Persoonlijke OntwikkelingDovnload 0.68 Mb.
Pagina1/12
Datum18.08.2016
Grootte0.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Persoonlijke Ontwikkelingvoor werk én privé
Een win-win aanpak voor mens en organisatie

Drs. Piet Jeuken MA
2002

Kijk eens naar jezelf
Het is van belang

Jezelf op gezette tijden in ogenschouw te nemen

Je af te vragen wie je nog bent en wat je doet

Dit voorkomtDat je wordt meegenomen

door de snelheid van de tijd en de haast van de markt

Dat je jezelf verliest in wedijver en ambitie

Dat je onherkenbaar wordt door teveel gedrevenheid en teveel vlijt

Uit: Afscheid van een autonome Fries ( 1999)

Eindhoven, Rabobank Arbodienst, interne uitgave

Copyright  O-LENG 2002

Inhoudsopgave
Voorwoord 1

Inleiding 3


Samenvatting en Conclusies

Samenvatting 5

Conclusies 8
Lijst van 20 respondenten met pagina verwijzing naar de

samenvatting per interview 11


Hoofdstuk 1

Persoonlijke Ontwikkeling in het werk

Literatuurverkenning


  1. Kennissamenleving 13

  2. Employability en scholing 14

  3. Ouderen 18

  4. Werk-privé 19

1.4.1 Onderzoek naar de problemen 19

1.4.2 Praktijkvoorbeelden met oplossingen 21

1.4.3 Samenvatting en conclusie 25

1.5 Persoonlijk Ontwikkelingsplan -POP 27

1.5.1 POP, POB en POR 27

1.5.2 POP in de CAO 29

1.5.3 Voorlopige conclusie 31
Hoofdstuk 2

Het onderzoek
2.1 De probleemstelling 33

2.2 De opzet van het onderzoek 33

2.3 De vertaling van de probleemstelling in negen vragen 34

2.4 De aanpak en de verwerking van de interviews 35


Hoofdstuk 3

Het Persoonlijke Ontwikkelingsplan voor werk én privé

Resultaten van het onderzoek
3.1 Visies op strategisch personeelsbeleid 37

  1. CAO beleid en persoonlijke ontwikkeling van werknemers 38

  2. Kent uw bedrijf een Persoonlijk Ontwikkelingsplan-POP? 40

  3. POP alleen voor het werk of voor werk én privé ? 40

  4. Privacy 46

  5. Methodische aanpak POP voor werk én privé 48

  6. Relevante personen en literatuur, genoemd door respondenten 50Bijlagen

1 POP in de CAO's naar sector , aantal werknemers en grote CAO's 53

2 Aan respondenten vooraf toegestuurde onderzoeksopzet 55

3. Samenvatting van de interviews per respondent 61

4. Geraadpleegde literatuur 115

5. English summary 119


Colofon 125

Persoonlijke Ontwikkeling voor werk én privé


Een win-win aanpak voor mens en organisatie

Voorwoord
De idee voor het onderwerp Persoonlijke Ontwikkeling voor werk én privé is ontstaan in

O-LENG, het bedrijf dat mijn levenspartner Willie Roncken en ik samen zijn begonnen. (www.o-leng.nl) Haar stimulans was voor mij van vitaal belang. Deze studie draag ik

daarom aan haar op.
De 20 respondenten waren zakelijke gesprekspartners die bovendien bereid bleken hun persoonlijke visies op het onderwerp met mij te delen. De gesprekken en het door hen gegeven vertrouwen waren een inspirerende ervaring.

Piet Jeuken

Oktober 2002
Inleiding
De zoektocht naar een nieuw evenwicht tussen werk- privé is in volle gang.
Het standaard levensfasemodel van eerst leren, dan werken en tenslotte rusten begint plaats te maken voor een combinatie van diverse vormen van tijdsbesteding. De combineerbaar-heid van betaalde arbeid, onbetaalde zorg en vrije tijd is een kernvraagstuk in de toekomstige samenleving. De behoefte aan persoonlijke ontwikkeling samen met individuele keuzevrijheid, zijn bepalend voor de optimale combinatie per individu. Combineren zonder duidelijke prioriteit te kunnen of willen stellen, kan leiden tot combinatiedrukte. Vooral huishoudens met jonge kinderen springen eruit. Het is het spitsuur van het leven als beide partners proberen om werk, opvoeding van kinderen, zorg voor de eigen ouders en leren slim te combineren. Het heeft dikwijls grensvervaging tot gevolg tussen levenssferen. Het wordt onduidelijker wanneer we aan het werken, leren of zorgen zijn (Leijnse, 2001).
Het beleid in Nederland begint langzaam de noodzaak én de voordelen van het denken in levensfasen in te zien. Een betere spreiding van de carrière over de levensloop zou de (over)-belasting van werkende mensen in de gezinsfase kunnen verminderen. Bovendien kan het de arbeidsparticipatie bevorderen van 55 plussers. De SER heeft in zijn advies over de Meerjarennota Emancipatiebeleid ervoor gepleit om de herbezinning op het sociaal stelsel in te vullen vanuit een levensloopbenadering. Het kabinet Kok II heeft aangekondigd met een standpunt te komen over levensfasebewust overheidsbeleid waaronder de terreinen onderwijs, zorg, wonen, werken en gezondheid. De levensloop benadering staat ook op de agenda van de Europese Unie (Leijnse 2001).
Als concreet hanteerbaar instrument voor individuele medewerkers hebben een aantal bedrijven het Persoonlijk Ontwikkelingsplan-POP geïntroduceerd. In 2001 is in een groot aantal CAO's aandacht voor het POP geïntroduceerd op basis van een advies van de centrale organisaties van werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid. Het is een plan waarin staat hoe iemand zich op korte termijn verder gaat ontwikkelen in de huidige functie of op langere termijn in een toekomstige functie. Het probeert de persoonlijke ontplooiing in het werk en de organisatiedoelen op evenwichtige wijze te combineren.

Het POP met een daarbij behorend budget vormt een belangrijk vernieuwend element in de arbeidsvoorwaarden (Commissie Sociaal- Economische Deskundigen- CSED, 2001).Op grond van literatuuronderzoek is de conclusie gerechtvaardigd dat het Persoonlijk Ontwikkelingsplan zich richt op de loopbaan van de werknemer zonder gelijkwaardige aandacht voor de privé-situatie van de werknemer. Werk en privé raken en beïnvloeden elkaar echter wel, zowel in positieve als negatieve zin. In onderzoek dat verricht is, over-heersen de negatieve kanten van de relatie werk-privé. Conflicten over de combinatie werk-privé worden drie keer meer veroorzaakt door het werk dan door privé eisen (Geurts, S., Taris, T., Demerouti, E., Dikkers, J., Kompier, M., (2002). Werk en privé zijn concurrenten en de combinatie is een bron van spanning.
Voor u ligt een verslag van onderzoek dat zich op die problematiek richt. In dit onderzoek wordt als centrale vraag opgeworpen of medewerkers en organisatie er mee gediend zijn als in het Persoonlijk Ontwikkelingsplan het professionele en persoonlijke levensdomein van de medewerkers gelijkwaardig behandeld wordt. Kortom een POP voor werk én privé en de balans daartussen. Kan de concurrentie tussen werk en privé omgebogen worden naar een alliantie van belangen, door open met elkaar te overleggen over de verschillende eisen en belangen van organisatie en werknemer? Levert positieve interactie tussen werk en privé een meerwaarde op voor beide domeinen? Het POP voor werk én privé neemt de mens als geheel als vertrekpunt en werkt vervolgens toe naar een vertaling in zowel het professionele als persoonlijke levensdomein.
Dit explorerend onderzoek is vooral bedoeld als een praktische bijdrage aan het personeels- en opleidingsbeleid, nu het persoonlijk ontwikkelingsplan in Nederland van de grond begint te komen. De doelgroepen van deze studie zijn beleidsmakers en personeelsmanagers, adviseurs, wetenschappers en politici in de profit en non-profit sector. Twintig van hen hebben meegewerkt aan het onderzoek door een interview toe te staan. De selectie is gedeeltelijk gebaseerd op suggesties van respondenten in een eerdere fase van het onderzoek. De geraadpleegde literatuur is eveneens voor een deel ontleend aan adviezen van respondenten tijdens het onderzoek. De door alle betrokkenen goedgekeurde samenvattingen zijn integraal opgenomen als bijlage.
Hoofdstuk 1 verkent relevante literatuur.
Hoofdstuk 2 werkt de probleemstelling nader uit en behandelt de opzet en uitvoering van het onderzoek.
Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten.
Maar we begonnen met de samenvatting en de conclusies.

Persoonlijke Ontwikkeling voor werk én privé
Een win-win aanpak voor mens en organisatie
Drs. Piet Jeuken MA
Management samenvatting

Werknemers moeten tegenwoordig een diversiteit aan werkzaamheden en functies

adequaat kunnen vervullen. Om deze employability te stimuleren maken vakbeweging en werkgevers in Nederland in de CAO's afspraken over het Persoonlijk Ontwikkelingsplan- POP. Maar een POP alléén voor het werk schiet tekort, vinden deskundigen in personeels-management. In het toekomstige personeels- en opleidingsbeleid zal Persoonlijke Ontwikkeling voor werk én privé de koers moeten worden. Conflicten over de combinatie werk-privé worden drie keer meer veroorzaakt door het werk dan door privé eisen. Werk en privé zijn concurrenten en de combinatie is een bron van spanning. In het Persoonlijk Ontwikkelingsplan voor Werk én Privé kan de bestaande concurrentie tussen werk en privé omgebogen worden naar een alliantie van belangen voor medewerkers en organisatie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Samenvatting

Economische en maatschappelijke veranderingen
Werken in Nederland ondergaat grote veranderingen door de transformatie van de industriële naar een kennissamenleving. De economische groei van de toekomst zal in belangrijke mate bepaald worden door kennis. Arbeidsorganisaties krijgen steeds meer behoefte aan flexibiliteit om de veranderingen creatief en met succes het hoofd te kunnen bieden. De organisatie van het werk verschuift van massaproductie en ver doorgevoerde arbeidsverdeling naar taakgroepen, projectmatig werken en zelfsturende teams. Werk-nemers worden in toenemende mate zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun talent en hun inzetbaarheid. Het bij de industriële tijd passende standaard levensfasemodel van eerst leren, dan werken en vervolgens rusten is aan het verdwijnen; evenals de klassieke man-vrouw verhouding in arbeid en zorg. Het beleid in Nederland begint langzaam de noodzaak én de voordelen van het denken in andere levensfasen in te zien. Een betere spreiding van de carrière over de levensloop zou de (over) -belasting van werkende mensen in de gezinsfase kunnen verminderen. Bovendien kan het de arbeidsparticipatie bevorderen van 55 plussers. De SER heeft in zijn advies over de Meerjarennota Emancipatiebeleid ervoor gepleit om de herbezinning op het sociaal stelsel in te vullen vanuit een levens-loopbenadering. De Nederlandse regering heeft aangekondigd met een standpunt te komen over levensfasebewust overheidsbeleid waaronder de terreinen onderwijs, zorg, wonen, werken en gezondheid.

Naar een nieuw evenwicht werk-privé
Niet alleen de standaardfasen leren-werken-rusten, veranderen in het leven. Ook is de zoek-tocht in volle gang naar een nieuw evenwicht tussen werk en privé . De grenzen vervagen tussen de levenssferen werken, leren en zorgen. De combineerbaarheid van betaalde arbeid, onbetaalde zorg en vrije tijd is een kernvraagstuk in de toekomstige samenleving. Ieder individu zoekt het antwoord dat het beste past bij zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. In het spitsuur van het leven proberen levenspartners om werk, opvoeding van kinderen, zorg voor de eigen ouders en leren slim te combineren. Als daarbij geen duidelijke prioriteiten gesteld worden, ontstaat combinatiedruk. Vooral huishoudens met jonge kinderen kampen daarmee.

Persoonlijk Ontwikkelingsplan, alleen voor het werk
Als concreet hanteerbaar instrument voor individuele medewerkers hebben een aantal bedrijven het Persoonlijk Ontwikkelingsplan-POP geïntroduceerd. Het POP is een plan waarin staat hoe iemand zich op korte termijn verder gaat ontwikkelen in de huidige functie of op langere termijn in een toekomstige functie. Het probeert de persoonlijke ontplooiing in het werk en de organisatiedoelen op evenwichtige wijze te combineren. Het POP met een daarbij behorend budget vormt een belangrijk vernieuwend element in de arbeidsvoor-waarden. Eind 2000 hebben de centrale organisaties van werkgevers en werknemers in Nederland in de Stichting van de Arbeid de aanbeveling gedaan aan CAO partijen om het POP in de CAO van 2001 en verder op te nemen.. Per 1 juni 2002 is in circa 225 CAO's ( 21 % van het totaal) aandacht geschonken aan het Persoonlijk Ontwikkelingsplan, geldend voor ruim 2.3 miljoen werkzame personen (37%) die onder een CAO vallen. Afspraken over het POP komen vaker voor in de CAO's voor relatief grote bedrijfstakken en bedrijven dan in CAO's voor kleinere bedrijfstakken of bedrijven. De afspraken zijn gespreid over vrijwel alle sectoren in de economie. Ze variëren van een eerste gedachtewisseling en aankondiging van onderzoek tot concrete afspraken over de inhoud van het POP voor alle werknemers die onder de betreffende CAO vallen. De financiële vertaling in de vorm van een aan de werk-gever gekoppeld Persoonlijk Ontwikkelingsbudget- POB is in een beperkt aantal CAO 's opgenomen (o.a. KPN. Shell, Gasunie). De aan de werknemer gekoppelde Persoonlijke Ontwikkelingsrekening- POR is nog nergens in de CAO geregeld..
Op grond van het literatuuronderzoek in deze studie is de conclusie gerechtvaardigd dat het Persoonlijk Ontwikkelingsplan zich richt op de loopbaan van de werknemer zonder gelijkwaardige aandacht voor de privé-situatie. Werk en privé raken en beïnvloeden elkaar echter, zowel in positieve als negatieve zin. In onderzoek dat hiernaar is verricht, overheersen de negatieve kanten van de relatie werk-privé. Conflicten over de combinatie werk-privé worden drie keer meer veroorzaakt door het werk dan door privé eisen. Werk en privé zijn concurrenten en de combinatie is een bron van spanning.

Probleemstelling en opzet van het onderzoek
Zijn medewerkers en organisatie er mee gediend als in het Persoonlijk Ontwikkelings-plan het professionele en persoonlijke levensdomein van de medewerkers gelijk-waardig behandeld worden? Kortom een POP voor werk én privé en de balans daartussen?
Kan de concurrentie tussen werk en privé omgebogen worden naar een alliantie van belangen, door open met elkaar te overleggen over de verschillende eisen en belangen van organisatie en werknemer? Levert positieve interactie tussen werk en privé een meerwaarde op voor beide domeinen?
Het POP voor werk én privé neemt de mens als geheel als vertrekpunt en werkt vervolgens toe naar een vertaling in zowel het professionele als persoonlijke levensdomein.
Dit explorerend onderzoek is vooral bedoeld als een praktische bijdrage aan het personeels- en opleidingsbeleid, nu het persoonlijk ontwikkelingsplan in Nederland van de grond begint te komen. De doelgroepen van deze studie zijn beleidsmakers en personeelsmanagers, adviseurs, wetenschappers en politici Twintig van hen hebben meegewerkt aan het onder-zoek door een interview toe te staan. De probleemstelling is vertaald in negen vragen die aan 13 respondenten uit de profit en zeven uit de non-profit sector zijn voorgelegd. De door alle betrokkenen goedgekeurde samenvattingen zijn integraal opgenomen als bijlage.
Resultaten van het onderzoek
Uit het literatuuronderzoek in de studie blijkt dat er voorbeelden zijn van organisaties in Nederland en in het buitenland die een poging doen werk én privé gelijkwaardig te behandelen. De resultaten van de interviews bouwen daarop voort.


 • Visies op strategisch personeelsbeleid

Alle respondenten zijn van mening dat het tijdig krijgen en behouden van gekwalificeerd en flexibel inzetbaar personeel van centrale betekenis is voor het succes van de organisatie in de komende vijf jaar. De respondenten zijn bereid om daarvoor rekening te houden met de persoonlijke wensen van de medewerkers, onder het motto: binden door te boeien.


 • CAO beleid en persoonlijke ontwikkeling van werknemers

Het belang van scholing voor werknemers en bedrijf wordt door alle respondenten erkend. Allen op één na ondersteunen het initiatief van CAO partijen om via de CAO een Persoonlijk Ontwikkelingsplan te stimuleren. Wel wordt gewaarschuwd voor het elitaire karakter als het zich zou gaan beperken tot management en professionals. Er wordt gepleit voor een grote vrijheid bij de besteding van de middelen voor de persoonlijke ontwikkeling en niet alleen de meetbare nuttigheid als criterium te nemen. Bij de respondenten van de centrale organisaties van werkgevers en werknemers bestaat twijfel of CAO partijen het instrument POP belangrijk genoeg vinden om er sterk op in te zetten bij de onderhandelingen.


 • Kent uw bedrijf een Persoonlijk Ontwikkelingsplan?

In de organisaties van negen respondenten is daadwerkelijk een begin gemaakt met de introductie van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan voor de loopbaan. Het valt op dat de drie industriële bedrijven nog niet met dit instrument werken terwijl in de energiesector en de zakelijke dienstverlening dat wel het geval is. In de non-profit sector is opmerkelijk dat de twee centrale organisaties van werkgevers en werknemers die het Persoonlijk Ontwikkelingsplan in de CAO promoten (VNO-NCW en FNV), in hun eigen werkorganisaties nog niet zover zijn.


 • POP alleen voor het werk of voor werk én privé ?

Alle 20 respondenten in dit onderzoek zijn van mening dat het werk en het privé leven elkaar beïnvloeden. Een minderheid van de respondenten denkt dat in het Persoonlijk Ontwikkelingsplan de loopbaan het uitgangspunt moet blijven en dat aandacht voor de privé-situatie daarvan afgeleid is. Een ruime meerderheid van 15 van de 20 respondenten is evenwel van mening dat in het toekomstige personeels- en opleidingsbeleid het Persoonlijk Ontwikkelingsplan voor werk én privé de koers zal moeten worden. Het belangrijkste argument daarvoor is dat de traditionele verhouding werkgever-werknemer zich wijzigt in de richting van meer eigen verantwoordelijkheid van werknemers voor de eigen loopbaan en ontwikkeling. Vanwege het belang van een goede balans werk-privé kan persoonlijke ontwikkeling zich daarom niet beperken tot de loopbaan. Het POP voor werk én privé kan echter alleen succesvol worden ingevoerd als de benadering uit de werknemers zelf komt en niet van bovenwordt opgelegd. Bovendien moet het niet alleen gelden voor de management- en staffuncties maar ook voor de werkvloer. De respondenten uit de kringen van de centrale werkgevers en werknemersorganisaties verwachten dat op de langere termijn de verweving werk-privé zal vertaald worden in CAO regelingen betreffende het Persoonlijk Ontwikkelings-plan. Zij verwachten met name dat de werknemer de Persoonlijke Ontwikkelingsrekening-POR vrij kan gaan besteden voor de ontwikkeling die passend is bij de eigen levensfase.


 • Privacy

Privacy is een kritisch en vitaal element in de discussie over het Persoonlijk Ontwikkelings-plan. Medewerkers bepalen zelf de grenzen. Een POP voor werk én privé werkt alleen in een organisatie bij een volwassen en open relatie van mensen. Dat wordt bevorderd door het gebruik van instrumenten als intervisie, coaching en de 360 graden beoordelings-systematiek. Er moet vertrouwen zijn dat er op een integere wijze met de informatie wordt omgegaan. Er zou een soort gedragscode kunnen worden opgesteld. Als ultieme bescher-ming van privacy moet de uiteindelijke zeggenschap honderd procent bij het individu blijven.


 • Methodische aanpak POP voor werk én privé

Alle respondenten kiezen voor individueel maatwerk. Sommige respondenten zien een meerwaarde in de aanpak in groepsverband samen met collega's van andere bedrijven.

De inschakeling van de levenspartner wordt door een aantal respondenten beschouwd als een interessante mogelijkheid voor het bedrijf als de individuele werknemer dat zelf wil.
Conclusies
De invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan voor de loopbaan vordert langzaam maar gestaag Anderhalf jaar na de introductie van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan in de CAO onderhandelingen bestaat aandacht voor het POP in de CAO's voor circa 37 % van de werkzame personen die onder een CAO vallen, vooral in de grote bedrijfstak en bedrijfs CAO's. Hieruit blijkt dat het POP een plaats begint te krijgen in de Nederlandse arbeidsver-houdingen. Discussies van vakbondsbestuurders met hun leden laten zien dat dit echter niet zonder slag of stoot gaat. De noodzaak tot permanente scholing wordt niet door alle werk-nemers met applaus begroet wordt. De overtuiging groeit echter dat scholing en ontwikkeling in brede zin voor de Nederlandse arbeidsverhoudingen en dus voor werkgevers en werknemers van levensbelang zijn. Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan voor werk én privé is een stap verder maar wordt door een grote meerderheid van de beleidsmakers en personeelsmanagers uit het onderzoek wel gezien als de lijn van de toekomst in het personeels- en opleidingsbeleid.
Er zijn succesverhalen over de combinatie werk-privé. Positieve interactie tussen werk en privé kan een meerwaarde opleveren voor beide domeinen. Daarvoor zijn de volgende vier vuistregels voor het management richtinggevend:


 • Wees ervan overtuigd dat de medewerkers het belangrijkste kapitaal vormen en de sleutel zijn voor het succes van de organisatie.
 • Laat medewerkers duidelijk weten wat de zakelijk prioriteiten zijn en stimuleer hen net zo duidelijk te zijn over hun persoonlijke prioriteiten. • Erken en steun medewerkers als "complete mensen". Treedt hun ambities en verantwoordelijkheden buiten het werk niet alleen met open vizier tegemoet maar juich die ook toe. De kennis en vaardigheden die ze daar opdoen, kunnen ook het werk ten goede komen.
 • Experimenteer voortdurend met de wijze waarop het werk gedaan wordt. Zoek naar manieren die de resultaten van de organisatie verbeteren en die ook de medewerkers tijd en energie geven om persoonlijke doelstellingen te realiseren.

In het POP voor werk én privé worden het professionele en persoonlijke levensdomein van de werknemers gelijkwaardig behandeld. Wil het POP echt doorbreken als HRM instrument dan zal aan de volgende vier voorwaarden voldaan moeten worden:
 • De benadering zal door de werknemers zelf gedragen moeten worden en niet van bovenaf worden opgelegd.
 • De privacy zal gewaarborgd moeten zijn. Er moet vertrouwen zijn dat er op een integere wijze met de informatie wordt omgegaan. Het is van belang ervoor te waken dat de werksfeer niet het hele privé domein gaat overheersen. Er zou een soort gedragscode kunnen worden opgesteld. Als ultieme bescherming van privacy moet de uiteindelijke zeggenschap over het POP voor werk én privé honderd procent bij de individuele medewerker blijven.
 • Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan voor werk én privé moet niet alleen voor management en staffunctionarissen gelden maar voor alle geïnteresseerde werknemers in de organisatie.
 • Een goede invulling van de Persoonlijke Ontwikkelingsrekening - POR is cruciaal. Daarin zit het bedrag voor de plannen van de werknemer, volgens CAO afspraak gestort op een speciale bankrekening door de werkgever én de werknemer zelf. De POR is gekoppeld aan de werknemer en blijft gehandhaafd als de werknemer van baan verandert. Belangrijk is dat de overheid deze aanpak stimuleert door het fiscaal aantrekkelijk te maken. Bovendien zal voor het succes essentieel zijn welke mate van vrijheid werk-nemers krijgen bij de besteding van de gelden uit hun POR. Het mikken door de overheid en CAO partijen op de intrinsieke motivatie van de werknemer om in zichzelf te investeren, zal alleen aanslaan als hij/zij een hoge mate van vrijheid krijgt om over het bedrag te beschikken. Dat vraagt om erkenning dat persoonlijke ontwikkeling meer is dan investeren in direct meetbare nuttigheid.

Centrale werkgevers- en werknemersorganisaties discussiëren over het brede concept van levensloopbanen. Zij onderhandelen met elkaar en met de overheid over de randvoor-waarden zoals de invulling van de Persoonlijke Ontwikkelingsrekening. Ook het Persoonlijk Ontwikkelingsplan voor werk én privé verdient een plaats in deze benadering. De resultaten van dit explorerend onderzoek zijn hiervoor een belangrijke kwalitatieve aanwijzing. Kwantitatief representatief vervolgonderzoek naar de plaats van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan voor werk én privé in het HRM beleid is van belang. Dit zou geïnitieerd kunnen worden door de organisaties van werkgevers en werknemers die het POP als instrument in de CAO gepromoot hebben. Het zou kunnen bestaan uit twee afzonderlijke representatieve steekproeven onder respectievelijk de vertegenwoordigers van organisaties en onder werknemers in Nederland, aangevuld met enkele voorbeeldbedrijven in binnen- en buitenland.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina