwerkingtreding: 1 februari 2009.

Geldig tot: 2 augustus 2013Regeling Leerplus-arrangement VO, Nieuwkomers VO en eerste opvang Vreemdelingen gewijzigd

De bedragen moeten voortaan gepubliceerd worden in december voorafgaand aan het jaar waarvoor de bedragen gelden.

Verder maakt de gewijzigde regeling voor de experimenten vmbo-mbo2 géén uitzondering voor het leerplusarrangement. Leerlingen die deelnemen aan genoemde experimenten kunnen L+A-leerling blijven waarvoor de school de aanvullende bekostiging kan ontvangen.V.O.

Voor het Leerplusarrangement VO komt in 2009 en 2010 in totaal € 60.451.000,- beschikbaar. Per L + A-leerling komt dat neer op en bedrag van € 892,-
Deze wijzigingsregeling heeft geen wijzigingen van de administratieve lasten tot gevolg


Staatscourant 252 (30/12/2008)
Inwerkingtreding: 16 januari 2009

Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo-mbo2 verduidelijkt

De regeling is op een aantal punten verduidelijkt zoals de samenwerkingsovereenkomst en de interne regeling. Ook is de rangschikking gewijzigd. Tot slot, zijn bepalingen aan de regeling toegevoegd over de ‘gratis’ schoolboeken voor projecten verbonden aan het mbo.

Bevoegde gezagsorganen van scholen voor: voortgezet onderwijs; beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

De subsidieontvanger verstrekt aan de deelnemers van de leergang gratis schoolboeken.

Het subsidiebedrag per leerling wordt verhoogd van € 8500,- met € 316,- naar € 8816,-

als de financiering voor de gratis schoolboeken in het schooljaar 2009-2010 aan de scholen wordt uitgekeerd.
Aanvragen voor het tweede cohort indienen uiterlijk tot en met 16 januari 2009
Op 2 maart 2009 wordt uiterlijk bekend gemaakt welke aanvragen gehonoreerd worden.


Staatscourant 236 (04/12/2008)
Bijlage 1 behorend bij N van de 'Wijziging Tijdelijke regeling subsidiëring ihkv leergang vmbo-mbo2 2008-2013

Bijlage II behorend bij O van de Wijziging Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo-mbo2 2008-2013

Vragenformulier vmbo-mbo2
Inwerkingtreding: M.i.v. van een door de minister te bepalen tijdstip, m.u.v. artikel I, onderdelen F, aanhef en eerste lid, en G.

Indien toepassing wordt gegeven aan artikel VII, eerste lid, onder c, van de Wet van 29 mei 2008 tot wijziging van diverse onderwijswetten i.v.m. het ‘gratis’ lesmateriaal aan de v.o.- leerlingen, treden artikel I, onderdelen F, aanhef en eerste lid, en G, in werking m.i.v. 1 augustus 2010.Wijziging Kaderregeling Technocentra 2006 tot en met 2010

De kaderregeling Technocentra regelt de instelling van de technocentra, bepaalde de doelstellingen van hun werkzaamheden en voorziet in de bekostiging van de technocentra.

Technocentra, regionale opleidingscentra, scholen voor voortgezet onderwijs, instellingen voor hoger onderwijs, instellingen voor wetenschappelijk onderwijs

De wijzigingen in de Kaderregeling betreffen de subsidiëring en de controle door de accountant op de jaarrekening.

Staatscourant 216 (06/11/2008)

Inwerkingtreding: 1 januari 2008Inwerkingtreding van de Regeling loon- en prijsbijstelling 2008 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2009

In deze regeling wordt de datum van inwerkingtreding vastgesteld.

Scholen voor vwo, havo, mavo, vbo en praktijkonderwijs; Scholengemeenschappen waarin één of meer van deze scholen zijn opgenomen.

n.v.t.

De bekostiging wordt ambtshalve verstrekt.

Staatscourant 211 (30/10/2008)

Inwerkingtreding: 1 november 2008Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs

Om scholen voor voortgezet onderwijs te stimuleren verder werk te maken van de geformuleerde prioriteiten in de kwaliteitsagenda VO, zijn in het kader van deze regeling aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor onder meer: aantoonbare verbetering van reken- en taalprestaties; het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en burgerschapsvorming voor alle leerlingen door onder andere maatschappelijke stages.

VO

Voor deze regeling is beschikbaar:

2008 € 53,1 mln.

2009 € 56,0 mln.

2010 € 56,0 mln.

2011 € 53,1 mln

Het bedrag per leerling kan niet op voorhand vastgesteld worden en wordt bepaald op basis van het beschikbare budget en het totaal aantal leerlingen. Op basis van de huidige referentieramingen:

2008 € 56,12 per leerling

2009 € 59,68 per leerling

2010 € 59,99 per leerling

2011 € 57,14 per leerling

Het definitieve bedrag per leerling wordt vastgesteld bij uitvoering van de regeling door het beschikbare budget te delen door het aantal op 1 oktober van het voorafgaande kalenderjaar op de school ingeschreven leerlingen.

Scholen hoeven geen aanvraag in te dienen om in aanmerking te komen voor de aanvullende bekostiging in het kader van deze regeling.


Staatscourant 178 (15/09/2008)
Inwerkingtreding: 1 januari 2008

Geldig tot: 1 januari 2012


Regeling bekostiging personeel primair onderwijs 2008-2009 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget voortgezet onderwijs 2008-2009De regeling past o.a. de bedragen aan voor het leerlinggebonden budget in het voortgezet onderwijs bestemd voor het schooljaar 2008-2009.

Gemeenten; bevoegde gezagsorganen van scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

Zie voor de bedragen leerlinggebonden budget: hoofdstuk 6 van de regeling

Staatscourant 179 (16/09/2008)

Datum inwerkingtreding:

18 september 2008.

Geldig tot: 1 augustus 2018Regeling loon- en prijsbijstelling 2008 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2009

Deze regeling bevat de loon- en prijsbijstelling voor 2008. Daarnaast stelt deze regeling de bekostiging vast voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs voor het kalenderjaar 2009.

Scholen voor vwo, havo, mavo, vbo en praktijkonderwijs; scholengemeenschappen waarin één of meer van deze scholen zijn opgenomen.

Zie voor de bedragen de specificaties in regeling en bijlagen.

Bij deze regeling worden de bedragen voor de bekostiging van de exploitatiekosten van

scholen voor voortgezet onderwijs vastgesteld. De scholen hoeven geen aanvraag in te

dienen voor de bekostiging; de regeling veroorzaakt dan ook geen administratieve lasten.De bekostiging wordt ambtshalve verstrekt.

Staatscourant 174 (09/09/2008)
Bijlage 1 Verhoogde bekostigingsbedragen i.v.m. loon- en prijsbijstelling kalenderjaar 2008
Bijlage 2 Onderwijsinhoudcodes
Deze regeling treedt in werking op een nog nader te bepalen tijdstip via een ministeriële regeling en kan terugwerken tot en met een in die regeling genoemd tijdstip en vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Regeling schadevergoeding, vergoeding advocaat- en proceskosten aanbestedings-procedures schoolboeken

Deze regeling bevat regels voor het vergoeden van advocaatkosten, proceskosten en schadevergoeding in verband met aanbestedingsprocedures gratis schoolboeken door schoolbesturen.

Bekostigde scholen in het voortgezet onderwijs en bekostigde opleidingencentra voor zover het betreft het voorbereidend beroepsonderwijs.

De aanvraag voor vergoeding kan slechts betrekking hebben op een rechterlijke procedure over een aanbesteding van schoolboeken voor zover die procedure in eerste aanleg is gestart vóór 1 augustus 2009: het schooljaar voorafgaand aan de invoering van de verplichting tot gratis verstrekken van schoolboeken. De vergoeding heeft betrekking op de kosten van een kort geding, bodemprocedure, hoger beroep, beroep in cassatie en zaak voor het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Aan vergoeding van deze kosten is een aantal vereisten verbonden die in deze regeling nader zijn uitgewerkt. Bij de behandeling van de Wet gratis schoolboeken in de Eerste Kamer is aangegeven dat scholen alleen in aanmerking komen voor vergoeding van de kosten indien zij zich kennelijk aan de aanbestedingsregels hebben gehouden en, voor zover van toepassing, aan de adviezen van de Taskforce Gratis Schoolboeken.

Staatscourant 166 (28/08/2008)
Datum inwerkingtreding:

30 augsustus 2008.Regeling tegemoetkoming invoeringskosten gratis lesmateriaal

Scholen in het voortgezet onderwijs moeten per 1 augustus 2009 gratis lesmateriaal aan hun leerlingen ter beschikking stellen. De minister stelt geld beschikbaar om scholen tegemoet te komen in de kosten die zij hierdoor maken.

Scholen voor vwo, havo, mavo. vbo en praktijkonderwijs en het landbouwonderwijs; scholengemeenschappen waarin één of meer van deze scholen zijn opgenomen

De minister verstrekt zonder voorafgaande aanvraag in het kalenderjaar 2008 een aanvullende bekostiging van € 10.000 aan een school voor de voorbereidingskosten voor de invoering van het om niet ter beschikking te stellen van lesmateriaal voor het schooljaar 2009-2010. De verstrekking en de betaling vinden plaats in september 2008.

Idem in het kalenderjaar 2009 een aanvullende bekostiging aan een school voor de voorbereidingskosten voor de invoering van het om niet ter beschikking te stellen lesmateriaal voor het schooljaar 2009-2010. De aanvullende bekostiging bedraagt € 31 voor de op 1 oktober 2008 als daadwerkelijk schoolgaand en op de school ingeschreven leerling. De verstrekking en de betaling van de aanvullende bekostiging vinden plaats in de maand mei 2009.

De minister kan in het kalenderjaar 2008 op aanvraag van het bevoegd gezag aan een school een aanvullende bekostiging verstrekken voor de aantoonbare kosten voor het inhuren van juridische deskundigheid voor het proces van Europees aanbesteden van lesmateriaal, waarvoor de school de verplichting is aangegaan in de periode lopend vanaf 1 augustus 2007 tot en met 31 januari 2008.

De aanvullende bekostiging, bedoeld in het eerste lid, wordt slechts verstrekt voor zover het inhuren van juridische deskundigheid, bedoeld in het eerste lid, naar oordeel van de minister sober en doelmatig is geweest. Een aanvraag kan tot en met 14 oktober 2008 worden ingediend bij CFI. Bij de aanvraag worden de originele facturen uit de periode van 1 augustus 2007 tot en met 31 januari 2008 overlegd, die betrekking hebben op het inhuren van juridische deskundigheid, bedoeld in het eerste lid.

Voor de aanvullende bekostiging is een bedrag beschikbaar van ten hoogste € 100.000.


Staatscourant 166 (28/08/2008)
Datum inwerkingtreding:

30 augsustus 2008.

Geldig tot 31 december 2010


Nieuwe voorschriften op het gebied van het stichten van scholen, splitsing en toestaan van nevenvestigingen

De regeling is het gevolg van de modernisering en vereenvoudiging van de regels van de WVO. De wetswijziging maakt het noodzakelijk dat de daaraan gerelateerde regelgeving wordt aangepast aan de nieuwe voorschriften.

Scholen voor vwo, havo, mavo, vbo en praktijkonderwijs; scholengemeenschappen waarin één of meer van deze scholen zijn opgenomen.

Zie regeling.

Staatscourant 140 (23/07/2008)

Inwerkingtreding: Indien het bij KB van 14 december 2007 ingediende wetsvoorstel tot wijziging van onder meer de WVO ter modernisering, vereenvoudiging en beperking van de wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholen (Kamerstukken II 2007/08, 31 310, nr. 2) nadat het tot wet is verheven, in werking treedt, treedt deze regeling op hetzelfde tijdstip in werkingGeldig tot: onbepaald

Regeling voorzieningenplanning voortgezet onderwijs


Door de nieuwe wet krijgen scholen die samenwerken in een regio, meer vrijheid bij het opzetten van nieuwe nevenvestigingen, vbo-afdelingen en vbo-programma’s.

Bevoegde gezagsorganen van scholen voor voortgezet onderwijs

De regeling omvat drie inhoudelijke onderdelen. Het stichten van een nieuwe school, scholengemeenschap of afdeling, splitsing en leerwegondersteunend onderwijs. Het omzetten van openbaar naar bijzonder onderwijs, samenvoeging, tijdelijke nevenvestiging en het verplaatsen van een vestiging over minder dan drie kilomete. En tot slot het verplaatsen van een nieuwe nevenvestiging, afsplitsing, afsluitend onderwijs, gemengde leerweg en een vbo-afdeling in het kader van een regionaal plan onderwijsvoorzieningen

Staatscourant 140 (23/07/2008)

Bijlage 1 Stichting nieuwe school, scholengemeenschap of afdeling oo grond van indirecte meting

Bijlage 2 Aanvraagformulier stichting nieuwe afdeling, school of scholengemeenschap en splitsing, school of scholengemeenschap

Bijlage 3 Splitsing school of scholengemeenschap

Bijlage 4 Het aanbieden van leerwegondersteunend onderwijs voor een school

Bijlage 5 Aaanvraagformulier voor het aanbieden van LWOO of uitbreiding meer leerwegen of vestigingen

Bijlage 6 Aanvraagformulier voor een voorziening i.h.k.v. een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen

Bijlage 7 Berekening leerlingverlies
Inwerkingtreding: Indien het bij KB van 14 december 2007 ingediende wetsvoorstel tot wijziging van onder meer de WVO ter modernisering, vereenvoudiging en beperking van de wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholen (Kamerstukken II 2007/08, 31 310, nr. 2) nadat het tot wet is verheven, in werking treedt, treedt deze regeling op hetzelfde tijdstip in werking

OCW-intrekkingsregeling 2008

Met deze regeling trekt OCW diverse bestaande regelingen in. Het gaat om regelingen die materieel zijn uitgewerkt maar formeel nog gelden omdat er geen intrekkingsbepaling in de regeling is opgenomen. Door een overgangsbepaling in de OCW-intrekkingsregeling kunnen nog lopende procedures volgens het tot dusverre geldende recht worden afgewikkeld.

Primair onderwijs (po); voortgezet onderwijs (vo); beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve); hoger onderwijs (ho).

N.v.t.

Staatscourant 145 (30/07/2008)
Inwerkingtreding:1 augustus 2008

Regeling faciliteiten bestuur en management en onderwijsnummer voor scholen voor praktijkonderwijs 2008

De aanvullende bekostiging is bedoeld om het bestuur en het management te versterken (deskundigheidsbevordering, specifieke scholing en andere vormen van kennisvergroting) en de (invoerings-)kosten bij de invoering van het onderwijsnummer op te vangen.

Scholen voor praktijkonderwijs die op 1 augustus 2006 zijn overgegaan op de lumpsumbekostiging voortgezet onderwijs.

Het bevoegd gezag van de school ontvangt een vast bedrag van € 2.800,- per school en een leerling-afhankelijk bedrag dat berekend wordt door het aantal leerlingen van de school te vermenigvuldigen met een bedrag van € 50,- per leerling.

Indien de uitkomst van de berekening, bedoeld in het eerste lid, lager uitvalt dan€ 8.800,-, ontvangt het bevoegd gezag van de school dit laatste bedrag.Men ontvangt de aanvullende bekostiging zonder voorafgaande aanvraagprocedure. Uiterlijk in juli 2008 is er een beschikking waarin de aanvullende bekostiging is opgenomen. Betaling vindt plaats in augustus 2008.

Staatscourant 141 (24/07/2008)
Inwerkingtreding:26 julii 2008 Geldig tot 1 augustus 2009

Inwerkingtreding van de Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo-mbo2 2008–2013

Inwerkingtreding van de wet na het doorlopen van de “voorhangprocedure”

Scholen voor voortgezet onderwijs (vo) en scholen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve

Hangt samen met 'Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo-mbo2 2008-2013' van 23 mei 2008

Staatscourant 124 (01/07/2008)
Inwerkingtreding:3 julii 2008

Subsidieregeling programma leesbevordering 2008-2011

De subsidieregeling is bedoeld als extra impuls voor en als aanvulling op het reguliere leesbevorderingsbeleid als onderdeel van het cultuurbeleid.

Voor organisaties gericht op een landelijk bereik van zowel bibliotheken als onderwijsinstellingen; leesbevordering als kernactiviteit heeft; een door bibliotheken erkende expertise op het gebied van leesbevordering; aantoonbare ervaring met een coördinerende rol in de uitvoering van beleid

namens de rijksoverheidHet subsidieplafond wordt per jaar vastgesteld en voor 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie kan worden aangevraagd aan subsidieaanvragers bekend gemaakt.

Het subsidieplafond voor 2008 bedraagt € 1.000.000,-

Een wijziging van het subsidieplafond, bedoeld in tweede lid, wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.
Subsidieaanvragen moeten vóór 1 december van het jaar, voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd, zijn ingediend.


Staatscourant 123 (30/06/2008)
Inwerkingtreding:1 januari 2008

Geldig tot 1 januari 2011Tijdelijke regeling stimulering pilotprojecten maatschappelijke stage

Doel van deze tijdelijke stimuleringsregeling is subsidie beschikbaar stellen voor samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs die willen participeren in één van de op te richten projecten maatschappelijke stage

VO

Het subsidieplafond voor het schooljaar 2008-2009 ten behoeve van de pilotprojecten maatschappelijke stage op grond van deze regeling bedraagt € 15.500.000,- In het schooljaar 2008-2009 is een subsidiebedrag beschikbaar van € 200,- per stageleerling.

Om voor een subsidie in het kader van de pilotprojecten maatschappelijke stage in aanmerking te komen dient de penvoerder van het samenwerkingsverband bij CPSeen aanvraag in. De aanvraag dient uiterlijk 1 augustus 2008 om 16:00 uur bij CPS te zijn ontvangen.Staatscourant 123 (30/06/2008)
Inwerkingtreding:2 juli 2008

Geldig tot 1 november 2010Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs voor de schooljaren 2008 - 2009 tot en met 2010 - 2011

In deze regeling wordt de aanvullende bekostiging voor de maatschappelijke stage voor de schooljaren 2008 – 2009 tot en met 2010 - 2011 geregeld. Met deze regeling wordt overgegaan van financiering van een vast bedrag per school, naar een vast bedrag per leerling.

VO

De aanvullende bekostiging wordt gebaseerd op het aantal leerlingen per school en bedraagt voor het schooljaar 2008/2009, € 28,- per leerling met een minimum van € 18.000,- per school. Het aantal leerlingen wordt vastgesteld op basis van het aantal leerlingen dat op 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het schooljaar waarop de aanvullende bekostiging betrekking heeft, op een school staat ingeschreven. Bij ministeriële regeling wordt voor de schooljaren 2009/2010 en 2010/2011 de hoogte van het bedrag per leerling, als bedoeld in het eerste lid, in de eerste vijf maanden, respectievelijk de tweede zeven maanden van het schooljaar vastgesteld.

Scholen die voor aanvullende bekostiging in aanmerking wensen te komen voor de schooljaren 2009-2010 en 2010-2011 moeten digitaal een aanvraagformulier indienen vóór 1 juni van het schooljaar waarop de aanvullende bekostiging betrekking heeft.
Scholen die reeds een maatschappelijke stage aanbieden en hiervoor in het lopende schooljaar een tegemoetkoming op basis van de Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage hebben ontvangen, behoeven niet opnieuw een digitale aanvraag voor het daaropvolgende schooljaar in te dienen.

Staatscourant 111 (12/06/2008)
Inwerkingtreding:14 juni 2008

Geldig tot 1 november 2011


Digitaal aanvraagformulier


  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina