Persbericht Bredevoort, 24 januari 2014Dovnload 6.85 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte6.85 Kb.
persbericht Bredevoort, 24 januari 2014
Koot probeert lokale partijen in Achterhoek op een lijn te krijgen
De provinciale partij "1 achterhoek- 50 kernen – samen sterk" zal volgend jaar meedoen aan de provinciale verkiezingen. Koot zal vóór die tijd, met anderen, proberen de lokale Achterhoekse partijen (die wel eens eenderde van de kiezers zouden kunnen binden) op één lijn te krijgen om zodoende de zware gemeenschappelijke regeling die oud-minister Spies voor de Achterhoek voor ogen heeft, zo democratisch mogelijk te laten zijn.
Uiteindelijk zal dat moeten resulteren in 1 regio-gemeente Achterhoek omdat Achterhoekers zich daar maatschappelijk en cultureel onderling het meest mee verbonden voelen. Daarbij zal de helft van het budget en uitvoerende bevoegdheden naar de afzonderlijke 50 kernen in de Achterhoek gaan omdat de uitvoering en de beslissingen daarover het dichtst bij de burger moet aansluiten zeker tegen de achtergrond van de zgn "participatiemaatschappij" en de decentralisatie van de rijks-zorg-gelden naar de gemeenten. Het geheel zal ook nog goedkoper werken, zodat de belastingen omlaag kunnen.
Koot zal echter met zijn partij niet uitkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart as. Paul Koot heeft daartoe besloten nadat in twee bijeenkomsten was geconstateerd dat zijn bestuurlijke ideeën goed aansluiten bij wat onder de bevolking leeft. Ook geven z'n voorstellen een goed antwoord op wat een meerderheid van raadsgriffiers van gemeenteraden en individuele raadsleden in Nederland onlangs nog landelijk publiceerden. Ook vonden degenen die regeerden het een goed bestuurlijk antwoord op de machteloosheid die ontstaat als grote (regionale) machten zoals bijv de RABO-bank of een groot ziekenhuis, met voorbijgaan aan maatschappelijke belangen of kostenposten groepen burgers schofferen.
Op 't oog zijn de voorstellen echter te weinig populistisch en kunnen daardoor nog niet voldoende worden opgepakt. Men ziet het als "ingewikkeld" en teveel "one-issue". Nu al zelfstandig meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen zou dat idee bevestigen. Hierbij doet zich goed voelen dat "1-Achterhoek" tot nu toe geen gebruik heeft gemaakt van "social media". Dit gat in de communicatie zal de komende periode moeten worden gedicht.
Koot wil naar de gemeenteraadsverkiezingen toe en over deze verkiezingen heen de Achterhoekse lokale partijen en niet-stemmers een regionale stem geven, zodat hun bestuurlijke inbreng bij een regionaal bestuursakkoord óók na de verkiezingen gehoord gaat worden en ze zich niet uitsluitend verplicht voelen zich op lokale items terug te trekken en zich daarbij verre te houden van regionale akkoorden. Koot hoopt zo bestuurlijke vernieuwing en beslissingen aan de basis, ook inhoudelijk te combineren en dus meer handen en voeten is te geven.
Er zijn interlokale kontakten gelegd die de komende tijd zullen worden uitgewerkt. Daarbij zullen ook thema's mbt krimpscenario's aan de orde komen. Deze worden oa uitgewerkt in thema's als één lijn mbt de decentralisatie van de zorg, de nieuwe Achterhoekse woonvisie, een maatschappelijke discussie over één Achterhoeks ziekenhuis op meerdere locaties en de plaats daarvan, overleving van kleine scholen in de kernen, instandhouding van zwembaden en andere sportvoorzieningen (zoals sporthallen) in de kernen wellicht in beheer bij de gebruikers.

Daarnaast de interne en externe bereikbaarheid van de Achterhoek, de herbestemming van leegstaande of leegkomende boerderijen, zorg- en overheidsgebouwen, één toeristenbelasting, één OZB, één horecaconvenant, méér toeristische trekpleisters in de Achterhoek en hoe je de landbouw in de Achterhoek duurzaam kunt laten overleven zonder de nadelen van de grootschaligheid. Daarbij zullen ook discussies over groene- maar grootschalige energieopwekking niet uit de weg worden gegaan. Alles op duurzame en innovatieve grondslag, zonder (overheids)geld te verspillen.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina