Perspectief ronde 2012/2013 Publiek-private onderzoeksprogramma’s van stwDovnload 69.13 Kb.
Datum17.04.2018
Grootte69.13 Kb.

Perspectief ronde 2012/2013

Publiek-private onderzoeksprogramma’s van STW


STW is op zoek naar

nieuwe onderzoeksthema’s

in het kader van

Perspectief voor de Topsectoren

STW-Perspectief richt zich op het oplossen van innovatieknelpunten, door vernieuwende kennis tot toepassing te brengen en zodoende een bijdrage te leveren aan technologische innovatie met potentiële economische impact voor Nederland. Perspectiefprogramma’s kenmerken zich door de volgende eigenschappen: het ontwikkelen van nieuwe technologie via een multidisciplinaire aanpak, samenwerking met en cofinanciering door gebruikers, en specifieke activiteiten gericht op valorisatie en ondernemerschap. Inpassing in actuele Topsector-roadmaps is verplicht. Perspectief biedt consortia binnen de diverse Topsectoren de mogelijkheid om hun programmatische onderzoeksplannen te verwezenlijken.


In 2012 zal één aanvraagronde voor programma-ontwerpen openstaan met een deadline op 6 december 2012, 12.00 uur

s middags. Het STW-bestuur besluit in zijn vergadering op 22 februari 2013 welke programma-ontwerpen mogen worden uitgewerkt tot programmavoorstellen.
Deze aanvraagronde staat open voor alle indieners die aan de gestelde criteria voldoen. Er dient duidelijk sprake te zijn van een onderscheidend karakter en van het ontwikkelen van of bijdragen aan nieuwe technologie. Inpassing in Topsector-roadmaps is verplicht en dient vooraf officieel bekrachtigd te zijn. STW hanteert deze ronde drie Topsector-compartimenten met elk hun eigen budget. Ingediende programma-ontwerpen binnen een compartiment zullen in onderlinge competitie beoordeeld worden op wetenschappelijke kwaliteit en het utilisatieperspectief door onafhankelijke commissies.


Verplicht invulformaat voor het indienen van Perspectief programma-ontwerpen • Let op, u mag alleen een programma-ontwerp indienen als u ook tijdig een programma-initiatief voor plaatsing op de STW-website heeft aangemeld (deadline 12 november 2012) en uw een geldige verklaring omtrent passendheid in de roadmap(s) voor de Topsectoren heeft verkregen. Zie instructies op de STW-website.
 • Vul vanaf deze pagina in dit document de eerste kolom in. Na invulling en controle (alles bijge-voegd?) kunt u de tweede en derde kolom met invulinstructies verwijderen.
 • Het ingevulde document bestaat uit maximaal 7 pagina’s, exclusief de steunbrieven, het lijstje met key publications, en de verklaring omtrent passendheid in de Topsector-roadmap(s).
 • De eerste pagina omvat een executive summary. Deze executive summary bevat uitsluitend de punten 1 t/m 5 en mag maximaal één A4 bevatten.
 • Uw tekst moet in de Engelse taal gesteld zijn, moet op zichzelf te begrijpen te zijn, en heeft een duidelijke typografie (minimaal Arial, puntgrootte 10 of vergelijkbaar lettertype).
 • Bij de formulering van uw programma-ontwerp wordt u verzocht er rekening mee te houden dat de leden van de beoordelingscommissie niet allemaal specialist zijn op uw vakgebied.
 • Wij adviseren u om in de brochure goed naar de criteria te kijken die de beoordelingscommissie zal hanteren bij de beoordeling van uw programma-ontwerp. Zorg dat u voor elk van deze (sub)criteria een goed geformuleerd stukje tekst opneemt in uw programma-ontwerp. Werk eventueel met eigen subkopjes bij de verplichte hoofdpunten uit het invulformaat.
 • Incompleet ingevulde formulieren of het over-schrijden van de maximaal toegestane ruimte zal leiden tot het niet in behandeling nemen van uw programma-ontwerp.


Type hier uw tekst in het Engels

Toelichting

Check: voldoet de aanvraag aan de gestelde vormeisen?

* Specifieke code P12-XX
* Topsector (met specifieke roadmap of sub-TKI indien van toepassing)
* Compartiment A, B of C
(Alles mag op 1 regel)Vermeld hier uw specifieke code P12-XX, waarbij XX staat voor het nummer dat uw programma-initiatief heeft gekregen op de STW-website na indiening
Geef aan binnen welk(e) Topsector(en) uw programma-ontwerp valt. U dient voor elke Topsector die u hier vermeldt een geldige verklaring omtrent passendheid bij te voegen.

Indien van toepassing kunt u hier tevens aangeven om welke specifieke roadmap(s) dan wel sub-TKI(s) het gaat.


Vermeld hier het compartiment waarbinnen uw voorstel valt. Valt u voorstel binnen meerdere compar-timenten, en voldoet u op dat vlak aan de gestelde voorwaarden, dan kunt u door onderstreping aangeven welk compartiment uw voorkeur heeft qua beoordelingsproces. STW hanteert t.b.v. Perspectief drie compartimenten: zie brochure blz. 7


Indiening per mail vóór 6 december 2012, 12 uur ’s middags, onder vermelding van ‘Perspectief ronde 2012/2013’. Mailadres: info@stw.nl
Let op: indiening gaat dus NIET via Iris, het elektronische indiensysteem van STW
U stuurt tevens een hard copy van het programma-ontwerp naar het volgende adres: Technologiestichting STW
t.a.v. Perspectief STW
Postbus 3021
3502 GA Utrecht
Gebruik in alle correspondentie omtrent uw programma-ontwerp de specifieke code P12-XX.
U heeft tijdig een programma-initiatief aangemeld op de STW-website en u heeft minimaal één geldige verklaring omtrent passendheid in een Topsector.
Er is een duidelijke 1-op-1 relatie tussen een tijdig aangemeld programma-initiatief en het ingediende programma-ontwerp.

1. Title of the

proposed STW-programme (and acronym)


De titel is kort en duidelijk; geen uitgebreide omschrijving. Vermeld hier ook een eventueel verkorte titel.

2. Keywords

Vermeld hier de trefwoorden specifiek voor het onderzoek en vakgebied(en), inclusief populaire wetenschappelijke termen

3. Applicants


 • Vermeld de namen, affiliaties en contactgegevens (incl. email-adres) van de indieners. Geef bij de indieners die verbonden zijn aan een publieke onderzoeksinstelling duidelijk aan bij welke faculteit en bij welke vakgroep/departement zij werkzaam zijn. Geef ook aan in welke onderzoekscholen zij deelnemen.

 • Geef duidelijk aan wie de beoogde programmaleider is (vet en onderstrepen).

 • Geef duidelijk aan welke vertegenwoordiger(s) van de gebruikers heeft/hebben toegezegd om als mede-programmatrekker(s) op te treden (vet en onderstrepen).

 • Geef duidelijk aan welke functie de (potentiële) gebruikers hebben bij hun bedrijf/instelling en indien mogelijk bij welk onderdeel/afdeling zij werkzaam zijn.

Het programma-ontwerp wordt gezamenlijk opgesteld en ingediend door tenminste drie onderzoekers verbonden aan tenminste drie verschillende toegelaten publieke onderzoeks-instellingen aangevuld met vertegenwoordigers van minstens twee geïnteresseerde bedrijven.
Let op: een onderzoeker mag per Perspectief-ronde aan slechts één programma-ontwerp zijn/haar naam verbinden.
Als indienende onderzoeks-instellingen zijn alleen die instellingen toegelaten die worden genoemd in bijlage 1 van de Perspectief-brochure. Hier treft u ook de voorwaarden aan die gesteld worden aan de aanstelling van de (mede)aanvragers verbonden aan de indienende onderzoeksinstellingen.
Vermeld alleen de namen van die personen die daadwerkelijk zijn betrokken bij het opstellen van het programma-ontwerp. De rest kunt u vermelden onder punt 7.
Minstens één vertegenwoordiger van de bedrijven moet bereid zijn als (mede)trekker voor het programma op te treden. Deze personen hebben een zichtbare en aanwijsbare rol gehad bij de totstandkoming van dit programma-ontwerp, zijn in principe aanwezig tijdens het interview in Fase C (indien van toepassing), en hebben een naast de programmaleider een rol bij de opstart en verdere uitrol van het programma na eventuele honorering
Onderzoeksinstellingen mogen binnen deze voorwaarden niet dubbel geteld worden. Een instelling (bijv. een Universitair Medisch Centrum) is of indienende publieke onderzoeksinstelling of (potentiële) gebruiker.
Verschillende faculteiten van één en dezelfde universiteit worden niet beschouwd als verschillende publieke onderzoeksinstellingen


4. Summary of the objectives and focus


 • Geef een samenvatting van het ambitieniveau, de technisch-wetenschappelijke doelstellingen en het focus van het programma.

 • Welk probleem wordt opgelost?

 • Welke nieuwe technologie zal worden ontwikkeld.

 • Geen kort aan wat de econo-mische (en eventueel de maatschappelijke) relevantie en mogelijke impact van het onderwerp zijn.

 • Geef een samenvatting van welk resultaat direct na afloop van het programma wordt voorzien, welke technologische lacunes door het programma moeten worden gevuld, en welk innovatie-probleem wordt aangepakt.Perspectief richt zich in het bijzonder op het oplossen van innovatieknelpunten, door vernieuwende kennis tot toepassing te brengen en zodoende een bijdrage te leveren aan technologische innovatie met potentiële economische impact voor Nederland.
N.B. Dit onderdeel van de executive summary omvat maximaal 200 woorden.
Bij punt 8 kunt u uitgebreider op
dit punt ingaan.
Het programma-ontwerp moet gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe technologie, heeft een duidelijk onderscheidend karakter t.o.v. andere initiatieven en/of netwerken, en heeft een wezenlijke en aantoonbare programmatische meerwaarde, die bijv. kan blijken uit het innovatie-/utilisatiefocus en/of nieuwe multidisciplinaire samenwerking met economische impact.


5. Summary of the duration and requested budget

 • Geef aan wat de looptijd van het voorgestelde programma zal zijn.

 • Geef aan welk budget van de STW wordt gevraagd.

 • Geef aan welke matching de gebruikers zullen leveren (duidelijk uitgesplitst in cash en in-kind).

 • Geef aan welke bijdrage derden zullen leveren (in cash).

(Naast de vereiste cofinanciering door gebruikers die gericht per project plaatsvindt kunnen andere partijen (bijv. ministeries, andere NWO-gebieden, belangenorganisaties ect.) hun steun aan het programmathema kenbaar maken door een gedeelte van de programma-kosten voor hun rekening te nemen. Deze bijdrage wordt onderdeel van de STW-bijdrage. Deze vorm van financiële matching kan dus niet worden ingezet ter dekking van de vereiste cofinanciering die alleen door daadwerkelijke gebruikers van de resultaten kan worden geleverd).


N.B. Bij punt 11 kunt u uitgebreider op dit punt ingaan. Bij dit punt treft u tevens een uitgebreide toelichting aan.
Omvang:

STW-bijdrage: min. M€ 2 en max. M€ 4. Let op: cofinanciering door gebruikers in cash en in-kind is verplicht (zie brochure blz. 10).


STW is hoofdfinancier.
De maximale STW-bijdrage per project is k€ 750 (zie blz. 10/11 van de Perspectief-brochure).
Naast de projectkosten kunnen kosten worden opgevoerd t.b.v. programmatische activiteiten (vuistregel: max. 1,5% van het totale budget maar niet meer dan k€ 75).
Looptijd: maximaal 6 jaar
Punt 1 t/m 5 beslaat maximaal 1 A4-pagina.


6. Scheme of the programme

Geef een schets met onderbouwing van de verschillende onderzoeks-lijnen en het type en aantal projecten daarbinnen dat u nodig denkt te hebben om de doelstelling(en) van het programma te halen.
Geef duidelijk aan hoe men tot een coherent geheel denkt te komen – meerwaarde t.o.v. losse projecten met een strikje eromheen.
Geef aan hoe de daadwerkelijke utilisatie van de resultaten in dit plaatsje past (qua activiteiten en qua tijdslijn)


Een Perspectief-programma is opgebouwd uit diverse projecten die al dan niet gegroepeerd zijn in verschillende onderzoekslijnen (en work packages).


7. Community of interest

 • users community

Kwaliteit, omvang en multidiscipli-nariteit van de scientific community:

 • Geef aan welke onderzoeks-groepen er mee doen aan het programma.

 • Geef aan in welke onderzoekslijn van het programma de genoemde onderzoeksgroepen vallen en bij welk type project ze betrokken worden.

 • Zijn er voldoende onderzoekers van naam en faam betrokken? Geef voorbeelden waaruit de wetenschappelijke kwaliteit van de daadwerkelijk betrokken onderzoekers/onderzoeks-groepen valt af te leiden (bv. o.a. H-index) en geef hun positionering aan in het internationale krachtenveld.

(als u dit niet helder kunt aangeven zal dit nadelig uitwerken tijdens de beoordeling – realiseert u zich dat het consortium zo sterk is als de zwakste schakel – probeer zoveel mogelijk toppers aan uw consortium te binden – zie ook punt 13)

 • Geef aan welke groepen nog niet hebben toegezegd maar welke geïnteresseerd zijn in participatie in het programma.

Gebruikers: • Geef hier een lijstje met de beoogde gebruikersgroep (bedrijven, organisaties en kennisinstellingen) en geef hun expertise aan. In welke onderzoekslijn van het programma vallen zij?

 • Is er een voldoende brede users community die de kennis potentieel kan gaan toepassen? Zijn alle facetten van mogelijke toepassing van resultaten (in voldoende mate) afgedekt met een relevante gebruiker.

 • Geef duidelijk aan welke van de gebruikers reeds hun interesse in het programma duidelijk hebben uitgesproken en welke reeds een bijdrage aan het programma aannemelijk kunnen maken (waar zal die bijdrage uit bestaan?).

Geef aan in hoeverre het hier reeds bestaande en/of nieuwe samen-werkingsverbanden betreft tussen de onderzoeksgroepen onderling en/of tussen de onderzoeksgroepen en de gebruikers.


Geef aan hoe en/of in welk kader het consortium tot stand is gekomen. Is dit bv. in het kader van de roadmap of TKI-ontwikkeling binnen een Topsector gebeurd. Heeft er een matchmaking-event of workshop plaats gevonden?Programma-omvang en -karakter zijn zo dat een ruim voldoende aantal goede onderzoekers zich hebben kunnen kwalificeren voor deelname. De doelgroep van het programma kent een goede spreiding over tenminste drie publieke onderzoeksinstellingen die in aanmerking komen voor STW-financiering en tevens een goede spreiding over de in het programma-ontwerp beschreven onderzoekslijnen.
Is de scientific community voldoende groot en voldoende multidisciplinair zodat er echt sprake is/kan zijn van (nieuwe) netwerkvorming?

De potentiële gebruikersdoelgroep van het onderzoek omvat minstens 5 bedrijven of andere gebruikers-organisaties.


Gebruikers van onderzoek worden gedefinieerd als natuurlijke personen of rechtspersonen (Nederlands of buitenlands) die de resultaten van het onderzoek kunnen toepassen.
Soms is er een verschil te maken tussen directe gebruikers, meestal bedrijven, en eindgebruikers. In dit geval is het aanwijzen van alleen eindgebruikers niet voldoende. Het is expliciet de bedoeling dat potentiële technologiegebruikers en eindgebruikers van buiten de eigen kring en buiten het onderzoeksgebied van de aanvragende onderzoekers van het begin tot het eind bij het programma/project worden betrokken. De gebruikers moeten de kennis uit het onderzoek op de (middel)lange termijn kunnen toepassen.
Zijn de gebruikers op de hoogte gesteld van het STW-IE-beleid?
N.B. STW-Perspectief staat niet open voor sterk locaal/regionaal georiënteerde initiatieven.


8. Comprehensive version of the objectives and focus


 • Geef kort en bondig het ambitieniveau, de technisch-wetenschappelijke doelstellingen en het focus van het programma weer.

 • Omschrijf beknopt welk resultaat direct na afloop van het programma wordt voorzien, welke technologische lacunes door het programma moeten worden gevuld, en welk innovatie-probleem wordt aangepakt.

 • Wat is het probleem dat wordt aangepakt en welke oplossing levert dit programma? Geef duidelijk aan hoe groot de omvang van het geschetste probleem is en probeer dit, indien mogelijk, te kwantificeren.

 • Geef ook duidelijk de urgentie van de geschetste oplossing aan en omschrijf wat er gebeurt als de beoogde oplossing er niet komt.
Perspectief is er in het bijzonder voor bedoeld om vernieuwende kennis tot toepassing te brengen en zodoende een bijdrage te leveren aan technologische innovatie met potentiële economische impact voor Nederland.


9. Scientific challenges


Besteed bij dit onderdeel in ieder geval aandacht aan de volgende aspecten ter beoordeling:

 • vernieuwend karakter en multidisciplinariteit

 • positionering van het onderzoek in het internationale krachtenveld

 • coherentie – hoe dragen de projectdoelstellingen bij aan de programmadoelsteling(en)
 • Geef aan wat de belangrijkste wetenschappelijke uitdagingen zijn die in het programma worden aangepakt en waarin het vernieuwende karakter schuilt. Het programma moet gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe technologie.

 • Kan het programma voor een echte doorbraak zorgen?

 • Geef duidelijk aan waarom het van belang is een programma op het desbetreffende gebied in te stellen en waarom bestaande initiatieven niet volstaan. Schets hierbij de positie van het programma in het nationale en internationale onderzoeks-landschap en benoem de verwante initiatieven, ook buitenlandse, al dan niet in het stadium van voorbereiding. Geef duidelijk aan wat het programma toevoegt aan deze initiatieven.


10. Application perspective


Besteed bij dit onderdeel in ieder geval aandacht aan de volgende aspecten:

 • De economische (en eventueel de maatschappelijke relevantie en de mogelijke impact

 • perspectief voor toepassing

 • mate van vraagsturing

 • commitment van gebruikers

 • economische betekenis voor Nederland

 • zijn er voldoende concrete technische doelstellingen? Wordt de mogelijkheid geopend om te komen tot nieuwe technologieën?

 • Geef aan, eventueel met voorbeelden, welke resultaten de gebruikers mogen verwachten direct na afloop van het programma. Wat is het beoogde resultaat op de lange termijn?

 • Geef aan wat het programma bijdraagt aan verbetering van publiek-private samenwerking en welke effecten op de kennis-infrastructuur zijn te verwachten, bijvoorbeeld samenwerking met MKB, HBO, GTI’s.

 • Voeg een utilisatieplan op hoofdlijnen toe. Geef hierin aan welke stappen tijdens en na het programma gezet zullen moeten worden om tot daadwerkelijk gebruik van de resultaten te komen en door wie. Geef tevens aan welke ideeën men heeft omtrent het organiseren van de kennisoverdracht naar de gebruikers en welke acties men voorstelt anders dan het instellen van gebruikerscommissies.

 • Geef duidelijk aan waarom de programmatische aanpak van wezenlijk belang is (meerwaarde t.o.v. losse projecten). Wat is de noodzaak en de ‘sense of urgencyom dit onderwerp nu als programma aan te pakken.

 • Probeer aan te geven hoe uw programma echt kansen biedt om (als Nederland) te excelleren in een concurrerende omgeving. Is dit een zodanig unieke kiem of niche waardoor men (inter)nationaal echt het verschil kan maken
Perspectief kenmerkt zich door specifieke activiteiten gericht op valorisatie en startend ondernemerschap.

De uiteindelijke projecten zullen zoals bij STW gebruikelijk worden begeleid door een Gebruikers-commissie. Zie het document “Taak en werkwijze van de STW-gebruikerscommissies” op http://www.stw.nl/Infobalie/Gebruikers.htm.


In de Perspectiefbrochure treft u als bijlage ook andere informatie-documenten voor (potentiële) gebruikers aan als “Toelichting Cofinanciering” en “Uitgangspunten IE-beleid”.


11. Comprehensive version of the duration and requested budget


Geef aan wat de looptijd van het voorgestelde programma zal zijn.
Schatting en onderbouwing van de financiële middelen die nodig zijn om het voorgestelde onderzoeksdoel te bereiken

 • Geef aan welk budget van STW wordt gevraagd en hoe dit ruwweg is verdeeld over het aantal projecten en de diverse kostensoorten.

 • Geef aan welke bijdrage de gebruikers zullen leveren en waarvoor wordt deze ingezet.

 • Geef aan wat de bijdrage is derden

(Naast de vereiste cofinanciering door gebruikers die gericht per project plaatsvindt kunnen andere partijen (bijv. ministeries, andere NWO-gebieden, belangenorganisaties ect.) hun steun aan het programmathema kenbaar maken door een gedeelte van de programma-kosten voor hun rekening te nemen. Deze bijdrage wordt onderdeel van de STW-bijdrage. Deze vorm van financiële matching kan dus niet worden ingezet ter dekking van de vereiste cofinanciering die alleen door daadwerkelijke gebruikers van de resultaten kan worden geleverd).

N.B. Bedrijven komen dus niet in aanmerking voor STW-financiering.

Algemeen; • Geef aan of er afspraken tussen indienende partners gemaakt zijn en, zo ja, welke.
Looptijd STW financiering: maximaal 6 jaar.
Omvang:

STW-bijdrage: min. M€ 2 en max. M€ 4. Let op: cofinanciering door gebruikers in cash en in-kind is verplicht (zie brochure blz. 10).


STW is hoofdfinancier.
De maximale STW-bijdrage per project is k€ 750 (zie blz. 10/11 van de Perspectief-brochure).
Zie de Perspectiefbrochure voor een uitgebreide beschrijving van wat men mag aanvragen en de cofinancieringseisen
Kostensoorten t.b.v. de latere projecten binnen het programma:

 • Personeelskosten (tijdelijke personeelsplaatsen voor weten-schappelijk personeel(bijv. promovendi, postdocs) en niet-wetenschappelijk personeel (bijv. Technische assistenten)

 • Materiele kosten (inclusief kosten voor binnenlandse reizen)

 • Kosten t.b.v. buitenlandse reizen

 • Apparatuur

Naast de projectkosten kunnen kosten worden opgevoerd t.b.v. programmatische activiteiten (vuistregel: max. 1,5% van het totale budget maar niet meer dan k€ 75).


Gebruikersbijdrage:

 • Cofinanciering wordt per project toegezegd en geleverd.

 • Cofinanciering kan bestaan uit financiële bijdragen en/of in-kind bijdragen.

 • Financiële bijdragen worden gebruikt ter dekking van een deel van de projectkosten. Zij worden met STW verrekend en worden samen met de STW-bijdrage aan de onderzoeksgroep beschikbaar gesteld. De STW-bijdrage en de financiële bijdragen door gebruikers vormen samen de benodigde financiële middelen voor het uitvoeren van het project.

 • Met in-kind bijdragen, ook wel in natura bijdragen genoemd, worden gekapitaliseerde personele en/of materiële bijdragen van gebruikers bedoeld die integraal onderdeel zijn van het project.

 • Per project geldt dat minimaal 25% van de benodigde financiële middelen voor de uitvoering van het project dient te bestaan uit cash cofinanciering door gebruikers.

 • Bovendien dient per project minimaal 35% van de totale projectkosten (benodigde financiële middelen plus in-kind bijdragen) te bestaan uit cofinanciering door gebruikers (cash en/of in-kind bijdrage).
12. Bijlage 1: Letters of support


Steunbrieven verplicht.

Gebruikers moeten in steunbrieven duidelijk aangeven: • waarom het onderzoeksthema en de utilisatiedoelstellingen zo belangrijk zijn voor hun bedrijf of organisatie,

 • waaruit hun bijdrage aan het beschreven thema zou kunnen bestaan,

 • dat ze zich op de hoogte hebben gesteld van het door STW gehanteerde IE-beleid en dat ze bereid zijn zich hier onvoorwaardelijk aan te conformeren.

De ondersteuning van het programma-ontwerp door (potentiële) gebruikers moet zodanig zijn, dat aannemelijk is dat deze, onder voor STW gebruikelijke condities, bereid zijn een bijdrage te leveren binnen een op dit thema te ontwikkelen Perspectief-programma. Voor projecten binnen een Perspectief-programma worden strikte cofinancieringseisen en –criteria gehanteerd (zie paragraaf ‘Cofinanciering’ en bijlage 2 van de Perspectiefbrochure).
Gebruikers betonen zich ‘mede-eigenaar’: hun ontwikkel-activiteiten, trekkersrol en hun mogelijke bijdrage in geld of in natura staan duidelijk omschreven.
Het stellen van extra voorwaarden, buiten het genoemde STW-IE-beleid, aan de te leveren cofinanciering zal niet worden geaccepteerd. Realiseert u zich dat onduidelijkheid op dit punt zal meewegen tijdens de beoordeling van de programma-ontwerpen. Voor de voor verdere uitwerking geselecteerde programma-ontwerpen (Fase C) geldt dat de selectie in dit geval onder voorwaarde is. Onvoorwaardelijk commitment van alle cofinanciering leverende gebruikers aan het STW-IE-beleid moet bij indiening van de programmavoorstellen op 6 juni 2013 door de gebruikers bevestigd zijn in een steunbrief anders wordt het programmavoorstel niet in behandeling genomen (ook al betreft het zaken rond één project uit het gehele programma).

N.B. Gespecificeerde toezeggingen van financiële bijdragen en/of gekapitaliseerde in-kind bijdragen die integraal onderdeel zijn van het beschreven onderzoek worden pas verwacht bij de indiening van de programmavoorstellen op 6 juni 2013.

13. Bijlage 2:

Key publications


 • Voeg een lijstje toe van relevante ‘key publications’ van de indieners (bv. 5 per onderzoekslijn).

 • Geef enkele relevante weblinks op en/of voeg (een link naar) relevante populair weten-schappelijke publicaties toe die de beoordelingscommissie(s) en het STW-bestuur een idee geven van de wetenschappelijke/maat-schappelijke context van het voorstel.
14. Bijlage 3:

Verklaring vertegenwoordiger TopsectorEen ex-ante toetsing op passendheid in de actuele roadmaps voor de Topsectoren is verplicht.

Voeg als bijlage een ingevulde en ondertekende verklaring van de door STW aangegeven vertegenwoordiger van de relevante Topsector toe.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina