P/a G. Derks Past. JeukenstDovnload 25.72 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte25.72 Kb.
====================================================================

AMERICA


DORPSRAAD

p/a G. Derks

Past. Jeukenstr. 5

5966 NL America

Tel 077- 4641609

e-mail: dorpsraad@americaweb.nl
Verslag vergadering dorpsraad America

d.d. 15-12-2004.

Aanwezig Hay Engels (vz), Marco Hesp, Wiel Berden, Mien Klaassen, Lies de Swart, Guy Derks, Ger Pluk, Carla vd Coelen, Dorien Mulders, Annemie Lucassen, Ger van Rensch, Piet Swinkels.

Afwezig: René Schurink, Mien Klaassen, Piet Swinkels en Ger Pluk Rabobank, Zonnebloem, werkgr. Oud America, Parochieraad, boerenbruiloftcomité, Handboog (allen met kennisgeving).

Aantal personen aanwezig: 42 personen


Onderwerp


Actielijst.

Wie en wat?

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.2. Verslag vorige vergadering dd. 10-12-2003

Verslag goedgekeurd.2. Verslag vorige vergadering dd. 17-11-2004

Goedgekeurd. Punt 6 gecorrigeerd.

4. Presentielijst en lijst van verenigingen en stichtingen in America

Wijzigingen in de verenigingenlijst:

-) kerkbestuur; secr. Sonja van Twaalfhoven

-) Huub Jakobs moet zijn Hub Jakobs

-) Dorien Jakobs, secr en voorzitter Many Voices

-) Notedop: Kim Keijsers

Afwezig: De Wouter; Tennisclub, Golfhorst, Mekkeluk zat, Groene Kruis Horst, OVA, Jeugd AVV, AVV Veteranen, buurtvereniging Perdsvotten, Biljartclub

d/n Tref, de Valk, Bijenbond, buurtvereniging Hofweg, Rockweekend en de afwezige verenigingen met afmelding (zie boven).5. Activiteitenoverzicht 2005

Henk Philipsen: opmerking om op de jaarlijks braderie iets meer impuls te geven door bv. muziek of iets dergelijks.Verdere activiteiten 2005

Paardenvrienden; 25 en 26 juni wordt een veteranenconcours gehouden.

Peelmuseum: ruilbeurs meerdere data worden nog doorgegeven

Intocht Sinterklaas: 20 november

Rockweekend: 1 en 2 april

Suggestie: activiteitenoverzicht als button maken op de website

Voor alle activiteiten geldt: doorgeven bij Hay Mulders per e-mail.6. Korte evaluatie Peelklokje 2005

Het gaat goed met het Peelklokje. Inmiddels is de oplage verhoogd naar 815 stuks per maand en de financiën zijn ook op peil. Geboortes, huwelijken e.d. worden niet zelf door de mensen aangedragen, moet vaak door de reactie achterhaald worden, jammer.


7. Notitie Leefbaarheid in America

Blz. 2: In 2005 zullen 12 woningen gebouwd worden; hier is inmiddels al een start meegemaakt. Realisatiedatum is in ieder geval 2005.

Hay Engels: bedankt voor de samenstelling van deze notitie. De nieuwste versie zal doorgestuurd worden naar de gemeente.

doorsturen

8. Status Kiosk

De begroting voor de kiosk is al een paar keer bijgesteld. De definitieve bedragen worden momenteel berekend. De gemeente en de dorpsraad financieren ieder € 25.000. Er zijn een aantal sponsoren vanuit verenigingen en een aantal mensen bieden hun diensten pro deo aan. Mart Derks is de bouwkundig leider van het project.

Afgelopen zaterdag zijn de eerste werkzaamheden gestart en de hekwerken rond het terrein van de kiosk staan inmiddels. Op 1 maart 2005 moet het gereed zijn ivm. de subsidie. We zoeken uiteraard nog mensen om mee te helpen. Er kunnen zich mensen opgeven bij Guy Derks of Hay Engels.
Vraag of het geen hangplek zal worden. Het wordt verlicht, ligt midden in het centrum en is een open geheel. Het zou kunnen maar dit is niet tegen te gaan. Op zich is hier ook niks mis mee, als de jeugd zich goed gedraagt.
9. Sinterklaascomité

Het is een stevig probleem rondom de financiën. De ouderraad is gestopt met het ophalen van geld omdat het toch een activiteit buiten school is. De groep bestaat inmiddels wel uit 6 personen. Een optie is om zelf rond te gaan langs te deuren. Of eventueel groep 8 in te zetten hiervoor.

Eventueel het jeugdcomité hierin betrekken; zij hebben inkomsten en hebben eenzelfde doelgroep.

Voorstel om 1 sinterklaas voor alle verenigingen te regelen. De volgende verenigingen en school worden aangeschreven voor een bijeenkomst hierover.

Wim Vissers en Hubert v/d Homberg AVV

Marco Hesp Jong Nederland

Gertie Jacobs en John Kersten Avoc

Anita Rongen en Marijn Coenen school

Korfbalclub Nellie Hermans

Tennisclub Ton Derix10. Plannen Stichting Aan De Brug
Toon v/d Ligt geeft in een hele toelichting aan dat het bestuur op de huidige voet niet wil verdergaan. Er is een te grote afstand ontstaan tussen de stichting en de gebruikers om goed te kunnen functioneren. De afstand tussen stichtingsbestuur en verenigingen is evenzo te groot. Het bestuur van de stichting “Aan de Brug” geeft hierbij aan per heden voltallig af te treden.

De lopende zaken blijft men nog behartigen.


Enkele opties en reacties vanuit de vergadering hierop;

Een brief naar de verenigingen sturen die vroeger een intentieverklaring getekend hebben; noodkreet anders gaat de stichting failliet.

Of alle verenigingen bij elkaar laten zitten en vragen of het nog wel waard is om verder te gaan?

Andere suggestie om bij een tuinder te gaan werken met een aantal mensen van verenigingen die gebruiker zijn.

Er dient draagvlak te komen voor het gebouw. Nieuwe plannen bedenken, een nieuw bestuur, e.d.

Afspraak is dat Hay Engels samen met Toon v/d Ligt een bijeenkomst gaat plannen voor gebruikers, potentiële gebruikers en andere verenigingen.11. Reconstructie T-splitsing Griendtsveenseweg / Jacob Poelsweg

Geen opmerkingen; prima.

Frans Steeghs: verzoek om een blikvanger te plaatsen naast de Griendtsveenseweg.
DB

12. Lopende zaken

Verkeerssituatie Hoebertweg / Hofweg is gevaarlijk. Er komt nieuwe bebording, het wordt een 30 km zone. Ook aan de overkant van het spoor wordt het een gelijkwaardige kruising.


Hele centrum is 30 km zone geworden. Alleen op plaatsen waar een “P” staat mag geparkeerd worden. Bellen naar gemeente als er te hard gereden wordt binnen de kern.
Kerstboominzameling: 7 januari 2005 van 9.00 tot 10.30 uur op het kerkplein.

Math zal aanwezigheid regelen.


Reconstructie Spoorweg / Stationstraat zal in de eerste helft van 2005 plaatsvinden.
19 en 20 maart zijn de open dagen tbv. het nieuwe raadshuis. 14 maart is de officiële opening. Verenigingen kunnen iets leuks of een bepaalde activiteit presenteren tijdens de open dagen. Bespreek het binnen de vereniging, en meldt je aan bij de dorpsraad.
Per 1 april 2005 komt de bibliotheekbus niet meer in America. Het is niet meer rendabel. Er zijn momenteel geen oplossingen maar de gemeente is er mee bezig. Er komt in America wel een servicepunt, eventueel te vestigen in aan De Brug.

13. Door uw vereniging in te brengen agendapunten

Geen


14. Rondvraag

Frans Kleuskens namens de visclub: momenteel veel hangjongeren rondom de Put. Er is een bord gehangen met verboden toegang en de politie is ingeschakeld omdat er ook vernielingen gepleegd werden. Er zijn namen doorgegeven van jongeren uit America; bij de volgende keer wordt er proces verbaal opgemaakt.


Jos Reintjes website America; inleverdatum van Peelklokje staat er verkeerd op dus liever niet plaatsen of goed bijhouden. Verzoek om de site summier maar zeker up to date te houden. Marco vraagt wel om informatie voor op de site bij hem door te geven.
Ger van Rensch namens fanfare: Tijdens Pinksteren concertreis; 14/15/16 mei.
Henk Philipsen namens Turftreiers: verzoek van Omroep Reindonk voor iemand vanuit America voor in de programmaraad. Een lid heeft inbreng wat betreft de programmering. Ger van Ginkel heeft hier de afgelopen 2 jaar aan deel genomen. Oproep in het Peelklokje en website te plaatsen.
Jac Kleuskens: vraag of het Groene Kruis hier kan blijven? De dorpsraad is hier mee bezig.
Lies de Swart: de kerstboom is nog niet aan in het dorp? Het is nog geen kerstmis…..
Guy: vraagt om vrijwilligers voor de kiosk.
L
15. Sluiting

De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.Verslag: Dorien Mulders
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina