Overzicht subsidieregelingen voortgezet onderwijsDovnload 411.24 Kb.
Pagina3/5
Datum20.08.2016
Grootte411.24 Kb.
1   2   3   4   5

Gele katern 5 (23/03/2005)


Inwerkingtreding tegelijk met de Wet vereenvoudiging bekostiging VORegeling overgangssytematiek bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijsSchoolbesturen die erop achteruit gaan bij invoering van de nieuwe bekostiging, worden gecompenseerd.

Scholen voor VO m.u.v. scholen voor praktijonderwijs met declaratiebekostiging

Bij scholen die er meer dan 1,5% op achteruit of vooruit gaan, vindt toepassing van de overgangsregeling plaats waarbij respectievelijk 100%, 80%, 60%, 40% en 20% van de achteruitgang boven de 1,5% wordt vergoed. Schoolbesturen die erop vooruit gaan leveren echter 95% van de vooruitgang in.

Verrekening in 2006 zal plaatsvinden volgens het geldende betaalritme.


De overgangsregeling heeft betrekking op de periode 2006 t/m 2010

Gele katern 5 (23/03/2005)

Inwerkingtreding tegelijk met de Wet vereenvoudiging bekostiging VORegeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs


Een oplossing te bieden voor problemen die zich kunnen voordoen door het uitstel van de ingangsdatum van de Wet vereenvoudiging bekostiging VO tot 1 jan. 2006. Onder andere kunnen technische wijzigingen hierdoor eerder in werking treden.

Scholen voor VO m.u.v. scholen voor praktijonderwijs met declaratiebekostiging.

N.V.T.

Gele katern 5 (23/03/2005)


Inwerkingtreding tegelijk met de Wet vereenvoudiging bekostiging VO.Verlenging startvergoeding en aanvullende bekostiging nieuwe scholen voor voortgezet onderwijs

In de regeling wordt toegelicht op welke faciliteiten startende scholen aanspraak kunnen maken Wijziging van de Startersvergoedingsregeling die eindigt per 1 aug. 2005 door invoering van vereenvoudigde lumpsum in het vo.

Nieuwe scholen voor voortgezet onderwijs.De bedragen voor personeelskosten en exploitatiekosten variëren en zijn in het voorafgaande jaar afhankelijk van de schoolsoort ( Van € 17692,69 tot € 48222,03) en de prognose van het aantal leerlingen. Voor de bekostiging in het eerste schooljaar geldt het leerlingenaantal per 1 oktober als uitgangspunt. Verder wordt een éénmalige vergoeding gegeven op basis van verhoging met 1 extra fte. In de jaren daarna, totdat de school volgroeid is tot het examenjaar, kan de school een aanvraag indienen bij Cfi/BVO voor aanvullende bekostiging vanwege leerlinggroei (art. 85a ,tweede lid WVO).
Bevoegd gezag dient een opgave van de prognose van het aantal leerlingen per 1 okt. van het 1e schooljaar in te dienen bij Cfi/BVO na goedkeuring van de planprocedure. De school ontvangt dan van Cfi een individuele beschikking

Gele katern 4 (09/03/2005)

(Een link naar dit document is op dit moment niet beschikbaar, door een fout bij Cfi. Wij hebben dit doorgegeven aan Cfi.)


1 augustus 2005 tot 1 augustus 2009
Voorlichting:

Bij de eerste beschikking ontvangt men een bijlage over relevante regelgeving en brochures. Tevens wordt door Cfi aangeboden om in een persoonlijk gesprek het nieuwe bestuur wegwijs re maken in de relevante van toepassing zijnde regelgeving !

RUBRIEK:


LEERLINGEN

Naam

Toelichting
Voor welke scholen

Welke bedragen/ vervaldatum

Bron/ termijn
NIEUW!

Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken voor werkende jongeren zonder startkwalificatie, werkzoekenden en met werkloosheid bedreigden
Mogelijkheden tot leren en werken voor werkende jongeren zonder startkwalificatie, werkzoekenden of met werkloosheid bedreigden bevorderen:

a. het tot stand komen van duale trajecten en deelneming daaraan, of;

b. het werven van deelnemers aan EVC-trajecten en de organisatie van het aanbod van EVC-trajecten.

2. Subsidie wordt slechts verstrekt indien sprake is van aantoonbare vergroting van de instroom van werkende jongeren zonder startkwalificatie, werkzoekenden of met werkloosheid bedreigden.VO , BVE , HOWO

Brancheorganisaties; CWI; opleidingsaanbieders; kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven; gemeenten of provincies.Er is € 24.000.000,- beschikbaar voor projecten waar werkende jongeren zonder startkwalificatie, jongeren die werk zoeken of die met werkloosheid worden bedreigd, de mogelijkheden krijgen om te leren en te werken. De subsidie is onderverdeeld in € 14.400.000,- voor stimulering van leerwerktrajecten voor jongeren die werk zoeken of met werkloosheid worden bedreigd en € 9.600.000,- voor stimulering van leerwerktrajecten voor werkende jongeren zonder startkwalificaties.

Subsidie wordt uitsluitend verleend aan een van de partijen bij een intentieverklaring, die

daartoe door de overige partijen schriftelijk is gemachtigd.

De minister verdeelt het beschikbare bedrag in de volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de subsidieaanvraag aan te

vullen, de dag waarop de aanvullende informatie is ontvangen, met betrekking tot de verdeling, als datum van ontvangst geldt.


Staatscourant 24 (05/02/2009)
Inwerkingtreding: 7 februari 2009.

Geldigheidsduur tot: 1 februari 2012NIEUW!

Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
Deze regeling geeft regels voor het verstrekken van voorzieningen en het vaststellen van het inkomen van een persoon die een vervoersvoorziening aanvraagt. In de regeling staat ook een lijst van zorgvoorzieningen die als onderwijsvoorzieningen kunnen worden verstrekt wanneer zij uitsluitend worden gebruikt in de onderwijssituatie

Bevoegde gezagsorganen van scholen voor: primair onderwijs (po); voortgezet onderwijs (vo); beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en hoger onderwijs (bvh).

Er zij benadrukt dat de hulpmiddelen alleen voor verstrekking in aanmerking

kunnen komen indien zij vrijwel uitsluitend worden gebruikt in de onderwijssituatie.

a. Van de Orthesen en orthetische hulpmiddelen:

1°. (semi-) orthopedisch werkschoeisel voor praktijkmodulen en stages

2°. Orthopedische voorzieningen in of aan confectiewerkschoenen, die voor praktijkmodulen en stages nodig zijn;

b. Van de visuele hulpmiddelen:

1°. Bijzondere optische hulpmiddelen, zoals telescoopbrillen, verrekijkerbrillen,loepen;

2°. Beeldschermloepen;

3°. Tactiel-leesapparatuur met toebehoren;

c. Van de hulpmiddelen voor de mobiliteit:

1°. Loophulpen met drie of vier poten;

2°. Looprekken;

3°. Rollators;

4°. Loopwagens;

5°. Trippelstoelen;

d. Van de hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering:

1°. computers met bijbehorende apparatuur voor lichamelijk gehandicapten;

2°. invoer- en uitvoerapparatuur (en bijbehorende programmatuur), alsmede accessoires voor compters/ schrijfmachines/ rekenmachines aangepast aan lichamelijke handicap;

3°. computerprogrammatuur voor grootlettersystemen voor visueel gehandicapten;

4°. bladomslagapparatuur;

5°. opname- en voorleesapparatuur voor gehandicapten, waaronder begrepen een

memorecorder voor visueel gehandicapten, daisyprogrammatuur en voorleesapparatuur voor zwartdrukinformatie voor visueel gehandicapten;

e. Van de telefoons en telefoonhulpmiddelen: hulpmiddelen voor het kiezen telefoonnummers;


Staatscourant 21 (02/02/2009)

Inwerkingtreding: 1 januari 2009.

Geldigheidsduur tot: n.v.t.


Opheffing verbod terugwerkende kracht hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Deze beleidsregel heft het verbod op terugwerkende kracht op dat geldt voor leerlingen van 18 jaar en ouder die een tegemoetkoming aanvragen voor het volgen van voortgezet onderwijs ingevolge hoofdstuk 4 WTOS

VO

Leerlingen en deelnemers van 18 jaar en ouder, die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkostenVia deze beleidsregel wordt het mogelijk af te wijken van het verbod op terugwerkende

kracht bij de VO18+, zoals dat op dit moment in artikel 4.10 WTOS is opgenomen. Dat

verbod leidt ertoe dat de groep leerlingen, die deze VO18+ niet op tijd aanvraagt, nul op

rekest krijgt.

De terugwerkende kracht zal betrekking hebben op een heel schooljaar en

maximaal terug gaan tot het begin van het schooljaar (1 augustus). Over voorgaande

schooljaren wordt dus geen terugwerkende kracht verleend.


Staatscourant 206 (23/10/2008)
Inwerkingtreding: 25 oktober 2008

Geldigheidsduur tot:1 augustus 2013Uitvoeringsregeling bestrijding voortijdig schoolverlaten en regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

Doel is het verstrekken van subsidie met het oog op het realiseren van een landelijke vermindering van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters van tenminste 40% in het schooljaar 2010-2011 ten opzichte van het schooljaar 2005-2006, en

b. het geven van uitvoeringsvoorschriften ter zake van de regionale meld- en

coordinatiefunctie voortijdig schoolverlaten, waaronder het vaststellen van de

daarvoor beschikbare budgettenScholen in het voortgezet onderwijs, met uitzondering van praktijkonderwijs; Onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs; Gemeenten (afdeling leerplicht en RMC

De volgende bedragen zijn beschikbaar voor het verstrekken van een prestatiesubsidie op basis van het aantal verminderde nieuwe voortijdig schoolverlaters:

a. voor het kalenderjaar 2009 € 17.040.000,

b. voor het kalenderjaar 2010 € 22.720.000,

c. voor het kalenderjaar 2011 € 34.080.000,

d. voor het kalenderjaar 2012 € 45.440.000.

Indien het bevoegd gezag van een onderwijsinstelling uiterlijk op 1 augustus van een

jaar toetreedt tot een convenant, ontstaat aanspraak op subsidie op grond met ingang van het kalenderjaar na de toetreding.

Voor subsidieverstrekking voor onderwijsprogramma’s gericht op structurele borging in het onderwijsproces van de vermindering van voortijdig schoolverlatenop zijn de volgende

bedragen beschikbaar:

a. voor het kalenderjaar 2008 € 6.800.000,

b. voor het kalenderjaar 2009 € 10.400.000,

c. voor het kalenderjaar 2010 € 15.700.000,

d. voor het kalenderjaar 2011 € 19.300.000.

De aanvraag van de subsidie geschiedt door inzending van het volledig ingevulde

formulier dat als bijlage D bij deze regeling is vastgesteld en de samenwerkingsovereenkomst.

Het bevoegd gezag van de contactschool dient de subsidieaanvraag voor de jaren 2008 en 2009 uiterlijk op 15 oktober 2008 in bij de minister. Aanvragen die na deze datum worden ingediend, worden afgewezen. Het bevoegd gezag van de contactschool dient de subsidieaanvraag voor de jaren 2010 en 2011 uiterlijk op 1 december 2009 in bij de minister. Aanvragen die na deze datum worden ingediend, worden afgewezen.


Staatscourant 186 (25/09/2008)

bijlage A, Uitvoeringsregeling bestrijding vsv en rmc

bijlage B, Uitvoeringsregeling bestrijding vsv en rmc

bijlage C, Uitvoeringsregeling bestrijding vsv en rmc

bijlage D, Uitvoeringsregeling bestrijding vsv en rmc

bijlage E, Uitvoeringsregeling bestrijding vsv en rmc

bijlage F, Uitvoeringsregeling bestrijding vsv en rmc

bijlage G, Uitvoeringsregeling bestrijding vsv en rmc

bijlage H, Uitvoeringsregeling bestrijding vsv en
Inwerkingtreding: 27 september 2008

Eenmalige tegemoetkoming schoolboeken voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2008-2009

In deze regeling worden de aanspraak op en de hoogte van de eenmalige tegemoetkoming van schoolboeken voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs geregeld.De tegemoetkoming geldt alleen voor door het rijk bekostigd voortgezet onderwijs en geldt voor het schooljaar 2008-2009

Aanspraak op een tegemoetkoming heeft:

a. de leerling die op de teldatum 18 jaar of ouder is;

b. de wettelijke vertegenwoordiger van de leerling die op de teldatum jonger dan 18 jaar is, of bij ontbreken daarvan de ouder aan wie de kinderbijslag wordt uitbetaald;

c. de leerling die op de teldatum jonger is dan 18 jaar, indien een wettelijke vertegenwoordiger of een ouder aan wie de kinderbijslag wordt uitbetaald ontbreekt.

De tegemoetkoming bedraagt € 316. De Informatie Beheer Groep (IB-Groep) en de Sociale verzekeringsbank (SVB) voeren de regeling uit. De uitvoerder betaalt deze tegemoetkoming in december 2008, maar uiterlijk in januari 2009.


Staatscourant 139 (22/07/2008)
Inwerkingtreding: 1 augustus 2008

Wijziging van de Regeling Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en eerste opvang vreemdelingen in verband met de verfijning van de Leerplusindicator

De ruimte tot verfijning van de Leerplusindicator is optimaal benut en heeft geleid tot wijziging van de regelgeving voor het Leerplusarrangement VO.

Scholen voor voortgezet onderwijs (vo) en agrarische opleidingencentra (aoc's) voor zover het vmbo betreft

De huidige drempel voor aanvullende personele bekostiging wordt op twee manieren verfijnd.

De drempel van 30% wordt vervangen door 6 drempels per onderwijssoort. Daarbij wordt een andere drempel gehanteerd voor vmbo, gedeelde onderbouw met vmbo en praktijkonderwijs (alledrie 30%), havo (50%) en vwo (60%).

Dit gebeurt op basis van een verdeling van de leerlingen over de 6 drempels aan de hand

van de elementcode die de leerling in de leerlingadministratie via het onderwijsnummer

door de school toebedeeld heeft gekregen. Daar waar in de elementcodes sprake is van een gedeelde onderbouw worden deze leerlingen als aparte groep met eigen drempel gehanteerd. Zie bijlage. 3

Ten tweede wordt per vestiging (zowel hoofd als erkende nevenvestigingen) bezien of voor de verschillende categorieën de drempel wordt gehaald. Wordt deze twee jaar op een rij gehaald, dan tellen de betreffende leerlingen uit de armoedecumulatiegebieden mee voor de aanvullende bekostiging.

Deze wijziging gaat gelden vanaf de eerstvolgende tranche van het leerplusarrangement VO. Dit betekent dat op basis van de leerlingtellingen van 1-10-2007 en 1-10-2008 bepaald wordt of een vestiging in aanmerking komt voor aanvullende bekostiging.

De resultaten worden per vestiging gesommeerd naar schoolniveau. De financiële verantwoording en de beleidsmatige verantwoording (zie artikel 11 van de regeling) blijven op Brinniveau.

De postcodelijst voor 2009 en 2010 wordt in augustus 2008 gepubliceerd.


Staatscourant 88 (09/05/2008)
Bijlage: Groepering van elementcodes naar drempels per onderwijssoort
Inwerkingtreding: 11 mei 2008

Regeling bekostiging personeel primair onderwijs 2008-2009 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget voortgezet onderwijs 2008-2009

Sinds het schooljaar 2006-2007 vindt in het primair onderwijs de bekostiging van het personeel plaats op basis van lumpsumbekostiging. In verband met de inwerkingtreding van een aantal wijzigingen in de WEC per 1 augustus 2008 is een aantal artikelen uit de regeling voor 2007-2008 niet meer nodig, dan wel aangepast.

Gemeenten en bevoegde gezagsorganen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs

De bedragen, bedoeld in artikel 8a, eerste lid, van het Bekostigingsbesluit W.V.O.

worden met ingang van 1 augustus 2008 aangepast volgens de tabel bij artikel 49.

Staatscourant 70 (10/04/2008)

Inwerkingtreding: 12 april 2008

Geldigheidsduur tot:1 augustus 2018


Regeling normen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2008

Met ingang van het cursusjaar 2005 – 2006 is nog slechts lesgeld verschuldigd door leerlingen van 18 jaar en ouder in het beroepsonderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Tegemoetkomingen in de onderwijsbijdrage worden alleen nog verstrekt als er onderwijsbijdrage moet worden betaald.

Ouders en studerenden die onder de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en

schoolkosten vallenOp grond van artikel 11.1 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

en artikel 5 van het Besluit tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten worden

de normbedragen voor tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten jaarlijks

aangepast aan de hand van de consumentenprijsindex of het indexcijfer van de CAO-lonen.Staatscourant 250 (27/12/2007)
Inwerkingtreding: 1 januari 2008

Geldigheidsduur tot: 1 augustus 2009Regeling bekostiging personeel primair onderwijs 2007-2008 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget voortgezet onderwijs 2007-2008

De regeling komt in de plaats van de aangepaste Regeling bekostiging personeel PO 2007-2008 en verhoogt de in deze regeling opgenomen bedragen met name in verband met de nieuwe CAO afspraken. Inhoudelijk zijn er geen aanpassingen doorgevoerd

Gemeenten en bevoegde gezagsorganen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs

Omwille van de leesbaarheid is de toelichting van de eerdere regeling voor zover nog van toepassing hieronder onverkort overgenomen en waar nodig aangepast aan de veranderde bedragen.
Op basis van de deze regeling kunnen géén nieuwe aanvragen worden gedaan maar de toekenningen worden wel aangepast aan de nieuwe prijzen.

Staatscourant 239 (10/12/2007)

Inwerkingtreding: 1 augustus 2007

Geldigheidsduur tot: augustus 2017


Wijzigingsregeling van de Regeling Leerplusarrangement VO en Nieuwkomers VO in verband met de invoering aanvullende bekostiging eerste opvang Vreemdelingen aan scholen in het voortgezet onderwijs

De regeling voorziet erin dat flexibel ingespeeld kan worden op de vraag naar onderwijs aan scholen waarop deze regeling van toepassing is en maakt het tevens mogelijk dat scholen die voor de eerste maal onderwijs aan vreemdelingen organiseren, aanspraak kunnen maken op een extra aanvullende bekostiging eerste opvang in verband met de voorbereiding van dat onderwijs.

Scholen voor voortgezet onderwijs die te maken hebben met de

eerste opvang van vreemdelingen.De aanvullende bekostiging eerste opvang bedraagt € 4212,- op jaarbasis per Vreemdeling.

Het bevoegd gezag van een school die in de periode 1 augustus 2003 t/m 31 juli 2007 geen eerste opvang van Vreemdelingen heeft georganiseerd, kan op aanvraag eenmalig extra aanvullende bekostiging eerste opvang Vreemdelingen ontvangen t. b. v voorbereidende en coördinerende werkzaamheden die samenhangen met de start van het onderwijs aan die school indien deze betrekking heeft op tenminste 10 Vreemdelingen op de peildatum. De extra aanvullende bekostiging eerste opvang bedraagt € 15 000,- per schoolAanvraagformulier binnen twee weken na de ingevulde peildatum opsturen

Staatscourant 178 (14/09/2007)
Aanvraagform. CFI-67023, bijlage bij Artikel l, onderdeel c, VO/S&O/07/24654
Inwerkingtreding: 16/09/2007


Verlenging en aanpassing Compensatie nieuw ziektekostenstelsel meerderjarige scholieren voortgezet onderwijsDe netto inkomensachteruitgang ten gevolge van het nieuwe zorgstelsel voor meerderjarige scholieren in het voortgezet onderwijs bedraagt ongeveer € 560,- per jaar per verzekerde

Scholieren van 18 jaar en ouder in het voortgezet onderwijs, in het voortgezet volwassenenonderwijs, het speciaal onderwijs dan wel het voortgezet speciaal onderwijs, die in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming in de schoolkosten

Voor het schooljaar 2005-2006 werd de tegemoetkoming schoolkosten vmet € 46,67 verhoogd

Deze beleidsregel wordt nu tot en met het schooljaar 2008-2009 voortgezet.


De hoogte van de tegemoetkoming in de

schoolkosten is afhankelijk van onder meer het inkomen van de ouders, waardoor in individuele gevallen niet de hierboven genoemde maximale

verhoging kan worden verkregen.
De groep VSO-ers van 18 jaar en ouder wordt op individueel niveau benaderd voor deze compensatieregeling


Staatscourant 169 (03/09/2007)

Inwerkingtreding: 05/09/2007

Werkt terug t/m 01/08/2006

Geldig tot: 01/08/2009Regeling aanvullende bekostiging ten behoeve van visueel gehandicapte leerlingen in het voortgezet onderwijs of visueel gehandicapte deelnemers in het beroepsonderwijs


De bedragen zijn aangepast. Inhoudelijk is de regeling verder niet gewijzigd

Scholen voor vwo, havo, mavo, vbo en praktijkonderwijs; Agrarische opleidingencentra als bedoeld in artikel 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs voor zover het betreft het daaraan verzorgde voorbereidend beroepsonderwijs; Scholengemeenschappen waarin een of meer van deze scholen zijn opgenomen; Instellingen als bedoeld in art. 1.1.1, sub b van de WEB; Hogescholen als bedoeld in art. 12.3.9 van de WEB.

Artikel 2.4b. Aanvullende bekostiging 1 januari 2009 - 31 december 2009

1. De in artikel 2.1 bedoelde aanvullende bekostiging bedraagt voor 12 maanden

€ 2900,- per leerling.

2. De aanvullende bekostiging wordt verstrekt voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 op basis van het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2008 bij de school is ingeschreven. Het bevoegd gezag ontvangt uiterlijk in januari 2009 de

hiertoe strekkende beschikking.

B

Na artikel 2a.2 wordt een artikel ingevoegd, dat luidt:Artikel 2a.2a. Aanvullende bekostiging kalenderjaren 2008 en 2009

1. 1. De in artikel 2a.1 bedoelde aanvullende bekostiging bedraagt € 2900,– voor 12

maanden per deelnemer die een opleiding volgt in de beroepsopleidende leerweg

waarvoor het bevoegd gezag een in instellingstijd verzorgd onderwijsprogramma

heeft vastgesteld dat, met inbegrip van de beroepspraktijkvorming, tenminste 850

uur per volledig studiejaar omvat.

2. De in artikel 2a.1 bedoelde aanvullende bekostiging bedraagt € 1933,– voor 12

maanden per deelnemer..Zie tekst regeling.
Aanvraag vóór 15 oktober voorafgaand aan

het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Staatscourant 143 (27/07/2007)
Aanvraagform. CFI-67056
Aanvraagform. CFI-67080
Inwerkingtreding: 01/08/2007

Geldig tot: 01/01/2010Regeling wijziging Regeling Leerplusarrangement VO en Nieuwkomers VO en vaststelling bedragen en postcodelijst Leerplusarrangement VO 2007 en 2008


Het betreft hier de bekendmaking van het budget Leerplusarrangement VO, het bedrag per L+A-leerling en de lijst met postcodes van de armoedeprobleemcumulatiegebieden voor de periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2008.

Scholen of scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs, met uitzondering van scholen voor praktijkonderwijs die per 1 augustus 2006 zijn overgegaan van declaratiebekostiging op lumpsum bekostiging; het voorbereidend beroepsonderwijs in agrarische opleidingscentra

Het beschikbare budget voor het Leerplusarrangement VO en Nieuwkomers VO bedraagt maximaal € 60.940.000,-.

De hoogte van het bedrag per L+A-leerling bedraagt jaarlijks € 880 voor de periode

1 januari 2007 tot en met 31 december 2008.


Staatscourant 3 (03/01/2007)
Inwerkingtreding : 1 januari 2007

Stagebegeleidingsvergoeding voor scholen voor primair - en voortgezet onderwijs en instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in oude vorm niet verlengd

De ‘Regeling stagebegeleidingsvergoeding voor scholen voor primair en voortgezet onderwijs en instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie’, van 23 augustus 2004 (Gele katern 14 (15/09/2004) is met ingang van 1 januari 2006 vervallen.

Onderwijsinstellingen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs, bve en howo

Vanaf 1 augustus 2006 worden extra middelen toegekend voor de professionalisering van onderwijspersoneel. Het gaat hier onder andere om middelen voor de zij-instroom in het beroep, voor de begeleiding van studenten, beginnende leraren en voor de nascholing. Over de bestemming van deze middelen zullen afspraken gemaakt worden met de sociale partners PO en VO en tevens in het BVE. Die afspraken zullen ook betrekking hebben op het begeleiden van stagiairs.
Voor de periode van 1 januari 2006 tot 1 augustus 2006, zijn geen extra middelen voor stagebegeleiding beschikbaar voor de lerarenopleidingen

OCW-mededeling 25/01/20061   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina