Persbericht bijzonder Opsporingsmethoden : het voorontwerp bedreigt de fundamentele rechtenDovnload 11.22 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte11.22 Kb.

Syndicat des avocats pour la démocratie

15 september 2005PERSBERICHT


Bijzonder Opsporingsmethoden :

het voorontwerp bedreigt de fundamentele rechten
De Ligue des droits de l’homme, de Liga voor Mensenrechten en de Syndicat des avocats pour la démocratie uiten hun bezorgdheid naar aanleiding van het door de Ministerraad goedgekeurde voorontwerp van wet dat diverse wijzigingen aanbrengt aan het Wetboek van Strafvordering en aan het Strafwetboek.
De Ministerraad heeft vrijdag 9 september het voorontwerp van wet dat wijzigingen aan het Wetboek van Strafvordering en aan het Strafwetboek aanbrengt, goedgekeurd. De doelstelling luidt : « het verbeteren van de strijd tegen het terrorisme en de zware en georganiseerde criminaliteit ». Om dit te realiseren, stelt de regering de introductie van nieuwe opsporingsmethoden voor en wijzigt de wet van 6 januari 2003 betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden. De wijzigingen waren noodzakelijk vermits het Arbitragehof in haar arrest van 21 december 2004 de wet gedeeltelijk had vernietigd omwille van de ongrondwettelijkheid van verschillende bepalingen.
De mensenrechtenbewegingen zijn niet geraadpleegd tijdens het uitwerken van het voorontwerp. De tot nu toe beschikbare informatie over het voorontwerp is uitermate verontrustend. Bovendien zou het door de Minister van Justitie voorbereide voorontwerp aan een spoedprocedure zijn onderworpen waardoor weinig ruimte voor debat overblijft. Gezien de potentiële gevaren die de politionele onderzoeksmethoden voor de fundamentele rechten inhouden, is een inhoudelijke discussie echter zeer op zijn plaats.


  1. Eén onafhankelijke rechter gewonnen, tien andere verloren

Met het arrest van 21 december 2004 had het Arbitragehof gewezen op de noodzakelijkheid om de verantwoordelijkheid voor de meest ingrijpende onderzoeksmethoden bij een onafhankelijke magistraat te houden. De regering blijkt de boodschap maar halfslachtig te hebben verstaan. Enerzijds wordt de controle op de bijzondere opsporingsmethoden aan de kamer van inbeschuldigingstelling toevertrouwd – waarvoor dan ook de nodige financiële middelen moeten worden vrijgemaakt. Anderzijds voorziet het voorontwerp dat het parket meer modaliteiten zal kunnen uitvoeren zonder de controle van de onderzoeksrechter.

De Liga wijst er op dat :


  • Waar de wet van 7 juni 1969 - inzake de opsporingen ten huize en de huiszoekingen - de betreding van private plaatsen verbiedt tussen 21 en 5 uur ’s morgens, wordt de tijdszone waarin bijzondere opsporingsmethoden toegelaten worden drastisch uitgebreid.
  • Het parket kan optreden zonder tussenkomst van een onderzoeksrechter wanneer de bijzondere opsporingsmethode betrekking heeft op private plaatsen die overduidelijk geen woning of aanhorigheden zijn van deze woning.
  • Het gebruik van fotografisch materiaal in het kader van observaties mogelijk wordt zonder bevel van de onderzoeksrechter

Daar deze maatregelen op een ernstige wijze de persoonlijke levenssfeer van individuen bedreigen is het noodzakelijk om een onpartijdige en onafhankelijke opvolging te voorzien. Wanneer het parket zich, zonder gerechtelijke controle, kan inmengen in de privé-sfeer, vormt dit een bedreiging voor onze democratische rechtstaat.

  1. Onderzoeken houden niet op na proces…

Het voorontwerp voorziet eveneens een uitbreiding van het toepassingsveld van de B.O.M.: deze kunnen gehanteerd worden bij de strafuitvoering. Bv. indien een gedetineerde zijn voorwaardelijke invrijheidstelling niet respecteert of niet terug komt na zijn penitentiair verlof mogen bijzondere opsporingsmethoden gebruikt worden. Waar de bijzondere opsporingsmethoden bedoeld waren om ons tegen groot banditisme te beschermen, worden ze nu ingezet voor compleet andere doeleinden. Men kan zich ernstige vragen stellen bij de gepastheid van deze maatregel, tenzij het de bedoeling is vervallen in de ideologie van de permanente controle.
  1. Criminele feiten toegelaten!

Tenslotte biedt het voorontwerp de mogelijkheid aan de onderzoekers om zelf de wet te overtreden! De wet van 6 januari 2003 gaf aan de ordediensten tijdens een onderzoek reeds deze mogelijkheid. Deze uitbreiding is ook hier onaanvaardbaar. Het voorontwerp breidt deze mogelijkheid uit tot personen die geen deel uitmaken van de ordediensten… Bovendien had het Arbitragehof een onpartijdige en onafhankelijke controle geëist. Maar zoals gewoonlijk lijkt de regering het bestaan van de onderzoeksrechter vergeten te zijn. Technisch verzuim of bewuste wil om de onderzoekers aan een juridische controle te onttrekken?Het Arbitragehof had de regering en het parlement aangespoord om het evenwicht tussen de partijen tijdens een strafrechtelijk onderzoek te herstellen. De aankondiging door de ministerraad van het voorontwerp doet het tegenovergestelde vermoeden. Het instrumentarium van de onderzoeksrechter wordt verder ontmanteld en het parket blijft aan belang winnen. De Liga’s betwijfelen dat de huidige situatie de implementatie van zo’n vergaande maatregelen eist.
De Ligue des droits de l’homme, de Liga voor Mensenrechten en de Syndicat des avocats pour la démocratie vragen de regering om de sinds 11 september 2001 geïntroduceerde strafrechtelijke maatregelen te evalueren, om alle terzake doende teksten aan een diepgaand en rigoureus debat te onderwerpen en om het respect voor de fundamentele rechten voorop te stellen bij elk strafrechtelijk onderzoek.
Contact : Secretariaat Liga voor Mensenrechten – 09/223 07 38 – info@mensenrechten.beDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina