{peti}Commissie verzoekschriften {20/09/2013}20 2013Dovnload 62.24 Kb.
Datum30.09.2016
Grootte62.24 Kb.


EUROPEES PARLEMENT

2009 - 2014


{PETI}Commissie verzoekschriften

{20/09/2013}20.9.2013

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0683/2005, ingediend door Vincenzo Marmora (Italiaanse nationaliteit), namens het actiecomité "Campagna nostra", dat zich verzet tegen de opening van een locatie voor afvalverwijderingVerzoekschrift 0031/2006, ingediend door Giampiero Angeli (Italiaanse nationaliteit), gesteund door 21 medeondertekenaars, over ernstige gevaren voor de gezondheid door dioxines van afvalverwijdering

Verzoekschrift 0026/2007, ingediend door Monica Sepe (Italiaanse nationaliteit), namens het comité "Serre per la vita", over een stortplaats voor vast huisvuil

Verzoekschrift 0587/2007, ingediend door Marina Salvadore (Italiaanse nationaliteit), over de ernstige gezondheidsproblemen in Campanië en de verantwoordelijkheden van regionale en plaatselijke autoriteiten

Verzoekschrift 0756/2007, ingediend door Giovanni Roviello (Italiaanse nationaliteit), waarin hij bezwaar maakt tegen een afvoerpijp voor afvalwater die een gevaar vormt voor de volksgezondheid en voor grondwaterbronnen

Verzoekschrift 0789/2007, ingediend door Gigliola Izzo (Italiaanse nationaliteit), tegen opslag van ecologische afvalbrandstofpellets dicht bij boerenland en woongebieden

Verzoekschrift 0910/2007, ingediend door Francesco Di Pasquale (Italiaanse nationaliteit), over de milieubedreiging in Campanië

Verzoekschrift 0991/2007, ingediend door Vincenzo Gala (Italiaanse nationaliteit), over een verzoek tot een systeem voor gescheiden afvalinzameling in de regio Campanië

Verzoekschrift 1075/2007, ingediend door Paride Amoroso (Italiaanse nationaliteit), over een regionaal tumorregister in een gebied met een hoog aantal neoplasmagevallen

Verzoekschrift 0012/2008, ingediend door Francesco Miglino (Italiaanse nationaliteit), namens "Partito Internettiano", over de situatie in verband met het ophalen en verwerken van huisvuil in Napels en de regio Campanië in Italië

Verzoekschrift 0016/2008, ingediend door F.C. (Italiaanse nationaliteit), over de huisvuilcrisis in Campanië in Italië

Verzoekschrift 0209/2008, ingediend door Sebastiano Perrone (Italiaanse nationaliteit), over de noodsituatie in verband met afvalverwijdering en met de democratische rechten van de inwoners van Marigliano bij Napels

Verzoekschrift 0347/2008, ingediend door Tommaso Esposito en Virginia Petrellese (Italiaanse nationaliteit), namens de Burgeractiegroep tegen de afvalverbrandingsinstallatie, over een afvalverbrandingsinstallatie in Acerra (bij Napels) in Italië

Verzoekschrift 0955/2008, ingediend door Ferdinando Kaiser (Italiaanse nationaliteit), over de locatie van een vuilstortplaats in Chiaiano (Italië)

Verzoekschrift 1011/2008, ingediend door A.S. (Italiaanse nationaliteit), over een vuilstortplaats in Chiaiano bij Napels (Italië)

Verzoekschrift 1082/2008, ingediend door Raffaele Pacilio (Italiaanse nationaliteit), over het illegaal verbranden van autobanden en ander afval in de buurt van Napels (Italië)

Verzoekschrift 1223/2009, ingediend door Daniele Giove (Italiaanse nationaliteit), over milieuvervuiling in de gemeente Casalnuovo di Napoli (Italië)

Verzoekschrift 0413/2010, ingediend door Anna Margherita Ranieri (Italiaanse nationaliteit), namens "Rete dei comitati e dei movimenti vesuviani", gesteund door 2 406 medeondertekenaars, over de vijftien jaar durende afvalcrisis in Campanië

Verzoekschrift 0694/2010, ingediend door R.I. (Italiaanse nationaliteit), namens "Valori Democtratici Uniti", over de sanering van illegale stortplaatsen in de gemeente Quarto (provincie Napels) waar giftig afval is gestortVerzoekschrift 0787/2010, ingediend door Carmela Alberico (Italiaanse nationaliteit), namens "Co.Re.Ri", over de niet-naleving door de regio Campanië van de voorwaarden van het regionaal operationeel programma voor structuurfondsen en de schending van Richtlijn 2006/12/EG en Richtlijn 1999/31/EG door de locatie van de stortplaatsen van Ferandelle en Maruzzella in de provincie Caserta

Verzoekschrift 1166/2010, ingediend door Marana Avvisati (Italiaanse nationaliteit), over de stortplaatsen in Terzigno, Campanië

Verzoekschrift 1277/2010, ingediend door Francesco Di Pasquale (Italiaanse nationaliteit), over het voor eens en voor altijd oplossen van de afvalbeheercrisis

Verzoekschrift 1656/2010, ingediend door A D'A (Italiaanse nationaliteit), over de aanslepende afvalbeheercrisis in Campanië

Verzoekschrift 1270/2011, ingediend door Teresa Campolattano (Italiaanse nationaliteit), namens "Comitato Civico Terra Pulita", gesteund door ongeveer 750 medeondertekenaars, over een inbreuk op Richtlijn 2006/12/EG betreffende afvalstoffen en Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen, aangaande de stortplaatsen in Ferandelle en Maruzzella 3, Campanië

Verzoekschrift 0025/2012, ingediend door A.N. (Italiaanse nationaliteit), over problemen met afvalinzameling in Caserta

Verzoekschrift 0658/2012, ingediend door A. S. (Italiaanse nationaliteit), gesteund door 18 medeondertekenaars, over de schending van de Kaderrichtlijn afvalstoffen 2008/98/EG door het Regionale plan voor afvalbeheer van Campanië

1. Samenvatting van verzoekschrift 0683/2005

Indiener uit zijn bezorgdheid over het risico van verontreiniging van het grondwater en rivierbekkens ten gevolge van de opening van een stortplaats voor stedelijk afval in een gebied van communautair belang. Dit is een inbreuk op Richtlijn 92/43/EEG inzake habitats en het Verdrag van Ramsar, aangezien het ingediende project ten onrechte is aangemerkt als een programma voor de conversie van een steengroeve en als zodanig werd goedgekeurd.


Samenvatting van verzoekschrift 0031/2006

Indiener uit zijn bezorgdheid over ernstige gevaren voor de gezondheid en het milieu door dioxineverontreiniging afkomstig van speciale en giftige afvalverwijderings- en stortplaatsen in diverse delen van Campanië die door de regionale autoriteiten zijn toegewezen en die een bron van illegale inkomsten voor criminele organisaties zijn. Aangezien de regionale en nationale autoriteiten er niet in slagen toe te zien op de naleving van de veiligheidsvoorschriften en gezien de aanwezigheid van talrijke illegale stortplaatsen, verzoeken indieners de Europese Unie actie te ondernemen om de huidige afvalverwijderingsregels op regionaal niveau inhoudelijk te wijzigen. Zo kan een einde worden gemaakt aan activiteiten die duidelijk schadelijk zijn, gezien de schade die aan de volksgezondheid en het milieu is toegebracht, en kunnen deze verontreinigde gebieden voortaan voor landbouw en veeteelt worden gebruikt.


Samenvatting van verzoekschrift 0026/2007

Indienster, de wettelijk vertegenwoordiger van de leden van het comité, protesteert tegen de geplande bouw van een stortplaats voor vast huisvuil (met een oppervlakte van 60 000 m2 en een diepte van 25 meter) door een orgaan waaraan noodbevoegdheden zijn toegekend. Zij wijst op de schadelijke gevolgen voor een gebied dat om redenen van zijn natuur, economie, cultuur en landbouw is aangeduid als gebied van algemeen belang. Indienster wijst met name op het bestaan van het waterrijke natuurgebied "Medio corso del fiume Sele/Persano", een gebied van communautair belang dat nabij het aangewezen gebied ligt. Dit gebied is bovendien een wildreservaat van het Wereld Natuur Fonds en valt onder het Verdrag van Ramsar. Indienster verzoekt daarom de Europese instellingen om te interveniëren, teneinde het milieu te beschermen en ervoor te zorgen dat de voor dat doel bestemde Gemeenschapsgelden naar behoren worden beheerd.


Samenvatting van verzoekschrift 0587/2007

Indienster drukt haar bezorgdheid uit over de ernstige verslechtering van de toestand ten aanzien van de stedelijke planning, gezondheid, milieu en samenleving in de gemeenten van Campanië vanwege het onvermogen van de plaatselijke en regionale autoriteiten om een oplossing te vinden voor het probleem van de afvalverwerking. Indienster vraagt om compensatie voor de biologische schade die is veroorzaakt en het ontslag van diegenen die verantwoordelijk waren. Voorts wil zij dat de plaatselijke autoriteiten onder toezicht worden geplaatst van een externe bestuurder en dat de Europese Unie optreedt overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel.


Samenvatting van verzoekschrift 0756/2007

Indiener uit zijn bezorgdheid over de heropening van een afvoerpijp voor afvalwater die de bodem en het grondwater in de regio Campanië verontreinigt, en hij stelt dat de goedkeuring die de regering heeft verleend in strijd is met een eerdere beschikking van de rechtbank tot sluiting.


Bovendien zijn er nu plannen opgesteld om vlakbij nog een afvoerpijp te openen in een geologisch instabiel gebied. Hoewel geen van beide pijpen zich bevinden in een wild- of beschermd gebied, kunnen ze de omgeving, die voornamelijk voor landbouwdoeleinden wordt gebruikt, aantasten.
Samenvatting van verzoekschrift 0789/2007

Indienster uit haar bezorgdheid over milieuvervuiling door een grote opslagplaats voor ecologische afvalbrandstofpellets. De door een speciale ambtenaar voor noodafvalverwerking in Campanië gekozen locatie ligt dicht bij door boeren gebruikte grond en woongebieden. De autoriteiten hebben zich kennelijk niet gehouden aan de procedures voor milieueffectbeoordeling die krachtens gemeenschapsrecht vereist zijn, omdat ze dit als een voorlopige oplossing beschouwen. Indienster wijst erop dat de risico's voor de volksgezondheid en het milieu nog zijn vergroot door veelvuldige branden, die gepaard gaan met dioxine-uitstoot van het opgeslagen materiaal. Zij verzoekt het Europees Parlement (misschien een EU-delegatie) derhalve om stappen te ondernemen om een einde te maken aan deze noodvoorziening voor afval, die een risico vormt voor de volksgezondheid, schadelijk is voor de boerenbedrijven in de omgeving en waarbij de nodige transparantie ontbreekt.


Samenvatting van verzoekschrift 0910/2007

Indiener uit zijn bezorgdheid over de hachelijke situatie met betrekking tot de verwijdering van stedelijk afval in Campanië, welke inmiddels uitgegroeid is tot een noodsituatie.


Samenvatting van verzoekschrift 0991/2007

Indiener uit zijn zorgen over de volksgezondheidscrisis die in Campanië is ontstaan door het verzuim van de regionale autoriteiten te voldoen aan de communautaire wetgeving inzake de verwerking van vast stedelijk afvalt. Hij stelt met name dat het ontbreken van een systeem voor gescheiden afvalinzameling heeft bijgedragen tot de verzadiging van de bestaande stortplaatsen en het lukraak achterlaten van vuilnis in de openbare ruimte buiten huizen. Indiener vraagt om een onderzoek en verzoekt om terugbetaling van de belastingen die aan de lokale autoriteiten zijn betaald voor niet-bestaande afvalinzamelingsdiensten.


Samenvatting van verzoekschrift 1075/2007

Indiener is gemeenteraadslid en wenst dat er een provinciaal tumorregister wordt opgezet met milieutechnische en epidemiologische bewaking als doel, in een gebied (Campanië) waar het verband tussen neoplasma en milieuverontreiniging in wetenschappelijke (WGO-)onderzoeken is aangetoond.


Samenvatting van verzoekschrift 0012/2008

Indiener beschrijft de huidige rampzalige situatie in verband met het huisvuil in Napels en de regio Campanië in Italië. Hij geeft een opsomming van maatregelen die volgens hem genomen zouden moeten worden om het huisvuil op te halen en te verwerken en de controle op de uitvoering hiervan te controleren. Hij noemt voorts een groot aantal oorzaken die ten grondslag liggen aan de huisvuilcrisis. Indiener is ervan overtuigd dat alleen een commissie van technici van buiten de Italiaanse politiek met bewezen capaciteiten op wetenschappelijk en beheersgebied in staat zou kunnen zijn om een einde te maken aan het afvalprobleem, dat ondanks 14 jaar van speciale commissarissen en de besteding van grote sommen belastinggeld nog steeds bestaat. Indiener doet een beroep op de Europese Unie om in te grijpen en hij meent dat Europese regelgeving daartoe mogelijkheden biedt.


Samenvatting van verzoekschrift 0016/2008

Indiener doet een beroep op het Europees Parlement om een einde te maken aan de milieuramp die zich in Campanië en Napels voltrekt. Hij stelt dat het aantal tumoren onder de bevolking stijgende is en dat de bodem en de ondergrondse watervoorraden vervuild zijn. Hij is van mening dat er sprake is van schending van artikel 174 van het EG-Verdrag.


Samenvatting van verzoekschrift 0209/2008

Indiener protesteert tegen de aanleg van een "voorlopige" opslagplaats voor afval. Deze opslag bevindt zich vlakbij een waterzuiveringsinstallatie, die 34 omliggende gemeenten bedient. Volgens indiener is geen rekening gehouden met milieuwetgeving. De opslag wordt volgens hem aangelegd in een gebied – bijgenaamd de driehoek des doods – dat reeds vele milieuproblemen kent en waar de waterhoudende grondlaag slecht vier meter diep ligt, terwijl de bodem ter plaatse zeer poreus is. Indiener verzoekt het Europees Parlement in te grijpen.


Samenvatting van verzoekschrift 0347/2008

Indieners maken bezwaar tegen de voorgestelde situering van een van de grootste afvalverbrandingsinstallaties van Europa in Acerra bij Napels. Zij geven een lange lijst redenen op voor hun verzet en vrezen ernstige consequenties als de afvalverbrandingsinstallatie in bedrijf gesteld wordt. Ook stellen zij dat de planning en bouw van de installatie een inbreuk betekenen op Europese en Italiaanse wetgeving, in het bijzonder Richtlijn 2001/77/EG betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt, Richtlijn 2000/76/EG betreffende de verbranding van afval en Richtlijn 85/337/EG betreffende de milieueffectbeoordeling van het effect van bepaalde openbare en particuliere projecten op het milieu.


Samenvatting van verzoekschrift 0955/2008

Indiener maakt melding van het voornemen van de Italiaanse autoriteiten om een vuilstortplaats aan te leggen in Chiaiano, ten noorden van Napels. Volgens indiener is deze vuilstort gepland op enkele honderden meters van een deel van Napels waar zich de grootste ziekenhuizen van het zuiden van Italië bevinden. Deze zone is bovendien zeer dicht bevolkt en maakt deel uit van het Parco Metropolitano Delle Colline, volgens indiener een van de weinige groene zones binnen de gemeente Napels. De locatie van de geplande vuilstort is een voormalige tufsteenafgraving waarvan de wanden op instorten staan. Indiener beweert voorts dat zich onder deze locatie een waterhoudende grondlaag bevindt die gemakkelijk vervuild zou kunnen raken, omdat tufsteen een zeer doorlatende steensoort is. Volgens indiener zou op deze vuilstort ook giftig afval gestort mogen worden. Indiener verzoekt het Europees Parlement te onderzoeken of de plannen in verband met deze vuilstortplaats in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde regelgeving.


Samenvatting van verzoekschrift 1011/2008

Indienster protesteert tegen het voornemen van de Italiaanse autoriteiten om een vuilstortplaats aan te leggen in de buurt van haar woonplaats Chiaiano, bij Napels. Volgens indienster is de aanleg van deze vuilstort in strijd met nationale en Europese wetgeving. De locatie van de stortplaats bevindt zich in een dichtbevolkt gebied dat bovendien deel uitmaakt van het Parco Metropolitano Delle Colline. Volgens indienster hebben deskundigen erop gewezen dat de locatie van de geplande vuilstort, een voormalige tufsteenafgraving, niet geschikt is voor het storten van vuil omdat zich onder de locatie een waterhoudende grondlaag bevindt die gemakkelijk vervuild zou kunnen raken, omdat tufsteen een zeer doorlatende steensoort is. Volgens indienster zou op deze vuilstort ook giftig afval gestort mogen worden. Indienster is van opvatting dat de aanleg van de vuilstort niet noodzakelijk zou zijn als het afvalverwerkingsbeleid zou worden gewijzigd en afval gescheiden zou worden afgevoerd en op mechanisch-biologische wijze zou worden verwerkt.


Samenvatting van verzoekschrift 1082/2008

Indiener maakt melding van het feit dat langs wegen in de buurt van Napels dagelijks autobanden en ander afval wordt verbrand zonder dat de autoriteiten hiertegen iets ondernemen. Indiener wijst erop dat dit soort branden een vele malen schadelijkere uitstoot opleveren dan verbranding in speciale verbrandingsinstallaties. Indiener verzoekt om snel ingrijpen, omdat de rook van deze illegale afvalverbranding mensen, dieren, planten en de bodem vergiftigt.


Samenvatting van verzoekschrift 1223/2009

Indiener wijst erop dat er in de gemeente Casalnuovo di Napoli meerdere gevallen van tumoren zijn gemeld bij personen in alle leeftijdscategorieën. Indiener meent dat deze het gevolg zijn van milieuvervuiling door in de gemeente aanwezige industrie, elektriciteitscentrales en verlaten fabrieksterreinen. Indiener wil weten of de vervuiling (elektromagnetische en/of radioactieve straling) in de gemeente wordt gemeten en gemonitord, of eventuele vervuiling binnen de geldende normen valt, of er schoonmaakacties zijn voorzien, of de normen voor de volksgezondheid in acht worden genomen en worden gecontroleerd, of de schade voor burgers als gevolg van vervuiling wordt gemeten en of er een register bestaat van gevallen van tumoren en of het gemeentebestuur een onafhankelijke deskundige heeft aangesteld voor het toezicht op de monitoring van de genoemde aspecten.


Samenvatting van verzoekschrift 0413/2010

Indienster geeft een uiteenzetting van de voor de commissie reeds bekende feiten over het afvalbeheer in Campanië, met name met betrekking tot de bestaande en geplande vuilstortplaatsen in Terzigno in het natuurreservaat van de Vesuvius.


Samenvatting van verzoekschrift 0694/2010

Indiener vertelt dat verschillende steengroeven in de gemeente Quarto jarenlang zijn gebruikt als illegale stortplaatsen voor giftig afval. De autoriteiten hebben nog niet kunnen vaststellen om wat voor giftig afval het gaat, maar de gezondheidsindicatoren laten een toename van bepaalde aandoeningen zien die zouden worden veroorzaakt door giftig afval. Indiener vraagt om een snelle sanering van de vervuilde stortplaatsen en om de registratie van tumoren die door dergelijke vervuiling zouden kunnen zijn veroorzaakt.


Samenvatting van verzoekschrift 0787/2010

Dit zijn feitelijk twee afzonderlijke verzoekschriften afkomstig van dezelfde indienster over kwesties die de commissie heel goed kent en die tijdens de onderzoeksmissie in april 2010 nader werden onderzocht. De eerste kwestie betreft de niet-naleving van de voorwaarden van het regionaal operationeel programma voor structuurfondsen door de autoriteiten van Campanië in de periode 2000 2006. De Commissie heeft reeds besloten om deze fondsen niet meer beschikbaar te stellen. De tweede kwestie betreft de locatie van de stortplaatsen van Fernandelle en Maruzzella in de regio Campania Felix. Indiener vestigt de aandacht op het risico op vervuiling van grondwater en landbouwgrond.


Samenvatting van verzoekschrift 1166/2010

Indienster herhaalt alle argumenten die de commissie reeds goed kent en vraagt de Europese autoriteiten tussenbeide te komen om de opening van de vuilstortplaats in Vitello te voorkomen en om de vuilstortplaats in Sari te saneren.


Samenvatting van verzoekschrift 1277/2010

Indiener vraagt dat de lokale, regionale, nationale en Europese autoriteiten hun krachten bundelen om de afvalcrisis in Campanië definitief op te lossen. Hij stelt voor de afvalinzameling te privatiseren en de keuze van een vuilnisophaalbedrijf over te laten aan de afzonderlijke gemeenten en burgers. Tot slot klaagt hij over de talloze illegale stortplaatsen en de overlast als gevolg van de branden die zich daar voordoen.


Samenvatting van verzoekschrift 1656/2010

Indiener vestigt de aandacht van de commissie op de aanhoudende afvalcrisis in Campanië en op een persartikel van de auteur Roberto Saviano. Hij wil de Commissie ervan op de hoogte brengen dat er sinds de onderzoeksmissie van de Commissie in april 2010 nog niets veranderd is.


Samenvatting van verzoekschrift 1270/2011

De Commissie verzoekschriften kent de afvalstort- en  opslagplaatsen in dit deel van Campanië, want ze heeft er in april 2010 een onderzoeksmissie uitgevoerd. De massale opslag van Ecobails en ander afval was tijdelijk bedoeld, maar gebeurt jaren later nog altijd. Lekkage in de grond en de aquifers heeft de vroegere landbouwgrond vernietigd en vormt een gevaar voor de volksgezondheid. Indieners vragen het Parlement en de Commissie om ervoor te zorgen dat de Italiaanse regering alle nodige maatregelen treft om een einde te maken aan deze inbreuk op de communautaire wetgeving.


Samenvatting van verzoekschrift 0025/2012

Indienster is een slachtoffer van het afval dat niet opgehaald wordt in de straten van Caserta. Ze vraagt een antwoord op drie vragen: 1) Waarom moet ze een bijdrage voor afvalinzameling betalen als er in ruil geen diensten geleverd worden? 2) Waarom betalen politici en gemeentelijke verantwoordelijken niet voor het nadeel dat ze berokkenen aan de gemeenschap? 3) Wat kan de plaatselijke bevolking doen tegen deze mensonwaardige omstandigheden?


Samenvatting van verzoekschrift 0658/2012

De indiener geeft zijn opmerkingen over het Plan voor afvalbeheer van Campanië, meer bepaald de niet-naleving van de toepassing van de afvalhiërarchie.


2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 0683/2005 ontvankelijk verklaard op 15 november 2005.

Verzoekschrift 0031/2006 ontvankelijk verklaard op 21 april 2006.

Verzoekschrift 0026/2007 ontvankelijk verklaard op 21 mei 2007.

Verzoekschrift 0587/2007 ontvankelijk verklaard op 24 oktober 2007.

Verzoekschrift 0756/2007 ontvankelijk verklaard op 20 december 2007.

Verzoekschrift 0789/2007 ontvankelijk verklaard op 8 januari 2008.

Verzoekschrift 0910/2007 ontvankelijk verklaard op 19 februari 2008.

Verzoekschrift 0991/2007 ontvankelijk verklaard op 4 maart 2008.

Verzoekschrift 1075/2007 ontvankelijk verklaard op 11 maart 2008.

Verzoekschrift 0012/2008 ontvankelijk verklaard op 19 juni 2008.

Verzoekschrift 0016/2008 ontvankelijk verklaard op 19 juni 2008.

Verzoekschrift 0209/2008 ontvankelijk verklaard op 11 juli 2008.

Verzoekschrift 0347/2008 ontvankelijk verklaard op 18 juli 2008.

Verzoekschrift 0955/2008 ontvankelijk verklaard op 27 november 2008.

Verzoekschrift 1011/2008 ontvankelijk verklaard op 10 december 2008.

Verzoekschrift 1082/2008 ontvankelijk verklaard op 16 december 2008.

Verzoekschrift 1223/2009 ontvankelijk verklaard op 4 december 2009.

Verzoekschrift 0413/2010 ontvankelijk verklaard op 12 juli 2010.

Verzoekschrift 0694/2010 ontvankelijk verklaard op 22 oktober 2010.

Verzoekschrift 0787/2010 ontvankelijk verklaard op 5 november 2010.

Verzoekschrift 1166/2010 ontvankelijk verklaard op 14 januari 2011.

Verzoekschrift 1277/2010 ontvankelijk verklaard op 7 februari 2010.

Verzoekschrift 1656/2010 ontvankelijk verklaard op 31 januari 2012.

Verzoekschrift 1270/2011 ontvankelijk verklaard op 5 maart 2012.

Verzoekschrift 0025/2012 ontvankelijk verklaard op 25 april 2012.

Verzoekschrift 0658/2012 ontvankelijk verklaard op 27 september 2012.
De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, lid 4, en artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2008.

Voor verzoekschriften 683/2005, 31/2006, 26/2007, 587/2007, 756/2007, 789/2007, 910/2007, 991/2007, 12/2008, 16/2008, 209/2008 en 347/2008
Alle bovenstaande verzoekschriften gaan over de huidige afvalcrisis die de regio Campanië in Italië treft en daar grote ongerustheid onder de inwoners veroorzaakt.
Sommige indieners klagen erover dat de situatie met betrekking tot afvalbeheer in Napels en in de omliggende gebieden rampzalig is en een ernstige bedreiging vormt voor de gezondheid van de lokale bevolking en voor het milieu.
Het ontbreken van een solide planning voor afvalbeheer en een adequaat netwerk van systemen voor de verwijdering en verwerking van vast afval in de regio Campanië wordt door de indieners gerekend tot de onderliggende oorzaken van de crisis. Zij leggen tevens een relatie tussen de huidige afvalcrisis en de betrokkenheid van criminele organisaties bij afvalbeheer.
Verder klagen de indieners over het onvermogen van de diverse buitengewone commissarissen, die de regering had benoemd om de crisis te bezweren, om structurele langetermijnoplossingen aan te dragen.
Andere indieners maken bezwaar tegen de locatie en de kenmerken van de nieuwe installaties voor afvalbeheer die de regering wilde gaan plaatsen om de afvalcrisis aan te pakken.
Indieners trekken met name de volgende besluiten in twijfel:


  • opening van een stortplaats in Campagna ("Basso dell'Olmo") in de provincie Salerno;

  • opening van een nieuwe stortplaats in Serre ("Valle della Masseria") in de provincie Salerno;

  • heropening van een stortplaats in Ariano Irpino, en opening van een nieuwe stortplaats in de gemeente Savignano Irpino in de provincie Avellino;

  • realisatie van een tijdelijke opslag van afval in Marigliano in de provincie Napels;

  • realisatie van een tijdelijke opslag van pellets in Giugliano ("Taverna del Re").

In een van de verzoekschriften maken de indieners ten slotte bezwaar tegen de installatie voor afvalbeheer die wordt gebouwd in Acerra in de provincie Napels. Zij stellen zich op het standpunt dat de twee overheidsbesluiten die op 6 en 20 februari 2008 zijn genomen, betreffende de tariefconcessies voor de verkoop van elektriciteit, respectievelijk de ingebruikname van de installatie in aanbouw in Acerra, in strijd zijn met Europese en Italiaanse wetgeving, in het bijzonder met Richtlijn 2001/77/EG betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen in de interne elektriciteitsmarkt1, Richtlijn 2000/76/EG betreffende de verbranding van afval (hierna te noemen: WID)2 en Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten.3


De Commissie heeft vanuit haar grote verontrusting over het uitbreken van de afvalcrisis, met name in het licht van de ernstige risico's voor de volksgezondheid en het milieu die het achterlaten van afvalstoffen op straat met zich meebrengt, een onderzoek ingesteld en heeft in juni 2007 een inbreukprocedure tegen Italië ingeleid wegens onjuiste toepassing van de kaderrichtlijn afvalstoffen (Richtlijn 2006/12/EG betreffende afvalstoffen4) in de regio Campanië.
Binnen de context van die procedure was de Commissie van oordeel dat in de regio Campanië het afvalverwijderingssysteem en de afvalverwijderingsinstallaties niet adequaat waren en de bron vormden van milieu- en gezondheidsproblemen. Gezien de aanhoudende inbreuken op het communautaire recht in Campanië heeft de Commissie Italië op 3 juli 2008 naar het Europees Hof van Justitie verwezen.
Binnen de context van genoemde procedure volgden en volgen de diensten van de Commissie de ontwikkelingen omtrent de situatie in Campanië op de voet, inclusief de maatregelen die de Italiaanse autoriteiten hebben genomen of willen gaan nemen om een einde te maken aan de noodsituatie en om het structurele probleem op te lossen dat het gevolg is van het ontoereikende afvalverwijderingssysteem in de regio.
Er hebben al ontmoetingen plaatsgevonden tussen diensten van de Commissie en de Italiaanse autoriteiten, en er staan er nog een aantal op de agenda om de Commissie in staat te stellen om de situatie te volgen. In dit verband onderzoekt de Commissie samen met de Italiaanse autoriteiten de toepassing van het communautaire milieurecht met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen om de afvalcrisis aan te pakken en om een afvalbeheersysteem te ontwikkelen.
Met betrekking tot de locatie en de kenmerken van de afzonderlijke installaties voor afvalbeheer zij erop gewezen dat het tot de bevoegdheden van de nationale autoriteiten behoort om de risico's in kaart te brengen die verband houden met de opening van installaties voor afvalbeheer en dat de Commissie zich niet met de nationale autoriteiten kan bemoeien waar het gaat om de locatie en de kenmerken van deze infrastructuur, voor zover besluiten zijn genomen in overeenstemming het communautaire milieurecht.
Met betrekking tot de installatie voor duurzame energie ("waste-to-energy") in Acerra is de Commissie van mening dat bovengenoemd besluit van 6 februari 2008 strookt met Richtlijn 2001/77/EG. Terwijl elektriciteit die wordt opgewekt uit het niet-biologisch afbreekbare deel van afval duidelijk niet mag worden gedefinieerd als hernieuwbare bron in het kader van de richtlijn, weerhoudt de richtlijn de lidstaten er niet van om dergelijke elektriciteit te leveren met steun die gelijk is aan die voor elektriciteit die wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen zoals vastgelegd in de richtlijn. Deze steun dient evenwel in overeenstemming te zijn met de communautaire regels voor staatssteun, en momenteel is de Commissie de steunmaatregelen in dat opzicht aan het onderzoeken.
Conclusie
De Commissie zal haar dwangmaatregel tegen Italië handhaven totdat er een einde komt aan de huidige inbreuken op het communautaire milieurecht. De zaak met betrekking tot het ontbreken van een solide infrastructuur voor afvalbeheer is momenteel aanhangig bij het Hof van Justitie; nieuws over de zaak zal beschikbaar zijn zodra het Hof uitspraak heeft gedaan. De Commissie zal de situatie blijven volgen om te garanderen dat de maatregelen die worden genomen om de noodsituatie het hoofd te bieden in overeenstemming zijn met het communautaire milieurecht en met de communautaire regels voor staatssteun.
4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2010 (REV)

Voor verzoekschriften 683/2005, 31/2006, 26/2007, 587/2007, 756/2007, 789/2007, 910/2007, 991/2007, 1075/2007, 12/2008, 16/2008, 209/2008, 347/2008, 955/2008, 1011/2008, 1082/2008, 1223/2009, 413/2010 en 694/2010
Zoals medegedeeld in eerdere mededelingen van de Commissie over de afvalcrisis in Campanië, heeft de Commissie in eerste instantie een inbreukprocedure tegen Italië ingeleid wegens onjuiste toepassing van de kaderrichtlijn afvalstoffen (Richtlijn 2006/12/EG betreffende afvalstoffen1) in Campanië. Gezien de aanhoudende inbreuk op de milieuwetgeving van de EU in Campanië heeft de Commissie Italië in juli 2008 naar het Europees Hof van Justitie verwezen (zaak C 297/08).
Op 4 maart 2010 heeft het Europees Hof van Justitie (HvJ) geoordeeld dat de aanwezigheid van aanzienlijke hoeveelheden afval in de straten van de regio Campanië een risico had veroorzaakt voor het milieu en de gezondheid van de mens en dat het net van verwijderingsinstallaties in Campanië ontoereikend was om de correcte verwijdering en verwerking van stedelijke afvalstoffen te waarborgen. Het HvJ verklaarde derhalve dat Italië had verzuimd om de milieuwetgeving van de EU in Campanië na te leven.
Naar aanleiding van het arrest van het HvJ heeft de Commissie de Italiaanse autoriteiten verzocht om gedetailleerde informatie over de maatregelen die getroffen en gepland zijn om gevolg te geven aan het arrest van het HvJ. Na het Italiaanse antwoord te hebben onderzocht, hebben de bevoegde diensten van de Commissie in juli 2010 een overleg gehad met de Italiaanse autoriteiten om uit te leggen welke maatregelen de Commissie onontbeerlijk acht voor een doeltreffende tenuitvoerlegging van het arrest.
In de context van bovengenoemde inbreukprocedure zal de Commissie haar dwangmaatregel handhaven om ervoor te zorgen dat de Italiaanse autoriteiten zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen treffen om het arrest van het HvJ ten uitvoer te leggen door het afvalbeheersysteem in Campanië te verbeteren overeenkomstig de milieuwetgeving van de EU. De diensten van de Commissie achten het tevens van groot belang dat de Italiaanse autoriteiten zo spoedig mogelijk een nieuw beheerplan voor stedelijke afvalstoffen in Campanië opstellen en invoeren en dat zij zorgen voor de onmiddellijke verwijdering en verwerking van het afval dat zich heeft opgehoopt in verschillende gebieden in de gehele regio Campanië.
5. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012 (REV I)

Voor verzoekschriften 683/2005, 31/2006, 26/2007, 587/2007, 756/2007, 789/2007, 910/2007, 991/2007, 1075/2007, 12/2008, 16/2008, 209/2008, 347/2008, 955/2008, 1011/2008, 1082/2008, 1223/2009, 413/2010, 694/2010, 787/2010, 1166/2010, 1277/2010, 1656/2010 en 1270/2011
In 2011 hebben de Italiaanse autoriteiten verschillende ontwerpen van twee afvalbeheerplannen voor Campanië ingediend (één voor stedelijk afval en één voor bijzondere afvalstoffen), die het kader moeten vormen waarbinnen de nodige voorzieningen opgezet kunnen worden ter uitvoering van het arrest van het HvJ.
Daar alle informatie die de Commissie ter beschikking heeft, aantoont dat de regio Campanië nog steeds geen toereikend netwerk van installaties voor afvalbeheer bezit, kreeg Italië op 30 september 2011 krachtens artikel 260 van het VWEU een schriftelijke ingebrekestelling.
Het Italiaanse antwoord op de schriftelijke ingebrekestelling werd op 16 januari 2012 ontvangen. In hun antwoord maakten de Italiaanse autoriteiten bekend dat met name het regionale parlement van Campanië het beheerplan voor stedelijk afval uiteindelijk heeft aangenomen.
De Commissie is vooral bezorgd over de overgangsperiode tot aan de inwerkingtreding van alle in het afvalbeheerplan (ABP) voorziene afvalverwijderingsinstallaties. Om die reden, behalve als de Italiaanse autoriteiten naast het ABP ook specifieke maatregelen voor de korte en middellange termijn treffen, zal de Commissie de zaak opnieuw moeten voorleggen aan het HvJ. De Commissie staat in nauw contact met de Italiaanse autoriteiten om te kunnen beoordelen of er gepaste maatregelen genomen worden om een nieuwe afvalcrisis in Campanië verder te voorkomen en om te garanderen dat er beslissende stappen worden gezet voor de oprichting en ingebruikname van een toereikend netwerk van afvalbeheerinstallaties.
6. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 september 2013 (REV II)

Verzoekschriften 683/2005, 31/2006, 26/2007, 587/2007, 756/2007, 789/2007, 910/2007, 991/2007, 1075/2007, 12/2008, 16/2008, 209/2008, 347/2008, 955/2008, 1011/2008, 1082/2008, 1223/2009, 413/2010, 694/2010, 787/2010, 1166/2010, 1277/2010, 1656/2010, 1270/2011, 25/2012 en 658/2012
De Commissie heeft van dezelfde indieners een identieke brief ontvangen. De klacht wordt momenteel onderzocht.
Zodra het onderzoek is voltooid, zal de Commissie haar conclusies mededelen aan de indieners.
De Commissie zal het Europees Parlement op de hoogte houden van haar conclusies.


1 PB L 283 van 27.10.2001, blz. 33.

2 PB L 332 van 28.12.2000, blz. 91.

3 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.

4 PB L 114 van 27.4.2006, blz. 9.

1 PB L 114 van 27.4.2006, blz. 9.

CM\1006072NL.doc


PE452.706v04-00

NL In verscheidenheid verenigd NL
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina