Overzicht Voorwaarden vng vrijwilligerspolis Verzekeringnemer : gemeente Algemene uitgangspuntenDovnload 35.42 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte35.42 Kb.


Overzicht Voorwaarden VNG Vrijwilligerspolis
Verzekeringnemer : gemeente
Algemene uitgangspunten

Definitie vrijwilliger : Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband

onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve
van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

Uitgesloten zijn : vrijwillige brandweer

: vrijwillige politie

: mantelzorgers

Leeftijdsgrens : Geen leeftijdsgrens.
Voor alle schadeverzekeringen geldt dat oudere verzekeringen in de dekking voor gaan op de dekking van deze verzekering (secundaire dekking).
Premieberekening VNG Vrijwilligerspolis

Premie per inwoner BasisPolis : € 0,1250

Premie per inwoner PlusPolis : € 0,1250+

Totale premie per inwoner : € 0,2500


Bovenstaande premie is inclusief assurantiebelasting.
Voorwaarden

 • Algemene Voorwaarden ZAV05

VNG Vrijwilligers BasisPolis
Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
Verzekerden

Als verzekerde wordt beschouwd: De vrijwilligers binnen de gemeente. De vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Uitgesloten zijn vrijwillige brandweer, vrijwillige politie en mantelzorgers.


Er is geen sprake van een leeftijdsgrens.
Verzekerde bedragen Ongevallenverzekering

Bij overlijden (rubriek 2) EUR 12.500,-

Bij invaliditeit (rubriek 4) EUR 25.000,-
Verzekerd bedrag Psychische hulpverlening naar aanleiding van molest (traumadekking)

Verzekerd bedrag EUR 2.500,- per gebeurtenis


Verzekerd bedrag Persoonlijke Eigendommenverzekering

Verzekerd bedrag EUR 5.000,- per gebeurtenis


Voor de volgende kostbaarheden als maxima per gebeurtenis:

 • beeld- en geluidsapparatuur: € 500,-

 • computerapparatuur: € 1.500,-

 • sieraden: € 500,-

 • horloges: € 250,-

 • (zonne)bril/set contactlenzen: € 500,-

 • kunstmatige gebitselementen: € 500,-

 • Fiets: € 750,-


Premie

Deze verzekering maakt deel uit van de VNG VrijwilligersBasisPolis.

De premieberekening van de VNG Vrijwilligerspolis staat vermeld op de eerste pagina.
Voorwaarden


 • Productvoorwaarden LON05

Rubriek 1, 2, 4 en 5.

Clausules
Maximaal verzekerd bedrag per gebeurtenis

Het maximaal verzekerd bedrag voor alle vrijwilligers per gebeurtenis is € 1.250.000,-


Acute huishoudelijke hulp (20 uur)

Verzekerd zijn de werkelijk gemaakte kosten voor huishoudelijke hulp op basis van de nota van de officiële zorginstantie of indien deze zorg niet verleend kan worden door het overleggen van de nota van de hulpverlener. Het maximum aantal uren voor acute huishoudelijke hulp is: 20 uur.

Verzekerde dient de noodzaak van huishoudelijke hulp aan te tonen door een verklaring van de officiële zorginstantie of indien deze de zorg niet kan verlenen door een verklaring van een arts.

Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
Verzekerden

In afwijking van artikel 1.1 van de Productvoorwaarden LPA 05 wordt als verzekerde beschouwd: De vrijwilligers binnen van de gemeente. De vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Uitgesloten zijn vrijwillige brandweer, vrijwillige politie en mantelzorgers.

Er is geen sprake van een leeftijdsgrens.
Verzekerd(e) bedrag(en)

Dekking personen- en zaakschade (voor de rubrieken 1, 2 en 3)

EUR 2.500.000,- per aanspraak, gelimiteerd tot

EUR 5.000.000,- per verzekeringsjaar.


Eigen risico

EUR 0,-
Verzekerd bedrag opzicht

EUR 5.000,- per aanspraak
Premie

Deze verzekering maakt deel uit van de VNG VrijwilligersBasisPolis.

De premieberekening van de VNG Vrijwilligerspolis staat vermeld op de eerste pagina.
Voorwaarden


 • Productvoorwaarden LPA05

Rubriek 1 en 2.

Niet van toepassing:
- Artikel 4.13.2: Huispersoneel/kinderen

- Artikel 10.2: Onroerende zaken

- Artikel 10.3: Huisdieren

- Artikel 10.4 Vriendendienst


Clausules
Bijzondere voorwaarden

 • In afwijking van artikel 3 is het verzekeringsgebied: Nederland.

 • In afwijking van artikel 9.1 dient te worden gelezen: “de aansprakelijkheid als vrijwilliger voor schade aan derden”.

 • In afwijking van artikel 4.2 van de Productvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren LPA05 is verzekerd de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade aan zaken van derden veroorzaakt gedurende de tijd dat verzekerde deze zaken ter bewerking, inspectie, controle, keuring e.d. onder zich heeft of heeft gehad.
  Het verzekerd bedrag € 5.000,00 per aanspraak.


VNG Vrijwilligers PlusPolis
Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
Verzekerden

In afwijking van artikel 1.1. van de productvoorwaarden LAB 05 wordt als verzekerde beschouwd: De rechtspersoon binnen de gemeente waarvoor de vrijwilliger zijn werkzaamheden verricht. Deze aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen biedt dekking voor schade die voortvloeit uit, berust op of verband houdt met vrijwilligerswerk.


Verzekerd(e) bedrag(en)

Dekking personen- en zaakschade (voor de rubrieken 1, 2 en 3)

EUR 2.500.000,- per aanspraak, gelimiteerd tot

EUR 5.000.000,- per verzekeringsjaar.


Eigen risico

Het eigen risico per aanspraak bedraagt: EUR 100,-


Premie

Deze verzekering maakt deel uit van de VNG VrijwilligersPlusPolis.

De premieberekening van de VNG Vrijwilligerspolis staat vermeld op de eerste pagina.
Voorwaarden


 • Productvoorwaarden LAB05

Clausules
Verzekeringsgebied

In afwijking van artikel 3 van de Productvoorwaarden LAB 05 is het verzekeringsgebied: Nederland.


Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
Verzekerden

Als verzekerde wordt beschouwd: De vrijwillige bestuurder respectievelijk commissaris/toezichthouder van een rechtspersoon, gevestigd in de gemeente, die een maatschappelijk belang dient.


Verzekerd(e) bedrag(en)

€ 500.000,- als maximum per aanspraak en per verzekeringsjaar voor alle vrijwillige bestuurders en commissarissen/toezichthouders van de rechtspersoon tezamen.


Balanstotaal

Deze verzekering is uitsluitend van kracht indien het balanstotaal van de rechtspersoon niet meer bedraagt dan € 500.000,-.


Eigen risico´s

N.v.t.
Premie

Deze verzekering maakt deel uit van de VNG VrijwilligersPlusPolis.

De premieberekening van de VNG Vrijwilligerspolis staat vermeld op de eerste pagina.


Voorwaarden

 • Productvoorwaarden LBB05


Clausules

Begroting (LBB21)

In aanvulling op artikel 4 van de Productvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bestuurders en

Commissarissen/Toezichthouders LBB05 is niet verzekerd de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade die voortvloeit uit, berust op en/of verband houdt met het niet sluitend zijn van de begroting van verzekeringnemer. Onder het sluitend zijn van de begroting wordt verstaan het bestrijden van een exploitatietekort uit de aanwezige reserves.
Beleggingen (LBB16)

In aanvulling op artikel 4 van de Productvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bestuurders en

Commissarissen/Toezichthouders LBB05 is niet verzekerd de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade die voortvloeit uit, berust op of verband houdt met:

- het gebruik van derivaten, tenzij deze uitsluitend

gebruikt worden ter afdekking van bestaande posities

(defensief gebruik);

- het anticiperen op toekomstige cash flows.
Verkeersaansprakelijkheid voor Rechtspersonen

:

Verzekerden

In aanvulling op artikel 1.1 van de Productvoorwaarden LWB 05 is verzekerd: De rechtspersoon binnen de gemeente waarvoor de vrijwilliger zijn werkzaamheden verricht. Deze aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen biedt dekking voor schade die voortvloeit uit, berust op of verband houdt met vrijwilligerswerk.

Uitgesloten zijn vrijwillige brandweer, vrijwillige politie en mantelzorgers.


Verzekerd(e) bedrag(en)

EUR 1.000.000,00 per aanspraak met een maximum van EUR 1.000.000,00 per verzekeringsjaar.


Eigen risico´s

EUR 500,00 per aanspraak voor schade aan zaken

EUR 500,00 per aanspraak voor schade aan personen
Premie

Deze verzekering maakt deel uit van de VNG VrijwilligersPlusPolis.

De premieberekening van de VNG Vrijwilligerspolis staat vermeld op de eerste pagina.
Voorwaarden


 • Productvoorwaarden LWB05


Clausules
Verzekeringsgebied

In afwijking van artikel 3 is het verzekeringsgebied: Nederland.Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers
Verzekerden

Als verzekerde wordt beschouwd: De vrijwilligers binnen de gemeente.

De vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Uitgesloten zijn vrijwillige brandweer, vrijwillige politie en mantelzorgers.

Omvang van de dekking

Juridisch advies en/of rechtsbijstand

Juridisch advies en/of rechtsbijstand wordt aan de verzekerde, in de hoedanigheid als omschreven op het polisblad, verleend die zijn vrijwillige taak / functie uitoefent zoals naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid mag worden verwacht en die geconfronteerd wordt met: 1. Strafrechtelijke vervolging wegens het plegen van een strafbaar feit in verband met de uitoefening van de vrijwillige taak / functie;

 2. Civielrechtelijke aanspraken van derden voor schade door of in verband met de uitoefening van de vrijwillige taak / functie

De kosten van rechtsbijstand voor de gebeurtenissen hierboven genoemd, zijn voor alle verzekerden tezamen gemaximeerd tot € 40.000,-.
Verhaalsrechtsbijstand

 1. Aanspraken tot vergoeding van schade, ontstaan tijdens de uitoefening van de vrijwillige taak / functie, die verzekerde wil verhalen op derden, indien deze derden hiervoor uitsluitend op grond van onrechtmatige daad, dus niet mede uit overeenkomst, aansprakelijk zijn en voor zover de verzekerde hiervoor geen aanspraak kan maken op een eigen (particuliere) verzekering.

 2. De op het polisblad genoemde verzekerden zijn uitsluitend verzekerd voor het verhaal van schade als gevolg van toegebracht letsel en/of schade aan persoonlijke eigendommen, in de hoedanigheid van verkeersdeelnemer, met of zonder (motor)voertuig, op de openbare weg, op het spoor, op het water of in de lucht.

Voor de rechtsbijstand die wordt verleend voor de gebeurtenissen genoemd onder “Verhaalsrechtsbijstand” geldt geen maximum, voor zover de behandeling plaatsvindt door medewerkers van de Stichting.
Verzekeringsgebied en kosten van rechtsbijstand

Het verzekeringsgebied is beperkt tot Nederland en voor zover de Nederlandse rechter bevoegd is kennis van het geschil te nemen.


Wachttijd

Er is geen wachttijd van toepassing


Uitsluitingen

Er gelden de volgende uitsluitingen: 1. als verzekerde een vervoermiddel bestuurt zonder daartoe wettelijk bevoegd te zijn, deelneemt aan snelheids- of behendigheidsritten of een vervoermiddel bestuurt onder invloed van drank of enig ander bedwelmend of stimulerend middel;

 2. verweer door verzekerde tegen aanspraken op grond van onrechtmatige daad;

 3. als verzekerde aanspraak kan maken op rechtsbijstand op enig grond van enig andere (particuliere) verzekering.


Premie

Deze verzekering maakt deel uit van de VNG VrijwilligersPlusPolis.

De premieberekening van de VNG Vrijwilligerspolis staat vermeld op de eerste pagina.
Verzekeringsoverzicht VNG VrijwilligersPolis
Algemene uitgangspunten

Definitie vrijwilliger : Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband

onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve
van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

Uitgesloten zijn : vrijwillige brandweer

: vrijwillige politie

: mantelzorgers

Leeftijdsgrens : Geen leeftijdsgrens.
Voor alle schadeverzekeringen geldt dat oudere verzekeringen in de dekking voor gaan op de dekking van deze verzekering (secundaire dekking).


 • VNG Vrijwilligers BasisPolis
  Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers


  • Verzekerd bedrag: € 12.500,- bij overlijden en € 25.000,- bij blijvende invaliditeit

  • Geneeskundige kosten zijn verzekerd tot € 1.000,- per gebeurtenis

  • Psychische hulpverlening naar aanleiding van molest (traumadekking) is
   verzekerd tot € 2.500,- per gebeurtenis

  • Materiële schade tot € 5.000,- Voor de volgende kostbaarheden als maxima per gebeurtenis:

   • beeld- en geluidsapparatuur: € 500,-

   • computerapparatuur: € 1.500,-

   • sieraden: € 500,-

   • horloges: € 250,-

   • (zonne)bril/set contactlenzen: € 500,-

   • kunstmatige gebitselementen: € 500,-

   • Fiets: € 750,-

  • Acute huishoudelijke hulp (20 uur)

* Maximaal verzekerd bedrag voor alle vrijwilligers per gebeurtenis is € 1.250.000,-


Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers

  • Verzekerd bedrag € 2.500.000,- per aanspraak, gelimiteerd tot
   € 5.000.000,-per verzekeringsjaar m.b.t. vrijwilligerswerk. Eigen risico: € 0,-.

  • Opzicht, verzekerd bedrag: € 5.000,- per aanspraak


Jaarpremie BasisPolis: € 0,125 per inwoner inclusief assurantiebelasting


 • VNG Vrijwilligers PlusPolis

Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen

  • Verzekerd bedrag per aanspraak m.b.t. vrijwilligers: € 2.500.000,- gelimiteerd
   tot € 5.000.000,- per verzekeringsjaar. Eigen risico € 100,-


Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers

  • Verzekerd bedrag: € 500.000,- per aanspraak en per verzekeringsjaar voor alle
   vrijwillige bestuurders en toezichthouders van de organisatie tezamen, waarbij
   het balanstotaal van de organisatie niet meer bedraagt dan € 500.000,-


Verkeersaansprakelijkheid voor Rechtspersonen

  • Verzekerd bedrag: € 1.000.000,- per aanspraak gelimiteerd tot €1.000.000,-
   per verzekeringsjaar m.b.t. vrijwilligers. Eigen risico: € 500,- per aanspraak


Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers

  • Verzekerd bedrag Rechtsbijstand bij strafrecht: €40.000,- als maximum voor
   alle aanspraken m.b.t. vrijwilligerswerk tezamen.

  • Verzekerd bedrag Verhaalsrechtsbijstand: geen maximum.


Jaarpremie PlusPolis: € 0,125 per inwoner inclusief assurantiebelastingDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina