Pasfoto nu is een samenwerking tussen take2media vofDovnload 10.32 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte10.32 Kb.Voorwaarden
Pasfoto.nu is een samenwerking tussen take2media VOF, gevestigd te Veghel, en Heerkens Online, gevestigd te Dinther (verder 'aanbieder' genoemd). Door gebruik te maken van deze website ga je (verder ‘gebruiker’ genoemd) akkoord met de voorwaarden zoals hieronder beschreven. Indien je niet akkoord wenst te gaan met deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van deze website. Aanbieder behoudt zich het recht voor deze voorwaarden naar eigen inzicht aan te passen of te vernieuwen zonder de gebruiker daarvan op de hoogte te stellen. Wij raden de gebruiker aan deze voorwaarden regelmatig te controleren op aanpassingen of vernieuwingen.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle producten, aanbiedingen van en bestellingen bij aanbieder zijn bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden deze Voorwaarden van toepassing.


1.2 Het accepteren van een aanbieding danwel het plaatsen van een bestelling houdt in dat je de
toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Op deze website en op deze Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
Artikel 2. Wijzigingen, informatie en bestellingen

2.1 Alle aanbiedingen van aanbieder zijn vrijblijvend en aanbieder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aanbiedingen, producten en tarieven te wijzigen.


2.2 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch, via SMS of e-mail verstrekt en opgaven met betrekking tot alle aanbiedingen en producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Aanbieder garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn.
2.3 Een bestelling komt tot stand op het moment dat een bestelbevestiging per e-mail aan de klant is verzonden naar het door klant opgegeven e-mailadres en de betaling door klant is voldaan.

Artikel 3. Levering

3.1 De bestelling wordt elektronisch verstuurd naar een door klant opgegeven e-mailadres of per post naar het door klant opgegeven afleveradres binnen Nederland.


3.2 Levering van de bestelling per e-mail vindt plaats als de klant dit bij de bestelling heeft opgegeven. De bestelling wordt dan als bijlage bij de per e-mail verstuurde bestelbevestiging toegevoegd.
3.3 Levering van de bestelling per post vindt plaats als de klant dit bij de bestelling heeft opgegeven. De bestelling wordt dan binnen 24 uur per post verstuurd.
3.4 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de bestelling in stand blijft. Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren.


Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde tarieven voor de aangeboden aanbiedingen en producten zijn in euro's, inclusief BTW.

4.2 Klant is de prijs verschuldigd aan aanbieder conform artikel 2.3 en 3.1 van deze voorwaarden. Kennelijke aantoonbare fouten in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de bestelling door aanbieder worden gecorrigeerd.
4.3 Indien klant met enige betaling in gebreke is, is aanbieder gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende bestelling en daarmee samenhangende bestellingen op te schorten, danwel te annuleren.
Artikel 5. Reclames en eisen/voorwaarden door derden

5.1 Klant is verplicht de bestelling onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Reclamering terzake van gebreken aan de bestelling dient klant onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 10 dagen, bij aanbieder, per e-mail, onder vermelding van het ordernummer, naam, telefoonnummer en e-mailadres te melden.


5.2 Indien is aangetoond dat de bestelling door klant niet is ontvangen of is geleverd met een beschadiging die tijdens de aflevering is ontstaan, dan zal de bestelling door aanbieder opnieuw worden geleverd.
5.3 Aanbieder is niet verantwoordelijk voor het niet voldoen aan enige eisen of voorwaarden die worden gesteld door de Nederlandse overheid of andere bedrijven/instellingen van de bestelling, tenzij in deze voorwaarden anders is aangegeven.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website wordt door de aanbieder uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel de aanbieder zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de aanbiedingen, producten en informatie die op deze website worden aangeboden of waartoe via deze website toegang wordt geboden. De aanbieder aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.


6.2 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en aanbieder, danwel tussen aanbieder en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en aanbieder, is aanbieder niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door aanbieder zelf.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft aanbieder ingeval van overmacht het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, naar eigen keuze, de uitvoering van bestelling van klant op te schorten, dan wel te annuleren, zulks door klant dit per e-mail mee te delen en zulks zonder dat aanbieder gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan aanbieder kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Contactgegevens

Adres: Pasfoto.nu


Oliemolen 4
5462 BN VEGHEL
Website: www.pasfoto.nu

E-mailadres: info@pasfoto.nuKVK-nummer: 17176188
BTW-nummer NL8147.13.348B01De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina