Pastoraal beleidsplanDovnload 98.59 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte98.59 Kb.
PASTORAAL BELEIDSPLAN

Vignet Vier samen

voor het samenwerkingsverband VIER SAMEN:

Frederiksoord, Heerenveen, Steggerda en Wolvega

INHOUDSOPGAVE
INLEIDING
MISSIE
VISIE
Wat hebben de vier geloofsgemeenschappen aan de nieuwe parochie te bieden?

Waarin zijn ze sterk ?
Heerenveen

Wolvega

Steggerda

Frederiksoord
Wat zijn de meer zwakke kanten binnen onze vier geloofsgemeenschappen?
Diaconie

Liturgie

Catechese

Kerkopbouw/Communicatie

Oecumene
CONTEXT
A Maatschappelijk

Wolvega

Steggerda

Frederiksoord

Heerenveen

Enkele conclusies
B Kerkelijk

Heerenveen

Wolvega

Steggerda

Frederiksoord
PRIORITEITEN
Algemene prioriteiten
Prioriteiten toegespitst op de werkvelden

Liturgie

Catechese

Diaconie

Parochieopbouw

Oecumene

Jongeren
BESLUIT


INLEIDING

Dit pastoraal beleidsplan is ontstaan in de context van het op gang brengen van een fusieproces van onze vier parochies Heerenveen, Wolvega, Steggerda en Frederiksoord.

Na het aantreden van mgr. G. de Korte als bisschop van Groningen-Leeuwarden werd al gauw duidelijk dat hij op parochieel vlak een reorganisatie wilde gaan doorvoeren. Dit heeft zijn beslag gekregen in het definitieve diocesane beleidsplan “Kwetsbaar en hoopvol”, dat op zaterdag 26 november 2011 in Drachten is gepresenteerd. Hierin wordt erop aangedrongen dat de pastorale teams een pastoraal beleidsplan op schrift stellen, waarin beschreven staat hoe de betrokken geloofsgemeenschappen in de komende jaren hun pastorale missie waar gaan maken. We beginnen dit beleidsplan dan ook met het onder woorden brengen van onze missie en visie.
MISSIE

Onze nieuw te vormen parochie wil, te midden van een niet gelovige samenleving en cultuur, een gemeenschap zijn van gelovige mensen: kinderen, jongeren, ouderen, die zich verbonden voelen door hun – soms zoekend – geloof in de Blijde Boodschap van Jezus Christus. Zo wil zij Kerk zijn, in samenwerking en in dialoog met elkaar, met andere parochies uit ons vicariaat, met ons bisdom Groningen-Leeuwarden, met andere kerken en religies en in verbondenheid met de wereldkerk.


“Wij zijn samen onderweg” is de eerste regel van een bekend kinderlied. Deze regel appelleert aan het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965), waar in een belangrijke constitutie wordt gesteld, dat de gelovige mensheid “Gods volk onderweg” is. Pastores en parochianen, wie we ook zijn, met al onze verscheidenheid aan gaven en talenten, wij zijn samen het volk van God onderweg.
Onderweg naar het Koninkrijk van God, geen territoriaal begrip, maar een hooggestemd ideaal van gerechtigheid en vrede. Omwille van dat ideaal willen wij samenkomen in de Eucharistie en andersoortige vieringen, waaronder het vieren van de sacramenten, om biddend en zingend op dat komende Rijk vooruit te lopen. Geïnspireerd door verkondiging en Eucharistie, en van daar uit willen we ook mensen zijn die de handen uit de mouwen steken en dienstbaar zijn aan de samenleving, in het bijzonder aan de zwakkeren onder ons. Zo willen we laten merken dat we er zijn, dat we ons willen profileren in de samenleving, zo mogelijk in samenwerking met andere kerken.
VISIE

We willen een parochie zijn waarin de kwaliteiten van de locale geloofsgemeenschappen ten goede komen aan de nieuwe parochie. De locale geloofsgemeenschappen zijn immers de vitale pijlers onder onze nieuwe parochie. Daarvoor moet het eigen karakter van elke locale geloofsgemeenschap bewaard blijven.


Elke locale geloofsgemeenschap beschikt over sterke kanten, misschien wel speerpunten.


Wat hebben die geloofsgemeenschappen aan de nieuwe parochie te bieden? Waarin zijn ze sterk ?
Heerenveen
Catechese:
aan kinderen:

Er zijn wekelijks kinderwoorddiensten en ongeveer zes Familievieringen per seizoen met inbreng van een voorbereidende werkgroep en het Kinderkoor.

Er is kindercatechese voor kinderen van de groepen 5 t/m 8 van de basisschool. Het komende jaar voor het eerst aan de hand van de methode Het Licht op ons pad (zie www.adveniat.nl) . Deze kindercatechese gebeurt op één plaats, maar wel in twee subgroepen, met ieder hun eigen materiaal en begeleider: groep 5/6 en groep 7/8.
aan volwassenen:

+ via de gespreksgroep Geloofsleerlingen (bestemd voor “geloofsleerlingen” in de meest ruime zin van het woord);

+ via de avonden Zin in film: vertoning van films met artistieke en spirituele diepgang met aansluitend een nagesprek.
Naast genoemde filmavonden zijn er in het winterseizoen (september tot april) veel concerten in ons kerkgebouw, veelal met een religieuze inslag. Deze concerten trekken doorgaans vele bezoekers. De werking die hiervan op de toehoorders uitgaat, is niet te onderschatten. Veelal haken de concerten in op het kerkelijk jaar (Advent-Kerstmis-Veertigdagentijd-Pasen. De parochie ondersteunt en bevordert dit. De organisatie is in handen van parochiesecretariaat en beheerder parochiehuis.
Liturgie:
De parochie Heerenveen mag zich verheugen in meestentijds aansprekende vieringen met een relatief grote actieve deelname van de aanwezige kerkgangers, zoveel als mogelijk ondersteund door de aanwezige koren: Gemengd Koor, Themakoor (waarvan de koorleden bij toerbeurt de liturgie voorbereiden), Jongerenkoor (samen met Wolvega) en Kinderkoor. Is er geen koor voorhanden, dan zingen de Cantores of is er samenzang.

Er is een vitale werkgroep Liturgie, die op gezette tijden voorgaat in een Woord- en Communieviering en die elkaar maandelijks treffen in een bijeenkomst met het oog op planning, evaluatie en bezinning.


gemeenschapsvorming:

Saamhorigheid staat hoog aangeschreven; mensen volop gelegenheid bieden elkaar te ontmoeten na afloop van de zondagsviering. Dat mensen zich thuis voelen in de gemeenschap, heeft prioriteit.

Ook buiten de zondag om wordt naar mogelijkheden gezocht, zoals de Startzondag aan het begin van het nieuwe seizoen of via een jaarlijkse bezinnings- en ontmoetingsdag in september/oktober. Bovendien belooft ook de heroprichting van de parochiële toneelgroep heel veel goeds in dit opzicht!

De parochie hecht eraan, dat zieken en ouderen niet vergeten worden; de werkgroep zieken- en ouderenbezoek is zeer actief!

We hechten eraan om een goed verzorgd parochieblad uit te geven. We doen dit als vier parochies samen in ons parochiemagazin De Vierklank.
Wolvega:
Liturgie:


 • Werkgroep Liturgie bereidt vieringen voor: Woord- en Communievieringen en meer meditatieve vieringen en gaat daar zelf in voor; voorts maakt deze groep de planning van lectoren/acolieten/misdienaars en staan de pastor terzijde bij de voorbereiding van de vieringen;

 • Werkgroep Gezinsviering bereidt jaarlijks samen met de pastor een zestal Gezinsvieringen voor en verzorgt bij gelegenheden als de Vastenactie workshops voor kinderen van 6-12 jaar;

 • Het gemengd koor St. Franciscus verleent haar medewerking aan de weekendvieringen en zingt bij rouw- en trouwdiensten;

 • Het jongerenkoor “Sound of Spirit” – inmiddels gefuseerd met het jongerenkoor van Heerenveen – verleent medewerking aan de weekendvieringen en zingt ook regelmatig op uitnodiging elders;

 • Het kinderkoor “The Future” bestaat uit kinderen van groep 4 tot en met 8 van de basisschool; het koor zingt tijdens gezinsvieringen en ook wel bij andere weekendvieringen;

 • Lectoren, acolieten, misdienaars en kosters, zij hebben ieder hun eigen taak in de liturgie;

 • De werkgroep Bloemversiering versiert de kerk feestelijk bij zon- en feestdagen.

Catechese: • Jongerencatechese voor 12- tot 15-jarigen. Gastouders bieden deze jongeren de mogelijkheid om 3 jaar lang in een vaste jaargroep catechesebijeenkomsten mee te maken;

 • Vormselvoorbereiding: na 3 jaar jongerencatechese kunnen de jongeren zich laten vormen. Gedurende 6 avonden worden jongeren door pastor en gastouder voorbereid op het H. Vormsel;

 • Volwassenencatechese: er is een aanbod van bijbelavonden en er zijn filmavonden in Heerenveen.

Diaconie: • Werkgroep Zieken- en Ouderenbezoek bezoekt zieken en oudere parochianen. Ze organiseert vieringen voor ouderen met Kerstmis, Pasen en Pinksteren en op Nationale Ziekendag in Zorgcentrum “Lycklamastins”;

 • Werkgroep Verliesverwerking ondersteunt hen die recent een dierbare hebben verloren. Eens in de zes weken komt de groep bij elkaar voor bezinning en ondersteuning;

 • De VOM-groep beweegt zich op terreinen van vrede, missie en ontwikkeling. Dit doet zij door inhoud te geven aan de Vredesweek, het opzetten van acties voor de advent en veertigdagentijd (Vastenactie) en zij ondersteunt de plaatselijke wereldwinkel;

 • De werkgroep Scheepsmaatjes organiseert elk jaar een Scheepsmaatjesdag voor kinderen met een verstandelijke handicap en hun “maatje”. Deze werkgroep opereert samen met mensen uit de parochies Drachten, Oosterwolde, Gorredijk, Zorgvlied;

 • De PCI (Parochiële Charitas Instelling) beheert gelden van waaruit ze mensen kan ondersteunen.

Parochieopbouw: • De toneelgroep “De Katholieke Kring” organiseert éénmaal per jaar een toneelavond;

 • De katholieke vrouwenvereniging Wolvega wil vanuit evangelische inspiratie een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van vrouw, gezin, kerk en samenleving. Ze organiseert uiteenlopende activiteiten voor haar leden.Steggerda:
Liturgie:

 • Veelsoortige vieringen voor jong en oud. Er zijn drie koren: gemengd koor, jongerenkoor en school-kinderkoor. De liturgische vieringen zijn met name rond de belangrijkste feestdagen een bindende factor;

Diaconie: • De bezoekersgroep Zieken en Ouderen en de groep rond Rouw en Verlies verrichten veel werk. Naast bezoekjes en attenties worden er ook speciale vieringen voor ouderen georganiseerd (Ziekenzondag en elke vrijdagochtend);Catechese:

 • Jaarlijkse catechesegroepen begeleid door jonge ouders. De groepen worden gevormd vanuit de schoolverlatersgroep en sommige activiteiten gebeuren in samenspel met de PKN-kerk van Steggerda;

Gemeenschapsopbouw: • Katholieke basisschool ondersteunt enorm via catechese en liturgie. Hier wordt ook de eerste communievoorbereiding georganiseerd. Een ontmoetingsplaats voor jonge kerkelijke ouders;

 • Koffiedrinken na de viering slechts matig bezocht; mensen ontmoeten elkaar toch wel?

 • Vrijwilligersavond en parochieavond blijken daarentegen zeer in trek.

Oecumene


 • Belangrijke contacten met PKN-kerk te Steggerda/Noordwolde. Er zijn interkerkelijke vastenmeditaties met aansluitend vastenmaaltijd. Rond Kerst altijd een oecumenische Kerstviering.


Frederiksoord:
Diaconie:

 • Bezoekersgroep vormt een belangrijke functie in de parochie. Zij bezoekt met regelmaat de vele ouderen die deze parochie kent. Middelpunt daarbij is het verzorgingshuis De Menning waar ook maandelijks gespreksochtenden worden gehouden. Deze zijn interkerkelijk en worden bij toerbeurt begeleid door dominee en pastor;

Gemeenschapsopbouw:
 • De parochiekerk is op zondag een echte ontmoetingsplaats voor de parochianen die her en der verspreid wonen. Koffiedrinken na afloop van de viering zeer in trek en druk bezocht!

 • Interkerkelijke diensten en zangavonden zijn een bron van ontmoeting! Het vrijwillerskorps is op leeftijd, maar niet minder enthousiast.

 • De parochie ademt gastvrijheid en ontspanning. Er is zelfs een werkgroep met die naam: commissie van gastvrijheid. Zij organiseert parochiedagen of feestavonden.

Al die plaatselijke sterke kanten vormen een grote bijdrage aan de nieuwe parochie. Dit mogen we dan ook samen zo beleven. Want in de nieuwe parochie vinden ze plaats in één en dezelfde parochie die van ons allen is. Misschien worden we wel nieuwsgierig naar elkaars krachten! Het zou mooi zijn.


Eerlijkheidshalve moeten we in dit verband ook stilstaan bij minder sterke kanten.

Wat zijn nu die meer zwakke kanten binnen onze vier geloofsgemeenschappen?

We bekijken deze per werkveld.
Diakonie:

Tot op heden is de VOM-groep (Vrede, Ontwikkeling, Missie) alleen sterk vertegenwoordigd in Wolvega. Zowel numeriek als inhoudelijk. In Heerenveen is wel een actieve groep, maar slechts klein in aantal. In Steggerda en Frederiksoord is de bestaande (gezamenlijke) VOM-groep enige jaren geleden opgeheven.

De bestaande bezoekgroepen – op alle vier locaties aanwezig – zijn wat aan het vergrijzen, op de ene plaats meer dan op de andere. Aanvulling van het ledenbestand is niet gemakkelijk.

De aansturing van de groepen is in de meeste gevallen wel goed en de mensen die deelnemen zijn enthousiast.

De groepen Scheepsmaatjes/Mensen met een verstandelijke beperking lopen niet goed. De doelgroep laat zich moeilijk vinden en de werkgroepen lijden aan onderbezetting. Creatieve oplossing: werkgroep Scheepsmaatjes heeft zich verbonden met de werkgroep Familievieringen in Heerenveen!

De PCI in Steggerda lijdt ook al aan een tekort aan actieve leden. Ook het broodnodige elan ontbreekt. Mede met het oog op de nieuw te vormen PCI zouden enkele nieuwe leden zeer welkom zijn, al was het alleen maar omwille van een goede vertegenwoordiging van Steggerda.


Liturgie:

Binnen de werkgroepen liturgie zien we te weinig nieuwkomers, oftewel: er is geen doorstroming. Al het werk komt op de schouders van een tamelijk beperkte groep. Maar deze kleine groep is wel enthousiast! Maandelijks komt men bij elkaar; om de andere maand gezamenlijk, voor bezinning, uitwisseling en studie.

Het bestand aan misdienaars en akolieten dunt op de meeste plaatsen ook behoorlijk uit; deze laatste groep is met name in Wolvega slecht vertegenwoordigd.

Ook de positie van de gemengde koren wordt kwetsbaar; hoewel vele koorzangers boven de zeventig zijn, is hun enthousiasme nog sterk. Ze hebben er veel voor over, elke week een avond repetitie! Vooral het koor van Frederiksoord, die maar liefst elke week acte de présence geeft, maakt in dit opzicht indruk. Toch maken we ons zorgen over de toekomst!

Ondanks veel begeestering, wordt de kwaliteit langzaam minder. Dit kan ook niet anders.

Ook de begeleiding van de koren wordt kwetsbaar. Kan elk koor blijven beschikken over een gekwalificeerde dirigent en een vakbekwame organist?


Catechese:

Wat betreft de jongerencatechese: er is gebrek aan goede leiding, mensen die inhoud hebben.

In Heerenveen draait nu voor het tweede jaar een groep, waarbij de ouders bij toerbeurt de leiding hebben van een bijeenkomst. Vorig jaar aarzelend begonnen, maar nu in het tweede jaar weer enthousiast begonnen!

De Vormselcatechese gebeurt deels in eigen plaats, deels gezamenlijk. Hier liggen veel mogelijkheden: de jongeren vinden het leuk en het tekort aan begeleiding wordt opgevangen door het samengaan!Catechese voor Eerste Communie loopt overal goed, met sterke betrokkenheid van ouders en kinderen, alleen wanneer een vervolgtraject wordt uitgezet, is het enthousiasme bij de ouders een stuk minder!

Volwassenencatechese loopt op de ene plaats goed (Heerenveen), op de andere minder. Bijbelavonden blijken niet erg in trek. Wellicht te wijten aan zekere vrees te weinig hieromtrent te weten? Daarom willen we op dit terrein laagdrempelige activiteiten verzorgen. Misschien niet eens catechese noemen. Het niveau mag zeker niet te hoog zijn.


Kerkopbouw/Communicatie:

Drie van de vier geloofsgemeenschappen beschikken over een eigen website, alleen Steggerda niet. Probleem blijft: hoe hou je de site actueel? De webmaster moet het belangrijk vinden actueel te blijven, hoewel hij of zij wel afhankelijk is van de berichten die hem al dan niet bereiken! We streven naar een startpagina die voor alle vier de gemeenschappen gelijk met daarop berichten voor Vier Samen. Vervolgens een doorverwijzing naar de afzonderlijke locaties.

Ondanks gelegenheden elkaar te ontmoeten, wordt in Steggerda hier weinig gebruik van gemaakt. In Frederiksoord en Heerenveen is er meestal ruimschoots contact bij het koffiedrinken na afloop van een kerkelijke viering. In Wolvega krijgt het gezamenlijk koffiedrinken in de toekomst hopelijk wat meer allure door maandelijkse vieringen op de zondagochtend.

Het gevoel van samen iets te hebben met elkaar leeft vooral binnen de werkgroepen en de besturen; voor “de gemiddelde parochiaan” is dit gevoel niet bijster sterk aanwezig.

We willen ernaar streven – om te beginnen bij de besturen – dat men elkaar ook eens informeel kan ontmoeten. We denken hierbij met name ook aan de koren! Misschien kunnen we meer aanleidingen zoeken om samen te vieren!
Oecumene:

Hier geldt voor alle vier geloofsgemeenschappen, dat er sprake is van een zwakke participatie. In oecumenische vieringen schitteren “de onzen” meestal door afwezigheid. Het is moeilijk om mensen te vinden die zitting nemen in de plaatselijke Raad van Kerken. In Heerenveen is het Pastoresconvent niet meer actief vanwege gebrek aan belangstelling. Dus ook de pastores delen in de malaise!


CONTEXT

A Maatschappelijk
Wolvega.

Wolvega heeft een streekfunctie. Vanuit de dorpen gaat men om te winkelen naar Wolvega of Meppel . Men is niet op Heerenveen gericht: de Tjonger is een locale, maar nog meer een psychologische grens. Eerder is men op Overijssel gericht.

46% van de bevolking valt onder de categorie ‘lage inkomens’ en 12% onder de categorie ‘hoge inkomens’.

Er zijn weinig voorzieningen voor vervolgopleiding in Wolvega. Dat betekent dat jongeren weg trekken om hun opleiding elders te doen. Het gebied van de gemeente Wolvega bevat vele kleine dorpjes en gehuchten.

Op medisch gebied zijn de meest noodzakelijke eerste hulpvoorzieningen aanwezig. Een ziekenhuis is er echter niet.

In de gemeenteraad is de PvdA al lange tijd aan de macht.

Het percentage eenpersoonshuishoudens is erg hoog : 46 %. Het gemiddelde in Nederland is 37% en dan komt dat mede tot stand door een heel hoog percentage in de stad, onder andere door studenten. De bevolking is tamelijk vergrijsd en de medische zorg is dan ook vooral op ouderen gericht.

Qua werkgelegenheid is er de nodige industrie, maar een nieuw bedrijventerrein, c.q. industrieterrein ligt nog steeds braak.

De bevolking heeft gemiddeld een lage opleiding. In de landbouw zijn zij vaak in loondienst werkzaam. Daar is de werkloosheid nu hoog.

Van oudsher wonen er wel enkele rijke boeren in met name Ter Idzard die arbeiders inhuurden uit – bijvoorbeeld Steggerda. Dat maakt de mensen uit Steggerda nog steeds wantrouwig ten aan zien van bevoogding vanuit Wolvega.

Het denken van veel mensen in Wolvega is kleinschalig. De leefwereld is klein en besloten. Zo is het denken ook. Veranderingen zijn gauw bedreigend. ‘We weten wat we hebben en nog niet wat we krijgen’. ‘Niet elke verandering is een verbetering’. Men heeft moeite om breed te denken en de lange termijn te overzien.
Steggerda.

Weinig import en verhuizing. Mensen uit andere streken die zich hier vestigen worden niet gemakkelijk “eigen”.

Vele families zijn op een of andere wijze met elkaar verwant.

Vrijwilligers in de parochie komen vaak uit enkele grote r. k. families .

Men voelt zich al gauw minderwaardig. Dat minderwaardigheidsgevoel heeft sterk te maken met de maatschappelijke positie van velen in het verleden, namelijk: arbeiders in loondienst. Dit gevoel van ondergeschikt te zijn werkt nog steeds door.

Er zijn bijna geen voorzieningen meer. De mobiele bank is de laatste. Er zijn nauwelijks nog winkels en bedrijven. Voor de dagelijkse boodschappen gaat men naar Wolvega of Steenwijk.

De school is heel centraal in het dorp.

Velen hebben werk in dienstverlenende beroepen als zorg, landbouw ( in loondienst) en in de paardenfokkerij ( samen 50%), in administratieve functies(25%) en winkels en bedrijven(25%) . De zelfstandigen die er waren, waren kleine boeren . Die redden het in onze tijd niet meer.

Het dorp kent geen eigen voortgezet onderwijs. Daarvoor gaat men naar Wolvega en Steenwijk. Een enkeling gaat naar Heerenveen.

De streek is van vroeger uit kerkelijk. Een opstand tegen de bisschop van Utrecht heeft de bevolking wantrouwig gemaakt tegen de kerk en tegen bemoeienis van buiten af.

Ook hier is het denken kleinschalig.
Frederiksoord

De parochie kent vele dorpen die allemaal zelfstandig zijn. Daartussen zit geen samenhang, geen band. Sommige dorpen hebben eigen winkeltjes. Vanuit de aloude Maatschappij van Weldadigheid is er werkgelegenheid geschapen en is ook de kerk gesticht. Ooit was er een bloeiende landbouwschool die wijd zijd bekend was. Deze is nu verdwenen.

Vledder en Noordwolde zijn de centrale plaatsen het gebied. Vooral vanuit Vledder komen economische impulsen.

Het dorp bestaat hoofdzakelijk uit import. Ofwel zijn het mensen die van oudsher uit het gebied komen, die elders werk hebben gevonden en gehuwd zijn en op hun oude dag terugkeren. Ofwel zijn het mensen die op grond van goede vakantie-ervaringen als gepensioneerde daar komen wonen. De meeste jongeren trekken weg vanwege studie; sommigen komen later weer terug. Het inkomen van de mensen is hoog. Ze zijn voor hun inkomen niet (meer) afhankelijk van voorzieningen in het gebied.

De oorspronkelijke bevolking van dit gebied ( vooral in Ezerveen en Noordwolde) woont in kleine arbeiderswoningen. Van ouds is het een heel armlastige streek.

Er is veel oecumenische samenwerking. De r.k. bevolking is in de minderheid.

Politiek gezien is Noordwolde is een erg “rode” plaats.
Heerenveen.

De politieke kleur is rood: ook hier zijn sinds jaar en dag de socialisten in de meerderheid.

Heerenveen is een hele dynamische plaats met stadsallures. Men heeft er voortvarend gebouwd aan voorzieningen voor sport en kantoren en ook de hele binnenstad is vernieuwd. Er staan nu veel nieuwe kantoorgebouwen leeg.

Heerenveen profileert zich graag als sportstad. De sport heeft veel bedrijven aangetrokken. In het ziekenhuis is een speciale poli gebouwd voor sporters. De huldiging van Epke Zonderland is uitbundig gevierd. Daar kikt men wel op in Heerenveen.

Door een verbeterde infrastructuur is de stad nu goed toegankelijk.

In de nieuwbouw komen veel jonge gezinnen wonen. Die zie je in de parochie terug rond Doop, Eerste H. Commmunie, kindernevendiensten en gezinsvieringen. Ook de betreffende werkgroepen worden door deze groep bevolkt. Je ziet ze niet in de wekelijkse vieringen.

Werd de parochie in het verleden in sterke mate bevolkt door boeren en door de middenstand, nu zijn dat meer jonge ondernemers en zakenlieden, ambtenaren en onderwijsgevenden, werkers in de zorg, maar daarnaast ook veel ouderen. De middenstand is nooit mee ontwikkeld met de groei van de gemeente. Ze is kleinschalig gebleven en heeft het niet gemakkelijk overeind te blijven te midden van de grote winkelketens.

Zorgcentra hebben een belangrijke plek in Heerenveen. Er werken veel mensen . En de parochie heeft goede banden met sommige van hen, bijvoorbeeld Mariënbosch. Veel parochianen zijn lid van de stichting ‘Vrienden van Mariënbosch’ . Het aantal ouderen en ouderenvoorzieningen in de stad is groot. Van belang is ook de aanwezigheid van een hospice, op slechts een steenworp afstand van de kerk.


De basisscholen zijn belangrijke plekken in de stad. De parochie heeft met de katholieke basisschool St. Jozef goede contacten. De wisselwerking tussen school en parochie is nog steeds groeiende.

Er is wel de nodige werkloosheid. Ook staan veel winkels leeg.

Dagelijks trekken veel forensen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden en Meppel voor werk.

Een behoorlijke schouwburg of concertzaal is er niet. Wel een klein, intiem cultureel centrum in het hart van Heerenveen: het Posthuis. De katholieke kerk fungeert in het winterseizoen meer dan eens als concertzaal; uit de bezoekersaantallen blijkt, dat er in een duidelijke behoefte wordt voorzien.Enkele conclusies:

Het gebied van de nieuwe parochie is veelkleurig. Heerenveen heeft een andere geschiedenis en een andere maatschappelijke kleur dan het gebied van Stellingwerf. En dat is weer anders dan Frederiksoord dat een welvarende enclave is temidden van een van oudsher armoedig gebied. Het is belangrijk om per streek te onderscheiden en de kenmerken ervan kort te beschrijven.

De combinatie van lage opleiding en werkloosheid vraagt bijzondere aandacht. Het zou goed zijn om in contact te komen met de gemeente ( sociale dienst ) en met voorzieningen als de Voedselbank om op de hoogte te komen van de werkelijke situatie. Samen met dit soort instanties kan gekeken worden wat de kerk kan bijdragen.

Er zijn met name rond Heerenveen veel ouderen en ouderenvoorzieningen. Wat kan de kerk toevoegen aan wat er al is ? Is het mogelijk contact te krijgen met andere instanties rond de ouderenzorg ?

Drank vormt een groot probleem voor grote delen van het platteland. Dat is de indruk. Wat is de feitelijke situatie en wat wordt eraan gedaan ? En door wie ? Wie kan de thematiek goed overzien ?

De indruk is dat het aantal zelfdodingen hoog is in de streek. Is dat zo ? Wat zijn de cijfers ? Wat wordt er momenteel gedaan ? Kan de kerk iets betekenen voor nabestaanden, rouwverwerking, herdenking ?

Klopt het dat het aantal verstandelijke gehandicapten aan de hoge kant is ?

Hoe komt dat ? Wat gebeurt er op dit moment voor deze mensen ? Welke bijdrage kan de kerk leveren voor de mensen zelf en hun omgeving ?

Algemene indruk is dat het goed zou zijn om als kerk op pad te gaan naar instanties en organisaties die haar goed kunnen informeren over de werkelijkheid achter de sociale problematiek die boven is genoemd. Je laten informeren (en raken ) door wat zich in je gebied aan sociale en maatschappelijke problematiek en nood afspeelt is een eerste stap in het diaconale handelen. Het zou van belang kunnen zijn om contacten te leggen met maatschappelijk werk.

Het zou ook goed zijn om te kijken of de andere kerken in het gebied betrokken zijn op thema’s als deze. Het zou ook goed zijn om te kijken of de PCI dit soort thema’s behartigt en of Jan Bosman van Solidair Friesland daarbij betrokken is. Zeker nu ook de PCI’s gaan samenwerken en samenvoegen en er één nieuwe PCI in de nieuwe parochie gaat ontstaan, is het goed dat de PCI’s betrokken worden bij dit deel van het pastoraat en kijken welke rol zij daar binnen de nieuwe parochie in gaan spelen. Hen wordt gevraagd om diaconaal beleid te gaan ontwikkelen ten behoeve van de parochie en in nauwe samenwerking ermee.CONTEXT

B KERKELIJK
Hier wat feitelijke gegevens met cijfermateriaal aangaande het aantal ingeschreven parochianen, resp. totaal aantal ingeschrevenen, actieve parochianen – onderscheiden in leeftijdscategorieën - en ingeschrevenen in “slapend” bestand.

Alle aantallen zijn vastgesteld per 1 augustus 2012.


Heerenveen
Totaal aantal ingeschrevenen:
Totaal aantal ingeschreven: 2027

Totaal aantal huishoudens:  1246


Aantal parochianen die “betrokken” zijn:
Totaal aantal parochianen: 1222 (60%)

Totaal aantal huishoudens: 635  (51%)


Opgebouwd uit:

  0-5 jaar:     49                     4%

  6-12 jaar: 110                     9%

13-18 jaar: 104                     8,5%

19-25 jaar:   60                     5%

26-40 jaar:   89                     7%

41-64 jaar: 461                  38%

65 jaar en ouder: 349     28,5%


Ingeschreven in bestand van “niet betrokkenen”:  
805 parochianen  (40%)

611 huishoudens (49%)


Hieronder enig cijfermateriaal aangaande kerkbezoek, doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijken en uitvaarten over de laatste tien jaar.
Jaar Doop Eerste Comm. Vormsel Huwelijk Overlijden, waarvan Crematie

2002 20 24 12 5 16 6

2003 17 17 10 1 11 4

2004 15 22 16 4 18 9

2005 15 14 14 3 6 2

2006 19 16 9 3 20 10

2007 7 8 8 2 17 11

2008 18 17 12 6 18 10

2009 9 15 12 - 13 4

2010 13 16 6 6 19 8

2011 8 9 10 - 17 5

Wolvega
Totaal aantal ingeschrevenen:
Totaal aantal ingeschreven: 1976

Totaal aantal huishoudens: 1042


Aantal parochianen die “betrokken” zijn:
Totaal aantal parochianen: 1545

Totaal aantal huishoudens: 745


Opgebouwd uit:

0-5 jaar: 31

6-12 jaar: 92

13-18 jaar: 166

19-25 jaar: 146

26-40 jaar: 270

41-64 jaar: 805

65 jaar en ouder: 466


Ingeschreven in bestand van “niet betrokkenen”:
409 parochianen

294 huishoudens


Hieronder enig cijfermateriaal aangaande kerkbezoek, doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijken en uitvaarten over de laatste zeven jaar.
Jaar Doop Eerste Comm. Vormsel Huwelijk Overlijden, waarvan Crematie

2005 5 12 12 3 18 0

2006 5 12 0 5 16 1

2007 15 18 12 1 15 1

2008 12 12 0 1 13 6

2009 6 9 12 1 19 8

2010 8 15 10 0 12 8

2011 3 5 1 0 22 8Steggerda
Totaal aantal ingeschrevenen:
Totaal aantal ingeschreven: 912

Totaal aantal huishoudens: 413


Aantal parochianen die “betrokken” zijn:
Totaal aantal parochianen: 877

Totaal aantal huishoudens: 391


Opgebouwd uit:

0-5 jaar: 51

6-12 jaar: 77

13-18 jaar: 52

19-25 jaar: 67

26-40 jaar: 137

41-64 jaar: 330

65 jaar e.o.: 198


Hieronder enig cijfermateriaal aangaande kerkbezoek, doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijken en uitvaarten over de laatste vijf jaar.
Jaar Doop Eerste Comm. Vormsel Huwelijk Overlijden, waarvan Crematie

2007 14 11 11 1 9 0

2008 11 8 0 2 7 0

2009 9 16 7 0 8 0

2010 13 9 5 1 4 1

2011 8 14 5 0 2 0Frederiksoord
Totaal aantal ingeschrevenen:
Totaal aantal ingeschreven: 560

Totaal aantal huishoudens: 331


Aantal parochianen die “betrokken” zijn:
Totaal aantal parochianen: 409

Totaal aantal huishoudens: 229


Opgebouwd uit:

0-5 jaar: 5

6-12 jaar: 23

13-18 jaar: 35

19-25 jaar: 36

26-40 jaar: 87

41-64 jaar: 228

65 jaar e.o.: 146


Hieronder enig cijfermateriaal aangaande kerkbezoek, doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijken en uitvaarten over de laatste vijf jaar.
Jaar Doop Eerste Comm. Vormsel Huwelijk Overlijden, waarvan Crematie

2007 4 8 0 0 8 0

2008 0 0 5 0 4 0

2009 2 0 0 0 4 0

2010 1 0 0 0 0 0

2011 2 4 6 2 2 0
PRIORITEITEN
ALGEMENE PRIORITEITEN

Om de parochie te kunnen worden die wij willen zijn, zijn dit onze aandachtspunten:


+ Krachten bundelen:

We willen komen tot een bundeling van krachten. Daarvoor zullen we de samenwerking tussen werkgroepen met eenzelfde opdracht stimuleren. We denken aan:

samenwerkende VOM-groepen;

samenwerkende liturgiegroepen;

samenwerkende vormselwerkgroepen, c.q. eerste communiewerkgroepen;

samenwerkende bezoekgroepen;

samenwerkende pastores en besturen.
+ Genieten en leren van elkaars sterkte:

Niet elke geloofsgemeenschap hoeft alles te kunnen. Dat is een illusie. We willen kijken naar wat goed loopt en ons dan de vraag stellen: kunnen anderen zich daarbij aansluiten? We willen het besef bevorderen dat we alle sterke punten van de vier gemeenschappen gaan zien als behorend bij “onze” eigen parochie.+ Leren en communiceren:

Grote aandacht zal uitgaan naar het leren, naar je geloof ter sprake durven brengen, kortom, naar catechese en geloofscommunicatie. Dit geldt voor zowel kinderen, jongeren als ouderen!+ Eén parochie worden:

Wat is nodig voor ons samen kerk zijn? We hebben elkaar nodig! Dat gevoel moet gevoed worden!

+ Feesten, jubilea goed voorbereiden en vieren!

+ Elkaar geregeld ontmoeten! Zowel op de eigen locatie, maar daarnaast willen we ook graag mensen van de afzonderlijke gemeenschappen bij elkaar brengen! De werkgroepen lopen hierin vaak voorop. Die voelen als eersten dat we bij elkaar horen!


+ Samen vieren:

+ Zeker doorgaan met gemeenschappelijke vieringen voor de hele parochie, zoals nu op Christus Koning. Te overwegen valt om daar nog eentje aan toe te voegen, we staan open voor suggesties in deze.


+ Een gezicht krijgen:

+ Contacten naar buiten, externe contacten: te denken valt aan een goede, gezamenlijke website met verwijzingen naar de afzonderlijke geloofsgemeenschappen.. Zo kun je je immers als geloofsgemeenschap presenteren! Een groeiend aantal mensen gaat te rade bij de website van de parochie!

Je website is een visitekaartje, daar moet af te lezen zijn:

welke parochie willen we zijn, wat hebben we te bieden?

We willen een gastvrije parochie zijn, dat moet je dan ook laten zien en de website is hiervoor een uitstekend medium, uiteraard met foto’s erbij, die zeggen: zo doen wij dat, zo proberen wij gastvrij te zijn!

+Gastvrij zijn:

ieder is welkom, een relatie aangaan, een verbond sluiten, elkaar willen ont-moeten, dat zit in onze genen, dat zit in onze wortels, zie de Schriften, zie het optreden van onze Heer, zie hoe Hijzelf ons wil ontmoeten in de sacramenten. Al die verbondenheden hebben met elkaar te maken!

PRIORITEITEN TOEGESPITST OP DE WERKVELDEN
LITURGIE

De komende jaren willen we inzetten op het behoud van de weekendviering in de vier geloofsgemeenschappen van Heerenveen, Wolvega, Steggerda en Frederiksoord. Deze geloofsgemeenschappen moeten in ieder geval op zaterdagavond of op zondagmorgen bij elkaar kunnen komen om het geloof te vieren. We hechten eraan om op gezette tijden mensen na afloop van de viering uit te nodigen om elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of anderszins.

Op dit moment functioneert in Heerenveen een zondagochtendviering en in Wolvega een viering op zaterdagavond. Vanaf oktober 2013 komt er in Wolvega in het eerste weekend van de maand in plaats van de zaterdagavondviering een viering op zondagochtend, met speciale aandacht voor jeugd en jongeren; na afloop is er dan steeds gezamenlijk koffiedrinken in het Parochiehuis.

In Steggerda en Frederiksoord is er elke zondagmorgen een viering.

Vanzelfsprekend zijn onze pastores meestal voorganger in deze vieringen, maar op gezette tijden nemen vrijwilligers vanuit de werkgroepen liturgie, c.q. liturgiegroepen, deze taak over.
Liturgiegroepen

We werken toe naar één interparochiële werkgroep, waarin alle vier de huidige parochies participeren, met de bedoeling de pastores te ondersteunen in de liturgie.

De liturgiegroepen van Heerenveen en Wolvega komen ééns per maand bij elkaar, om de andere maand met de eigen groep, dan wel gezamenlijk. Bij die gezamenlijke bijeenkomsten schuift ook de liturgiegroep Steggerda-Frederiksoord aan.

In de bijeenkomsten doen we veel aan eigen bezinning; om de beurt bereiden de werkgroepleden een onderwerp voor. Daarnaast rapporteren we elkaar over werkervaringen, evalueren we vieringen en maken we een planning voor de eerstkomende vieringen.

We studeren ook regelmatig op Schriftteksten, meestal begeleid door één van de pastores.

Elke twee jaar houden we een bezinningsweekend in het klooster van de zusters Franciscanessen van Denekamp. Op het eind van een seizoen houden we een gezamenlijke uitgaansdag, waarin het nuttige met het aangename verenigd wordt.


Familievieringen/Gezinsvieringen op drie van de vier locaties

We streven naar een nauwere samenwerking en een gezamenlijke toerusting, in die zin, dat aan het begin van het seizoen (of nog beter: aan het eind van het aflopende seizoen) een kalender opgesteld wordt waarop alle komende vieringen van het komende seizoen worden uitgezet. Dan kan daarna per locatie een nadere invulling geschieden. Door deze manier van werken zou je voor meerdere parochies één viering kunnen voorbereiden en die al naargelang de locale omstandigheden ten uitvoer brengen.

Het gaat erom de groepen met elkaar in contact te brengen en ideeën uit te wisselen, En ons nog meer bewust worden: wij zijn VIER SAMEN

Indien mogelijk en haalbaar, willen we de katholieke basisscholen in voorbereiding en uitvoering laten participeren, waardoor het karakter van de vieringen zal veranderen, meer creatief en kindgericht wordt! Ontwikkelingen staan natuurlijk nooit stil!


Koren

We streven naar meer uitwisseling van de koren, met name die van de parochies van VIER SAMEN onderling. Bij de planning van het liturgisch rooster dient hiermee rekening te worden gehouden. Tenminste zou elk koor binnen ons samenwerkingsverband één keer per jaar elders op bezoek moeten gaan.

We streven ernaar dat in alle parochies uit één en dezelfde zangbundel wordt gezongen, namelijk Gezangen voor Liturgie. Dit bevordert vernieuwing van het repertoire, maar buiten dat wordt deze bundel alom in onze kerkprovincie geprezen vanwege haar grote variëteit in psalmen, vaste gezangen en liederen.

Toerusting en vorming geldt zeker ook voor onze koren, bijvoorbeeld in de vorm van een korenbijeenkomst van alle gemengde koren van ons samenwerkingsverband, onder deskundige leiding. Dit zou ook van toepassing kunnen zijn op een samenkomst van Themakoor Heerenveen, Jongerenkoor Wolvega/Heerenveen en Themakoor Idem Dito uit Steggerda.

We streven ernaar om met een zekere regelmaat volkszang in te voeren, ter bevordering van een meer actieve deelname aan de liturgische vieringen.

In zijn algemeenheid willen wij op de diverse locaties heel graag een goed verzorgde liturgie.

We willen ook aandacht houden voor bijzondere vieringen op locatie, bijvoorbeeld bij gelegenheid van Startzondag of wellicht Hemelvaartsdag.

De jaarlijkse gezamenlijke viering voor alle parochies op Christus Koning in één van onze kerken willen we graag handhaven, zo niet uitbreiden.

We denken ook aan een zo breed mogelijk aanbod van diverse vormen van liturgie voor verschillende doelgroepen. Te denken valt aan: verzorgings- en verpleeghuizen, ouderenvieringen, meditatieve vieringen.
CATECHESE

Dit werkveld is in onze ogen uitermate belangrijk. Van hoge prioriteit om in te investeren.

Er dient zich door het jaar heen een aantal mogelijkheden aan:

 • Bij bijzondere gelegenheden:

+ doopvoorbereiding;

+ eerste communievoorbereiding (veel ouders beleven deze fase als een “opfriscursus”); in Wolvega en Heerenveen gebeurt de voorbereiding door een eigen parochiële werkgroep; in Steggerda gebeurt ook veel op school.

Gaandeweg daalt het aantal kinderen dat wordt aangemeld voor deelname aan de Eerste Communie, uitzonderingen daargelaten. Te overwegen valt om in de toekomst dit feest ééns in de twee jaar te vieren.

+ vormselvoorbereiding (ouders worden hier nu meer in gekend);

+ voorbereiding op een uitvaartdienst.


 • Meer gerichte vormen van volwassenencatechese:

+ Zin in Film: gesprekken naar aanleiding van een crisis of enig ander heftig moment, c.q. situatie of gebeurtenis in een mensenleven aan de hand van het kijken naar en het samen praten over een vrij recente speelfilm; in ’t Skûtsje in Heerenveen al jarenlang succesvol;

+ Gespreksgroep Geloofsleerlingen; gerichte gesprekken met volwassenen die zich voorbereiden op doopsel en/of vormsel, tezamen met wie al wat meer gevorderd is qua geloven; ook zij zijn nog steeds “geloofsleerlingen”; deze groep is actief in Heerenveen; iedereen kan aansluiten;

+ Gespreksgroep Geloven Nu; aan de hand van een min of meer bekend bijbelverhaal samen praten over wat dat verhaal met jou en jouw leven te maken heeft en met dat van je groepsgenoten; deze groep is momenteel niet actief;

+Gespreksgroep Ouders van jonge kinderen; aan de hand van verschillende thema’s met andere ouders van jonge kinderen samen praten over hoe je aan je kinderen je geloof kunt doorgeven; deze groep is momenteel niet actief;

+ Bijbelgespreksgroep;

+Groothuisbezoek;
 • Meer gerichte vormen van catechese aan kinderen en jongeren:

+ schoolcatechese in onze katholieke basisscholen; de pastores proberen met een zekere regelmaat de school in hun werkgebied te bezoeken;

+ kindercatechese: voor kinderen van groep 5 tot en met groep 8 van de basisschool. In Heerenveen al langere tijd actief en nieuw leven ingeblazen. Er wordt hier in twee subgroepen gewerkt met de methode “Het Licht op ons pad”. Een achttal maandelijkse bijeenkomsten wordt afgesloten met een excursie (“uitje”) naar Bijbels Museum Amsterdam of Museumpark Orientalis in Heilig Landstichting bij Nijmegen;

+Jongerencatechese gedurende drie seizoen (12 tot 15 jaar) met in het laatste seizoen nadruk op Vormselvoorbereiding. Jongeren uit de catechesegroepen van Wolvega participeren soms per jaargroep in een weekendviering, bereiden die voor en hebben er een actief aandeel in.

Jammer genoeg zijn het maar kleine aantallen jongeren die we voor deze vorm van catechese weten samen te brengen. Het zoeken en vinden van gastouders wordt een steeds groter probleem.


DIACONIE

Een tamelijk uitgebreid en heterogeen werkveld, bestaande uit zeer uiteenlopende activiteiten.

Onze PCI’s (Heerenveen, Wolvega, Steggerda) vallen hier nadrukkelijk ook onder en hebben een aantal prioriteiten aangegeven, die hieronder volgen:
Suggesties voor (extra) aandacht en actie van de PCI’s ten aanzien van maatschappelijke thema’s voord de periode 2013-2017:


 • Armoede in Nederland (financieel, sociaal en cultureel);

 • Ouderen;

 • Mantelzorgers;

 • (Ex)-gedetineerden;

 • Mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders en familie;

 • Mensen met een lichamelijke beperking en hun ouders, broers en zussen;

 • Mensen met een psychische ziekte en ouders, partners en kinderen;

 • Verslaving, verslaafden en ouders, partners, kinderen etc.;

 • Werkloosheid;

 • In kunnen spelen op actuele problemen en acute noden.

Wij proberen de onderlinge band en daadkracht van de verschillende diaconale groepen te versterken door ze met een zekere regelmaat bij elkaar te roepen, naar aanleiding van een bijzondere, “groepsoverstijgende” activiteit. Zo organiseren de PCI en de gezamenlijke diaconale groepen in Heerenveen – onder de vlag van Diaconaal Beraad – nu al enkele jaren in november de Aktie Voedselbank. In goed overleg worden onderling de taken verdeeld.

Het zou zinvol zijn wanneer ook de PCI’s en diaconale werkgroepen in resp. Wolvega en Steggerda zich verenigen in zo’n diaconaal beraad en mogelijkerwijs ook gezamenlijk – in het verband van VIER SAMEN – iets kunnen betekenen.

Buiten bovengenoemde activiteiten hebben de PCI’s uiteraard ook een zelfstandige functie: voor zover mogelijk en haalbaar de nood te lenigen van kwetsbare mensen.Het ligt in de bedoeling, dat, wanneer de vier parochies gaan fuseren (streefdatum 1 januari 2014), dat dan tegelijkertijd ook de drie huidige PCI’s gaan fuseren.
Op het vlak van diaconie dienen zich de volgende werkgroepen/activiteiten aan:

 • Werkgroepen Zieken- en Ouderenbezoek bezoeken oudere parochianen en zieken. Zij hebben een viertal keer per jaar een bijeenkomst om elkaar te informeren over opgedane ervaringen. Op enkele hoogtijdagen in het jaar (Ziekenzondag, Kerstmis) bezorgen zij een presentje bij de mensen met wie zij in contact staan. Soms zijn deze groepen ook actief in het organiseren van vieringen voor hun doelgroep (Wolvega: vieringen voor ouderen met Kerstmis-Pasen-Pinksteren en op Ziekenzondag; in Heerenveen is men betrokken bij de viering van een gemeenschappelijke ziekenzalving, eens in de twee jaar); in Wolvega organiseert men ook vieringen in verpleeghuis Lindestede en wel zeer frequent: elke zaterdag een communieviering en elke eerste vrijdag van de maand een eucharistieviering. Ook brengt men in Wolvega en Heerenveen de communie bij zieken die daarom vragen. In Wolvega is men ook betrokken bij Allerzielen, doet men mee aan gesprekjes met nabestaanden, na afloop van de viering.

 • Pastoraal Ouderen Beraad: alleen in Heerenveen. Organiseert bezinnings- en ontmoetingsdagen en –middagen voor ouderen;

 • Werkgroep Verlies verwerken (Wolvega) ondersteunt hen die recent een partner, kind, familielid of dierbare door de dood hebben verloren. Eens in de zes weken komt de groep bij elkaar voor bezinning en ondersteuning;

NB Bovengenoemde groepen – Zieken- en Ouderenbezoek, Pastoraal Ouderen Beraad en Verlies verwerken – hebben tot dusver weinig onderling contact. De behoefte daartoe is ook niet erg groot. Elke groep functioneert ter plaatse redelijk tot goed. Toch zou het goed zijn om met elkaar kennis te maken en aan uitwisseling te doen. De eerste stappen in die richting zijn inmiddels gezet.

 • VOM-groepen in Wolvega en Heerenveen werken al een paar jaar samen. Zij vergaderen ook regelmatig gezamenlijk; stemmen Adventsactie en Vastenactie op elkaar af en doen ook aan bezinning. Zo willen deze groepen graag doorgaan, ondersteund door het pastorale team. Beide VOM-groepen onderhouden een nauwe band met de respectievelijke wereldwinkels.

 • Werkgroep Scheepsmaatjes: organiseert elk jaar een leuke dag, afgesloten met een kerkelijke viering voor mensen met een verstandelijke handicap, tezamen met hun “maatje”, hun begeleider. Deze werkgroep bestrijkt maar liefst twee samenwerkingsverbanden: VIER SAMEN én de GODZ-parochies Gorredijk, Oosterwolde, Drachten en Zorgvlied. Hieraan gelieerd:

 • Werkgroep Mensen met een verstandelijke handicap die aandacht schenkt aan ouders met een kind met een verstandelijke beperking. Deze groep zou kunnen opgaan in de Werkgroep Scheepsmaatjes.


PAROCHIE-OPBOUW

Met het oog op het samengaan in één parochie is de realisering van één website van het grootste belang. Eén gezamenlijke website van de nieuwe parochie waarop uiteraard doorgeklikt kan worden naar de afzonderlijke locaties.

Zo’n website is van het allergrootste belang. In één oogopslag moet de bezoeker van deze site al heel wat indrukken kunnen opdoen. Vooral geldt dit uiteraard voor diegenen, die voor de eerste maal onze site bezoeken. Deze site is je visitekaartje, het laat het gezicht van de parochie zien. Vandaar dat we ernaar streven dat de site uitnodigend is, makkelijk toegankelijk en vooral gevarieerd van inhoud. Niet alleen maar lappen tekst, maar van bepaalde bijzondere gebeurtenissen en gelegenheden ook foto’s en filmpjes. Van groot belang is het – en tegelijk een opgave voor de webmaster(s) – om de site actueel te houden. Er is niets vervelenders dan te kijken naar oud nieuws op de voorpagina van je website!

De functie van het parochiemagazin is in feite identiek aan die van de website. Ook hieraan blijven we hoge prioriteit geven! Het moet niet alleen een mededelingenblad zijn, maar het is van groot belang om behalve pastores en bestuurders ook anderen uit de verschillende locaties aan het woord te laten.Onderling contact, een goede communicatie, blijft van het grootste belang! Wij proberen zoveel als mogelijk en haalbaar is hiertoe gelegenheid te geven. Uiteraard regelmatig na afloop van een kerkelijke viering, maar het kan ook heel goed als “uitloop” van bepaalde bijeenkomsten: behalve het feitelijke vergaderen ook kansen geven om elkaar te ontmoeten. Dat in ons omgaan met elkaar mag oplichten: we hebben iets met elkaar!
OECUMENE:

 • Belangrijk: ze bevordert onze onderlinge eenheid als christenen. Het gaat vooral om wat ons bindt, niet om wat ons scheidt. Binnen de verschillende Raden van Kerken willen we ons actief inzetten voor de oecumene in ons werkgebied.

 • Op vele manieren willen we actief zijn in ontmoeting en samenwerking: in gezamenlijke vieringen, in pastoresoverleg (indien aanwezig), maar ook in diaconale samenwerking (zie bijvoorbeeld de goede betrekkingen met het Aanloophuis te Heerenveen).

 • Indien mogelijk en haalbaar willen we ook catechese-activiteiten aanbieden aan mensen uit andere kerken, zoals nu al gebeurt in het programma Zin in Film.


JONGEREN:

 • Eigenlijk niet goed om hier een aparte rubriek van te maken. We kunnen ons beter de vraag stellen: welke van alle genoemde activiteiten lenen zich goed voor activiteiten met jongeren? (Bijvoorbeeld: jongerenkoor, gespreksgroep, filmavonden);

 • Vanuit de actieve jongeren (jongerenkoor Wolvega-Heerenveen, misdienaars en akolieten) zouden we wat kunnen verwachten! Anderzijds willen we participatie van jongeren stimuleren door te wijzen op de mogelijkheid van een maatschappelijke stage binnen onze geloofsgemeenschap, of door zich op te geven voor het jongerenkoor of voor begeleiding van kinderoppas tijdens vieringen, of door de begeleiding van kinderwoorddiensten op zich te nemen.


BESLUIT

Nu nog beleven de parochies zichzelf grotendeels nog als op zichzelf staande eenheden. Hopelijk gaan de parochianen van de verschillende geloofsgemeenschappen steeds meer ervaren hoe ze van elkaar kunnen leren, ja zelfs, hoe ze elkaar kunnen verrijken, hoe ze elkaar op een positieve wijze kunnen meenemen in het fusieproces.

Wat voorop blijft staan is, dat de eigenheid van de locale geloofsgemeenschappen in tact blijft. Bij alle fusiebesprekingen is dit steeds voorop blijven staan! Niettemin vertrouwen wij erop, dat wij bereid zijn steeds meer over onze eigen grenzen heen te kijken en de toekomst hoopvol tegemoet te gaan!
September 2013 De pastores van VIER SAMEN,

Bernard BuitAlie de Lange

Anton de VriesDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina