Overzicht subsidieregelingen voortgezet onderwijsDovnload 411.24 Kb.
Pagina4/5
Datum20.08.2016
Grootte411.24 Kb.
1   2   3   4   5


RUBRIEK:


PERSONEEL

Naam

Toelichting
Voor welke scholen

Welke bedragen/ vervaldatum

Bron/ termijn
NIEUW !

Wijziging Regeling aanpassing en vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast (gpl) kalenderjaar 2008 en 2009 in verband met wijziging bedragen 2009De gemiddelde personeelslast -bedragen zijn per 1 januari 2009 verhoogd. De sociale partners hebben in de CAO VO vastgelegd dat de carrièrelijnen van leerkrachten in het voortgezet onderwijs korter worden. Bovendien kan aan leraren die het maximum van hun salarisschaal hebben bereikt, na een goede beoordeling, een schaal-uitloopbedrag worden verleend.

Scholen voor vwo, havo, mavo, vbo en praktijkonderwijs; scholengemeenschappen waarin één of meer van deze scholen zijn opgenomen

De verhoging van de bedragen is vastgelegd in Regeling aanpassing en vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast kalenderjaar 2008-2009 Zie bijlage 2

Staatscourant 29 (12/02/2009)
Bijlage 2
Inwerkingtreding: 1 januari 2009 Geldig tot: n.v.t.

Wijziging Tijdelijke regeling lerarenbeurs voor scholing

De Tijdelijke regeling lerarenbeurs voor scholing geeft leraren scholing, verbreding en specialisatie. Tijdens de uitvoering kwamen onvolkomenheden aan het licht die in deze wijzigingsregeling worden recht gezet.

Bevoegde gezagsorganen van scholen voor: primair onderwijs; voortgezet onderwijs; hoger onderwijs. Leraren

Voor de tweede aanvraagtermijn van 12 januari 2009 tot en met 20 februari

2009 is het subsidieplafond € 19.000.000,-, verminderd met de in 2008

aangegane meerjarige verplichtingen die in 2009 tot vervolgbetalingen leiden.
Tijdens de eerste aanvraagtermijn zijn er bijna 7500 aanvragen ingediend.


Staatscourant 219 (11/11/2008)

Bijlage:


Tijdelijke regeling lerarenbeurs voor scholing
Inwerkingtreding: 13 nov. 2008


Subsidieregeling afstemming onderwijsarbeidsmarkt in risicoregio’s voortgezet onderwijs 2008-2011


Deze regeling bevat regels voor het verstrekken van projectsubsidie om het tekort aan onderwijspersoneel terug te dringen. De regeling richt zich op de risicoregio’s en is met name bestemd voor het voortgezet onderwijs en lerarenopleidingen in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Almere en Flevoland, Zuidelijk Noord-Holland, IJssel-Veluwe, Rijnstreek, Haaglanden en Rijnmond

Regionale platforms (met name bestaande uit schoolbesturen voortgezet onderwijs en lerarenopleidingen) in de 11 risicoregio's in het voortgezet onderwijs

De maximum te subsidiëren bedragen per regio:

a. Almere: € 1.515.468,00

b. Rijnmond: € 3.059.026,00

c. Amsterdam: € 2.413.845,00

d. Haaglanden: € 1.905.577,00

e. Den Haag: € 2.100.163,00

f. Rotterdam: € 2.347.264,00

g. IJssel/Veluwe: € 2.903.826,00

h. Zuidelijk Noord-Holland: € 2.874.287,00

i. Flevoland: € 1.393.559,00

j. Rijnstreek: € 2.473.393,00

k. Utrecht: € 1.513.592,00

Subsidie wordt slechts op aanvraag verleend, uitsluitend met gebruikmaking van het door SenterNovem beschikbaar gestelde aanvraagformulier. SenterNovem o.v.v. subsidieaanvraag risicoregio’s voortgezet onderwijs, Postbus 93144

2509 AC DEN HAAG

Een subsidieaanvrager kan uit twee indienmomenten kiezen: a. Bij gebruikmaking van het eerste indienmoment dient een subsidieaanvraag uiterlijk op 15 oktober 2008 te zijn ontvangen;

b. Bij gebruikmaking van het tweede indienmoment dient een subsidieaanvraag uiterlijk op 15 december 2008 te zijn ontvangen;

Er wordt hierop binnen acht weken beslist.Staatscourant 170 (03/09/2008)
Inwerkingtreding: 5 sept 2008

Geldig tot: 31 december 2013Groeiregeling (V)SO scholen met leerlingen uit een residentiële instelling

Als er ten opzichte van de vorige relevante teldatum voldoende groei is, leidt de groeitelling tot een aanspraak op bijzondere bekostiging voor personeel.

Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs met leerlingen uit een residentiële instelling

U kunt groei melden op de eerste schooldag na de zomervakantie, op 16 januari en op 1 maart. Indien u een groeitelling wenst te houden, moet voor de hoofd- en alle nevenvestigingen afzonderlijk een ingevuld telformulier ingediend worden. Dit geldt ook voor vestigingen waar geen sprake is van groei. In tegenstelling tot de reguliere telling op 1 oktober, wordt het telformulier voor deze groeitelling (16 januari) uitsluitend op aanvraag toegestuurd.

Omdat het telformulier binnen twee weken na de teldatum door CFI ontvangen moet zijn, dient het telformulier tijdig aangevraagd te worden.

Groeiregeling (v)so scholen met leerlingen uit een residentiële instelling

Datum: 17 juni 2008

Geldig tot: n.v.t.


Wijziging van de Tijdelijke stimuleringsregeling zij-instroom leraren PO naar VO

+ rectificatie subsidieplafondDe regeling biedt scholen voor v.o. de mogelijkheid aanspraak te maken op extra financiële middelen om leraren p.o. via de weg van zij-instroom in het beroep aan te nemen op hun school.

Beoogt wordt eenmalig 265 leraren p.o. door te laten stromen naar v.o.-scholen.VO

Om alle scholen die tijdig een aanvraag hebben ingediend toch deze subsidie te kunnen verstrekken, wordt het subsidieplafond verhoogd naar € 6.625.000,-. Dit betekent dat alle aanvragen die uiterlijk 16 juli 2007 bij CFI zijn ingediend en aan de vastgestelde criteria van artikel 8 van de regeling voldoen, worden gehonoreerd.

Tevens wordt uitstel van de afgiftedatum van de geschiktheidsverklaring die uiterlijk op 1 mei 2008 moet zijn afgegeven, verleend.Staatscourant 106 (05/06/2008)

Inwerkingtreding: 21 juni 2008

Geldig tot: n.v.t.


Assistentopleiding in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)

De assistentopleiding in het vmbo wordt naar verwachting op korte termijn in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) opgenomen. Om de tussenliggende periode te overbruggen wordt de Tijdelijke beleidsregel assistentopleiding in het vmbo met nog een jaar verlengd tot 1 augustus 2009

VO, BVE

De verlenging brengt met zich mee dat het bevoegd gezag van de school of scholengemeenschap met vbo voor de datum van 1 augustus 2009 nog op grond van deze beleidsregel een aanvraag kan indienen om toestemming te verkrijgen af te wijken van de inrichtings- en examenvoorschriften van de Wet op het voortgezet onderwijs. Daartoe dient de termijn van indiening in de beleidsregel te worden gewijzigd. De termijn van indiening van de aanvraag is gesteld op 1 mei 2008. Voor 1 juni 2008 zal dan beschikt worden. De vmbo-scholen die in voorafgaande jaren toestemming hebben gekregen om de assistentopleiding in het vmbo aan te bieden hoeven niet opnieuw een aanvraag in te dienen.

Staatscourant 88 (09/05/2008)
Inwerkingtreding: 11 mei 2008

Geldig tot 1 augustus 2009Regeling aanvullende personele bekostiging nevenvestigingen met spreidingsnoodzaak VO

Het is van belang dat voor nevenvestigingen met spreidingsnoodzaak in het voortgezet onderwijs een aanvullende personele bekostiging wordt verstrekt. Dit houdt verband met de wens ook op het platteland kleinschalige nevenvestigingen in stand te houden. Voor deze nevenvestigingen wordt één extra formatieplaats voor onderwijsondersteunend personeel en één extra formatieplaats voor directiepersoneel noodzakelijk geacht om de nevenvestiging in stand te kunnen houden.

VO

De aanvullende bekostiging bedraagt:

Eénmaal de landelijke gemiddelde personeelslast onderwijsondersteunend personeel plus éénmaal de landelijke gemiddelde personeelslast voor directiepersoneel van de

schoolsoortgroep waartoe de school behoort.
De minister verstrekt aan het bevoegd gezag van een school per kalenderjaar

aanvullende bekostiging voor personeelskosten ten behoeve van een op 1 augustus

nieuw te vormen nevenvestiging met spreidingsnoodzaak.

2. Er is sprake van een nevenvestiging met spreidingsnoodzaak indien:

a. de nevenvestiging hemelsbreed 10 kilometer of meer is verwijderd van een

vestiging van een school waaraan hetzelfde verlangd onderwijs en dezelfde

schoolsoort wordt aangeboden;

b. aan de nevenvestiging 120 leerlingen of meer ingeschreven staan op 1 oktober

voorafgaande aan het kalenderjaar waarop de aanvullende bekostiging

betrekking heeft.

3. De aanvullende bekostiging moet tenminste twee maanden voorafgaand aan het

eerste kalenderjaar waarop de bekostiging betrekking heeft bij de Centrale Financiën

Instellingen worden aangevraagd.


Staatscourant 144 (30/07/2007)
Inwerkingtreding: 1 aug.2007

Tijdelijke stimuleringsregeling zij-instroom leraren primair onderwijs naar voortgezet onderwijs

Deze regeling biedt scholen voor voortgezet onderwijs de mogelijkheid aanspraak te maken op extra financiële middelen om leraren primair onderwijs via de weg van zij-instroom in het beroep aan te nemen op hun school

VO

Beoogd wordt eenmalig 200 leraren primair onderwijs via de weg van zij-instroom in het beroep door te laten stromen naar scholen in het voortgezet onderwijs.

Voor de verstrekking van aanvullende bekostiging op grond van deze regeling is een bedrag beschikbaar van € 5.000.000.

De aanvullende bekostiging bedraagt € 25.000 per zij-instromer.

De aanvullende bekostiging wordt verstrekt als tegemoetkoming in de kosten die gemoeid zijn met het zij-instroomtraject, zoals de kosten voor het geschiktheidsonderzoek, scholing, begeleiding en studieverlof.Een aanvraag kan tot en met 16 juli 2007 worden ingediend.

Staatscourant 114 (18/06/2007)
Inwerkingtreding 20 juni 2007

Geldig tot 1 augustus 2009Regeling faciliteiten bestuur en management en onderwijsnummer voor scholen voor praktijkonderwijs 2007

De aanvullende bekostiging is bedoeld om het bestuur en het management van deze scholen verder te versterken en de (aanloop-)kosten van de invoering van het onderwijsnummer op te vangen.

Scholen voor praktijkonderwijs, die op 1 augustus 2006 zijn overgegaan op de lumpsumbekostiging voortgezet onderwijs.

Het bevoegd gezag van de school ontvangt een vast bedrag van € 3.700,- per school en een leerling-afhankelijk bedrag dat berekend wordt door het aantal leerlingen van de school te vermenigvuldigen met een bedrag van € 50,- per leerling.

Indien de uitkomst van de berekening, bedoeld in het eerste lid, lager uitvalt dan € 9.700,-, ontvangt het bevoegd gezag van de school dit laatste bedrag.Het bevoegd gezag van de school ontvangt de aanvullende bekostiging zonder voorafgaande aanvraagprocedure.

Staatscourant 80 (25/04/2007)
Inwerkingtreding 27 april 2007

Geldig tot 1 januari 2008Regeling eenmalige overgangsuitkering ziektekostenvoorziening onderwijs en onderzoekpersoneel (ZVOO) 2006

De overgangsvoorziening behelst een eenmalige uitkering voor de in- en postactieven die, anders dan de actieven, geen aanspraak hebben op de ziektekostencompensatie van 30 euro per maand, die eveneens is afgesproken in de CAO sector onderwijs (PO en VO) 2005-2007.

Gewezen personeel dat werkzaam is geweest in de sector primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

De eenmalige uitkering, bedoeld in het eerste lid, is gelijk aan de ZVOO-tegemoetkoming die aan betrokkene met betrekking tot het jaar 2005 is uitgekeerd, doch bedraagt maximaal 1180 euro

De eenmalige uitkering kon tot en met 1 december 2006 worden aangevraagd.
De onderhavige regeling staat los van de regeling die door de minister van binnenlandse zaken en koninkrijkrelaties op verzoek van de Tweede Kamer is getroffen voor gepensioneerd overheidspersoneel, waaronder ook het gepensioneerde onderwijspersoneel valt, op grond waarvan postactieven recht hebben op een vergoeding voor de jaren 2007 tot en met 2009.

Staatscourant 80 (25/04/2007)

Regeling tot wijziging van de Tijdelijke beleidsregel assistentopleiding in het vmbo in verband met aanpassing van de vervaldatum

De assistentopleiding in het vmbo wordt naar verwachting eerst vanaf 1 augustus 2008 in de WVO vastgelegd. Om de tussenliggende periode te overbruggen wordt de Tijdelijke beleidsregeling assistentopleiding in het vmbo met een jaar verlengd tot 1 augustus 2008

VO

Deze verlenging brengt met zich mee dat het bevoegd gezag van de school of

scholengemeenschap met vbo voor de datum van 1 augustus 2008 nog op grond van deze beleidsregel een aanvraag kan indienen om toestemming te verkrijgen af te wijken van de inrichtings- en examenvoorschriften van de Wet op het

voortgezet onderwijs. Daartoe dient de termijn van indiening in de beleidsregel te worden gewijzigd. De termijn is gesteld op 1 april 2007. Voor 1 juni 2007 zal dan beschikt worden.

De vmbo-scholen die in voorafgaande jaren toestemming hebben gekregen om de

assistentopleiding in het vmbo aan te bieden hoeven niet opnieuw een aanvraag in te

dienen.


Staatscourant 51 (13/03/2007)
Inwerkingtreding 15 mrt. 2007

Geldig tot 01 augustus 2008Intrekking van de beleidsregel Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel in verband met de invoering van regels omtrent een werkgeversbijdrage voor kinderopvang in het kader van het Belastingplan 2007


In het Belastingplan 2007 is de invoering van een wettelijke regeling voor de werkgeversbijdrage kosten kinderopvang voorzien. In verband hiermee hebben de minister ocw en de centrales voor overheids- en onderwijspersoneel overeenstemming bereikt over intrekking van de beleidsregel Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel.

Het bevoegde gezag van scholen en centrale diensten bedoeld in: de Wet op het primair onderwijs; de Wet op de expertisecentra; de Wet op het voortgezet onderwijs. de gemeenten en provincies die instellingen van de bovenbedoelde soorten in stand houden.

Zie voor Gevolgen invoering verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang voor personeel en werkgevers in het po en vo, de download

Staatscourant 232 (28/11/2006)
Inwerkingtreding 1 jan. 2007
Gevolgen invoering verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang voor personeel en werkgevers in het po en vo

Regeling nadere voorschriften met betrekking tot de verrekening van uitkeringskosten


Per 1 januari 2007 treedt de sector voortgezet onderwijs uit het Participatiefonds (PF).Dan gaat dan het model van “normatief verevenen” van start.


Scholen voor vwo, havo, mavo, vbo en praktijkonderwijs; scholengemeenschappen waarin één of meer van deze scholen zijn opgenomen.

De uitgaven aan werklozen waarvan het ontslag is geëffectueerd voor 1 januari 2007 worden in principe collectief gedragen door de VO-scholen

Op dit principe is één uitzondering, nl. de wachtgeldkosten ontstaan tussen 1 augustus 1995 en 1 januari 2007 en waarbij een positieve instroomtoets van het PF ontbreekt. Deze kosten zijn en blijven volledig voor rekening van de desbetreffende school. De uitgaven aan werklozen waarvan het ontslag is of wordt geëffectueerd op of na 1 januari 2007 worden gedeeltelijk eveneens collectief gedragen en komen voor het overige voor rekening van de verantwoordelijke school. Voorlopig wordt uitgegaan van een 75/25-verdeling. Dat wil zeggen dat 75% van de nieuwe uitkeringen collectief wordt verevend en dat 25% van de nieuwe uitkeringen ten laste van het verantwoordelijke bevoegd gezag wordt gebracht.Staatscourant 232(28/11/2006)

op bij min.regeling te bepalen tijdstip. >

Inwerkingtreding:2 jan. 2007


Overgangsuitkering 2006 Regeling ziektekostenvoorzieningonderwijs- en onderzoekpersoneel (ZVOO)

Overgangsregeling i.v.m. de afschaffing van de Regeling ziektekostenvoorzieningonderwijs- en onderzoekpersoneel (ZVOO-regeling) per 1 januari 2006.

Deze financiële bijdrage geldt als compensatie voor de inkomenseffecten i.v.m. de invoering van de Zorgverzekeringswet.PO, VO


Bestemd voor gewezen personeel dat werkzaam is geweest in de sector primair onderwijs en voortgezet onderwijs c.q. dat niet in aanmerking kwam voor de ziektekostencompensatie van 30 euro per maand die vanaf 1 januari 2006 is gaan gelden voor iedere werknemer die werkzaam is in de sector PO en VO.

Officiële tekst
CFI/ICO/PO, tel. 079-3232.333; CFI/ICO/VO, tel. 079-3232.444

Regeling Leerplusarrangement voortgezet onderwijs en Nieuwkomers voortgezet onderwijs

De regeling beoogt scholen voor voortgezet onderwijs te ondersteunen via aanvullende personele bekostiging. Daarnaast voorziet de regeling in een tweejarige aanvullende personele bekostiging voor VO- leerlingen die korter dan twee jaar in Nederland zijn.

Er is een brochure beschikbaar met informatie over de regeling met praktische handreikingen voor scholen. Deze brochure is verkrijgbaar via www.cfi.nl.Scholen(-gemeenschappen) voor voortgezet onderwijs, met uitzondering van scholen voor praktijkonderwijs die per 1 augustus 2006 zijn overgegaan van declaratiebekostiging op lumpsum bekostiging;

Voorbereidend beroepsonderwijs in agrarische opleidingscentra.Voor de uitvoering van de Regeling Leerplusarrangement VO en Nieuwkomers VO is vanaf 2007 ruim € 75 miljoen beschikbaar. In aanvulling hierop voegt het ministerie van LNV middelen toe voor VBO-groen in een AOC die in aanmerking komen voor bekostiging in het kader van deze regeling.

Tot slot is voorzien in een compensatiebepaling om de overgang van de cumi-vo-regeling naar de Regeling Leerplusarrangement VO en Nieuwkomers VO soepel te laten verlopen.

Bij de bepaling of het bevoegd gezag van een school in aanmerking komt voor de aanvullende personele bekostiging, bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt getoetst aan de drempel van minimaal 30% L+A- leerlingen per school in een cyclus van steeds twee achtereenvolgende teldata.


Staatscourant 80 (25/04/2006) Inwerkingtreding : 1 augustus 2006

Regeling vaststelling formatie ambulante begeleiding visueel gehandicapte leerlingen in het mbo


Met voorliggende regeling wordt de formatie voor de instellingen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen uitgebreid, voor de ambulante begeleiding aan leerlingen die ingeschreven staan bij een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs

instellingen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan visueel gehandicapte leerlingen.

Op grond van de regeling ontvangen de scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan visueel gehandicapte leerlingen, formatie voor de ambulante begeleiding van leerlingen in het mbo voor de periode van januari tot augustus 2006. Vanaf schooljaar 2006 - 2007 ontvangen de instellingen lumpsumbekostiging voor genoemde taak.

Bartiméus Onderwijsinstellingen te Zeist voor de periode januari tot augustus 2006, 512 formatierekeneenheden.

Stichting Convergo te Grave voor de periode januari tot augustus 2006, 784 formatierekeneenheden verstrekt.

Koninklijk Instituut tot Onderwijs van Slechtzienden en Blinden te Huizen voor de periode januari tot augustus 2006, 400 formatierekeneenheden.

Visio Onderwijsinstellingen Noord te Haren worden de periode januari tot augustus 2006, 320 formatierekeneenheden

Staatscourant 10 (13/01/ 2006)

Inwerkingtreding 13/01/2006Regeling toekenning overgangsbudgetten decentralisatie vervangings- en wachtgelduitgaven VO

In verband met beide decentralisatie-operaties ontvangen scholen twee keer een overgangsbudget

Besturen van één of meer VO-scholen met lumpsumbekostiging m.u.v. scholengemeenschappen van uitsluitend AOC’s of ROC’s.

Het bevoegd gezag in het schooljaar 2005-2006 ontvangt eenmalig aanvullende bekostiging voor personeelskosten in verband met vervanging van personeel van €42.000, -

Voor personeelskosten i.v.m. wachtgelduitgaven ontvangt het bevoegd gezag eenmalig aanvullende bekostiging van €16.000,-De aanvullende bekostiging wordt ambtshalve toegekend. Betaling vindt plaats in december 2005 c.q. december 2006.
Staatscourant 225 (18/11/2005)
Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel
Naar aanleiding van de invoering van de Wet Kinderopvang is de uitvoering van de regeling voor onderwijspersoneel uitbesteed:
-Uitvoering door Accounting Plaza;
-Werkgeversbijdrage zal op voorschot worden uitbetaald;
- Bepalingen over opmaken eindafrekening zijn gewijzigd.
Bevoegd gezag, scholen en centrale diensten volgens:
WPO, WEC en WVO.

De maximum uurprijs kan per opvangsoort verschilend worden vastgesteld. De uurprijzen worden per 1 jan. 2006 jaarlijks door min. SZW herzien. Voorafgaand aan de start van de opvang stelt Accounting Plaza op grond van het contract de hoogte van het voorschot op de werkgeversbijdrage vast.

Aanvragen inschrijfset via Accounting Plaza afd. Kinderopvangadministratie. Pb. 340, 1520 AH Wormerveer

Of www.accountingplaza.nl/kinderopvang

Tel: 075-6518856

Staatscourant 223 (16/11/2005)
Regeling treedt in werking op 1 januari 2006 en geldt tot 1 januari 2009
De beleidsregel “ Werkgeversbijdrage kinderopvang onderwijspersoneel” wordt per 1 januari 2006 ingetrokken.

Regeling formatie en bekostiging praktijkscholen met declaratiebekostiging

Regeling was abusievelijk door OCW ingetrokken.

De regeling wordt nu opnieuw en ongewzijgd gepubliceerd.Scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging

Zie de regeling voor de onderscheiden modellen en bedragen

Staatscourant 210: 28/10/2005
De regeling werkt terug t/m 31 dec. 2004

Regeling aanvullende bekostiging nascholing voor de risicoregio’s in het voortgezet onderwijs
Onderhouden van bekwaamheid van personeel aan scholen in de z.g. risicoregio’s.
Scholen voor voortgezet onderwijs in de risicoregio’s m.u.v. een school bedoeld in art. 9 besluit RVC’s, reg. zorgbudget en praktijkscholen met decl. bekostiging.
Aanvullende bekostiging van €134,- per formatieplaats 2004 en € 124,- idem voor 2005.

Middelen worden ambtshalve zonder aanvraagprocedure verstrekt en zijn niet geoormerkt.

Gele Katern 20 (08/12/2004) Gele Katern 20 (08/12/2004)bijlage
Regeling Georganiseeerd Overleg en vakbondsfaciliteiten 2005
Vergoeding kosten vervanging voor lang buitengewoon verlof i.v.m. werkzaamheden G.O. en vakbond voor (onderwijs) personeel van instellingen
BaO, SO, VO, BVE, HBO, WO, Werkgeversorganisaties,
Stichting Samenwerkende Centrales COPWO, SFSVO,etc.
€ 11.971.000,- voor 2005 waarvan 22,88 % beschikbaar is voor VO en 12,87% voor BVE.Middelen worden via een verdeelsystematiek verdeeld over de personeelsorganisaties
Gele Katern 18/19 (24/11/2004)Regeling treedt in werking op 1 januari 2005Convenant beloningsdifferentiatie voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)


Bestrijding knelpunten onderwijsarbeidsmarkt en vergroting kwaliteit en aantrekkelijkheid beroep VMBO, praktijkonderwijs
Scholen voor VMBO en praktijkscholen
€ 8,4 milj. 2004; idem 2005; €8,9 milj. 2006; vanaf 2007 structureel € 22,4 miljoen.
Indicatie : In 2005 voor een gemiddelde school van 1000 VMBO-leerlingen ontvangt men een budget van € 20.000,-
Let op ! : Scholen leveren zelf ook een bijdrage door het budget dat door de minister beschikbaar wordt gesteld in 2005 en 2006 uit eigen middelen te verdubbelen.Gelden worden via verhoging van de GPL ter beschikking van de scholen gesteld.
Scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging ontvangen een bedrag per l.l.
Gele Katern 17 (27/10/2004)Integrale tekst : Convenant Beloningsdifferentiatie VMBO

Herziening regeling aanvullende personele bekostiging culturele minderheidsgroepen en anderstalige leerlingen ( cumi-regeling) WVO 2003

Aanvullende ondersteuning voor leerlingen met onderwijsachterstanden.
.

Scholen(-gemeenschappen) voor voortgezet onderwijs m.u.v. praktijkonderwijs met declaratiebekostiging

Aanvullende personele bekostiging i.v.m. bestrijding van onderwijsachterstanden van bepaalde leerlingen volgens telprocedure.

Cumi-leerlingen die t/m acht jaar in Nederland wonen komen nog in aanmerking voor aanvullende bekostiging. Er is een overgangsbudget voor scholen die meer dan 1% achteruitgang in personele lumpsum.


Teldatum : 1 oktober voorafgaand aan het schooljaar

Gele Katern nr.20/21(24/10/03)
Gele Katern nr. 11 ( 24/04/02)
Vanaf 1 augustus 2004

Overgangsregeling aanvullende formatie leerlingen met het syndroom van down VO

Aanvullende personele bekostiging voor leerlingen met down i.v.m. met de invoering van LGF.

Scholen voor VO ; agrarische opleidingscentra

Leerlingen met down krijgen leerlinggebonden budget aangevuld ot €8200,-

Aanvullende personele bekostiging wordt berekend vanaf de 1e dag van de maand volgend op de datum van melding.Aanvraag personele bekostiging indienen bij CfI binnen 3 maand na melding.

Gele Katern nr. 18 (30/07/03)
Vanaf 1 augustus 2003


1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina