Paritair comite voor de handel in voedingswaren commission paritaire du commerce alimentaireDovnload 109.48 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte109.48 Kb.


PARITAIR COMITE VOOR DE HANDEL IN VOEDINGSWAREN
COMMISSION PARITAIRE DU COMMERCE ALIMENTAIRE
PC 119

CP 119
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 7 MAART 2007 TOT WIJZIGING EN COÖRDINATIE VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 13 JULI 1978 TOT OPRICHTING VAN EEN FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID EN VASTSTELLING VAN ZIJN STATUTEN

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 7 MARS 2007 MODIFIANT ET COORDONNANT LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 13 JUILLET 1978 INSTITUTION D'UN FONDS DE SECURITE D'EXISTENCE ET FIXATION DE SES STATUTS
HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

CHAPITRE I - Champ d'application
Artikel 1 - § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders van de handel in voedingswaren.

Article 1 - § 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises du commerce alimentaire.
§ 2. Met arbeiders worden de mannelijke en de vrouwelijke arbeiders bedoeld.

§ 2. Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.
Artikel 2 - De gecoördineerde statuten van het Waarborg- en sociaal fonds voor de handel in voedingswaren zijn bijgevoegd in bijlage.

Article 2 - Les statuts coordonnés du Fonds social et de garantie du commerce alimentaire sont joints en annexe de la présente.
Artikel 3 - Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2007 en wordt gesloten voor een periode van een jaar, welke telkens stilzwijgend van jaar tot jaar wordt verlengd.

Ze kan worden opgezegd mits een opzegging welke minstens zes maanden vóór de jaarlijkse vervaldag wordt betekend, bij een ter post aangetekend schrijven aan de Voorzitter van het Paritair comité voor de handel in voedingswaren.Article 3 - La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et est conclue pour une période d'un an, prorogée par tacite reconduction d'année en année.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis signifié au plus tard six mois avant l'échéance annuelle, par lettre recommandée à la poste, au Président de la Commission paritaire du commerce alimentaire.


Artikel 4 - Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1972 gesloten in het Paritair comité voor de handel in voedingswaren tot vaststelling van de statuten van het "Waarborg- en sociaal fonds voor de handel in voedingswaren", algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk besluit van 5 december 1972.


Article 4 - Elle remplace la convention collective de travail du 25 avril 1972 conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire fixant les statuts du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" rendue obligatoire par Arrêté royal du 5 décembre 1972.BIJLAGE

ANNEXE
GECOÖRDINEERDE Statuten van het fonds

STATUTS COORDONNES DU FONDS
STATUTEN

STATUTS
HOOFDSTUK I - BENAMING, ZETEL, DOEL EN DUUR

CHAPITRE I - DENOMINATION, SIEGE, OBJET ET DUREE
A. BENAMING

 1. DEnomination
Artikel 1 - Er wordt, met uitwerking op 1 januari 1965, een Fonds voor bestaanszekerheid opgericht, genaamd : "Waarborg- en sociaal fonds voor de handel in voedingswaren".

Voor de toepassing van deze statuten wordt onder "Fonds" verstaan : het "Waarborg- en sociaal fonds voor de handel in voedingswaren".Article 1 - Il est institué, depuis le 1er janvier 1965, un Fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire".
Pour l'application des présents statuts, on entend par "Fonds" le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire.
B. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

 1. SiEge social
Artikel 2 - De zetel van het Fonds is gevestigd te 1160 Brussel, Edmond Van Nieuwenhuyselaan, 8.

Article 2 - Le siège du Fonds est établi à 1160 Bruxelles, avenue Edmond Van Nieuwenhuyse, 8.
C. DOEL

 1. Objet
Artikel 3 - Het Fonds heeft tot doel aanvullende sociale voordelen in te voeren, te financieren en toe te kennen, met name inzake het lidmaatschap bij een syndicale organisatie, evenals de beroepsopleiding en de syndicale vorming van werklieden en werksters. Daarnaast kan het Fonds de aanvullende vergoeding bij de werkloosheidsvergoeding aan sommige bejaarde werklieden en werksters die zijn ontslagen vergemakkelijken en waarborgen krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 gesloten in de Nationale arbeidsraad van 19 december 1974, ter invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk besluit van 16 januari 1975.

Article 3 - Le Fonds a pour objet de financer, d'organiser ou d'octroyer des avantages sociaux complémentaires, notamment en ce qui concerne l'affiliation à une organisation syndicale, ainsi que la formation professionnelle et syndicale des ouvriers et ouvrières. En outre, le Fonds peut faciliter et garantir le paiement de l'indemnité complémentaire à l'allocation de chômage à certains travailleurs âgés licenciés, en vertu de la convention collective de travail n 17, conclue au sein du Conseil national du travail du 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par Arrêté royal du 16 janvier 1975.
D. DUUR

 1. DurEe
Artikel 4 - Het Fonds wordt opgericht voor een periode van een jaar.

Zij wordt stilzwijgend telkens van jaar tot jaar verlengd, behoudens opzegging door één van de organisaties vertegenwoordigd in het Paritair comité voor de handel in voedingswaren, welke ten laatste, zes maanden vóór de jaarlijkse vervaldag moet worden betekend bij een ter post aangetekend schrijven, gericht aan de Voorzitter van voornoemd Paritair comité.Article 4 - Le Fonds est institué pour une période d'un an.

Il est prorogé par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par une des organisations représentées à la Commission paritaire du commerce alimentaire, signifiée au plus tard six mois avant l'échéance annuelle, par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de ladite Commission paritaire.


HOOFDSTUK II - ORGANISATIE EN WERKING

CHAPITRE II - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
 1. TOEPASSINGSGEBIED

 1. Champ d'application
Artikel 5 - Deze statuten zijn van toepassing :

 1. op de werkgevers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité voor de handel in voedingswaren;

 2. op de werklieden en werksters die door deze ondernemingen zijn tewerkgesteld.

Article 5 - Les présents statuts s'appliquent :

  1. aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire;

  2. aux ouvriers et ouvrières occupés par ces entreprises.
 1. BEHEER

B. Administration
Artikel 6 - Het Fonds wordt beheerd door een Raad van bestuur, paritair samengesteld uit afgevaardigden van de werkgevers en van de werknemers.

Deze Raad telt tien effectieve en tien plaatsvervangende leden, hetzij vijf effectieve en vijf plaatsvervangende afgevaardigden van de werkgevers en vijf effectieve en vijf plaatsvervangende afgevaardigden van de werknemersorganisaties vertegenwoordigd in het Paritair comité voor de handel in voedingswaren.

De plaatsvervangende leden hebben slechts een beslissende stem wanneer ze een afwezig effectief lid vervangen.

De leden van de Raad van bestuur worden aangeduid door het Paritair comité voor de handel in voedingswaren.

Hun mandaat eindigt bij beslissing van voornoemd Paritair comité.


Article 6 - Le Fonds est géré par un Conseil d’administration, composé paritairement de délégués patronaux et de travailleurs.
Ce Conseil comporte dix membres effectifs et dix membres suppléants, c'est-à-dire cinq délégués effectifs et cinq délégués suppléants patronaux et cinq délégués effectifs et cinq délégués suppléants des organisations de travailleurs représentées à la Commission paritaire du commerce alimentaire.
Les membres suppléants n'ont voix délibérative que lorsqu'ils remplacent un membre effectif absent.

Les membres du Conseil d’administration sont désignés par la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Leur mandat prend fin par décision de ladite Commission paritaire.

Artikel 7 - Elk jaar duidt de Raad van bestuur onder zijn leden een Voorzitter en een secretaris aan.

Article 7 - Chaque année, le Conseil d’administration désigne en son sein un Président et un secrétaire.
Artikel 8 - De Raad van bestuur vergadert na samenroeping door de Voorzitter.

De Voorzitter is gehouden de Raad minstens één maal per jaar bijeen te roepen en ook telkens ten minste twee leden van de Raad daarom verzoeken.

De oproepingen moeten de agenda vermelden. De notulen worden opgesteld door de secretaris en door hem, samen met de Voorzitter of degene die de vergadering heeft voorgezeten, ondertekend.

De beslissingen worden eenparig genomen. Opdat de stemming geldig zou wezen, moeten ten minste zes leden aanwezig zijn, waarvan de helft de werkgeversorganisaties en de andere helft de werknemersorganisaties vertegenwoordigen.

Indien het quorum niet wordt bereikt, wordt de Raad van bestuur opnieuw samengeroepen met dezelfde agenda.

Op de tweede vergadering beslist de Raad geldig, ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.

Er mag slechts worden gestemd over de punten welke op de agenda staan.


Article 8 - Le Conseil d’administration se réunit sur convocation du Président.

Le Président est tenu de convoquer le Conseil au moins une fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du Conseil en font la demande.

Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire et signés par lui, conjointement avec le Président ou celui qui a présidé la réunion.

Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit valable, il faut que six membres au moins soient présents, la moitié représentant les organisations patronales et l'autre moitié les organisations des travailleurs.

Si le quorum n'est pas atteint, le Conseil d’administration est convoqué de nouveau avec le même ordre du jour.

Il statue valablement lors de la deuxième réunion, quel que soit le nombre des administrateurs présents.

Il ne peut être voté que sur les points figurant à l'ordre du jour.

Artikel 9 - De Raad van bestuur heeft tot opdracht het Fonds te beheren en alle maatregelen te treffen welke nodig blijken voor de goede werking ervan.

Hij beschikt over de ruimst mogelijke bevoegdheden om het beheer van het Fonds waar te nemen.

De Raad van bestuur wordt in al zijn acties en rechtshandelingen door de Voorzitter of door een daartoe afgevaardigd bestuurder vertegenwoordigd.

De bestuurders zijn enkel verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat. Zij gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan ingevolge hun beheer, ten opzichte van de verbintenissen aangegaan door het Fonds.Article 9 - Le Conseil d’administration a comme mission de gérer le Fonds et de prendre toutes mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon fonctionnement.

Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du Fonds.


Le Conseil d’administration est représenté dans toutes les actions et agit en justice par le Président ou un administrateur délégué à cet effet.

Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite de leur gestion, à l'égard des engagements du Fonds.


Artikel 10 - De Raad van bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meerdere van zijn leden of zelfs aan derden.

Article 10 - Le Conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.
Artikel 11 - Het dagelijks beheer wordt waargenomen door de Voorzitter en de secretaris.


Article 11 - La gestion journalière est assumée par le Président et le secrétaire.
 1. FINANCIERING

 1. Financement
Artikel 12 - Het Fonds beschikt over de bijdragen verschuldigd door de in artikel 5, a, bedoelde werkgevers.

Article 12 - Le Fonds dispose des cotisations versées par les employeurs visés à l'article 5, a.
 1. Basisbijdragen

 1. Cotisations de base
Artikel 13 – § 1. Vanaf 1 januari 2007 wordt de bijdrage van de werkgevers vastgesteld op 0,50 % van het bedrag van de lonen betaald aan alle arbeiders van de onderneming.

Voor de volgende jaren zal het bedrag van de bijdrage van de werkgevers per collectieve arbeidsovereenkomst ter wijziging bepaald worden.Article 13 – § 1er. A partir du 1er janvier 2007 la cotisation des employeurs est fixée à 0,50 % du montant des salaires payés à tous les ouvriers de l’entreprise.

Pour les années suivantes, le montant de la cotisation des employeurs sera fixé par convention collective de travail modificative.


Opmerking - Historisch overzicht van de bijdragen

Remarque – Aperçu historique des cotisations
De basisbijdrage der werkgevers is vastgesteld op 0,30 % van de lonen begrensd zoals voor de sociale zekerheid (sector werkloosheidsverzekering) voor alle werklieden en werksters van de onderneming.

Uitzonderlijk wordt, voor de vier kwartalen van het jaar 1965 en de eerste twee kwartalen van het jaar 1966, de basisbijdrage per kwartaal vervangen door een eenmalige basisbijdrage van 1,8 % die geïnd wordt volgens de bepalingen normaal voorzien voor de bijdragen van het tweede kwartaal 1966.La cotisation de base des employeurs est fixée à 0,30 % des salaires plafonnés comme en matière de sécurité sociale (secteur assurance chômage) pour tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise.

Exceptionnellement pour les quatre trimestres de l'année 1965 et les deux premiers trimestres de l'année 1966, cette cotisation de base trimestrielle est remplacée par une cotisation de base unique de 1,8 % qui est perçue suivant les règles prévues normalement pour les cotisations du deuxième trimestre 1966.


Vanaf 1 januari 1969 wordt de basisbijdrage van de werkgevers vastgesteld op 0,30 % van de lonen begrensd zoals voor de sociale zekerheid (grens ziekte- en invaliditeitsverzekering, dienst uitkeringen) voor alle werklieden en werksters van de onderneming.

Vanaf 1 januari 1972 wordt de basisbijdrage van de werkgevers vastgesteld op 0,50 % van de lonen begrensd zoals voor de sociale zekerheid (grens ziekte- en invaliditeitsverzekering, dienst uitkeringen) voor alle werklieden en werksters van de onderneming.A partir du 1er janvier 1969, la cotisation de base des employeurs est fixée à 0,30 % des salaires plafonnés comme en matière de sécurité sociale (plafond d'assurance maladie-invalidité, service des indemnités) pour tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise.
A partir du 1er janvier 1972, la cotisation de base des employeurs est fixée à 0,50 % des salaires plafonnés comme en matière de sécurité sociale (plafond d'assurance maladie-invalidité, service des indemnités) pour tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise.
Vanaf 1 januari 1974 wordt de basisbijdrage van de werkgevers vastgesteld op 0,30 % van de lonen begrensd zoals voor de sociale zekerheid (grens ziekte- en invaliditeitsverzekering, dienst uitkeringen) voor alle werklieden en werksters van de onderneming.

Vanaf 1 oktober 1974 wordt de basisbijdrage van de werkgevers vastgesteld op 0,30 % van de lonen begrensd zoals voor de sociale zekerheid (grens werkloosheidsverzekering) voor alle werklieden en werksters van de onderneming.A partir du 1er janvier 1974, la cotisation de base des employeurs est fixée à 0,30 % des salaires plafonnés comme en matière de sécurité sociale (plafond de l'assurance maladie-invalidité, service des indemnités) pour tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise.

A partir du 1er octobre 1974, la cotisation de base des employeurs est fixée à 0,30 % des salaires plafonnés comme en matière de sécurité sociale (plafond d'assurance chômage) pour tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise.


Vanaf 1 april 1976 wordt de basisbijdrage van de werkgevers vastgesteld op 0,10 % van de lonen uitbetaald aan de werklieden en werksters van de onderneming, begrensd tot de laagste loongrens welke van kracht is voor de heffing van de bijdragen voor sociale zekerheid.

Vanaf 1 juli 1985 wordt de basisbijdrage van de werkgevers vastgesteld op 0,25 % van de lonen uitbetaald aan de werklieden en werksters van de onderneming. (Ingevoerd door CAO van 8 december 1983, Koninklijk besluit van 2 mei 1984, Belgisch staatsblad van 23 mei en 29 juni 1984).A partir du 1er avril 1976, la cotisation de base des employeurs est fixée à 0,10 % du montant des salaires payés à tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise, limité au plafond le moins élevé en vigueur pour la perception des cotisations de sécurité sociale.
A partir du 1er juillet 1985, la cotisation de base des employeurs est fixée à 0,25 % du montant des salaires payés à tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise. (Complété par CCT du 8 décembre 1983, Arrêté royal du 2 mai 1984, Moniteur belge des 23 mai 1984 et 29 juin 1984).
"Vanaf 1 april 1988, zal de basisbijdrage van de werkgevers vastgesteld worden op 0,30 % van het bedrag van de lonen betaald aan alle arbeiders en arbeidsters van de onderneming. 0,05 % van het bedrag wordt voorbehouden voor de kosten van de tussenkomsten in de aanwervings- en tewerkstellingskosten van de jonge werkzoekende arbeiders en arbeidsters".

"Van 1 juli tot 31 december 1989, wordt de basisbijdrage van de werkgevers vastgesteld op 0,61 % van het bedrag van de lonen, betaald aan alle werklieden en werksters van de onderneming. 0,36 % van dat bedrag wordt voorbehouden voor de financiering van de tussenkomsten kosten van vorming en tewerkstelling van de werknemers, bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 1989."A partir du 1er avril 1988, la cotisation de base des employeurs est fixée à 0,30 % du montant des salaires payés à tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise, 0,05 % de ce montant sera réservé au financement d'interventions dans les frais d'engagement et d'occupation de jeunes ouvriers et ouvrières demandeurs d'emploi".

"Du 1er juillet au 31 décembre 1989, la cotisation de base des employeurs est fixée à 0,61 % du montant des salaires payés à tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise. 0,36 % de ce montant sera réservé au financement d'interventions dans les frais de formation et d'emploi de travailleurs visés à la convention collective de travail du 28 mars 1989.


Van 1 januari tot 31 december 1990, wordt de basisbijdrage van de werkgevers vastgesteld op 0,43 % van het bedrag van de lonen betaald aan alle werklieden en werksters van de onderneming. 0,18 % van dat bedrag zal voorbehouden worden aan de financiering van de tussenkomsten in de kosten van de vorming en tewerkstelling van de werknemers, bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 1989.

Vanaf 1 januari 1991, wordt de basisbijdrage van de werkgevers vastgesteld op 0,25 % van het bedrag van de lonen betaald aan alle werklieden en werksters van de onderneming.
Du 1er janvier au 31 décembre 1990, la cotisation de base des employeurs est fixée à 0,43 % du montant des salaires payés à tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise. 0,18 % de ce montant sera réservé au financement d'interventions dans les frais de formation et d'emploi de travailleurs visés par la convention collective de travail du 28 mars 1989.

A partir du 1er janvier 1991, la cotisation de base des employeurs est fixée à 0,25 % du montant des salaires payés à tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise.


(CAO 4 oktober 1991) Van 1 oktober 1991 tot 31 december 1991 wordt de bijdrage van de werkgevers vastgesteld op 0,49 % van het bedrag van de lonen betaald aan alle werklieden en werksters van de onderneming; van 1 januari tot 31 december 1992, wordt de bijdrage van de werkgevers vastgesteld op 0,55 % van het bedrag van de lonen betaald aan alle werklieden en werksters van de onderneming.

Met ingang van 1 januari 1993 wordt de bijdrage van de werkgevers vastgesteld op 0,18 % van het bedrag van de lonen betaald aan alle werklieden en werksters van de onderneming.

(CAO 2 september 1993) Van 1 januari 1994 tot 31 december 1994 wordt de bijdrage van de werkgevers vastgesteld op 0,45 % van het bedrag van de lonen betaald aan alle werklieden en werksters van de onderneming; vanaf 1 januari 1995 wordt de bijdrage van de werkgevers vastgesteld op 0,15 % van het bedrag van de lonen betaald aan alle werklieden en werksters van de onderneming.


(CCT 4 octobre 1991) Du 1er octobre 1991 au 31 décembre 1991, la cotisation des employeurs est fixée à 0,49 % du montant des salaires payés à tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise; du 1er janvier au 31 décembre 1992, la cotisation des employeurs est fixée à 0,55 % du montant des salaires payés à tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise.

A partir du 1er janvier 1993 la cotisation des employeurs est fixée à 0,18 % du montant des salaires payés à tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise.


(CCT 2 septembre 1993) Du 1er janvier au 31 décembre 1994, la cotisation des employeurs est fixée à 0,45 % du montant des salaires payés à tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise; à partir du 1er janvier 1995, la cotisation des employeurs est fixée à 0,15 % du montant des salaires payés à tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise.
(CAO 29 juni 1995) Van 1 januari tot 31 december 1996 wordt de bijdrage van de werkgevers vastgesteld op 0,50 % van het bedrag van de lonen betaald aan alle werklieden en werksters van de onderneming; vanaf 1 januari 1997 wordt deze bijdrage vastgesteld op 0,15 % van hetzelfde bedrag.

(CAO 10 december 1997) Van 1 januari tot 31 december 1998 wordt de bijdrage van de werkgevers vastgesteld op 0,35 % van het bedrag van de lonen betaald aan alle werklieden en werksters van de onderneming; van 1 januari 1999 af wordt deze bijdrage vastgesteld op 0,15 % van hetzelfde bedrag.

(CCT 29 juin 1995) Du 1er janvier au 31 décembre 1996, la cotisation des employeurs est fixée à 0,50 % du montant des salaires payés à tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise; à partir du 1er janvier 1997 cette cotisation est fixée à 0,15 % du même montant.

(CCT 10 décembre 1997) Du 1er janvier au 31 décembre 1998, la cotisation des employeurs est fixée à 0,35 % du montant des salaires payés à tous les ouvriers et ouvrières de l’entreprise; à partir du 1er janvier 1999, cette cotisation est fixée à 0,15 % du même montant.


(CAO 23 december 1998) Vanaf 1 april 1999 wordt de bijdrage van de werkgevers vastgesteld op 0,20 % van het bedrag van de lonen betaald aan alle werklieden en werksters van de onderneming.

(CAO 13 januari 2000) Van 1 januari 2000 tot 31 december 2000 wordt de bijdrage van de werkgevers vastgesteld op 0,40 % van het bedrag van de lonen betaald aan alle arbeiders van de onderneming. Van 1 januari 2001 af wordt deze bijdrage vastgesteld op 0,20 % van hetzelfde bedrag.

(CAO 1 januari 2004) Vanaf 1 januari 2004 wordt de bijdrage van de werkgevers vastgesteld op 0,25 % van het bedrag van de lonen betaald aan alle arbeiders van de onderneming.

(CAO 30 september 2005) Vanaf 1 januari 2006 wordt de bijdrage van de werkgevers vastgesteld op 0,40 % van het bedrag van de lonen betaald aan alle arbeiders van de onderneming.(CCT 23 décembre 1998) A partir du 1er avril 1999, la cotisation des employeurs est fixée à 0,20 % du montant des salaires payés à tous les ouvriers et ouvrières de l’entreprise.

(CCT 13 janvier 2000) Du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 la cotisation des employeurs est fixée à 0,40 % du montant des salaires payés à tous les ouvriers de l’entreprise. A partir du 1er janvier 2001, cette cotisation est fixée à 0,20 % du même montant.

(CCT 1 janvier 2004) A partir du 1er janvier 2004 la cotisation des employeurs est fixée à 0,25 % du montant des salaires payés à tous les ouvriers de l'entreprise.
(CCT 30 septembre 2005) A partir du 1er janvier 2006 la cotisation des employeurs est fixée à 0,40 % du montant des salaires payés à tous les ouvriers de l’entreprise.

Artikel 14 - De basisbijdragen worden geïnd en ingevorderd door de Rijksdienst voor sociale zekerheid.

Wanneer de inning en de invordering niet door deze instelling geschieden, wordt het Fonds ermede belast overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 15, 16 en 17 van de statuten, die slechts in dat geval van toepassing zijn.Article 14 - Les cotisations de base sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale.

Lorsque la perception et le recouvrement ne s'effectuent pas par ledit organisme, le Fonds en est chargé conformément aux dispositions des articles 15, 16 et 17 des statuts, qui ne s'appliquent que dans ce cas.


Artikel 15 - Behalve voor de uitzondering voor het jaar 1965 voorzien in artikel 13 zijn de basisbijdragen om het kwartaal verschuldigd. De voor elk vervallen kwartaal verschuldigde sommen moeten door de werkgever gestort worden op de postrekening van het Fonds of op een door de Raad van bestuur bepaalde bank en dit uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op het kwartaal.

Article 15 - Sauf pour l'exception prévue à l'article 13 pour l'année 1965, les cotisations de base sont dues par trimestre. Les sommes dues pour chaque trimestre échu doivent être versées par l'employeur au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre, au compte des chèques postaux ou à un compte bancaire déterminé par le Conseil d’administration.
Artikel 16 - De werkgever stuurt per kwartaal en uiterlijk vóór het einde van de maand volgend op dit kwartaal aan het Fonds, een aangifte tot staving van de verschuldigde basisbijdragen, op formulieren die door het Fonds worden verstrekt.

Article 16 - L'employeur fait parvenir au Fonds, chaque trimestre et au plus tard pour la fin du mois suivant celui-ci, une déclaration attestant les cotisations de base dues, sur des formulaires émanant du Fonds.
Artikel 17 - Vanaf de eerste dag van de tweede maand volgend op het kwartaal waarop de basisbijdragen betrekking hebben, is de werkgever verplicht een verhoging van 10 % te betalen op het bedrag der verschuldigde basisbijdragen verhoogd met een nalatigheidsintrest van 5 % op hetzelfde bedrag, zonder dat hiervoor ingebrekestelling vereist is.

Article 17 - A partir du premier jour du deuxième mois suivant le trimestre pour lequel les cotisations de base sont dues, l'employeur est obligé de payer un supplément de 10 % sur le montant des cotisations de base dues, augmenté d'intérêts de retard de 5 % sur le même montant, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire.
Artikel 18 - Onverminderd de toepassing van artikel 14 van de wet van 7 januari 1958, betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid kan het bedrag der basisbijdragen slechts gewijzigd worden door een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Paritair comité voor de handel in voedingswaren, algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk besluit.


Article 18 - Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, le montant des cotisations de base ne peut être modifié que par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, rendue obligatoire par Arrêté royal.
2. Bijzondere bijdragen

2. Cotisations particulières
Artikel 19 - In uitvoering van een door het Paritair comité voor de handel in voedingswaren aangenomen collectieve arbeidsovereenkomst, kan het Fonds ook bijzondere bijdragen innen waarvan de bijdrageoplichtingen, het bedrag, de tijdstippen en de modaliteiten van heffing, evenals de bestemming die aan de opbrengst ervan moet gegeven worden, worden vastgesteld in de collectieve arbeidsovereenkomst in toepassing waarvan deze bijdragen worden geïnd. Het Fonds beheert de opbrengst van deze bijzondere bijdragen en gebruikt ze voor het doel bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst die de betalingsplicht vastlegt, in het kader van een afzonderlijke begrotingspost, met dien verstande dat de uitgaven in geen geval hoger mogen zijn dan de aldus bekomen bijzondere inkomsten met inbegrip van de reserves die zouden gevormd zijn door het overschot van de vroegere inkomsten op de vroeger toegestane uitgaven.

Article 19 - En exécution d'une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, le Fonds peut aussi percevoir des cotisations particulières dont les redevables, le montant, les époques et modalités de perception, ainsi que l'affectation qui doit être donnée à leur produit, sont déterminés dans la convention collective de travail par application de laquelle ces cotisations particulières sont perçues. Le Fonds assure la gestion du produit, conformément à l'objet déterminé par la convention collective de travail qui en détermine la débition dans le cadre d'un compte budgétaire distinct, les dépenses ne pouvant en aucun cas dépasser les recettes particulières ainsi obtenues, y compris les réserves constituées éventuellement par l'excédent des recettes antérieures sur les dépenses antérieures autorisées.
D. BEGROTINGEN, REKENINGEN

D. Budgets, comptes
Artikel 20 - Het dienstjaar neemt een aanvang op 1 januari en sluit op 31 december.

Article 20 - L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Artikel 21 - Elk jaar wordt, uiterlijk tijdens de maand december, een begroting voor het volgende jaar ter goedkeuring voorgelegd aan het Paritair comité voor de handel in voedingswaren.

Opmerking : (CAO 15 juni 1988) In geval van bijzondere omstandigheden kan de Raad van bestuur een andere periode vast stellen.Article 21 - Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Remarque : (CCT 15 juin 1988) En raison de circonstances particulières, le Conseil d’administration peut fixer une autre période.


Artikel 22 - Op 31 december worden de rekeningen van het verlopen jaar afgesloten. Zij dienen op rekenplichtig gebied voldoende omschreven te zijn.

De Raad van bestuur, alsmede de door het Paritair comité voor de handel in voedingswaren aangewezen revisor of accountant, brengen jaarlijks schriftelijk verslag uit over het vervullen van hun opdracht tijdens het verlopen jaar.

De rekeningen, samen met hogergenoemde schriftelijke verslagen dienen uiterlijk tijdens de maand april ter goedkeuring aan het Paritair comité voor de handel in voedingswaren voorgelegd te worden.Article 22 - Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre. Ils doivent être suffisamment détaillés au point de vue comptable.

Le Conseil d’administration, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné par la Commission paritaire du commerce alimentaire, présentent annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.Les comptes ainsi que les rapports écrits susmentionnés doivent être soumis au cours du mois d'avril au plus tard à l'approbation de la Commission paritaire du commerce alimentaire.
E. RECHTHEBBENDEN EN AANVULLENDE SOCIALE VOORDELEN

E. BEnEficiaires et avantages sociaux complEmentaires
Artikel 23 - De organisaties vertegenwoordigd in het Paritair comité voor de handel in voedingswaren stellen de Raad van bestuur van het Fonds het voorwerp, de toekenningsvoorwaarden en het bedrag van de aanvullende sociale voordelen voor die bij toepassing van artikel 3 van deze statuten gekozen werden.

Article 23 - Les organisations représentées à la Commission paritaire du commerce alimentaire proposent au Conseil d’administration du Fonds l'objet, les conditions d'octroi et le montant des avantages sociaux complémentaires choisis en application de l'article 3 des présents statuts.
Artikel 24 - Binnen de grenzen van de beschikbare inkomsten gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk II, C, van deze statuten, worden de aard, het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de bij artikel 23 vermelde aanvullende sociale voordelen, vastgesteld op voorstel van de Raad van bestuur van het Fonds bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten door het Paritair comité voor de handel in voedingswaren, algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk besluit.

Article 24 - Dans les limites des ressources disponibles constituées conformément aux dispositions du chapitre II, C, des présents statuts, la nature, le montant, les conditions d'octroi et les modalités de paiement des avantages sociaux complémentaires visés à l'article 23, sur proposition du Conseil d’administration du Fonds, sont fixés par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, rendue obligatoire par Arrêté royal.
F. ONTBINDING, VEREFFENING

F. Dissolution, liquidation
Artikel 25 - Het Fonds kan enkel ontbonden worden volgens de procedure bepaald in artikel 4, of krachtens een eenparige beslissing van het Paritair comité voor de handel in voedingswaren.

Article 25 - Le Fonds ne peut être dissous que selon la procédure prévue à l'article 4 ou en vertu d'une décision unanime de la Commission paritaire du commerce alimentaire.
Het Paritair comité voor de handel in voedingswaren wijst de vereffenaars aan, bepaalt hun machten en bezoldiging en duidt de bestemming van het vermogen aan.

La Commission paritaire du commerce alimentaire désigne les liquidateurs, définit leurs pouvoirs et appointements et précise la destination des avoirs.
PC 119 STATUTEN SF / CP 119 STATUTS FS
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina