Persmededeling 3175e zitting van de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie Punten betreffende energieDovnload 48.18 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte48.18 Kb.RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

NL
11135/12

PRESSE 259

PR CO 37


PERSMEDEDELING

3175e zitting van de RaadVervoer, Telecommunicatie en Energie

Punten betreffende energie

Luxemburg, 15 juni 2012Voorzitter de heer Martin Lidegaard,
minister van Klimaat, Energie en Bouw van Denemarken

Voornaamste resultaten van de Raadszitting

De Raad heeft het Energiestappenplan 2050 besproken.

Hij heeft kennis genomen van een voortgangsverslag over een ontwerpverordening inzake energie-infrastructuur en van een ontwerpverordening betreffende de veiligheid van offshore-olie- en gasactiviteiten.

Het voorzitterschap heeft de ministers geïnformeerd over het akkoord dat tijdens de zesde en laatste trialoog op 13 juni met het Europees Parlement is bereikt met betrekking tot de richtlijn energie-efficiëntie.

INHOUD1

DEELNEMERS Error: Reference source not found

BESPROKEN PUNTEN

Energie-infrastructuur Error: Reference source not found

Veiligheid van offshore-activiteiten Error: Reference source not found

Energiestappenplan 2050 Error: Reference source not found

Strategie voor hernieuwbare energie Error: Reference source not found

Diversen Error: Reference source not foundANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN

MILIEU

  • Koolstoflekkage Error: Reference source not found

BUITENLANDSE ZAKEN

  • Oost-Azië Error: Reference source not found

  • Syrië - beperkende maatregelen Error: Reference source not found

DEELNEMERS

België:

de heer Olivier BELLE plaatsvervangend permanent vertegenwoordigerBulgarije:

mevrouw Evgenia HARITONOVA viceminister van Economische Zaken, Energie en ToerismeTsjechië:

de heer Martin KUBA minister van Industrie en HandelDenemarken:

de heer Martin LIDEGAARD minister van Klimaat, Energie en Bouw

de heer Morten BÆK SØRENSEN plaatsvervangend permanent secretaris, ministerie van Klimaat, Energie en Bouw

Duitsland:

de heer Stefan KAPFERER staatssecretaris, ministerie van Economische Zaken en TechnologieEstland:

de heer Gert ANTSU plaatsvervangend permanent vertegenwoordigerIerland:

de heer Pat RABBITTE minister van Communicatie, Energie en Natuurlijke HulpbronnenGriekenland:

de heer Konstantinos MATHIOUDAKIS secretaris-generaal, ministerie van Milieu, Energie en Klimaatverandering

de heer Andreas PAPASTAVROU plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

Spanje:

de heer Fernando MARTÍ SCHARFHAUSEN staatssecretaris van EnergieFrankrijk:

mevrouw Nicole BRICQ minister van Ecologie, Duurzame Ontwikkeling en EnergieItalië:

de heer Claudio DE VINCENTI staatssecretaris voor Economische OntwikkelingCyprus:

de heer Neoklis SΥLIKIOTIS minister van Handel, Industrie en ToerismeLetland:

de heer Daniels PAVĻUTS minister van Economische ZakenLitouwen:

de heer Arvydas SEKMOKAS minister van EnergieLuxemburg:

de heer Etienne SCHNEIDER minister van Economische Zaken en Buitenlandse HandelHongarije:

de heer Pál KOVÁCS Onderminister van Klimaatverandering en EnergieMalta:

de heer Mr Patrick MIFSUD plaatsvervangend permanent vertegenwoordigerNederland:

de heer Maxime VERHAGEN viceminister-president, minister van Economische Zaken, Landbouw en InnovatieOostenrijk:

de heer Reinhold MITTERLEHNER minister van Economische Zaken, Gezin en JeugdzakenPolen:

de heer Waldemar PAWLAK viceminister-president, minister van Economische ZakenPortugal:

de heer Artur TRINDADE staatssecretaris van EnergieRoemenië:

de heer Rodin TRAICU staatssecretaris, ministerie van Economische Zaken, Handel en het BedrijfslevenSlovenië:

de heer Igor ŠALAMUN staatssecretaris, ministerie van Infrastructuur en Ruimtelijke OrdeningSlowakije:

de heer Tomáš MALATINSKÝ minister van Economische ZakenFinland:

mevrouw Marja RISLAKKI plaatsvervangend permanent vertegenwoordigerZweden:

mevrouw Anna-Karin HATT minister van Informatietechnologie en Regionale ZakenVerenigd Koninkrijk:

de heer Charles HENDRY onderminister van Energie en KlimaatveranderingCommissie:

de heer Günther OETTINGER lidDe regeringen van de toetredende staten waren als volgt vertegenwoordigd:

Kroatië:

mevrouw Irena ANDRASSY plaatsvervangend permanent vertegenwoordigerBESPROKEN PUNTEN

Energie-infrastructuur

De Raad heeft in een openbare zitting kennis genomen van een voortgangsverslag (9879/12) over een ontwerprichtlijn betreffende richtsnoeren voor trans-Europese energie-infrastructuur.

Het voortgangsverslag schetst de stand van zaken, zoals die eruit ziet nadat het voorstel tijdens het Deense voorzitterschap in de Raadsgroep Energie is besproken, en vestigt vooral de aandacht op hoofdstuk II (projecten van gemeenschappelijk belang) en hoofdstuk IV (regelgeving), en op de bijbehorende bijlagen.

Het voorstel strekt ertoe de EU te helpen de enorme investeringen in energie-infrastructuur te doen die vereist zijn om verouderde infrastructuur te vervangen, de energievoorzieningszekerheid te garanderen, de overgang te maken naar een koolstofarme economie en de interne energiemarkt te voltooien.

Met het voorstel wordt beoogd het bestaande beleid en het bestaande financieringskader voor de trans-Europese energienetwerken (TEN-E) te herzien, teneinde deze te verbeteren en aan te passen aan de huidige uitdagingen voor de energiesector en aan de algemene EU-doelstellingen inzake energiebeleid. Het voorstel geeft prioriteit aan twaalf strategische trans-Europese energiecorridors en -gebieden, en behandelt in het bijzonder de selectie van projecten van gemeenschappelijk belang, het stroomlijnen van de vergunningsprocedures en de regels voor de toewijzing van kosten.

De Commissie heeft haar voorstel ingediend in oktober (15813/11), naar aanleiding van het verzoek van de Europese Raad in februari 2011 (2/1/11).

Over de EU-financiering voor deze verordening zal moeten worden onderhandeld in de context van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen die verband houdt met het volgend meerjarig financieel kader (2014-2020). De Commissie heeft haar voorstel ingediend in juni 2011 (16176/11) met het doel de voltooiing te bevorderen van de prioritaire energie-, vervoers- en digitale infrastructuur aan de hand van één fonds van EUR 40 miljard, waarvan EUR 9,1 miljard wordt toegewezen voor energie-infrastructuur. De Raad is tijdens zijn zitting van 7 juni (zie persbericht blz. 9) tot een partiële algemene oriëntatie betreffende het voorstel gekomen. Met de ontwerp­verordening worden de voorwaarden, methodes en procedures voor de financiële bijdrage van de Unie aan TEN-projecten vastgesteld, terwijl de ontwikkelingsstrategieën, prioriteiten en uitvoeringsmaatregelen voor elke sector in afzonderlijk aan te nemen sectorspecifieke beleidslijnen zullen worden gedefinieerd.

Veiligheid van offshore-activiteiten

De Raad heeft in een openbare zitting kennis genomen van een voortgangsverslag van het voorzitterschap (10205/12) over een ontwerpverordening betreffende de veiligheid van offshore-olie- en -gasprospectie-, -exploratie- en -productieactiviteiten.

Het voortgangsverslag geeft een overzicht van de voornaamste punten en bedenkingen die de delegaties tijdens de bespreking van het voorstel in de Groep energie naar voren hebben gebracht. Met name de volgende hoofdzaken moeten nog uitvoeriger besproken worden: de aard van het rechtsinstrument, aangezien een meerderheid van de delegaties nog bezwaren heeft bij het verordeningsvoorstel; de rol en de bevoegdheden van de bevoegde autoriteit; alsmede de aansprakelijkheidsregeling en de bevoegdheidsdelegatie aan de Commissie, die voorstelt gedelegeerde handelingen te gebruiken om de bijlagen bij de verordening aan te passen aan de laatste ontwikkelingen van de technologie en de procedures.

In Europa wordt de meeste olie en gas offshore geproduceerd. Een zwaar ongeval op een van de Europese offshore-installaties kan leiden tot materiaalverlies en schade aan het milieu, de economie, de lokale bevolking en de maatschappij, terwijl het leven en de gezondheid van werknemers in gevaar kunnen worden gebracht. De mogelijkheid dat een zwaar ongeval zich in EU-wateren voordoet, moet worden verkleind.

Dit nieuwe voorstel, dat de Commissie in oktober 2011 heeft aangenomen (16175/11), heeft tot doel het risico van een zwaar ongeval in de offshore-olie en gassector in de EU te doen afnemen, en de gevolgen te beperken wanneer een dergelijk ongeval zich toch zou voordoen.

Dit doel zal worden bereikt door het realiseren van de vier onderstaande specifieke doelstellingen:  • een consequent gebruik waarborgen van beste praktijken voor de controle op grote gevaren ten gevolge van offshore-activiteiten van de olie- en gassector met een mogelijke invloed op wateren of kusten van de Unie;

  • beste regelgevingspraktijken invoeren in alle Europese rechtsgebieden met offshore-olie- en -gasactiviteiten;

  • versterking van het vermogen van de Unie om zich voor te bereiden en te reageren op noodsituaties die de burgers, de economie of het milieu in de Unie kunnen treffen;

  • de bestaande EU-bepalingen inzake aansprakelijkheid en schadevergoeding verbeteren en verduidelijken.

Naar aanleiding van de ramp op het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico in april 2010 heeft de Commissie in oktober 2010 de mededeling "De veiligheid van offshore-olie en -gasactiviteiten beter waarborgen" (14768/10, 14768/10 ADD1) gepresenteerd. In die mededeling staat aangegeven op welke gebieden actie op EU-niveau, zoals herziening van bestaande wetgeving en nieuwe voorstellen, in de eerste plaats geboden is.

Aan de hand van die mededeling heeft de Raad in december conclusies over de veiligheid van offshore-olie en -gasactiviteiten (16943/10) aangenomen, waarin een scenario wordt geschetst voor een mogelijk verder optreden met betrekking tot de offshore-exploratie en -productie van koolwaterstoffen, met name om het hoogst mogelijke niveau van veiligheid en milieubescherming te garanderen en om voor aansprakelijkheidsbepalingen te zorgen.

Het Europees Parlement zal naar verwachting in oktober 2012 over zijn ontwerpverslag stemmen.

Energiestappenplan 2050

De Raad heeft het Energiestappenplan 2050 besproken.

In de mededeling van de Commissie betreffende het Energiestappenplan 2050 (18597/11) wordt vooruitgekeken naar de verschillende trajecten om in 2050 tot een koolstofvrij Europees energiesysteem te komen. Streefdoel is de ontwikkeling van een stabiel beleidskader voor de lange termijn, dat leidt tot een koolstofarm, duurzaam, concurrerend, betaalbaar, veilig en continu beschikbaar energiesysteem in 2050.

De tekst is verspreid als conclusies van het voorzitterschap (11553/12), die door 26 lidstaten worden gesteund.Strategie voor hernieuwbare energie

De Commissie heeft aan de ministers haar nieuwe mededeling getiteld "Hernieuwbare energie: een belangrijke speler op de Europese energiemarkt" gepresenteerd.

De mededeling is door de Commissie aangenomen op 6 juni. Zij maakt duidelijk hoe hernieuwbare energie in de eengemaakte markt wordt geïntegreerd. De mededeling biedt enige sturing voor het huidige beleidskader tot 2020 en reikt mogelijke beleidsopties aan voor daarna, om de continuïteit en stabiliteit te garanderen en tegelijk de productie van hernieuwbare energie in Europa de kans te geven om tot 2030 en daarna te blijven groeien.

Nadere informatie op http://ec.europa.eu/energy/renewables/communication_2012_en.htmDiversen

Stand van zaken met betrekking tot lopende wetgevingsvoorstellen

  • Energie-efficiëntie

Het voorzitterschap heeft de ministers op de hoogte gebracht van het akkoord over de richtlijn energie-efficiëntie dat tijdens de zesde en laatste trialoog op 13 juni met het Europees Parlement is bereikt (10493/12).

Zie voor meer informatie persmededeling 11414/12.

  • Energy Star

Het voorzitterschap heeft de Raad geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de twee wetgevingsvoorstellen met betrekking tot de nieuwe Energy Star-overeenkomst met de Verenigde Staten over energie-efficiëntie-etiketteringsprogramma's voor kantoorapparatuur. De overeenkomst streeft ernaar om het energieverbruik van kantoorapparatuur zoals computers, schermen, printers, kopieermachines, enz. voortdurend te verlagen (10494/12). Ze zal opnieuw een periode van vijf jaar bestrijken.

Internationale betrekkingen op het gebied van energie

De Raad is door het voorzitterschap en de Commissie ingelicht over de evenementen en ontwikkelingen inzake internationale betrekkingen die tijdens het Deense voorzitterschap hebben plaatsgevonden of binnenkort zullen plaatsvinden (9880/12).

Tijdens de briefing werd onder meer ingegaan op Rio+20, de VN-conferentie over duurzame ontwikkeling (Rio de Janeiro, 20-22 juni), de ministeriële bijeenkomst van de EU en de OPEC (Brussel, 28 juni), de bijeenkomst op hoog niveau over energie tussen de EU en China (Brussel, 3 mei), de top tussen de EU en India (New Delhi, 10 februari), de ontwikkelingen in de Zuidelijke Corridor, de betrekkingen tussen de EU en Rusland, de onderhandelingen tussen de EU, Rusland en Belarus, de betrekkingen tussen de EU en de VS, en de eerste bijeenkomst van de strategische groep voor internationale samenwerking op energiegebied (Brussel, 24 april).

Stresstest voor kerncentrales

Het voorzitterschap en de Commissie hebben de Raad op de hoogte gebracht van de stand van zaken wat betreft de stresstests voor kerncentrales (10495/12).

De ramp in de kerncentrale van Fukushima (Japan) in maart 2011 heeft nucleaire veiligheid en beveiliging bovenaan de agenda van de Unie gebracht, en was ook aanleiding voor een aantal bijeenkomsten en evenementen. De Europese Raad van 24-25 maart (10/1/11, punt 31) heeft geconcludeerd dat de veiligheid van alle kerncentrales in de EU moet worden onderzocht aan de hand van een volledige en transparante risico- en veiligheidsevaluatie.

De Europese regulators voor nucleaire veiligheid (Ensreg) en de Commissie zijn het in mei 2011 eens geworden over het bereik en de nadere details van deze evaluaties, en kwamen overeen dat voor veiligheid en beveiliging een tweesporenprocedure moet worden ingevoerd. Overeenkomstig dit akkoord zijn de veiligheidsevaluaties van de kerncentrales op 1 juni aangevangen; er zal worden gekeken naar uitzonderlijke achterliggende oorzaken zoals aardbevingen en overstromingen, en naar de gevolgen van andere gebeurtenissen die het uitvallen van veiligheidsfuncties kunnen veroorzaken en een strikt ongevallenbeheer vergen, alsmede naar menselijke en organisatorische factoren. In juli 2011 is de Ad-hocgroep nucleaire beveiliging (AHGNS) ingesteld, op basis van een besluit van het Comité van permanente vertegenwoordigers (Coreper) om de beveiliging van kerncentrales in de EU aan te pakken wat betreft diefstal, sabotage, ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd verkeer van kernmateriaal of andere kwaadwillige handelingen.

De Ensreg heeft op 26 april het verslag van haar Groep collegiale toetsing goedgekeurd, in antwoord op het mandaat van de Europese Raad van maart 2011. Het verslag zal ter informatie aan de Europese Raad van juni worden toegezonden.

Het Coreper heeft op 6 juni nota genomen van het eindverslag van de AHGNS (10616/12. Het verslag zal onder de aandacht worden gebracht van de Europese Raad van juni.

Zie voor meer informatie over de stresstesst: http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm

Presentatie van het programma van het aantredende voorzitterschap

De Cypriotische delegatie heeft het werkprogramma van het aantredende voorzitterschap voor de energiesector gepresenteerd (10496/12). De werkzaamheden zullen gericht zijn op de wetgevings­voorstellen over energie-infrastructuur en op offshore-veiligheid, alsook op de mededeling van de Commissie over hernieuwbare energie.

De informele bijeenkomst van de ministers zal plaatsvinden op 17 september in Nicosia, en de formele Raad TTE (Energie) op 3 december in Brussel.

ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN

MILIEU

Koolstoflekkage

De Raad heeft besloten geen gezwaar te maken tegen de aanneming van het besluit van de Commissie tot wijziging van de Besluiten 2010/2/EU en 2011/278//EU wat betreft de bedrijfs­takken en deeltakken die worden geacht te zijn blootgesteld aan een significant CO2-weglekrisico (9590/12 + COR 1).

Voor deze wetgevingshandeling van de Commissie geldt de zogeheten regelgevingsprocedure met toetsing. Nu de Raad zijn goedkeuring heeft gegeven, kan de Commissie, behoudens bezwaar van het Europees Parlement, het besluit aannemen.

BUITENLANDSE ZAKEN

Oost-Azië

De Raad heeft de richtsnoeren over het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU in Oost-Azië herzien (11492/12).Syrië - beperkende maatregelen

De Raad heeft uitvoeringswetgeving aangenomen betreffende bepaalde sancties van de EU tegen Syrië, te weten: het verbod op de uitvoer van luxegoederen en op bijkomende goederen voor tweeërlei gebruik naar Syrië. Zie persmededeling 11222/12 voor nadere bijzonderheden.PERS

Wetstraat 175 B – 1048 BRUSSEL Tel.: +32 (0)2 281 9776 / 6319 Fax: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

11135/12NL

: rapid
rapid -> Tribunal de cuentas europeo
rapid -> IP/99/668 Brussel, 9 september 1999 Commissie sluit dossier over stelsel van vaste boekenprijzen in Nederland
rapid -> Perscommuniqué nr. 31/13
rapid -> Bestrijding seksueel geweld tegen minderjarigen tijdens wk voetbal: eu start campagne
rapid -> Europese Commissie Persbericht Brussel, 25 september 2014 Europese Dag van de talen: diversiteit zit in ons dna
rapid -> Ip/01/1393 Brussel, 10 oktober 2001 Commissie verbiedt Schneider Electric verwerving controle over Legrand
rapid -> Financiële diensten: de Commissie zet een buitengerechtelijk klachtennetwerk op om de consumenten meer vertrouwen te geven
rapid -> Staatssteun: Commissie geeft groen licht voor steun aan nieuwe multifunctionele kernreactor in Nederland
rapid -> Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken
rapid -> De Europese economie heeft een stevige industriële basis nodig
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina