PerspectielDovnload 33.88 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte33.88 Kb.

PERSPECTIEL


Protestants Christelijke Ouderen Bond - afdeling Tiel e.o.

Juli/augustus 2016 jaargang 26 nummer 7/8


Lekker thuis of op reis,

de redactie wenst u een mooie zomer!Van de Voorzitter

HET GAAT ER NIET OM DAT WE EEN BOODSCHAP HEBBEN, MAAR DAT WE EEN BOODSCHAP ZIJN.

ANNE VAN DER BIJL

André Troost zegt er het volgende over:


“Meestal kun je beter een boodschap doen dan een boodschap hebben. Ik bedoel: het kost niet zoveel moeite anderen de les te lezen. Elkaar mores leren, elkaar de mooiste normen en waarden aanpreken, dat is een koud kunstje. Veel waardevoller is het die normen en waarden in je eigen leven te laten zien.

In kerkelijke kring moesten we ons wat dat betreft schamen. Eeuwenlang hebben we Jan en alleman verkondigd hoe God het allemaal wilde. We waren daar meesterlijk in, omdat we precies 'wisten' wat goed was en wat kwaad. Zo trokken we naar het heilige land, om het uit de handen der heidenen te rukken; maar en passant vermoordden we joden langs de oevers van de Rijn. 'God wil het!', schreeuwden we. Je moet maar durven...

Niet alleen joden hebben het dodelijke gewicht van onze 'boodschap' aan den lijve moeten ervaren; ook negers, vrouwen, zigeuners, homofielen - er waren er maar weinigen die konden ontsnappen. De christelijke, blanke mannen, die wisten precies wat God wilde! Een boodschap hebben? Het gaat erom een boodschap te zijn. Hoe? Misschien door heel eenvoudig voor een ander eens een boodschap te dóen...”

Deze drievoudige boodschap zet me wel even aan het denken.

Jur van den Akker

Citaatje


Vol van schoonheid

Je kunt iemands ware schoonheid pas zien als hij een dagje ouder wordt.

Anouk Aimée (geb. 1932)

De jarigen van de maanden juli en augustus zijn:

6 juli – mw. T. Bouwer

9 juli – mw. A. Steenis

13 juli – H. Meijerink-Overweg

14 juli – I.J. Verschut-den Bakker

15 juli – mw. A.F. van Reenen

16 juli – A.W.M. Klinkhamer-Huigens

18 juli – B. van Mourik-van Tongeren

20 juli – A.M. Bruinier

22 juli – J. Koops

23 juli – mw. A.G.H. van Lith

24 juli – M. Terlouw

31 juli – T. Duisterhof-Hardenbol

31 juli – M.M. van Faassen-Bronk

31 juli – J. de Leng-van der Veen

1 aug – mw I. Rustenhoven

2 aug – J. Klokman

2 aug – J. de Leng

2 aug – W.I. Verkerk-van den Broek

3 aug – W.J. van Bleek-Wulffraat

11 aug – T. Bakker-Ambtman

18 aug – A. Verspuij

19 aug – J. van den Akker

19 aug – J.H. de Bondt

22 aug – mw. J.C. van Drumpt

24 aug – G.T. Bosschaart

28 aug – C.G. de Weerd-Kostman

29 aug – mw. C.J.M. Wind

30 aug – W. van Ravens

Van harte gefeliciteerd, een fijne verjaardag en nog vele gezegende en vooral gezonde jaren toegewenst!

Deze maand geen verslag van onze bijeenkomst; wel wil ik u allen een fijne vakantie toewensen voor zover u die nog in het vooruitzicht hebt. En in het geval u thuis blijft zou ik zeggen: geniet van de zomer en probeer zoveel mogelijk naar buiten te gaan en uw dagelijkse beweging daar door te brengen.

En verder zou ik u willen vragen ook eens te denken aan degenen die dat niet meer kunnen en hen eventueel blij te maken met een bezoek of ze een keer mee te nemen voor een tochtje met de auto, zodat ook zij er toch ook uit kunnen zijn.

Zorg voor elkaar werkt altijd naar twee kanten!


Agenda
20 sept. - een powerpoint-presentatie door de heer G.H. Rougoor over de

“Natuur in de achtertuin”

18 okt. - een presentatie door ds. E. van der Veen over “Zie Ik maak alle

dingen nieuw” – van schepping tot herschepping.

15 nov. - door de ons welbekende Dik van Toorn een reisverslag over “van

Tasmanië tot de Timorzee”.

20 dec. - onze kerstbijeenkomst, die we nog verder moeten invullen. Hebt u

een voorstel, meldt dit dan aan Grada Ruessink.

Met een vriendelijke groet, Gap Verschut
De oudere vrijwilligers

In Trouw van woensdag 18 mei stond een kolom van onze PCOB voorzitter mevrouw Hannah Bovenkerk waarin zij pleitte voor waardering van de oudere vrijwilliger. Zij zei hierin dat de regering spreekt over producerenden en niet-producerenden, waarbij deze laatste groep - de niet-arbeidzame mens - gerekend wordt tot een kostenpost.

Tegenwoordig is de inzet van senioren niet meer weg te denken uit onze participatiemaatschappij. Door de vele bezuinigingen onder het mom van een zich terugtrekkende overheid bleef veel werk liggen dat met liefde door senioren is opgepakt.

In de informele zorg zijn zij vooral actief in de opvang van kleinkinderen, omdat de lasten voor de kinderopvang volledig uit de hand liepen, als mantelzorger voor partner, broer, zus, (klein)kind, buur of vriend. Hoevelen verrichten er geen hand- en spandiensten in verzorgings- en verpleeghuizen? Zonder de inzet van deze immense groep van vrijwilligers zou de samenleving ontwricht raken.

Al die taken die voorheen door de verzorgingsstaat werden uitgevoerd, zijn naar de burgers geduwd. Daar is op zichzelf niets mis mee. Solidariteit en medemenselijkheid waren ook wel een beetje ver van ons af komen te staan. Zij pleit voor een systeem van erkenning en waardering van het vele vrijwilligerswerk dat verricht wordt

Bron uit: Even Bijpraten (Geldermalsen)


Informatiedagen veilig fietsen voor senioren
Blijf fietsen!

We willen graag allemaal zo lang mogelijk blijven fietsen. En terecht, want fietsen is leuk en gezond. Toch bent u als fietser soms kwetsbaar in het verkeer. Het verkeer verandert snel en is in de loop der jaren veel drukker geworden.Bent u 65 jaar of ouder?

Speciaal voor u organiseert Veilig Verkeer Nederland in de hele provincie Gelderland informatiedagen over veilig fietsen.

In een ontspannen sfeer krijgt u informatie over veilig fietsen en over de verkeersregels voor fietsers.

Komt u ook?

Deelname aan de Informatiedag veilig fietsen kost € 5,- per persoon. U kunt zich aanmelden door uw naam en woonplaats per e-mail door te geven aan steunpuntoost@vvn.nl . U kunt zich ook telefonisch of per post aanmelden:

0575 – 510144 en schriftelijk kan dit door post te sturen naar: VVN, regio Oost, Industrieweg 85, 7202 CA Zutphen.

Jaarverslag 2015:

PCOB op de bres voor positie van senioren

Ook in 2015 maakte de vereniging PCOB zich met de inzet van afdelingsbesturen en vrijwilligers sterk voor de positie van senioren in de samenleving. En met succes! Het Jaarverslag 2015, met daarin opgenomen de verkorte Jaarrekening, die donderdag 16 juni door de PCOB Ledenraad is goedgekeurd, geeft een uitvoerig overzicht van de inspanningen en resultaten.

De veranderingen in de zorg en langer thuis wonen mogelijk maken, zijn in 2015 belangrijke thema’s voor de vereniging PCOB en haar leden. “Onze inhoudelijke ambitie is dat wij ouderen vertegenwoordigen en versterken op landelijk en lokaal niveau, door te participeren in verschillende projecten en programma’s”, aldus directeur Els Hekstra in het Jaarverslag. “Zo sluiten we in 2015 bijvoorbeeld een convenant met MEE Nederland, zodat betaalde en vrijwillige ouderenadviseurs elkaar aanvullen als het gaat om hulp en ondersteuning aan ouderen. Ook starten we met Zorg Verandert het project Mij & Zorg, waarin ouderen leren van elkaar door praktische tips en persoonlijke ervaringen te delen.”Zingeving
Daarnaast weet de PCOB signalen van ouderen over zorg en ondersteuning vanuit het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg uitvoerig onder de aandacht te brengen van pers en politiek. Verder vraagt de PCOB aandacht voor zingeving en een zinvolle oude dag in het debat over ‘voltooid leven’. Ook draagt de PCOB bij aan voorstellen voor een toekomstbestendig pensioenstelsel. Met het Meldpunt Dag Blauwe Envelop weet de PCOB succesvol te pleiten voor een vangnet voor ouderen rond de digitalisering bij de Belastingdienst.

Samenwerking KBO-PCOB
Een belangrijke dag voor de vereniging PCOB was 20 november 2015. De ledenraden van PCOB en Unie KBO besluiten om samen te gaan werken als dé grote seniorenorganisatie van Nederland: KBO-PCOB. De verenigingen hebben opgeteld zo’n 300.000 leden. De samenwerking geeft meer slagkracht en zorgt ook voor meer zichtbaarheid in het maatschappelijke en politieke debat. KBO-PCOB heeft vijf speerpunten opgesteld voor het beleid van de komende jaren: thuis wonen, koopkracht, digitalisering, veiligheid en zingeving.

Sterke vereniging
Ter versterking van de vereniging PCOB wordt het afdelingsportaal in 2015 verrijkt met een ‘menukaart’ vol praktische tips en materialen voor bestuurs- en vrijwilligersfuncties binnen de PCOB. Om het lidmaatschap meer waarde te geven, geeft de PCOB een vernieuwde ledenpas uit met veel voordeel en kortingen voor leden.

Aansporing om door te gaan
Secretaris van het Landelijk Bestuur Okke Pol: “In het jaarverslag leest u wat de inzet in 2015 opleverde. Dat is geen reden om rustig achterover te leunen, maar eerder een aansporing om door te gaan en daarvoor zegen te vragen. Wij hopen dat het lezen uw ambitie (nog meer) vergroot om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de voortgang van het werk van onze PCOB.”

Landelijk bestuur benoemt bestuurslid en penningmeester
Tijdens de Ledenraadsbijeenkomst in Nijkerk op donderdag 16 juni ging de PCOB Ledenraad akkoord met de benoeming van de heer Henk Steegstra en de heer Rik Buddenberg in het landelijk bestuur van de PCOB. Beide kandidaten voldoen in ruime mate aan de gewenste persoonskenmerken, competenties en kwaliteiten. De nieuwe bestuursleden zijn met applaus benoemd.

Bestuurslid
Drs. Henk Steegstra vervulde vanaf april de functie van interim-penningmeester binnen het Landelijk Bestuur. Nu is hij benoemd als bestuurslid. Steegstra beschrijft zichzelf als ‘teambuilder, resultaatgericht en stressbestendig’. Hij heeft als registeraccountant veel ervaring in het managen van veranderingsprocessen. Ook heeft hij financiële en bestuurlijke ervaring, zowel in de profit- als non-profitsector.

Penningmeester
Drs. Rik Buddenberg is benoemd als bestuurslid in de functie van penningmeester. Buddenberg was onder andere Wethouder Financiën en Belastingen, Volksgezondheid en Maatschappelijke Dienstverlening in Zoetermeer, en is vele jaren burgemeester geweest (Sassenheim en Pijnacker-Nootdorp).

Noot van ledenraadslid Willy Busch

De voorgestelde contributieverhoging gaat niet door omdat de ledenraad dit voorstel heeft afgewezen!Voorzitter:

Dhr. Jur van den Akker

 : 06-31301064  : Jur.vandenakker@telfort.nl
Seceretariaat , ledenadministratie en coördinator ledenmiddagen:

Dhr. Gap Verschut, Sering 32, 4007 TG Tiel

 : 0344-616599  : tiel@pcob50plus.nl
Penningmeester:

Dhr. Bert Nooteboom

Bankrekening PCOB Tiel: NL13RABO0149529589

Contributie 2016: € 50,00 voor gehuwden/samenwonenden

€ 30,00 voor individueel

Contributie loopt van 1 januari t/m 31 december*** Opzegging vóór 1 december ***
Bestuursleden:

Jetty de Leng-van der Veen en Grada Ruessink-Hagen


Coördinaat lief en leed:

Mevr. Ida Verschut

 : 0344-616599  : ida.verschut@hetnet.nl
Webmaster: dhr. Adriaan Terwal

www.pcob.nlafdelingpostcodeplaatsnaam aanklikken


Redactie PerspecTiel:

Willy Busch-Kruisselbrink

 : 0344-611873  : willybusch@upcmail.nl

 : Aanleveren kopij vóór 20 augustus tbv september 2016 


Vrijwillige ouderenadviseur (VOA) en Belastinginvulhulpen: (HUBA)

Voor advies, informatie en administratieve ondersteuning:

Dhr. Gap Verschut :  : 0344-616599

Dhr. Jan de Wild :  : 0344-617780

HUBA Dhr. J. Koops :  : 0344-617024
Loket Wonen, Welzijn en Zorg

Vier Gravinnen 4, 4001 RZ Tiel : 0344-637425  : infowmo@tiel.nl


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina