Palliatieve zorgDovnload 74.16 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte74.16 Kb.
Inleiding

Palliatieve zorg


Palliatieve zorg is de zorg voor patiënten en hun naasten op het moment dat medisch gezien geen genezing meer mogelijk is. Voor de inwoners van de regio Oost-Groningen is het belangrijk dat er voldoende palliatieve zorg van een goed kwalitatief niveau beschikbaar is. Er moet voldoende ondersteuning zijn voor iedereen zowel intramuraal als extramuraal. Mede gestimuleerd door het beleid van het VWS wordt er op diverse niveaus gewerkt aan kwaliteitsverbetering binnen de palliatieve zorg.

Het regionaal netwerk palliatieve zorg regio Oost-Groningen


In de regio Oost-Groningen is een palliatief netwerk opgezet. Dit netwerk heeft als doel de palliatieve zorg te verbeteren. Binnen dit netwerk wordt samengewerkt zodat consultatie, advies, verwijzing, informatieverstrekking en deskundigheidsbevordering plaats kan vinden. Vanuit dit netwerk is deze zorgwijzer samengesteld.

Samenstelling regionaal netwerk regio oost-Groningennaam: instelling/organisatie + functie functie binnen netwerk

mw. C. van den Akker IKN*, hoofd afdeling palliatieve zorg secretariaat

mw. W. Hoek Zorgkantoor Groningen netwerkontw./coördinatie,

voorzitter

dhr. J. Drenth Stichting Oosterlengte

mw. L. Schippers SPC**

dhr. Reinders huisartsen, huisarts te Winschoten

mw. G. Kort^ Thuiszorg Groningen, stafmedewerker

palliatieve zorg

mw. C. Bezemer^ Thuiszorg Groningen,

beleidsmedewerker

mw. H. Linnewiel Hospice Stichting st. Maartenhuis

Winschoten

mw. J. Plas Hospice Stichting st. Maartenhuis

Winschoten

mw. H. Linnewiel Hospice Stichting st. Maartenhuis

Winschoten

dhr. H. Hovorka st. Lucas ziekenhuis

anesthesioloog/pijnteam

dhr. K. Moeller st. Lucas ziekenhuis

anesthesioloog/pijnteam

dhr. H. Potthoff st. Lucas ziekenhuis, internist

mw. L. Dekker st. Lucas ziekenhuis, notulist

verpleegkundig specialist oncologie


* integraal kankercentrum Noord-Nederland

** samenwerkende patiënten en consumentenorganisaties


^ deelnemer provinciale stuurgroep palliatieve zorg

Waarom deze palliatieve zorgwijzer?

Deze zorgwijzer is samengesteld om hulpverleners een overzicht te bieden van de

zorgaanbieders en mogelijkheden voor palliatieve zorg in de regio Oost-Groningen.
Aanvullingen/veranderingen/evaluatie

De zorgwijzer is samengesteld met aangeleverde informatie van de

diverse hulpverleners/zorginstellingen en is een basisdocument. De zorgwijzer wordt jaarlijks

geëvalueerd en bijgesteld door het netwerk. Instellingen/hulpverleners die genoemd willen

worden in de zorgwijzer kunnen dit aangeven bij deelnemers van het regionaal netwerk. Het

netwerk zal de uiteindelijke beslissing nemen over plaatsing van de aangeleverde informatie.Inhoudsopgave
inleiding

palliatieve zorg en terminale palliatieve zorg

het zorgaanbod in de regio Oost-Groningen

verblijf thuis

de huisarts

Thuiszorg Groningen

Thuiszorg Stichting Oosterlengte

psycho-sociale zorg

rouwbegeleiding

complementaire zorg

vrijwilligershulp

verblijf in verpleeg-, en/of verzorgingshuis

verblijf in verpleeghuis Stichting Oosterlengte

verblijf in verzorgingshuis

verblijf in gasthuis of Hospice

Gasthuis Groningen

Hospice Stichting Maartenhuis

palliatieve zorg in het st. Lucas ziekenhuis

aanvragen en bemiddeling van (terminale) palliatieve zorg

rol RIO/CMZ

rol teams wachtlijstenbeheer

route aanvragen (terminale) palliatieve zorg

adressenlijst

colofon


Palliatieve zorg en terminale palliatieve zorg

Er is een gradueel onderscheid tussen palliatieve zorg in het algemeen en terminale palliatieve zorg. De volgende omschrijvingen worden gehanteerd in deze zorgwijzer:Palliatieve zorg


“Palliatieve zorg is een wezenlijk onderdeel van onze gezondheidszorg. Het is een intensieve vorm van zorg, die niet gericht is op genezing. Het wordt daarom ook wel “leedverzachtende zorg” genoemd. Centraal staat het verminderen van het lijden en de verbetering van de kwaliteit van leven. Palliatieve zorg is meer dan het verlichten van pijn en richt zich dan ook niet alleen op pijn- en symptoombestrijding. Palliatieve zorg is vooral de zorg voor de mens zelf in zijn of haar ziekte. Deze zorg is daarom sterk verbonden met respect voor individuele behoeften en wensen. De kunst van goede palliatieve zorg is eigenlijk dat alle zorgverleners samen proberen de last en pijn zodanig te verminderen dat de patiënt ruimte krijgt voor wat hij of zij in de laatste levensfase nog wil doen. De plaats waar deze zorg wordt geboden is niet van belang. Van belang is de juiste voorwaarden te scheppen waaronder de patiënt tot een betekenisvolle

afronding van het eigen leven kan komen”. (VWS, 2001)Terminale palliatieve zorg


Er is sprake van kortdurende terminale palliatieve zorg als het overlijden daadwerkelijk op korte termijn wordt verwacht. Deze zorg omvat zowel bestrijding en verlichting van symptomen en fysieke verzorging als aandacht voor de psychologische, emotionele, sociale en spirituele aspecten van het levenseinde. De zorgverlening loopt door tot na het overlijden en is dan met name gericht op ondersteuning en begeleiding van de nabestaanden. Essentieel is dat de stervende - met de naasten - in staat wordt gesteld het leven af te ronden en afscheid te nemen. De belangrijkste criteria die bepalen of er sprake is van terminale palliatieve zorg zijn:

- het overlijden is binnen afzienbare tijd te verwachten (< 3 maanden);

- er is geen genezing meer mogelijk.
Het zorgaanbod in de regio Oost-Groningen
Het palliatief netwerk regio Oost-Groningen omvat de volgende gemeenten: Winschoten, Veendam, Pekela’s, Menterwolde, Scheemda en Reiderland.
Bij de beschrijving van het zorgaanbod wordt uitgegaan van palliatieve zorg. De grote verscheidenheid aan problematiek die zich kan voordoen in de palliatieve (en terminale palliatieve) fase maakt dat het aanbod aan zorg breed en divers van aard is. Palliatieve zorg kan bij het samenstellen van dit boekje thuis, in een verzorgingshuis of verpleeghuis en in het ziekenhuis worden verleend. Bij al deze mogelijkheden kan er een situatie ontstaan waarbij geavanceerde specialistische zorg nodig is ter bestrijding van de pijn. Hierbij kan een beroep gedaan worden op het pijnteam van het st. Lucas ziekenhuis Winschoten.
In de volgende paragrafen wordt achtereenvolgens beschreven welke zorgmogelijkheden er zijn in de regio Oost-Groningen

- bij verblijf thuis;

- in verpleeghuis en verzorgingshuis;

- in het Gasthuis Groningen en,

- in juni 2004 gerealiseerd Hospice Stichting Maartenshuis;

- in het st. Lucas ziekenhuis.Verblijf thuis


Tijdens de palliatieve fase kunnen mensen vaak in de eigen thuissituatie blijven. Om de partner, familie en vrienden te ontlasten kunnen vrijwilligers worden ingezet. Adressen van deze vrijwilligersorganisaties kunnen verkregen worden via de huisarts, via het (medisch) maatschappelijk werk, of via het vrijwilligersplatform. Wanneer iemand aangeeft thuis te willen sterven zijn er veel mogelijkheden om de vaak intensieve zorgverlening in de thuissituatie te regelen en ondersteuning en hulp te bieden aan de patiënt/cliënt en hun naasten. Er zijn diverse professionals in de eerste lijn die hulp kunnen bieden. Veelal zijn deze hulpverleners te benaderen via de huisarts.

Huisarts


De huisarts heeft een centrale rol in de medische zorg en begeleiding. De huisarts behandelt in de meest brede zin van het woord. Hij of zij kan andere hulpverleners inschakelen dan wel hiernaar verwijzen.

De huisarts verleent medische zorg en begeleiding, en hij/zij heeft ten aanzien van de medische zorg een coördinerende rol. De huisarts kan een beroep doen op de huisarts consulent palliatieve zorg van het IKN, dhr. K. Schuit. Deze consulent is deskundig op het gebied van palliatieve zorg en kan meedenken over specifieke patiëntensituaties of behandelingen.


Thuiszorg Groningen (TZG)

Door professionele hulpverleners van de thuiszorg kan hulp en ondersteuning worden geboden. Er zijn verschillende disciplines werkzaam bij de thuiszorg, zoals wijkverpleegkundigen, (zieken) verzorgenden, huishoudelijk helpenden, diëtistes en ergotherapeuten.

Waar het gaat om terminaal palliatieve thuiszorg kan specifiek worden gedacht aan de volgende vormen van zorg en ondersteuning:

Voorbehouden handelingen/ Thuiszorg Technologie


Het team thuiszorgtechnologie (TT-team) heeft specifieke deskundigheden en aardigheden om technisch hoog complexe zorg uit te voeren. Hierbij kan gedacht worden aan verlichtende maatregelen zoals uitzuigen, zuurstoftoediening e.d. Bij palliatieve zorg is pijnbestrijding vaak een onlosmakelijk onderdeel van de zorg. Ook hiervoor zijn diverse technologieën mogelijk, waaronder infusietherapie.

Het TT-team kan ook ingezet worden in het Gasthuis, verpleeghuis en verzorgingshuis; gesprekken: Advies, instructie, voorlichting (AIV) Wijkverpleegkundigen kunnen cliënten en hun mantelzorgers informeren, adviseren en instrueren bij vragen die bijv. te maken hebben met acceptatie van ziekte, vragen rond ziekte en gevolgen, nood zakelijke aanpassingen en toepassing leefregels. Deze gesprekken zijn bedoeld voor cliënten en hun mantelzorgers met b.v. (chronische) ziekten zoals reuma, CVA, Parkinson, diabetes, multiple sclerose, kanker, astma, dementie, chronisch hartfalen etc.

Ook kan AIV gericht zijn op pijnmetinG;

ondersteuning patiënt en mantelzorg;

verpleging/ verzorging

Naast de ondersteuning in de ADL, kan gedacht worden aan

complexe wondverzorging, decubituspreventie/ verzorging, symptoombestrijding e.d.;

uitleen van diverse hulpmiddelen;

coördinatie van verpleegkundige zorg

Bij Thuiszorg Groningen is de coördinerend wijkverpleegkundige eindverantwoordelijk voor de zorg en er is altijd een hulpverlener 1e aanspreekpunt voor de cliënt en de mantelzorg.


Op verschillende momenten overdag, 's avonds, 's nachts kan de thuiszorg zorg en ondersteuning bieden. Dit kan gaan om geplande bezoeken, maar ook als onverwachts hulp nodig is. Voor de continuïteit van zorg is de thuiszorg 24 uur per dag bereikbaar. Het is mogelijk om een aantal uren aaneengesloten zorg te krijgen als dit nodig is. De thuiszorg kan ook hulp bieden gedurende de nacht, bijvoorbeeld om te waken. Dit kan de mantelzorger(s) ontlasten. Daarnaast organiseert Thuiszorg Groningen voor mantelzorgers en vrijwilligers cursussen zoals: “Zorg voor een ander”. Deze cursus wordt elk jaar georganiseerd. De thuiszorg werkt nauw samen met de huisarts, met andere 1e lijnshulpverleners en met vrijwilligers terminale thuiszorg. De thuiszorg is een AWBZ-voorziening (Algemene Wet Bijzondere Voorzieningen). Dit betekent dat een

inkomensafhankelijke bijdrage wordt gevraagd voor alle diensten, met uitzondering van AIV.Thuiszorg Oosterlengte


Thuiszorg Oosterlengte, een door de Landelijke Vereniging van Thuiszorg (LVT)

gecertificeerde thuiszorgorganisatie, kan de volgende thuiszorgdiensten verlenen:

- gespecialiseerde thuiszorg;

- huishoudelijke hulp;

- persoonlijke hulp ( lichamelijke verzorging en ADL-hulp );

Persoonljke hulp kan zo nodig elk moment van de dag worden geboden, zowel gepland als niet gepland (via de Oosterlengte 24-uurs zorgdienst).


Een goede afstemming van de zorg (op patiëntniveau) met andere zorgverleners in de eerste lijn vindt zo nodig plaats in het :”Eerstelijns overleg”. Deze diensten worden in het algemeen

vergoed door de AWBZ; er is echter wel een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd.


Andere diensten en producten van Oosterlengte die aan huis geleverd kunnen worden:

- maaltijdservice tel 0597-412613;

- hulpoproepsysteem, aan te vragen via de extramurale zorgservice van Oosterlengte, - telefoonnummer (0597) 471 729;

- bemiddeling bij het verkrijgen van een Persoonsgebonden Budget (PGB). Een persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee een cliënt zelf de hulp kan inkopen die hij/zij nodig heeft. Een PGB wordt alleen verstrekt als naar verwachting langer dan 3 maand verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding nodig is. CMZ (Centraal Meldpunt Zorg) indicatie nodig. Informatie over PGB bemiddeling is te verkrijgen via telefoonnummer (0597) 459 700;

- geestelijke verzorging, door een van de pastores in dienst van Oosterlengte;

- consultatieve diensten, vanuit het verpleeghuis door artsen,

- nurse-practitioner en paramedici;

- naar verwachting kan binnenkort “Verpleeghuiszorg Thuis” worden aangeboden.
Psycho-sociale zorg


Als de patiënt de diagnose kanker te horen krijgt verandert het leven van de patiënt, maar vaak ook dat van de naasten, van de ene dag op de andere. Vaak is er niet veel tijd om met de patiënt stil te staan met wat er met hem of haar gebeurt. Na de diagnose komt de patiënt in de ziekenhuisfase, die ook ingrijpend kan zijn. De verwerking begint vaak pas daarna, als de patiënt weer thuis is en de lichamelijke, psychische en sociale gevolgen van de ziekte vaak pas zichtbaar worden. Zeker als de ziekte niet meer medisch te behandelen is en de dood zich binnen afzienbare termijn aandient, wordt de patiënt en zijn naasten geconfronteerd met problemen op lichamelijk gebied, maar ook met psychische, sociale en existentiële vragen. Uit onderzoek blijkt dat 30% van de mensen met psychische, sociale en existentiële vragen ondersteuning zoekt. Mensen vragen zich bijvoorbeeld af wat ze er zelf aan kunnen doen en welke mogelijkheden in de regio bestaan voor psycho-sociale en spirituele begeleiding. Slechts 5 tot 8% vindt de weg tot deze begeleiding.

Hulpverleners


- maatschappelijke Dienstverlening Oldamt (MDO) in Bellingwolde;

- medisch Maatschappelijk Werk st. Lucas ziekenhuis (indien de patiënt in contact staat

met het ziekenhuis);

- pastoraal medewerkers

- geestelijke verzorging in de thuiszorg, Oosterlengte (Humanitas; CMZ indicatie

nodig),


- geestelijk verzorger st. Lucas ziekenhuis (indien de patiënt in contact staat met

het ziekenhuis)

- eigen geestelijk verzorger/ dominee

- Humanitas;

- KOP Psychologen (de patiënt kan dit zelf aanvragen of contact via specialist, huisarts, verpleegkundig specialist oncologie, of andere hulpverleners);

- het “Behouden Huys” in Haren (via CMZ indicatie).


Als de patiënt stil wil staan bij wat er met hem of haar gebeurt en wat de gevolgen zijn voor zichzelf en de naasten kan hij zich wenden tot de huisarts of de thuiszorg. Als de patiënt behoefte heeft aan specifieke sociale steun, zelfhulptechnieken en lotgenotencontact bij kanker kan deze in de noordelijke regio terecht in het Behouden Huys. Het Behouden Huys is een centrum, dat gespecialiseerd is in de psychosociale begeleiding van mensen met kanker en hun naasten. In het Behouden Huys kunnen mensen met de ziekte kanker en hun naasten, onder

professionele begeleiding, stil staan bij de lichamelijke, psychische en sociale gevolgen van hun ziekte. Er is begeleiding mogelijk voor iedereen, ongeacht de prognose of het stadium van het ziekteproces. De begeleiding is een aanvulling op of ondersteuning van de medische behandelingen. Het Behouden Huys biedt individuele begeleiding aan cliënten- eventueel met hun partners en kinderen- en groepsprogramma’s. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor nabestaanden van kankerpatiënten in de vorm van individuele begeleiding en speciale rouwverwerkingsprogramma’s. Doel van de begeleiding is het helpen met de verwerking en een eigen weg te vinden in het omgaan met de ziekte en de gevolgen er van. Het Behouden Huys is (nog) geen reguliere instelling en is afhankelijk van incidentele gelden van zorgverzekeraars, fondsen, sponsoring en donaties.

Een in het oog springend product van het Behouden Huys is de cd-rom ‘Met kanker kun je leven’. De CD behandelt thema’s die van belang zijn bij de verwerking en het omgaan met de ziekte. De cd-rom is -dankzij subsidie van een aantal zorgverzekeraars- gratis beschikbaar en aan te vragen bij het Behouden Huys.

Geestelijke Gezondheids Zorg (via huisarts/ specialist; GGZ, Winschoten);

Lotgenotencontact; diverse groepen (info via diverse hulpverleners

Patiënten Informatie Bureau st. Lucas ziekenhuis);

Stichting Welzijn Bellingwolde;

Eigen apotheek;

Fysiotherapeuten;

Ergotherapeut;

Rouwprojecten.
Veel afdelingen van Humanitas beschikken over een werkgroep rouwbegeleiding, waarop kosteloos een beroep kan worden gedaan te helpen in de persoonlijke verliesverwerking. Zo’n groep bestaat uit vrijwilligers, waarvan de meesten zelf het verlies van een dierbare hebben verwerkt. Maar ook zijn ze door cursussen en themadagen via Humanitas geschoold om juist die steun te kunnen geven die nodig is.

Wat ze verder gemeen hebben, is dat zij goed kunnen luisteren en begrip en tijd voor hebben; net zolang en zo vaak als dat nodig is.Rouwbegeleiding


Als iemand een partner, kind of een andere dierbare verliest door de dood is zo’n verlies vaak moeilijk te verwerken. Veel mensen kunnen dit niet alleen; ze missen begrip en steun uit hun omgeving en voelen zich alleen gelaten met hun verdriet en emoties. Het is alsof het leven zijn glans verloren heeft. Rouw is een diepe emotie, die tegenstrijdige gevoelens kan oproepen. Uiting geven aan emoties en gevoelens helpt bij de verwerking van het verlies, maar ook om de zin van het leven weer te hervinden.


Voor iedereen


De vrijwillige rouwbegeleiding is er voor iedereen, jong en oud en voor mensen uit alle culturen en van alle levensbeschouwingen. De begeleiding kan zowel thuis, persoonlijk, als in een lotgenotengroep plaatsvinden. Dat hangt af van de persoonlijke situatie en voorkeur.

Thuis


Bij het individuele huisbezoek komt een vrijwilliger in overleg, op gezette tijden thuis om hulp en steun te geven bij het verwerken van het verlies. Zo’n vrijwilliger is geen professionele hulpverlener, maar een medemens die luistert en meeleeft; iemand waarvan begrip en steun mag en kan worden verwacht tijdens het rouwproces.

Lotgenotencontact


In een lotgenotengroep is contact mogelijk met mensen die net ook een dierbare hebben verloren. Zo’n groep bestaat uit zes tot acht personen, die onder leiding van twee vrijwilligers 8 keer bij elkaar komt op een middag of avond. Op de bijeenkomsten wordt gesproken over de gevoelens en emoties die met een verlies gepaard gaan en hoe dit te kunnen verwerken. Het is juist de onderlinge herkenning die veel steun geeft aan de deelnemers van de groep.
Aanvragen voor rouwbegeleiding

Via mevr. A. Mulders en mevr. I. Pluimert.


Complementaire zorg

Er bestaat een grote diversiteit aan alternatieve of complementaire genees-, en behandelwijzen in Nederland. “Alternatief” verwijst naar het feit dat de betreffende vakopleidingen niet aan erkende universiteiten of hogescholen worden verwezen. Voorbeelden van complementaire behandelwijzen zijn acupunctuur, homeopathie, natuurgeneeswijzen, yoga, antroposofische geneeskunde en paranormale geneeswijzen. Het accent van de complementaire genees- en behandelwijzen ligt vaak niet zozeer op genezing, maar op zelfontplooiing en persoonlijke groei. Allen kenmerken zich door een holistische denkwijze, waarin de mens als geheel wordt gezien: lichamelijk, emotioneel en spiritueel.

In georganiseerd verband gaat het in Nederland om ongeveer 4.000 beroepsbeoefenaren. Zij zijn vaak aangesloten bij ŽŽn van de circa 100 beroepsverenigingen. Ongeveer een derde van hen is regulier opgeleid als arts, verpleegkundige, fysiotherapeut, diëiste of psychotherapeut. Zij passen complementaire behandelingen toe, vaak naast hun reguliere beroepsuitoefening. Ongeveer net zo veel beroepsbeoefenaren zijn niet aangesloten bij een beroepsvereniging.

Uit een onderzoek bij patiëntenverenigingen blijkt veel patiëten met kanker behoefte hebben aan betrouwbare en passende informatie over complementaire zorg bij kanker. In het kader van het project “Patiënteninformatie complementaire behandelwijzen” fungeert het Coördinatiecentrum Chronisch zieken Noord Nederland als documentatiecentrum voor complementaire behandelwijzen in het noorden.


Contactpersoon

Dhr. Jilles van den Doel.Vrijwilligershulp


In Winschoten (en omgeving) bestaan verschillende vrijwilligersorganisaties, die actief zijn op het gebied van de hulp, zorg en dienstverlening.

Het Vrijwilligersplatform


Een aantal organisaties hebben zich gebundeld in het Vrijwilligersplatform en hebben gezamenlijk een boekje uitgegeven met de diverse mogelijkheden. Het boekje is verstrekt aan hulpverleners. Het is ook op te vragen via het Vrijwilligersplatform.
Deelnemende vrijwilligersorganisaties zijn:

- Rode Kruis;

- De Zonnebloem;

- Humanitas;

- Ouderenbezoekcommissie;

- Vrijwillige Hulpdienst;

- Telefoonketen;

- Seniorenvoorlichting;

- Seniorweb/ Grijze muizen;

- Regiogids;

- Het Gilde;

- Vrijwilligers in de Woldrank, Torenstraat;

- Vrijwilligers in ‘t Vondelhuys;

- Hoek aan huisdienst;

- Nederlandse Luister-, en Braille Bibliotheek;

- Stichting de Regenboog, Vrijwilligers Vacature Bank.


De vrijwilligers stellen zich, vanuit hun organisatie, beschikbaar om belangeloos iets te doen voor een ander. Zij bieden hulp en steun waar nodig. De activiteiten van de vrijwilligers zijn er op gericht om degene die hulp nodig heeft -of diens mantelzorger- zo volwaardig mogelijk te laten deelnemen aan het maatschappelijke leven. Alleen werkelijk gemaakte kosten zoals reiskosten, moeten worden vergoed. De vrijwilligers doen geen werk dan normaal gesproken door beroepskrachten wordt gedaan. Voorbeelden van hulp zijn: bezoek, wandelen, ontspanningsactiviteiten, uitstapjes, vakanties, rouwbegeleiding, opvoedingsondersteuning, klusjes, boodschappen doen, oppassen, vriendschappelijk contact onderhouden, vervoer, telefoonketen, boekbezorging, seniorenvoorlichting, luister-, en braillebibliotheek, enz.
Patiënten Informatie Bureau st. Lucas ziekenhuis

De werkzaamzaamheden van het Pati'nten Informatie Bureau zijn:

- mondeling verstrekken van inlichtingen;

- verstrekken van voorlichtingsmateriaal;

- doorverwijzen naar personen of instellingen;

- voeren van gesprekken;

- afhandelen van telefoongesprekken;

- omgaan met klachten.

Het bureau is geopend van maandag t/m donderdag, van 8.30 uur tot 16.30 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.

Palliatieve zorg in verpleeg-, en verzorgingshuis
Verblijf in verpleeghuis van stichting Oosterlengte


Wanneer een patiënt geen indicatie heeft voor palliatieve/terminale zorg in het ziekenhuis en de nodige zorg, om welke reden dan ook, thuis niet gegeven kan worden, dan bestaat de mogelijkheid tot opname in een verpleeghuis. Voor patiënten uit de regio Winschoten zal dat in het algemeen in het verpleeghuis Old Wolde zijn.
Het verpleeghuis heeft veel ervaring met het verlenen van palliatieve en terminale zorg en beschikt over een ruime (para)medische, psychosociale (waaronder pastorale) en verpleegkundige expertise op het gebied van deze zorgverlening. Met het plaatselijk ziekenhuis is een goede

samenwerking; zo nodig kan op een aantal specialisten een beroep worden gedaan voor

consultatie.
Old Wolde heeft sinds enkele jaren 7 plaatsen voor terminale zorgverlening gecreëerd zowel bestemd voor bewoners die al langer in het verpleeghuis verblijven, als voor patiënten die op indicatie terminale/palliatieve zorg worden opgenomen. Verpleeghuiszorg is AWBZ gefinancierde zorg; indicatiestelling door het Centraal Meldpunt Zorg (CMZ) is vereist. Patiënten/bewoners zijn een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd.

Verzorgingshuis


Opname in het verzorgingshuis op een ‘reguliere plaats’ gebeurt in het algemeen niet op indicatie palliatieve/terminale zorg. Sommige verzorgingshuizen nemen echter wel een terminale patiënt op een KDO (Kort Durende Opname) bed op. In dit geval wordt de medische zorg verleend door de (eigen) huisarts,en de verzorging door medewerkers van het verzorgingshuis, zo nodig ondersteund door de thuiszorg. Ook voor opname in het verzorgingshuis is een indicatiestelling door het CMZ vereist.
Verzorgingshuizen in de regio Winschoten met een KDO-mogelijkheid zijn:

- Tjamme, Beerta;

- Blanckenborg, Blijham;

- ‘t Hamrik, Nieuwolda;

- Clockstede, Nieuwe Pekela;

- Molenhof, Oude Pekela;

- Nieuw Vredenhoven, Scheemda;

- Renselheerdt,Winschoten;

- Vondelhuys, Winschoten.

Verblijf in Gasthuis/Hospice
Gasthuis Groningen, Groningen


Voorwaarde om gebruik te kunnen maken van het Gasthuis is dat een huisarts en een thuiszorg organisatie in de stad Groningen of in Haren de medische zorg en verantwoording op zich neemt.
Als het voor mensen die terminaal zijn niet (meer) mogelijk is thuis te blijven kan gekozen worden voor verblijf in het Gasthuis Groningen. In het Gasthuis zijn dagelijks vrijwilligers aanwezig van 09.00-23.00 uur. 's Nachts is van 23.00-9.00 uur een professionele hulpverlener aanwezig van Thuiszorg Groningen. De organisatie van de zorg in het Gasthuis ziet er als volgt uit:

- de medische begeleiding blijft in handen van de eigen huisarts (ofeen andere huisarts in Groningen of Haren);

- medewerkers van Thuiszorg Groningen bieden de professionele zorg die nodig is: overdag, 's avonds en 's nachts;

- de vrijwilligers geven aanvulling op de zorg die gewoonlijk door de mantelzorg gegeven wordt en geven ondersteuning aan de mantelzorg. De mantelzorg kan dus betrokken blijven bij de verzorging.


Voor broodmaaltijden, drinken en verblijf betaalt elke gast zelf (€40,- per dag). Warme maaltijden worden verzorgd door de mantelzorg of bezorgd door een extern bedrijf op kosten van de gasten. Bij laag inkomen kan restitutie worden aangevraagd via de gemeente. De was wordt in principe door mantelzorgers verzorgd (er zijn voorzieningen in het Gasthuis).

Hospice stichting sint Maartenshuis, Winschoten


Het hospice biedt 2 privé ziekenkamers met eigen badkamer en toilet.

Zorgaanbod:

- 24-uurs zorg op indicatie van de huisarts/ CMZ;

- nachtzorg wordt geboden door thuiszorg Oosterlengte;

- dagzorg wordt uitgevoerd door daartoe opgeleide vrijwilligers met ondersteuning door professionele krachten.
Mantelzorgers kunnen ten allen tijde bij de patiënt vertoeven en assisteren bij de verzorging (er is mogelijkheid tot overnachten). Bewassing en voeding zijn inbegrepen in de verzorging. De huisarts is medisch eindverantwoordelijke en bemiddelt bij inzet van externe zorg (specialismen, pijnbestrijding, e.d.).
Voor verblijfskosten wordt een bijdrage van 6 euro per dag gevraagd.

Financiering is via de AWBZ.Palliatieve zorg in het st. Lucas Ziekenhuis, Winschoten


Hoewel het ziekenhuis in de eerste plaats een curatieve functie heeft, is er zeker ook aandacht voor palliatieve zorg. De vertrouwde thuissituatie lijkt de beste plaats om de (terminale) palliatieve fase door te brengen. Echter, vanwege medische of sociale redenen is dit niet altijd haalbaar. Soms is ook medisch-, of verpleegkundig specialistische zorg nodig. Iedere medisch specialist zorgt in de (terminale) palliatieve fase voor zijn/haar eigen pati'nt. Dit gebeurt in overleg met de huisarts, thuiszorg, e.d.

Vertegenwoordigde disciplines


De volgende disciplines zijn in het ziekenhuis vertegenwoordigd die direct of indirect kunnen bijdragen aan palliatieve zorg:
Uitvoerende zorg:

- medisch specialisten;

- het pijnteam: anesthesiologen en pijnconsulent (te consulteren door de behandelend huisarts);

- psycholoog;

- psychiater (te consulteren door medisch specialist);

- verpleegkundig specialisten oncologie (te consulteren door hulpverleners en patiënten op het gebied van oncologie);

- diëtist;

- longverpleegkundige;

- fysiotherapie (te consulteren door medisch specialist);

- medisch maatschappelijk werk;

- geestelijk verzorger (door hulpverleners en patiënten te consulteren die klinisch of poliklinisch worden behandeld in het ziekenhuis);

- patiënten voorlichting (vrij te consulteren);

- transferbureau; (in te schakelen door hulpverleners van het ziekenhuis).

Behandeling


- diagnostiek;

- isotopen afdeling en radiologie;

- dagbehandeling/ kortdurende behandeling/ therapie;

- langer durende behandeling/ therapie.Consultatie voor de niet patiëntgebonden palliatieve zorg


Vanwege de kleinschaligheid van het ziekenhuis is het niet haalbaar om standaard een palliatief team paraat te hebben. Echter voor algemene of specifieke vragen voor (terminale) palliatieve zorg kan in het st. Lucas ziekenhuis een beroep gedaan worden op de deelnemers van het regionaal netwerk.

Aanvragen en bemiddeling van (terminale) palliatieve zorgRol CMZ


Producten die binnen de AWBZ en Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) vallen kunnen aangevraagd worden bij het CMZ Pekela. Bij de AWBZ en WVG gaat het om de volgende functies:

- huishoudelijke verzorging;

- persoonlijke verzorging;

- verpleging;

- ondersteunende begeleiding;

- activerende begeleiding;

- behandeling;

- verblijf.


Na onafhankelijke, objectieve en integrale indicatiestelling volgt een indicatiebesluit en beschikking. Het indicatiebesluit wordt naar het Zorgkantoor gestuurd voor verdere effectuering van zorg. Ook palliatieve zorg, in al zijn hoedanigheden, valt onder de AWBZ. Indicatiestelling moet via de huisarts of medisch specialist bij het CMZ worden aangevraagd. De huisarts kan ook rechtstreeks via de zorgcentrale van Thuis- zorg Groningen thuiszorg aanvragen, dan neemt de zorgcentrale contact op met het CMZ. De medische informatie (diagnose, prognose en psychosociale omstandigheden) is van belang om de juiste indicatie te kunnen stellen. Voor de adviseur van het CMZ is het verder van belang om te weten in hoeverre cliënt op de hoogte is van ziekte en de fase waarin deze zich bevindt en of cliënt zijn ziekte heeft geaccepteerd.
Voor de WVG is er in zoverre een afwijking dat de adviseur een advies geeft dat door gemeente wordt beoordeeld. Ten aanzien van aanvragen WVG in kader van aandoeningen met een terminaal of snel progressief karakter wordt onder andere gekeken of de aanwezige belemmeringen in redelijkheid zijn op te lossen waarbij ook gekeken wordt naar snelle leverbaarheid van de voorziening.
Concreet is de werkwijze m.b.t. indicatiestelling als volgt:

binnen kantooruren:

Zowel de huisarts als het transferpunt geven altijd de cliënt zo spoedig mogelijk door aan het CMZ. Hierbij kan uiteraard aangegeven worden dat het een palliatief/terminale cliënt betreft en een aanduiding dat het wat betreft de aanmelder om spoed gaat. De adviseur wordt dan snel ingeschakeld en bepaalt op zijn wijze het volgende:

-onderzoek telefonisch of met bezoek aan de cliënt

-zorginzet met spoed (= binnen 24 uur) of niet

-afhandeling regulier of met spoed

-indicatie vòòr afhandeling of achteraf
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat een adviseur de verschillende mogelijkheden met een cliënt bespreekt, veelal op verzoek van de huisarts. Dit is in het algemeen geen spoed en zal regulier aangemeld kunnen worden bij CMZ. Indicatieadvies volgt in overleg met cliënt en zo nodig aanmelder.
buiten kantooruren alleen spoedzaken regelen:

-spoedaanmeldingen voor Thuiszorg bij de Zorgcentrale,

-spoedopname verpleeghuis onderling regelen,

In deze situaties volgt indicatie achteraf binnen 2 weken.Rol teams wachtlijstbeheer


Sinds 2002 heeft het Zorgkantoor teams wachtlijstbeheer ingesteld. Wanneer sprake is van een wachtlijst bij het Behouden Huys ->

AWBZ-instellingen zullen zij proberen een oplossing te vinden. Elke zorgaanbieder AWBZ moet de vrijkomende capaciteit direct melden aan het team wachtlijstbeheer in de regio. Wanneer de zorginstelling van voorkeur geen capaciteit beschikbaar heeft en ook de geïndiceerde overbruggingszorg niet realiseerbaar is gaat de vraag naar het team wachtlijstbeheer. Voor de regio is 1 team wachtlijstbeheer. Deze bestaat uit 5 personen die elk een branche vertegenwoordigen: thuiszorg, verpleeghuis, verzorgingshuis, Zorgkantoor (heeft beslissende rol), CMZ (als adviseur).Route aanvragen terminale palliatieve zorg
Uitgangspunt en voorwaarden


Er zijn twee routes mogelijk voor het aanvragen van terminale palliatieve zorg: een route geldend binnen kantooruren en een route buiten kantooruren. Als er sprake is van spoed moet dit duidelijk gemeld worden bij het CMZ.
Buiten kantooruren gebeurt de indicatiestelling achteraf.
Bij de procedure binnen kaBij de procedure binnen kantooruren gaat eerst de aanvraag voor indicatiestelling naar het CMZ onder vermelding van Ôterminale palliatieve zorgÕ. Het CMZ stelt binnen 2 weken de indicatie vast en meldt dit bij de betreffende zorgaanbieder. Als sprake is van wachtlijsten wordt het team wachtlijstbeheer ingeschakeld. Om stagnatie van de in te zetten zorg te voorkomen verdient het aanbeveling om zo snel mogelijk de aanvragen in te dienen: zodra de diagnose en prognose bekend zijn.

N.B.: De huisarts kan ook rechtstreeks via de zorgcentrale van Thuis- zorg Groningen thuiszorg aanvragen, dan neemt de zorgcentrale contact op met het CMZ.Route aanvragen in schema


Op de volgende pagina worden de twee routes voor aanvragen in schema weer gegeven.

Adressenlijst

Behouden Hyus

Rijksstraatweg 363-a

9752 CH Haren

telefoon 050 - 406 24 00

fax 050 - 406 23 00

e-mail: behoudenhyus@assagioli.nl

internet: www.behoudenhyus.nl


CMZ Oost-Groningen

Ds Sicco Tjadenstraat C 53

9663 RC Nieuwe Pekela

telefoon (0597) 64 51 88

fax (0597) 64 68 50
Coördinatiecentrum chronisch zieken Noord Nederland

Documentatiecentrum voor complementaire behandelwijzen in het noorden.

contactpersoon: dhr. Jilles van den Doel.

telefoon (050) 361 95 11

e-mail: j.c.van.den.doel@ccznn.azg.nl
Gasthuis Groningen

Eendrachtskade NZ 19

9718 BB Groningen

telefoon: (050) 314 57 32/ (06) 114 839 24

e-mail: info@gasthuisgroningen.nl
CGG (centrum geestelijke gezondheidszorg)

Onderdeel van GGZ Groningen

Meester D.U. Stikkerlaan 1

9675 AA Winschoten

Postbus 286 AG Winschoten

telefoon: (0597) 45 62 22

fax: (0597) 45 62 20
Hospice voorziening Stichting st. Maartenhuis

Vondellaan 75

9673 JH WINSCHOTEN

telefoon: (0597) 452170

contactpersoon: mevr. J. Plas-Binnendijk

e-mail: josephineplas@zonnet.nl


Humanitas

Afdeling Oldamt

Ekamperweg 20

9684 VT Finsterwolde

contactpersonen: Mevr. A. Mulders; telefoon (0597) 43 11 28

Mevr. I. Pluimert; telefoon (0597) 33 14 61


IKN

Gebouw “La Belle Alliance”

Waterloolaan 1/13

9725 BE Groningen

telefoon (050) 521 59 00

fax (050) 521 59 99

e-mail: ikn@ikn.nl

internet: www.ikn.nl

KOP psychologen

Algemene informatie via het informatiecentrum en via de website van het IKN


MDO (Maatschappelijke Dienstverlening Oldamt)

Hoofdweg 26

9695 AR Bellingwolde

telefoon (0597) 453100

fax (0597) 454998

Internet: www.hetoudeambt.nl


Schuit, K.W

Huisarts Consulent Palliatieve Zorg, Groningen

Verlengde Herestraat 31

9721 AD Groningen

telefoon (050) 523 23 33 (praktijk)

telefoon (050) 526 87 96 (privé)

fax (050) 27 56 64

e-mail: k.schuit@oprit.rug.nl


st. Lucas ziekenhuis

Gassingel 18

9671 CX Winschoten

postbus 3000

9670 RA Winschoten

telefoon (0597) 459 111

fax (0597) 459 110
Medisch Maatschappelijk Werk

Mevr. J. Pranger

telefoon (0597) 459 523
Patienteninformatiebureau

Mevr. D. van Dijk

telefoon (0597) 459 111
Pijnteam

Secretariaat

telefoon (0597) 459 455
Transferbureau

telefoon (0597) 459 123


Verpleegkundig specialisten oncologie

Mevr. L. Dekker/ Mevr. C. Vegter

telefoon (0597) 45 92 65
Stichting Oosterlengte

Postbus 160

9670 AD Winschoten

e-mail: info@oosterlengte.nl

internetsite: www.oosterlengte.nl

hulpoproepsysteem: 0597-453955

maaltijdservice: 0597-412613

ondersteunende diensten: 0597-452800

PGB bemiddeling: 0597-459700
Stichting welzijn en ouderen Winschoten

De Boschpoort

Het Boschplein 2

9671 GB Winschoten


Thuiszorg Groningen (hoofdkantoor)

postadres > postbus 707, 9700 AS Groningen

e-mail (hoofdkantoor): info@thuiszorg-groningen.nl

internet: www.thuiszorggroningen.nl


Vrijwilligersplatform

p/a Stichting Welzijn Ouderen

De Boschpoort

Het Bosplein 2

9671 GB Winschoten

telefoon (0597) 421833 (op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur bereikbaar)

contactpersoon: mevr. Wilma de Vries
Zorgkantoor groningen

Postbus 64

9700 MD Groningen

Schweitzerlaan 6

9728 MP Groningen

telefoon (050) 523 35 99

fax (050) 523 35 94

e-mail: service@zorgkantoor-groningen.nl


PGB

telefoon (050) 523 35 52

fax (050) 523 35 94

e-mail: pgb@zorgkantoor-groningen.nl

(9.00-14.00 uur bereikbaar)

Bronvermelding

Beleidsbrief VWS Standpunt op hoofdlijnen, CZ/EZ-2244928, 20 dec. 2001.
Colofon

Verantwoordelijkheid

Het netwerk palliatieve zorg regio Oost-Groningen is verantwoordelijk voor de tekst van deze

zorgwijzer.


Contactpersoon Zorgwijzer

Mevr. L. Dekker

Verpleegkundig specialist oncologie, st. Lucas ziekenhuis
Reproductie

Reproductie afdeling st. Lucas ziekenhuisMei, 2004
: uploaded -> FILES
FILES -> Subsidence and gas production: an empirical relation
FILES -> Referendum Eur-gw peiling 19: Nederlander twijfelt over Europese grondwet
FILES -> Referendum Eur-gw peiling 21: Referendum wordt nek-aan-nek race
FILES -> Referendum Eur-gw peiling 18: Tegenstemmers in opkomst Europese Barometer: tegenstemmers krijgen de overhand
FILES -> Vragen van de pvda-fractie over de besluitvorming van het nederlandse kabinet met betrekking tot de oorlog tegen irak
FILES -> Meer dan 90 procent van de vrouwen die met psychische problemen in de wao zitten horen daar niet in thuis
FILES -> Routebeschrijvingen marathonloop zaterdag 6 oktober 2007 ten behoeve van de Internationale Dag
FILES -> Juryrapport 2007
FILES -> Hier werd voor mij echt een grens overschreden
FILES -> Ingevuld door 107 plastisch chirurgen
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina