Persoonlijke gegevensDovnload 27.99 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte27.99 Kb.


S t i c h t i n g V R T


Aanvraagformulier t.b.v. inschrijving register VRTSector Brand
VERENIGD

REGISTER VAN

TAXATEURS
PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam : ……………………...................................................

Voorna(a)m(en) : ……………………...................................................

Titel(s) : ……………………...................................................

Geboorteplaats : ……………………...................................................

Geboortedatum : ……………………………………………………………..

Huisadres : ……………………...................................................

Postcode : …………………………………………………………….

Woonplaats : ……………………...................................................

Telefoonnummer : ……………………...................................................

Mobielnummer : ……………………...................................................

E-mailadres : ……………………...................................................


ZAKELIJKE GEGEVENS

Naam werkgever/bedrijf : ……………………...................................................

Bezoekadres : ……………………...................................................

Postcode : …………………………………………………………….

Plaats : ……………………...................................................

Postbus : ……………………...................................................

Postcode : ……………………...................................................

Plaats : …………………………………………………………….

Telefoonnummer : ……………………...................................................

E-mailadres : ……………………...................................................BRAND
1. Wat is uw huidige functie? ……………….………………………………………………………..

2. Sinds wanneer bent u werkzaam als taxateur ten behoeve van brandverzekeringen? …………………………………..........................................................................................

3. Waar was u de laatste 5 jaar werkzaam? ……….…………………………te………................

................................................................................ …………………………………..........

4. Wat is uw huidige functie? ………..…………………………………………........................

5. Was u gedurende de laatste vijf jaar, en bent u momenteel, voor meer dan 50% (meer dan 20 uur gemiddeld per week) werkzaam als taxateur ten behoeve van brandverzekeringen?

 Nee. Uw aanvraag zal niet gehonoreerd worden

 Ja. Eventuele overige branche gerelateerde werkzaamheden naast taxaties ten behoeve van brandverzekeringen bestaan uit …………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………...

6. Mijn antwoord op vraag 5 wordt bevestigd door (graag bijvoegen):

 werkgeversverklaring

 accountantsverklaring

 actuele inschrijving KvK7. Bent u lid v/e brancheorganisatie?  ja, stuur kopie  nee, ga naar vraag 8

7.1 Van welke organisatie(s)? …………………………………………………...........

…………………………………………………...........

…………………………………………………...........8. Hoeveel taxaties voert u uit op jaarbasis? .................................................................

8.1 Voor welk specialisme wilt u zich inschrijven ? (maximaal 2)

 bedrijfsinventaris/algemeen  bedrijfsinventaris/grafische industrie

 bedrijfsinventaris/chemie  gebouwen

 bedrijfsinventaris/horeca

9. Verzekering beroepsaansprakelijkheid

Heeft u / uw werkgever een geldige beroepsaansprakelijkheidsverzekering waarbij het taxeren

(geven van advies 7:960) is meeverzekerd?

Ja, voeg kopie bij NeeLet op; een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is iets geheel anders dan een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (ook wel WA) is het risico van zaak- en letselschade aan derden verzekerd. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de zuivere vermogensschade. Let erop bij het insturen van de kopie dat de juiste verzekeringspolis wordt bijgevoegd.
9.1 Geeft die dekking voor de duur van uw inschrijving (5 jaar) als taxateur?

Ja Nee
9.2 Verklaart u, dat genoemde verzekering gedurende de inschrijving, jaarlijks wordt verlengd?’

Ja Nee

10. Aanvrager/ondergetekende verklaart dat hij/zij:


 • geen handelingen heeft verricht en zal verrichten die in strijd zijn met de maatschappelijke zorgvuldigheid;

 • zich niet in surseance van betaling of faillissement bevindt;

 • gedurende de afgelopen 8 jaar niet schuldig is bevonden aan enig misdrijf;

 • niet schuldig is bevonden aan professioneel wangedrag verband houdende met de beroepsuitoefening van taxateur;

Opmerking: Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) dient te worden overgelegd voordat u wordt opgenomen in het Register. Deze VOG dient onbesproken gedrag van aanvrager aan te tonen. Een door het VRT ingevuld aanvraagformulier VOG is op te vragen bij het secretariaat VRT (info@taxateurs-vrt.nl / 070-4490233).
 1. Overige opmerkingen

  1. Ondergetekende zal het register , diens bestuur en toelatingscommissie op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor het niet of niet tijdig opnemen in het register;

  2. Ondergetekende verzoekt het bestuur voor toetsing zorg te dragen en, indien de uitslag van de toetsing positief is, hem/haar in het Register op te nemen;

  3. Het is ondergetekende bekend dat hij/zij geen recht kan ontlenen aan de ingediende aanvraag tot opneming in het Register, zolang hij/zij (nog) geen formele bevestiging van opneming in het Register heeft ontvangen;

  4. Ondergetekende zal zich onderwerpen aan de Statuten en Reglementen van het Register;

  5. Ondergetekende geeft hiermee het bestuur toestemming om de door hem/haar verstrekte gegevens te verifiëren;

  6. Ondergetekende zal de verschuldigde bijdragen, na ontvangst van de factuur, altijd binnen 14 dagen na dagtekening voldoen. 1. Entreegeld en jaarlijkse bijdragen

Het entreegeld bedraagt € 150,00 ongeacht of men lid van een brancheorganisatie; De jaarlijkse bijdrage bedraagt:

 • € 125,00 (excl. BTW), indien men lid is van een brancheorganisatie

 • € 150,00 (excl. BTW), indien men geen lid is van een brancheorganisatie;Het bestuur kan besluiten hierin wijziging aan te brengen.
Indien u om welke reden dan ook uw verplichtingen ten opzichte van het Register niet binnen

de gestelde termijn nakomt, volgen er sancties in de vorm van extra administratieve kosten.
 1. Wijziging van werkgever / onafhankelijkheid

Indien door verandering van werkgever of anderszins de onafhankelijkheid van de

taxatiewerkzaamheden niet langer is gewaarborgd, dan wel dat de uitvoering van de

taxatiewerkzaamheden niet meer in overeenstemming is met hetgeen bij de inschrijving is

aangegeven kan het Bestuur tot uitschrijving uit het Register besluiten (conform Statuten en

Huishoudelijk Reglement).
De vorenstaande vragen zijn naar waarheid, volledig en zonder enig voorbehoud beantwoord.
Naam : ……………………………………………………………
Plaats : ……………………………………………………………
Datum : ……………………………………………………………

Handtekening :: ……………………………………………………………
Let op! Zonder de gevraagde bijlage(n) zal uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina