Persbericht definitieve resultaten 2005 tulip computers n. V. Netto omzet met 33% gestegen tot € 36,9 miljoen, netto winst met 29% gestegen tot € 6,1 miljoenDovnload 111.23 Kb.
Datum12.10.2016
Grootte111.23 Kb.

PERSBERICHT

DEFINITIEVE RESULTATEN 2005 TULIP COMPUTERS N.V.

NETTO OMZET MET 33% GESTEGEN TOT € 36,9 MILJOEN, NETTO WINST MET 29% GESTEGEN TOT € 6,1 MILJOEN

Amersfoort, 5 mei 2006


De omzet van Tulip Computers N.V. (Tulip) inclusief overige opbrengsten bedraagt over geheel 2005 € 42,9 miljoen (inclusief Commodore € 5,6 miljoen), ten opzichte van € 43,7 miljoen in 2004 (inclusief Commodore € 14,6 miljoen). De omzet van Tulip exclusief overige opbrengsten bedraagt over 2005 € 36,9 miljoen, ten opzichte van € 27,6 miljoen in 2004.

Dit komt overeen met een stijging van de omzet met ruim 33%. Een en ander blijkens

de definitieve door de accountant goedgekeurde jaarcijfers.
De marge uit handelsactiviteiten, exclusief overige opbrengsten (Commodore en Hirando) verbeterde van 27,9% in 2004 tot 29,5% in 2005. De operationele winst voor afschrijving en eenmalige operationele lasten, bedraagt € 9,8 miljoen (2004: € 12,6 miljoen). In 2005 is voor

1,6 miljoen (2004: € 4,9 miljoen) aan eenmalige operationele lasten ten laste van het resultaat gebracht. De financieringskosten over 2005 bedroegen per saldo € 1,1 miljoen(2004: € 2,2 miljoen). De winst voor belastingen en resultaat deelnemingen bedraagt

6,8 miljoen (2004: € 5,0 miljoen). De belastingdruk in 2005 bedraagt € 0,2 miljoen(2004: € 0,2 miljoen) en wordt veroorzaakt door belastingdruk bij de buitenlandse entiteiten.

Het resultaat op deelnemingen bedroeg over 2005 € 0,4 miljoen negatief (2004: nihil).

De winst na belastingen bedraagt € 6,1 miljoen (2004: € 4,7 miljoen).
Als gevolg van de verbetering van het eigen vermogen van € 30,2 miljoen naar € 56,4 miljoen is de solvabiliteit van Tulip verbeterd van 45,4% naar 78,4%.
Op 23 mei 2006 zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaatsvinden in Amersfoort.
Algemeen
Het jaar 2005 heeft in het teken gestaan van de verdere uitbouw van de activiteiten van Tulip, vooral door autonome groei, de verdere versterking van haar financiële positie en de wijzigingen in de aandeelhoudersstructuur. In 2005 heeft Tulip tevens keuzes gemaakt ten aanzien van de richting waarin Tulip haar positie verder wil versterken of uitbreiden. Hierbij zijn ook nadrukkelijk aanpalende product- en marktcombinaties geëvalueerd waarbij tevens eventuele acquisitiemogelijkheden zijn onderzocht. Al deze activiteiten en ontwikkelingen hebben geresulteerd in een gezondere onderneming met gedreven medewerkers en uitstekende vooruitzichten.

Bedrijfsactiviteiten en groeistrategie

Tulip is een onderneming met een eigen en onderscheidend productportfolio. Zij brengt vernieuwende ICT-producten en diensten op de markt die geschikt zijn voor velerlei ICT-toepassingen, voornamelijk voor het midden- en kleinbedrijf maar ook voor de consument. Uitbreiding en vernieuwing van het huidige portfolio vormt een belangrijk aspect van de strategie.


In 2005 heeft Tulip de ingezette strategie, waarbij het doel is een sterke marktpositie te verwerven in een aantal specifieke product-/marktcombinaties, verder vorm gegeven. Daarbij concentreert Tulip zich op: • Advanced Products & Solutions -o.a. Touch en Pen Tablet PC’s

 • Lifestyle Concepts & Accessories -o.a. Datacommunicatie- & connectivity producten

 • Product Sales & Distribution -o.a. Medical PC’s, Notebooks

 • Technology Sales -o.a. Licentie-inkomsten Tulip

 • Training & Consultancy -o.a. Novell & Microsoft trainingen, Project Management

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de omzet per productgroep in 2005 ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2004.
Productgroep

(bedragen * € 1.000)Omzet 2005

Omzet 2004

Advanced Products & Solutions

1.997

1.096

Lifestyle Concepts & Accessories

29.160

20.937

Product Sales & Distribution

2.139

3.979

Technology Sales

2.053

164

Training & Consultancy

1.503

1.441

Totaal

36.852

27.617

In 2005 heeft Tulip zich in belangrijke mate geconcentreerd op autonome groei. Deze is gerealiseerd door onder andere de volgende initiatieven:
 • Advanced Products & Solutions
  In 2004 is door Tulip geïnvesteerd in het ontwikkelen van de Tablet-PC activiteiten. Binnen dit kader heeft Tulip in 2004 de overname van PaceBlade Technology Inc. bekend gemaakt. In de eerste helft van 2005 zijn de PaceBlade Slimbook en EasyPad op de markt gebracht, waarvan de omzet gestaag groeit. Bovendien wordt in samenwerking met een Taiwanese producent de volgende generatie van het PaceBook ontwikkeld. Deze is begin 2006 geïntroduceerd en zal naar verwachting een bijdrage leveren aan de omzet van PaceBlade in de komende jaren. Daarnaast zal het productportfolio verder worden uitgebreid met nieuwe tablets en aanverwante producten.
 • Lifestyle Concepts & Accessories
  De omzet met betrekking tot de datacommunicatie- en connectivity producten ontwikkelde zich in positieve zin en in lijn met de begroting. Ten aanzien van Conceptronic zijn initiatieven genomen met als doel expansie in nieuwe geografische markten te realiseren zowel binnen als buiten Europa. Bovendien heeft de constante innovatie van het productengamma ook in 2005 vruchten afgeworpen in bestaande geografische markten. Voor 2006 lijkt deze trend zich voort te zetten, waarbij de nadruk meer gelegd wordt op het betreden van nieuwe geografische markten.

  Ook het in 2005 uitgebreide belang in Ego Lifestye past binnen de “lifestyle concepts” strategie waarbij Tulip er naar streeft zich door design te onderscheiden in een traditionele ICT-markt. De participatie in Ego Lifestyle zal naar verwachting leiden tot toekomstige winstuitkeringen. Daarnaast heeft Tulip een licentieovereenkomst met Ego Lifestyle voor gebruik van de Tulip-naam. De Ego is ontwikkeld om tegemoet te komen aan de vraag naar lifestyle producten en onderscheidt zich door haar vormgeving. Er is gebruik gemaakt van de laatste mobiele technologie waarbij functionaliteit en toepasbaarheid voor de veeleisende gebruiker centraal staan.
 • Product Sales & Distribution
  De strategie met betrekking tot de productgroepen, en de daarop gebaseerde beslissing in 2002 een groot deel van de verkoopactiviteiten op het gebied van desktop-, server- en notebook-producten te verzelfstandigen, brengt met zich mee dat de omzet uit eigen verkoop van de “traditionele” producten van Tulip vanaf 2003 is teruggelopen. Begin 2006 is ook de laatste verkoopactiviteit met betrekking tot deze productlijn ondergebracht bij derden. Met deze derden zijn afspraken gemaakt over licenties in verband met het gebruik van de merknaam Tulip. Zo zijn momenteel met TDIH, Ego Lifestyle en MCD overeenkomsten gesloten. Op dit moment wordt onderzocht in hoeverre nieuwe activiteiten kunnen worden ondergebracht in deze productgroep. • Technology Sales
  Tulip streeft ernaar ook in de toekomst inkomsten te genereren uit de ter beschikking staande intellectuele eigendomsrechten. Veelal zal Tulip daartoe meerjarige overeenkomsten trachten af te sluiten. De omzet in 2005 kan mede worden verklaard door het verantwoorden van een vergoeding die is ontvangen van Ego Lifestyle voor het merkrecht “Tulip”. • Training & Consultancy
  Hoewel deze markt ook in 2005 onder druk stond zijn er betere vooruitzichten voor de toekomst. Het aanbieden van maatwerkoplossingen begint inmiddels zijn vruchten af te werpen, waarbij NewLevel.nl (het opleidingsinstituut van Tulip Computers) gebruik maakt van haar unieke status als zowel Microsoft Gold Certified Partner als Novell Platinum Training Partner. Naar verwachting zullen nieuwe initiatieven verder bijdragen aan de groei van de omzet.

Tegelijkertijd constateert Tulip dat de markten om haar heen sterk in beweging zijn. Hierbij is er een toenemende tendens van integratie waarneembaar. Zowel binnen de ketens als tussen ketens onderling vindt integratie plaats van complementaire activiteiten. Zo tekent zich een integratie af tussen enkele grote spelers uit de computerindustrie en de industrie van de consumentenelektronica. Hierbij streeft men naar het behalen van concurrentievoordeel door middel van schaalvoordelen, het toevoegen van waarde aan de huidige producten en/of diensten (o.a. “content” koppelen aan hardware) of het eenvoudigweg elimineren van (potentiële/toekomstige) concurrenten, vooruitlopend op een haast onvermijdelijke ketenintegratie.


Ook voor Tulip biedt dit kansen, met name in het licht van haar ambitie ten aanzien van externe groei. Samenwerking of acquisitie kan ook voor Tulip resulteren in de hiervoor geschetste voordelen. In essentie betekent dit, naast het verder ontwikkelen van de bestaande activiteiten, dat Tulip:

 • zich mogelijk steeds meer zal gaan richten op complementaire producten of diensten binnen het domein waarin zij thans reeds actief is (voornamelijk Advanced Products, Lifestyle Concepts & Accessories), en

 • de komende periode haar activiteiten mogelijk zal uitbreiden naar complementaire producten en/of diensten binnen de computerindustrie, die op dit moment niet behoren tot het productportfolio.

Hierbij zal Tulip zich ook in de toekomst primair richten op (handels)activiteiten op basis van productkennis (technologie). Tulip ziet het commercialiseren van onderscheidende innovatieve technologische concepten als een volgende stap in de uitbouw van onze strategie inkomsten te genereren uit kennis en technologie.


Bijzondere gebeurtenissen 2005

Afwikkeling jaarrekening 2004

Tulip heeft op 29 juni 2005 de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gevraagd de jaarrekening over 2004 vast te stellen onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van een accountantsverklaring. Het verkrijgen van de accountantsverklaring over de jaarrekening van 2004 had vertraging opgelopen. Dit had zijn oorzaak in het feit dat met de accountant nog gesprekken gaande waren over de verwerking van enkele posten in de jaarrekening van 2004, waaronder de verkoop van

Commodore. Bij de verwerking van de Commodore-transactie heeft Tulip zich laten adviseren door onafhankelijke deskundige adviseurs. De Commodore-transactie is verwerkt in lijn met hun adviezen.

De nieuwe accountant van Tulip - FAG Accountants B.V. - heeft op 7 september 2005 voor de jaarrekening 2004 een goedkeurende verklaring afgegeven. Het resultaat hiervan was dat, conform het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 29 juni 2005, aan de opschortende voorwaarde voor de vaststelling was voldaan en daarmee het traject met betrekking tot de jaarrekening 2004 formeel was afgerond. De uiteindelijke afwikkeling is tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 31 maart 2006 toegelicht.
Benoeming nieuwe accountant

De Raad van Commissarissen heeft in juli 2005 FAG Accountants B.V. benoemd tot controlerend accountant voor 2004 en 2005. Deze benoeming is in overeenstemming met het op 29 juni 2005 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders verstrekte mandaat. FAG Accountants B.V.maakt deel uit van het samenwerkingsverband van Fiscount en is gevestigd in Zwolle. Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 31 maart 2006 is FAG Accountants B.V. conform de eerdere toezegging voorgesteld aan de aandeelhouders.


Bangladesh


Zoals reeds eerder gemeld ligt er een vonnis uit 2003 van de Rechtbank Den Bosch, die heeft geoordeeld dat de staat Bangladesh Tulip schadeloos moet stellen wegens een in 2001 geannuleerde order voor de levering van 10.000 computers en bijbehorende trainingen. Tulip zal blijven streven naar een vergoeding van de gemaakte kosten voor deze geannuleerde order. De aanvankelijke eis van Tulip wegens gemaakte kosten bedroeg € 4,2 miljoen. Inmiddels is dit bedrag met rente en kosten opgelopen tot meer dan

€ 5 miljoen. Tot op heden is de staat Bangladesh zijn betalingsverplichtingen niet nagekomen. Tulip tracht via diverse wegen haar recht te halen. Naast een poging tot beslaglegging onder de Nederlandse Staat, zijn inmiddels andere maatregelen genomen teneinde zo snel mogelijk een toereikende schadeloosstelling te verkrijgen. Om dit doel te bereiken lopen nog verschillende juridische procedures.


Commodore

Tulip en Commodore International Corporation (CIC; voorheen Yeahronimo Media Ventures Inc.) hebben in december 2004 overeenstemming bereikt over de verkoop van Commodore International B.V. Deze transactie is in de loop van 2005 verder afgewikkeld. Met deze overname verkreeg CIC wereldwijd de controle over het merk Commodore, hetgeen haar in staat stelde om een eigen entertainmentconcept te ontwikkelen. De overname betekende de overdracht van alle rechten met betrekking tot het merk Commodore. Tulip en CIC zijn een koopprijs overeengekomen van

€ 24,0 miljoen, te voldoen in deelbetalingen waarbij de laatste betaling uiterlijk ultimo 2010 zal plaatsvinden. Uitsluitend het moment van betaling door CIC aan Tulip kan hierbij variëren. Hierbij is

€ 14,8 miljoen van het transactiebedrag ten aanzien van het betaalmoment afhankelijk van de omzetontwikkeling van CIC. Door verschillende vormen van garanties heeft Tulip comfort ten aanzien van de toekomstige betalingen verkregen. De bankgarantie voor het vaste deel is in goed overleg in 2005 vervangen door een set van aanvullende zekerheden door de vennootschap CIC en haar grootaandeelhouders.


Van de totale opbrengst van deze transactie van € 24 miljoen is - op basis van verdiscontering en een conservatieve aanname ten aanzien van de afzonderlijke betaalmomenten - een bedrag van
€ 14,6 miljoen ten gunste van het resultaat 2004 verantwoord.
Gedurende 2005 is meer duidelijkheid gekomen over de ontwikkeling en activiteiten van CIC respectievelijk het potentieel van het merk Commodore. CIC heeft in korte tijd een aantal overnames gedaan en majeure transacties gepubliceerd. Mede in het licht van de combinatie van deze ontwikkelingen en reeds ontvangen betalingen, menen wij dat er voldoende basis is de transactie op basis van de nieuwe inzichten te waarderen. Voor 2005 heeft dit geresulteerd in een verlaging van de voorziening voor eventuele oninbaarheid van de vordering met een bedrag van € 5,6 miljoen.


Ego Lifestyle en TDIH achtergestelde lening

In 2005 heeft Tulip besloten haar belang in Ego Lifestyle te vergroten van 26,33% tot 46,33%. Zij heeft hiertoe in oktober 2005 de door TDIH gehouden aandelen Ego Lifestyle van TDIH gekocht. Voor dit pakket van 20% is een koopprijs van € 4 miljoen overeengekomen. De betaling van de koopprijs is geschied door verrekening van de wederzijdse vorderingen en schulden tussen Tulip en TDIH, waaronder de aan TDIH verstrekte achtergestelde lening en rente. De activiteiten van Ego Lifestyle zijn oorspronkelijk gestart vanuit TDIH. Op het moment van de koop van het pakket van 20% had TDIH naast de aandeelhoudersrelatie ook een andere financiële relatie met Ego Lifestyle. De koop van het pakket van 20% was een driepartijenovereenkomst tussen Tulip, TDIH en Bolife Beheer B.V. In het kader van deze overeenkomst heeft Bolife Beheer B.V. afstand gedaan van haar rechten uit hoofde van de statutaire blokkeringregeling en een optierecht bedongen. Dit optierecht geeft Bolife Beheer B.V. het recht tot en met september 2007 het pakket van 20% van de aandelen Ego Lifestyle van Tulip te kopen voor € 6,75 miljoen. In het geval dat Bolife Beheer B.V. haar optierecht uitoefent, realiseert Tulip een boekwinst en blijft er sprake van een 26,33%-belang. Hiermee blijft het belang in Ego Lifestyle een strategisch belang, mede gezien de te verwachten omzetafhankelijke licentievergoeding. Inmiddels heeft Ego Lifestyle in 2006 nieuwe aandelen geplaatst, als gevolg waarvan het belang van Tulip is teruggelopen van 46,33% tot 44,98%.


Hirando

In oktober 2005 is overeenstemming bereikt over de verkoop van het laatste deel van de bedrijfspanden in Rosmalen die eigendom waren van Tulip. De verkoop heeft geleid tot een netto boekwinst van € 1,9 miljoen. Van dit bedrag was reeds € 1,5 miljoen ten gunste van het resultaat 2004 verantwoord. Het restant van € 0,4 miljoen is ten gunste van het resultaat 2005 gebracht.


Tulip Computers Deutschland GmbH

Bij de verkoop van de buitenlandse verkoopactiviteiten in 2002 aan TDIH is het belang in Tulip Computers Deutschland GmbH behouden. Deze onderneming legt zich met name toe op PC’s en Tablet-PC’s voor de medische branche. Gelet op het negatieve verloop van de reeds beperkte omzet en de resultaten van deze dochtervennootschap, en specifiek met het oog op de realisatie van de doelstellingen voor de medische PC’s, is (in lijn met de strategie van Tulip) besloten ook deze activiteiten, met inbegrip van enkele medewerkers, door middel van een activa-passiva transactie en een licentieovereenkomst onder te brengen bij een derde partij, MCD. Een en ander is per 31 december 2005 geëffectueerd. In de nabije toekomst zal besloten worden of de achtergebleven activiteiten zelfstandig zullen worden voortgezet.


Financieel resultaat
De totale bedrijfsopbrengsten van Tulip bedragen over 2005 € 42,9 miljoen, ten opzichte van

€ 43,7 miljoen in 2004. Deze totale opbrengsten bestaan uit twee elementen, te weten de netto omzet en de overige bedrijfsopbrengsten. • De netto omzet van Tulip bedraagt over 2005 € 36,9 miljoen (2004: € 27,6 miljoen). Gedurende 2005 is met name de omzet van de productgroep Lifestyle Concepts & Accessories sterk gegroeid met ruim € 8 miljoen tot € 29,2 miljoen.

 • Uit hoofde van de overige bedrijfsopbrengsten is in 2005 een bedrag van € 6,0 miljoen verantwoord (2004: € 16,1 miljoen). Dit hangt samen met de verlaging van de voorziening in relatie tot Commodore (€ 5,6 miljoen) en de boekwinst op de verkoop van onroerend goed (€ 0,4 miljoen).

In 2005 zijn nieuwe activiteiten gestart waaronder PaceBlade dat vanaf 2005 bijdraagt aan de groei van de handelsomzet alsmede Ego Lifestyle dat vanaf 2006 zal bijdragen aan toename van opbrengsten verbonden aan exploitatie van merken en technologieën.


De marge uit handelsactiviteiten, exclusief overige opbrengsten (Commodore en Hirando) verbeterde van 27,9% in 2004 tot 29,5% in 2005.
De operationele winst voor afschrijving en eenmalige operationele lasten, bedraagt € 9,8 miljoen (2004: € 12,6 miljoen). In 2005 is voor € 1,6 miljoen (2004: € 4,9 miljoen) aan eenmalige operationele lasten ten laste van het resultaat gebracht. Deze lasten bestaan met name uit uitgaven die samenhangen met de afwikkeling van oude lopende procedures alsmede uit nieuwe bedrijfsactiviteiten van de groep en daaraan gerelateerde ontwikkelingen. De financieringskosten over 2005 bedroegen per saldo € 1,1 miljoen (2004: € 2,2 miljoen). De winst voor belastingen bedraagt € 6,8 miljoen

(2004: € 5,0 miljoen positief). De belastingdruk in 2005 bedraagt € 0,2 miljoen (2004: € 0,2 miljoen) en wordt veroorzaakt door belastingdruk bij de buitenlandse entiteiten. Voor de Nederlandse vennootschappen is sprake van een compensabel verlies. Het resultaat op deelnemingen bedroeg over 2005 € 0,4 miljoen negatief (2004: nihil). De winst na belastingen bedraagt € 6,1 miljoen

(2004: € 4,7 miljoen positief).

Vermogenspositie

Het eigen vermogen ultimo 2005 bedraagt € 56,4 miljoen (31 december 2004 na invoering IFRS:

€ 30,2 miljoen). Als gevolg van de invoering van IFRS is het eigen vermogen per 1 januari 2004 eenmalig verhoogd met € 3,1 miljoen. De invloed van de invoering van IFRS op het resultaat over 2004 bedraagt € 1,0 miljoen, als gevolg waarvan het totale effect op het vermogen ultimo 2004

€ 4,0 miljoen bedraagt. Het eigen vermogen ultimo 2005 verbeterde ten opzichte van 31 december 2004 met name als gevolg van het positieve jaarresultaat ten bedrage van € 6,1 miljoen, alsmede door de afronding van de conversie van PaceBlade (€ 0,4 miljoen) en de emissie van 110 miljoen nieuwe

aandelen uit hoofde van de conversie van schulden aan Koninklijke Begemann Groep NV (RBG) ten bedrage van netto € 19,7 miljoen.
RBG

Tulip is met RBG per 1 april 2004 een regeling overeengekomen in het kader van de vereffening van de financiële verhoudingen tussen partijen, anders dan uit hoofde van RBG’s aandeelhouderschap. Het totaal aan vorderingen op dat moment van RBG op Tulip ten bedrage van € 14,9 miljoen is daarbij omgezet in een kortlopende lening met een looptijd van maximaal 6 maanden en een rente op jaarbasis van 6%. In het kader van deze regeling heeft Tulip zich tevens verplicht om deze kortlopende lening van € 14,9 miljoen, verhoogd met interest en kosten, vóór 1 oktober 2004 om te zetten in een verhandelbare achtergestelde converteerbare obligatielening van € 15 miljoen, welke bij voorkeur genoteerd zou worden aan een effectenbeurs.


Aangezien notering niet binnen dit tijdsbestek haalbaar bleek, zijn partijen eind december 2004 overeengekomen dat de kortlopende lening met terugwerkende kracht per 1 oktober 2004 werd omgezet in een niet-genoteerde maar wel overdraagbare achtergestelde converteerbare obligatielening (“ACOL”) met een omvang van € 15 miljoen, een rente van 9% per jaar en een looptijd van 8 jaar. De aflossing van de ACOL zou plaatsvinden in 5 jaarlijkse termijnen vanaf 2008.
Daarnaast had NMB-Heller uit hoofde van een overeenkomst met een leverancier van Tulip een bankgarantie gesteld waarop RBG een contragarantie had afgegeven. Onder deze garantie is getrokken. Hierdoor ontstond een regresvordering van RBG op Tulip van circa € 5,5 miljoen.
Op 28 juni 2005 hebben RBG en Tulip overeenstemming bereikt over een finale regeling waarbij alle financiële verhoudingen – inclusief de ACOL en de regresvordering – vereffend werden, waarna de relatie tussen Tulip en RBG uitsluitend nog uit het aandeelhouderschap bestond. Partijen stelden in dat kader vast dat Tulip aan RBG een totaalbedrag van circa € 25 miljoen verschuldigd was. Hiervan is overeengekomen dat RBG een bedrag van € 24,2 miljoen zou converteren in 110 miljoen nieuw uit te geven aandelen in het kapitaal van Tulip.
Op 10 oktober 2005 heeft Tulip 110 miljoen nieuwe aandelen op naam uitgegeven aan RBG tegen een uitgifteprijs van € 0,22. De notering van de bij deze uitgifte betrokken aandelen is vervolgens in twee tranches uitgevoerd:

 • De eerste tranche van 15 miljoen aandelen per 6 december 2005 met gebruikmaking van de 10% vrijstellingsregeling. Deze aandelen zijn op het moment van notering aan toonder gesteld.

 • De tweede tranche van 95 miljoen aandelen zijn per 7 maart 2006 in de notering van Euronext gebracht na publicatie van een prospectus waarbij de aandelen op dat moment aan toonder zijn gesteld.

Als onderdeel van de regeling van 28 juni 2005 heeft RBG tevens 17,7 miljoen warrants gekocht voor € 0,025 per warrant. De koopprijs voor de warrants is verrekend met de schuld van Tulip aan RBG. Elke warrant geeft recht op 1 aandeel tegen een uitgifteprijs van € 0,22 per aandeel en is vrij overdraagbaar. De warrants hebben een looptijd tot en met 31 december 2008 en kunnen tot die tijd op ieder moment worden uitgeoefend.


Na verrekening van de diverse vorderingen bleef uiteindelijk een vordering van RBG op Tulip over van € 0,4 miljoen. Dit bedrag is in contanten aan RBG betaald.
Na uitvoering van deze regeling was de financiële verhouding tussen Tulip en RBG volledig afgewikkeld. Er bestaan sindsdien over en weer geen materiële financiële relaties meer anders dan uit hoofde van RBG’s aandeelhouderschap. Met voornoemde regeling is bovendien een versterking van het eigen vermogen bereikt doordat Tulip de mogelijkheid kreeg om vreemd vermogen te converteren in eigen vermogen.
Global Emerging Markets

Zoals eerder bekend gemaakt heeft Tulip een overeenkomst met Global Emerging Markets (GEM) voor het plaatsen van aandelen van Tulip bij GEM door middel van een zogenoemde Equity Line of Credit (ECL) tot een maximum bedrag van € 65 miljoen, teneinde het eigen vermogen te versterken. Tulip bepaalt, rekening houdend met een aantal uitgiftevoorwaarden, de omvang en het tijdstip van elke uitgifte, maar is op geen enkele wijze verplicht gebruik te maken van deze faciliteit. De onderneming is in april 2003 aangevangen met het effectueren van deze faciliteit. In 2005 is geen gebruik gemaakt van deze faciliteit. De overeenkomst loopt tot eind 2006.
Wijzigingen in de aandeelhoudersstructuur

Op 1 december 2005 heeft Sivex Agro een openbaar bod op de aandelen A van RBG gedaan. Dit bod is op 12 januari 2006 gestand gedaan en vervolgens geëffectueerd. Op dat moment was 77,9% van de aandelen A aangemeld. Na de gestanddoening van het bod van Sivex Agro is er een na-aanmeldingstermijn geweest die afliep op 26 januari 2006. Na afloop van de na-aanmeldingstermijn was in totaal 79,87% van de aandelen A RBG aangemeld. Sivex Agro heeft de aandeelhouders van RBG – voor zover dezen waren ingegaan op het openbare bod – € 1 in contanten en 18 aandelen Tulip betaald per aandeel A van RBG. Een en ander heeft geresulteerd in een materiële wijziging in de aandeelhoudersstructuur van Tulip.
Tulip heeft op 22 maart 2006 een overeenkomst gesloten met Vanzel, een Belgische commanditaire vennootschap, waarbij Vanzel een pakket van 25 miljoen aandelen Tulip heeft verworven. Vanzel coördineerde de transactie namens een groep investeerders behorende tot de familie Van Waeyenberge. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de heer J.M.F. Van Waeyenberge, die reeds een aanzienlijk belang heeft in Tulip, aan deze specifieke transactie niet heeft deelgenomen. De gesloten overeenkomst betrof het onderhands plaatsen van 25 miljoen nieuw uit te geven aandelen Tulip tegen een uitgiftekoers van € 0,25 per aandeel. De investeerders hebben een lock-up aanvaard van 1 jaar ten aanzien van de verkoop van deze aandelen. Door deze transactie is het eigen vermogen verder versterkt met een bedrag van € 6,25 miljoen en heeft Tulip additioneel (werk)kapitaal verkregen.

In dit verband is het tevens van belang te wijzen op het op 22 maart 2006 door RBG uitgegeven persbericht en de daarin voorgestelde kapitaalvermindering bij RBG door het overdragen van aandelen Tulip aan haar huidige aandeelhouders. Hierbij heeft RBG aangekondigd onder andere het voornemen te hebben binnen afzienbare tijd meer dan 60 miljoen aandelen over te dragen aan de aandeelhouders RBG op basis van een nader vast te stellen conversie ratio.


Daarnaast heeft Begebel B.V., een investeringsmaatschappij van de heer A.H.C. Deleye die een belang heeft in Tulip Computers van 15,8%, aangegeven in vergaand overleg te zijn met de heer J.M.F. Van Waeyenberge over de overname van 40 miljoen aandelen Tulip van Begebel B.V. Door deze transactie zal het belang van Begebel B.V. naar verwachting worden teruggebracht naar minder dan 2,0% en neemt het belang – direct of indirect – van de heer J.M.F. Van Waeyenberge verder toe.
Voornoemde transacties hebben consequenties voor de aandeelhoudersstructuur van Tulip. Met deze totaal vernieuwde en enthousiaste aandeelhoudersgroep en deze verdere kwalitatieve c.q. kwantitatieve versterking van het eigen vermogen komt Tulip in een nieuwe fase van haar ontwikkeling waarbij de strategie en de bijbehorende financiering door een sterke groep van grootaandeelhouders kan worden gedragen.
Aandelenkapitaal

Het totaal aantal geplaatste aandelen in het kapitaal van Tulip bedraagt ultimo boekjaar 298.780.171 stuks.
Aanstelling liquidity provider

Tulip heeft een overeenkomst getekend waarin SNS Securities per 1 januari 2006 is aangesteld als liquidity provider. SNS Securities zal in deze rol onder meer ondersteuning bieden bij de marketing en promotie van het aandeel Tulip. Volgens de Euronext-criteria behoeft Tulip geen “liquidity provider” in het fonds aan te stellen. Niettemin is Tulip van mening dat een toenemende en stabiele handel in haar aandeel in het belang is van de onderneming en haar aandeelhouders.

Solvabiliteit

Als gevolg van de voornoemde vermogensverbetering van € 30,2 miljoen naar € 56,4 miljoen is de solvabiliteit, gedefinieerd als eigen vermogen uitgedrukt in procenten van het balanstotaal, verbeterd van 45,4% naar 78,4%. Door de uitgifte in 2006 van 25 miljoen nieuwe aandelen aan Vanzel C.V. zal de solvabiliteit verder toenemen.


Financiering

Gedurende 2005 heeft Tulip zich sterk gemaakt additioneel (werk)kapitaal aan te trekken teneinde de groeiambitie te verwezenlijken. Hoewel zowel de vermogenspositie als de winstontwikkeling van Tulip sterk is verbeterd, heeft Tulip moeten constateren dat – conform het beeld in de gehele markt – de banken terughoudend waren in 2005 extra faciliteiten ter beschikking te stellen, met name aan

ICT-bedrijven. Binnen deze context heeft Tulip tijdelijke overbruggingsfaciliteiten aangetrokken met

de doelstelling deze op korte termijn te vervangen door structurele financieringsfaciliteiten.


Op 31 december 2005 was sprake van leningen van derden van in totaal € 8,35 miljoen. Ten behoeve van de financiering van de activiteiten werd gebruik gemaakt van een aantal financieringsfaciliteiten.

Waardering en IFRS

De jaarcijfers van Tulip tot en met 2004 werden gerapporteerd in overeenstemming met de algemeen in Nederland geldende boekhoudkundige grondslagen (“Dutch GAAP”)1. Met ingang van boekjaar 2005 rapporteert Tulip op basis van IFRS, waarbij de vergelijkende cijfers over 2004 volgens dezelfde grondslagen zijn aangepast.


Personeel

Gemiddeld had Tulip in 2005 109 medewerkers in dienst (2004: 114). Hiervan waren er 78 werkzaam in Nederland (2004: 82). Het ziekteverzuim over 2005 bedroeg 4,6% (2004: 5,1%).


Vooruitzichten
Gezien de moeilijk voorspelbare ontwikkelingen op de ICT-markt kan Tulip geen verwachting afgeven voor 2006. Tulip zal de ingeslagen weg voor wat betreft het vergroten van de slagvaardigheid ten opzichte van de concurrentie voortzetten door onder meer het verder uitbouwen van productlijnen, het introduceren van nieuwe producten en het sluiten van nieuwe partnerships. Hierbij zullen door Tulip alternatieven bekeken worden teneinde de financiële slagkracht van de onderneming te verhogen en de rentabiliteit op het ingebrachte kapitaal verder te verzekeren. In dit kader voert Tulp een actief beleid ten aanzien van incasso van oude vorderingen alsmede het streven naar het kwalitatief versterken van het eigen vermogen ten einde de genoemde slagkracht te bewerkstelligen, externe groei te realiseren en daarmee een positieve koersontwikkeling tot stand te brengen. Met deze strategie, de betrokkenheid van haar (nieuwe) aandeelhouders en de inzet van haar gemotiveerde medewerkers ziet Tulip de toekomst met optimisme en vertrouwen tegemoet.
Disclaimer
Aan de informatie in dit persbericht mag geen voorspellende waarde worden toegekend, noch kan Tulip Computers worden aangesproken op uitspraken over de toekomst.

Onze omzet en resultaten hangen af van bewegingen op de markten in Europa en de rest van de wereld.

Ook de koers van het aandeel Tulip is van vele interne en externe factoren afhankelijk, waaronder conjuncturele ontwikkelingen, marktomstandigheden, concurrentie en valuta-schommelingen.

Bijlagen :
 1. Geconsolideerde Balans

 2. Geconsolideerde Winst & VerliesrekeningVoor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Tulip Computers N.V.

Directie Secretariaat

Postbus 150

3800 AD AMERSFOORT

Tel: 033 - 45.49.482

Fax: 033 - 45.49.499

E-mail: press@tulip.com

Internet: www.tulip.com

BIJLAGE I:
GECONSOLIDEERDE BALANS

Voor verwerking voorstel resultaatbestemming
Bedragen x € 1.000,-

31 december 2005

31 december 2004
Vaste activa

Immateriële vaste activa

25.204
22.043
Materiële vaste activa

251
362
Financiële vaste activa

10.786
12.813


36.241
35.218
Vlottende activa

Voorraden

3.266
2.478
Vorderingen

31.957
28.330
Liquide middelen

503
593


35.726
31.401
TOTAAL ACTIVA
71.967
66.619


Eigen vermogen
50.262
25.476

Resultaat boekjaar
6.142
4.749

Achtergestelde lening

-
15.000


Voorzieningen

354
348


Langlopende schulden

-
46
Kortlopende schulden

Rentedragende schulden

7.836
5.162
Overige schulden

7.373
15.838

15.209
21.000TOTAAL PASSIVA
71.967
66.619

BIJLAGE II:

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
Bedragen x € 1.000

2005

2004
Netto omzet
36.852
27.617

Overige opbrengsten1)
6.014
16.100

Som der bedrijfsopbrengsten
42.866
43.717
Inkoopwaarde verkochte handelsgoederen

25.965
19.911
Lonen en salarissen

4.638
4.911
Sociale lasten

526
527
Pensioenlasten

206
199
Afschrijving op immateriële vaste activa

120
312
Afschrijving op materiële vaste activa

183
160
Overige bedrijfskosten

3.336
10.490


Som der bedrijfslasten
34.974
36.510Bedrijfsresultaat
7.892
7.207Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten
1.129
2.245Resultaat voor belastingen
6.763
4.962

Belastingen
(191)
(213)

Resultaat deelnemingen
(430)
-

Resultaat na belastingen
6.142
4.749

1) 2005 bruto opbrengst van de verkoop van Commodore (€ 5,6 miljoen) en Hirando (€ 0,4 miljoen);
2004 bruto opbrengst van de verkoop van Commodore (€ 14,6 miljoen) en Hirando (€ 1,5 miljoen).


1 GAAP: Generally Accepted Accounting Principles.

Pagina van
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina