Philippe muyters vlaams minister van financiën, begroting, werk, ruimtelijke ordening en sport antwoordDovnload 110.11 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte110.11 Kb.
philippe muyters

vlaams minister van financiën, begroting, werk, ruimtelijke ordening en sportantwoord

op vraag nr. 266 van 23 februari 2010

van chris janssens

  Financiën en begroting

Ik verwijs voor mijn antwoord naar het antwoord op Parlementaire Vraag 123, daterend van 5 maart 2009.
Met betrekking tot de fiscale aftrek voor beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen wil ik er graag op wijzen dat het hier een federale maatregel betreft, waarvoor de Vlaamse overheid slechts een aantal zaken faciliteert.
Wat betreft belastingen, meerbepaald de Vlaamse forfaitaire vermindering in de personenbelasting (de zogenaamde jobkorting) kan ik stellen dat deze niet gericht is op de inwoners van een bepaalde provincie. Ik beschik niet over informatie van de regionale spreiding van deze maatregel, omdat ze niet hiervoor werd opgezet en omdat de innende dienst – de FOD Financiën ze dus niet op deze manier ventileert.
Met betrekking tot het fiscaal pact heeft de Vlaamse overheid in 2009 geen initiatieven genomen.
Qua belastingen is het tot slot onmogelijk om alle fiscale uitgaven af te lijnen naar provincies toe: de FOD Financiën houdt deze gegevens niet bij.
Ruimtelijke Ordening

Vanuit de ruimtelijke ordening werden in 2009 in de provincie Limburg verschillende subsidies verleend voor strategische projecten in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, voor de opmaak van een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ( RUPS), voor de opmaak van een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) en vanuit het Rubiconfonds. Tevens werden ook subsidies uitgekeerd voor verwerving en sanering van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimtes.


De subsidies voor strategische projecten dienen als bijdrage in de loon- en werkingskosten van een projectcoördinator van een strategisch project, zoals vermeld in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Deze projecten hebben overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 5 oktober 2007 een integrale en ruimtelijke invalshoek, en dragen actief bij tot de versterking van de kwaliteit van de stedelijke structuur en/of de versterking van de kwaliteit en structuur van het buitengebied, en kunnen op de korte of halflange termijn worden uitgevoerd.
Naar aanleiding van de eerste oproep werden in 2009 tien strategische projecten geselecteerd, waarvan 2 in de provincie Limburg. Daarnaast zijn er nog twee andere strategische projecten lopende die op basis van een voorgaand besluit ( BVR 04.06.2004 ) een gelijkaardige subsidie ontvangen.
Projecten Ruimtelijke Ordening - BVR 04.06.2004Jaar vastlegging

Naam project

Subsidiebedrag

Subsidieperiode

BVR 04.06.2004

2007

Maasvallei,… grensverleggend

174.000

21.04.2008

20.04.2011

2007

De Wijers

180.000

15.05.2008

07.12.2011


Beschrijving van de strategische projecten ( die ook te vinden zijn op ook rsv.vlaanderen.be).


  • Maasvallei, grensverleggend. De operationele doelstelling van het project vertaalt zich in de ruimtelijk-strategische actie “de realisatie van een Rivierpark Maasvallei”. De uitbouw van het Rivierpark Maasvallei heeft als doel om aan Vlaamse zijde op langere termijn al de groene bestemmingen effectief te realiseren en het areaal van groene bestemmingen uit te breiden (in het kader van de “Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur” van de Vlaamse overheid). Daarnaast heeft het project de bedoeling om deze groene gebieden aan te vullen met leefbare natuur die wordt geproduceerd door landbouwers in het landbouwgebied. In de integrale aanpak wordt ook gewerkt aan recreatie, open ruimteverbindingen, landschapselementen en sensibilisering. De integrale werking in de Maasvallei, die een op Vlaams niveau ruimtelijk structurerende waterloop is, draagt zo bij tot de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

Het strategisch project is gelegen in de gemeenten Dilsen-Stokkem, Kinrooi, Lanaken, Maaseik en Maasmechelen.


  • De Wijers. “De Wijers” is een nieuwe benaming voor het gebied dat vroeger soms deels werd aangeduid als Vijvergebied Midden-Limburg en Park Midden-Limburg. Het doel van het project is het ontwikkelen en in uitvoering brengen van een duurzame en dynamische visie voor het gebied als een samenhangend bekenstelsel. Daarmee moet een verweving van de verschillende vormen van landgebruiken en van activiteiten binnen het werkingsgebied gewaarborgd kunnen worden. Er zullen enkele algemene projecten worden opgezet, bijvoorbeeld rond recreatie, viskweek en natuurontwikkeling. Daarnaast zullen specifieke deelprojecten worden gerealiseerd voor onder meer Bokrijk-Kiewit, Wijvenheide-Kolberg-Platwijers, De Teut, De Maten, Hengelhoef-Tenhaagdoornheide, Kelchterhoef-Tenhaagdoornheide, Bolderberg, Herkenrode en Schemmersberg.

Het strategisch project is gelegen in de gemeenten Diepenbeek, Genk, Hasselt, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Lummen en Zonhoven.
Projecten Ruimtelijke Ordening BVR 05.10.2007


Jaar vastlegging

Naam project

Subsidiebedrag

Subsidieperiode

BVR 05.10.2007

2009

Bosland – noord Limburg

196.948

2010

2013

2009

Albertknoop

300.000

2010

2013
  • Bosland, zorg voor de bossen in Lommel, Hechtel-Eksel en Overpelt. Met dit strategisch project willen de stad Lommel en de gemeenten Hechtel-Eksel en Overpelt de uitgestrekte bossen op hun grondgebied versterken voor de toekomst. Met een oppervlakte van ruim 4500 ha gaat het om het grootste bosproject in Vlaanderen.

Dit project past perfect binnen de doelstelling van de Vlaamse Regering om het areaal bos aanzienlijk uit te breiden. Door zijn omvang kan het bovendien een voorbeeldfunctie vormen voor verdere bosontwikkeling in Vlaanderen.


  • Albertknoop, grensoverschrijdend samenwerken in het grensgebied tussen Lanaken en Maastricht. De provincie Limburg wil grensoverschrijdend samenwerken met Nederlands Limburg rond de ruimtelijke keuzes in het gebied. De betrokken gemeenten en provincies hebben een ruimtelijke visie uitgewerkt waarbij afstemming is gezocht met lopende processen zoals de projecten Maasvallei en Economisch Netwerk Albertkanaal.

De grensoverschrijdende aanpak rond belangrijke ruimtelijke thema’s - open ruimte, bedrijvigheid, wonen, mobiliteit - is vernieuwend. Het project brengt op een concrete wijze de resultaten van verschillende planningsprocessen samen.
Voor de opmaak van een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUPS) werd aan onderstaande gemeenten in 2009 een subsidie gegeven.


Omschrijving

Begunstigde

BEGRAG

Subsidie opmaak Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Genk

5.000

Subsidie opmaak Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Diepenbeek

5.000

Subsidie opmaak Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Genk


15.000

Subsidie opmaak Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Centrumplein Dilsen

Dilsen-Stokkem

1.500

Subsidie opmaak Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Borgveld en recreatie

Hechtel-Eksel

5.000

Subsidie opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan zonevreemde Bedrijven

Hechtel-Eksel

15.000

Subsidie opmaak Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Bedrijvigheid

Ham


18.000

Subsidie opmaak Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Nieuw bedrijventerrein fruitveiling

Borgloon

5.000

Subsidie opmaak Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Sint Albertusschool

Genk

3.000

TOTAAL

 

72.500

 

 

 

Tevens werden in 2009 subsidies gegeven aan onderstaande gemeenten voor de opmaak van een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS).

Omschrijving

Begunstigde

BEGRAG

Subsidie opmaak Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Hasselt

208.000

Subsidie opmaak Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Houthalen-Helchteren

Houthalen-Helchteren

43.200

TOTAAL

 

251.200

 

 

 

Vanuit het Rubiconfonds kunnen subsidies voor maatregelen in kader van de voorkoming van overstromingen, in uitvoering van art. 28-32 van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2003, gegeven worden. In onderstaande lijst werden, naast de goedgekeurde projecten van 2009, ook de projecten opgenomen die werden goedgekeurd in 2008 omdat deze projecten een duurtijd hebben van 3 jaar.


Projecten Rubiconfonds - BVR 05.09.2008 MB 18.12.2008

Duurtijd van de projecten : drie jaar


2008

Watering De Dommelvallei

Waterberging valleien van de Dommel en zijbeken

82.500
Stadsbestuur Borgloon

Waterbeheersingswerken in de ruilverkavling Groot Loon te Borgloon

206.261Intercommunale Infrax – Inter-aqua voor de stad Peer

Bufferbekken A. Morrensstraat en N73 te Peer

130.735


Projecten Rubiconfonds - BVR 09.01.2009 MB 04.12.2009

Duurtijd van de projecten : drie jaar


2009

Stadsbestuur Bree

Bufferbekken Boneput Bree

120.828

In toepassing van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, kan binnen de perken van de beschikbare kredieten een financiële steun toegekend worden verwerving en sanering van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimtes.


Subsidiedossiers saneringswerkzaamheden in 2009 ( privé sector )2009

Heers

Steenweg 49

81.043
Lummen

Dellestraat 12

214.719


Subsidiedossiers verwervingen in 2009 ( in de openbare sector )


2009

Hasselt

Kempische Steenweg 293

592.500


Sport'>Sport

Een aanvullend antwoord zal later worden bezorgd.


Werk

In wat volgt geven we

A. een beschrijving van de acties en projecten uitgevoerd of in uitvoering door VDAB en betoelaagd in 2009

B. een korte toelichting bij de werkervaringsprojecten van het VSAWSE, waarbij het overzicht van de concrete projecten terug te vinden is in bijlage 1

C. een korte toelichting bij het overzicht van de ESF-projecten, dat terug te vinden is in bijlage 2

D. een korte beschrijving het soort projecten die binnen het EAD-beleid kaderen, met een overzicht van de Limburgse diversiteitsplannen en –projecten in bijlage 3


A. VDAB
In de provincie Limburg genoot de VDAB in het kader van de Limburgovereenkomst 2006-2009 in 2009 een bijkomende betoelaging. Het betreft de volgende projecten en bedragen:
1. De uitbreiding van het aantal consulenten voor intake en opvang van de werkzoekenden en hun dossiers.
Doelstelling: het aanbieden van een doeltreffende en kwaliteitsvolle begeleiding aan de werkzoekenden in het kader van het activeringsbeleid. Specifieke knelpunten zoals bijkomende ondersteuning van de basisdienstverlening is hierbij aangewezen. Tegelijk zal een meer competentiegerichte matching en een effectievere jobtoeleiding gerealiseerd worden.

Het projectteam werd in 2009 ingeschakeld in nieuwe projecten, die het gevolg zijn van wijzigende kernopdrachten VDAB en evoluties op de arbeidsmarkt. Er werd gewerkt rond vier doelstellingen:


Actielijn 1: Marktverkenning voor specifieke projecten voor kansengroepen - Vb. personen met een arbeidshandicap: ondersteuning in accountmanagement en dossierbeheer.
Sinds oktober 2008 is VDAB verantwoordelijk voor de toekenning van de bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen aan personen met een arbeidshandicap. Projecten die vanuit het Limburgplan-team geïnitieerd en ondersteund werden, zijn:

 • Sensibiliseringsacties naar werkgevers om de nieuwe regelgeving bekend te maken en zo meer personen met een arbeidshandicap aan het werk te krijgen.

 • De opmaak van brochures en informatiefiches voor werkgevers, uitreiking van een diversiteitsprijs (‘Kans-rijk’ bedrijf) vanuit VDAB-Limburg (inclusief mailing naar bedrijven, voorbereiding perscontacten).

 • Het uitzuiveren van klantenbestanden van werkgevers die gebruik maken van de bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen.

 • Het voorzien van een telefonische helpdesk aan werkgevers, werknemers en werkzoekenden die met vragen zaten met betrekking tot de reglementering voor personen met een arbeidshandicap.

Actielijn 2: ondersteuning bij urgente acties ihkv. recessiebeleid - sociaal interventieadvies (SIA)

Versterking in de grotere bedrijfsdossiers met volgende activiteiten:


 • Competentieontwikkeling van de projectmedewerkers.

 • De organisatie van infosessies en intakegesprekken met werkzoekenden na collectief ontslag (uitnodiging, onthaalfunctie, assistentie bij inschrijvingen, actualisatie van de dossiers).

Actielijn 3: de organisatie van quick scans vb. ouderenzorg • VDAB trad op als partner in de tweede fase van de sensibiliseringsactie “Ouderenzorg, een gouden job”. Doel van de actie is om jongeren te sensibiliseren en te rekruteren voor een job in de ouderenzorg. VDAB leverde inhouden, nam een cofinanciering in de promotie en ondersteunt de promotiecampagne in de werkwinkels en competentiecentra in Limburg.

 • 2009 was een cruciaal jaar in de uitbouw van een marktgerichte transitie in de opleidingssector “handel en administratie”. In de verbreding werd bewust gekozen voor de uitbouw van een structureel aanbod in de branche van de customer care. Nieuwe cursussen call center agent en helpdesk-medewerker werden in samenwerkingsverbanden met service centers intermediaire organisaties en opleidingsaanbieders opgezet. Het projectteam werd ingeschakeld in de ondersteuning bij sectorale screeningsprojecten en jobdates op bedrijfsniveau.

Actielijn 4: projectmatige versterking van de accountwerking

Activiteiten: competentieontwikkeling van de projectmedewerkers in nieuwe technologieën en de organisatie van prospectiebezoeken en acties voor de bedrijven met collectieve aanwerving. Taken: het uitvoeren van selecties en uitnodigingen, Siebel-acties (vacatureverspreiding), de organisatie van infosessie en screeningsgesprekken met sollicitanten, administratieve afwerking van dossiers, projectfiches opmaken, rapporteringen
Betoelaging in 2009: 135.000 EUR/jaar.
2. Specifieke locale acties voor o.a. en oudere werkzoekenden
Doelstelling en situering: Het werkloosheidssurplus in Limburg kan niet enkel opgelost worden door een intensievere basisdienstverlening. Een aantal doelgroepen blijven specifieke aandacht vragen,… die niet of onvoldoende via de reguliere werking worden bereikt. De VDAB beschikt over een aantal aangepaste methodieken waardoor we op een intensievere manier en in partnership deze kansengroepen kunnen begeleiden naar de arbeidsmarkt.
Doelstelling: het verhogen van tewerkstellingskansen op de arbeidsmarkt door:


 • Een realistisch persoonlijk ontwikkelingsplan te maken, via zelfreflectie over competenties, persoonlijkheid, en andere thema’s.

 • De kennis van de arbeidsmarkt te verhogen.

 • De rechten en plichten van de werkzoekende te verduidelijken.

 • Communicatieve- en sociale vaardigheden in functie van solliciteren en functioneren op de werkvloer te versterken;

 • Sollicitatieacties met feedback naar werkzoekende en trajectbegeleider voorzien.

 • Activiteiten waardoor werkzoekenden zichzelf en elkaar beter leren kennen zodat zij van elkaar kunnen leren.

Projecten:

Doelgroep 50+ (2008-2009)

Kansengroepen 35+ • Agora: Vorming 35+ (Hasselt-Beringen)

 • Groep Intro: TA (Genk, Maasmechelen, Houthalen-Helchteren)

 • Manpower Belgium: TA (West- en Zuid-Limburg)

Loopbaanoriëntering voor kortgeschoolde oud- en nieuwkomers: • Stebo (Midden-Limburg)

 • Groep Intro (Zuid-Limburg).

Betoelaging in 2009: 45.000 EUR/jaar.


3. Oprichting van een nieuw competentiecentrum Genk-Zuid
In het investeringsprogramma Gebouwen 2004-2008 van VDAB werd op 7 juli 2004 de goedkeuring gegeven aan het voorstel tot oprichting van een VDAB-competentiecentrum op geprospecteerde terreinen van het Mobility Center Genk-Zuid. Het aangeboden terrein komt in aanmerking als oefenzone voor de opleidingen machinale bouwberoepen (bouwplaatsmachines, torenkranen/mobiele kranen), maar ook als een geschikte inplantingsplaats voor de hergroepering van de opleidingen in de wegenbouw (Hasselt-Runkst), vrachtwagenbestuurder (Hechtel-Eksel) en autobus & -car (Hasselt-Trichterheide). In dit project wordt eveneens een geïntegreerde logistieke opleidingssectie voorzien. In dit project is de introductie van simulatietraining door middel van een vrachtwagensimulator opgenomen.

Site Taunusweg Genk-Zuid, Calvarieberg, Bilzen.


In de nieuwe campus voorziet VDAB in 4 functies.

 1. De kennisclustering via een sectorale infotheek voor de mechanische bouwberoepen, transport en logistiek.

 2. De uitbouw van een professionele opleidingscampus voor functiegerichte en finaliteitsopleidingen in de domeinen machinale bouwberoepen, autobus en –car, transport en logistiek.

 3. De integratie van een simulatiecentrum voor de opleiding vrachtwagen- en buschauffeurs.

 4. De voorziening van een interregionaal FOD-examencentrum EVC-rijvaardigheid voor professionele chauffeurs in de sectoren transport, bus & car.

De realisatie van het bouwproject is gepland van augustus 2008 tot maart 2010. De uit te voeren werken werden ingedeeld in 5 percelen: 1. Ruwbouw, afwerking en liftinstallatie

 2. Elektriciteit en data

 3. Sanitair en HVAC

 4. Infrastructuurwerken (groenaanleg, betonpiste en afwatering van het oefenterrein zwaar vervoer en gebouwenomgeving

 5. Het ontgraven van het terrein, stapelen van de afgegraven grond, leveren van Westerscheldezand en plaatsen van drainage en pompput ten behoeve van de opleiding bouwplaatsmachinisten

Betoelaging in 2009: 625.000 EUR/jaar.

Uitgave in 2009: 6.691.360 EUR.
4. De continuering van de opleidingsmiddelen voor opleidingsprojecten (gericht op regionale speerpunten).
Doelstelling. De VDAB opteert voor het blijvend voorzien van voldoende projectmiddelen om instroom in de zogenaamde speerpuntsectoren logistiek en social profit te blijven ondersteunen, evenals regionale behoeften en knelpunten op de arbeidsmarkt.
In 2009 werd de programmatie social profit in sectoraal overleg uitgebreid. Met steun vanuit de Limburgovereenkomst werd het project logistiek assistent voor de ziekenhuizen en rusthuizen (ism. Vzw AGORA) georganiseerd (37.960 EUR).

VDAB is geen budgethouder in deze programmatie.


B. VSAWSE
In bijlage 1 is het overzicht van de betreffende projecten van het VSAWSE terug te vinden. Het betreft een overzicht van de lopende werkervaringsprojecten in Limburg voor 2009.
Het stelsel van werkervaring wil voor langdurig werkzoekenden een brug slaan tussen een periode van werkloosheid en de stap naar het reguliere bedrijfsleven door opleiding en begeleiding op de werkvloer aan te bieden en versterking van de generieke competenties van de werkzoekende met het oog op uitstroom. De maatregel is bij voorrang gericht naar laaggeschoolde werkzoekenden. Een werkervaringstraject duurt 12 maanden, maar kan ook beperkt worden tot 6 maanden of verlengd tot 18 maanden naargelang de noden van de werkzoekende.

Werkervaring is een schakel in de trajectwerking naar werk en heeft als finale doelstelling aan werkzoekenden met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt een leerwerkervaring aan te bieden met het oog op uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt.

De werkervaringspromotoren krijgen een financiering voor de omkadering en kunnen leerwerk-bedrijven een aanvullende omkaderingspremie, een inschakelingsvergoeding en desgevallend een nazorgvergoeding ontvangen. De werkervaringspromotor of het leerwerkbedrijf wordt voor vier jaar gesubsidieerd met ingang van 1 januari 2009. De subsidiëring is hernieuwbaar. De werkervarings-promotoren en leerwerkbedrijven worden jaarlijks geëvalueerd door het Subsidieagentschap en de VDAB.

Ter duiding bij het overzicht in bijlage 1: de cijfers waarvan sprake zijn bezettingscijfers voor 2009 voor wat betreft de lopende werkervaringsprojecten in Limburg.

In de laatste twee kolommen vindt men de subsidiebedragen: een kolom met het totale uitgekeerde subsidiebedrag en een tweede kolom met de uitgekeerde omkaderingspremies.

 

C. ESF-Agentschap


In bijlage 2 vindt u een overzicht van de ESF-projecten in Limburg.
Deze lijst bevat de projecten in Limburg waarvoor subsidie uit het Vlaams cofinancieringsfonds werd toegewezen, met vermelding van het bedrag en de datum van beslissing. Het gaat om meerjarenprojecten (doorgaans 2 jaar). De projecten werden uitgevoerd of gestart in 2009 of 2010.
Een beschrijving van elk van deze projecten is terug te vinden op de website van het ESF-Agentschap (http://www.esf-producten.be). In het overzicht is aangegeven binnen welke prioriteit van het ESF-programma en binnen welke oproep deze projecten thuishoren. Ook alle informatie over de prioriteiten (http://www.esf-agentschap.be/Templates/Content.aspx?id=3758&LangType=2067) alsook alle oproepfiches (http://www.esf-agentschap.be/Templates/Content.aspx?id=132&LangType=2067) zijn terug te vinden op de website van het ESF-Agentschap.
D. Diversiteitsplannen en -projecten
In bijlage 3 vindt u een overzicht van de Limburgse diversiteitsplannen en -projecten 2009.
Diversiteitsplannen stimuleren bedrijven, organisaties en (lokale) overheden om kansengroepen, en prioritair daarbij mensen van allochtone origine, personen met een arbeidshandicap en 50-plussers, meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt, met het oog op hun evenredige deelname.

Structurele projecten: de sociale partners en de eigen organisaties van kansengroepen ontwikkelen structurele projecten en dragen zo bij tot sensibilisering, draagvlakverbreding en operationele uitvoering van het EAD-beleid. Wat de beide projecten in bijlage betreft, gaat het om de financiering van telkens een activeringsconsulent bij een federatie van allochtone verenigingen; de opdracht van de activeringsconsulent bestaat erin om jaarlijks 75 zeer kwetsbare allochtone jongeren toe te leiden naar of te reactiveren in een VDAB-traject naar werk.

Diversiteitsprojecten dienen ter ondersteuning van de structurele projecten en van de plannen en acties in de ondernemingen, instellingen, lokale besturen en sectoren. Ze hebben een experimenteel of innoverend karakter, moeten snel kunnen inspelen op gesignaleerde behoeften en een van hun componenten is steeds methodiekontwikkeling of -verfijning of ervaringsuitwisseling. Het project in bijlage heeft betrekking op ervaringsuitwisseling.
Sport
Hieronder een overzicht, wat het Bloso en het departement CJSM betreft, van de gerealiseerde projecten met Vlaamse overheidssteun in de provincie Limburg.
BLOSO


 1. Erkende sportverenigingen - decreet op de sportfederaties van 13 juli 2001

Door het Bloso werden in 2009, op basis van het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en de subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding, 65 sportfederaties erkend en gesubsidieerd. Deze sportfederaties worden gesubsidieerd voor hun werking in gans Vlaanderen en dit zowel voor hun basiswerking als voor de eventuele facultatieve opdrachten die zij uitvoeren, zoals de facultatieve opdracht jeugdsport, sportkampen, prioriteitenbeleid en topsport. De bij deze sportfederaties aangesloten sportverenigingen (sportclubs) ontvangen geen rechtstreekse subsidies van het Bloso in het kader van dit decreet.
 1. Sportbeleidsplannen - Subsidiëring gemeente- en provinciebesturen (Sport voor Allen-decreet van 9 maart 2007)

In bijlage een overzicht van de definitieve subsidies 2008 aan de Limburgse gemeentebesturen en het provinciebestuur Limburg in het kader van het Sport voor Allen decreet van 9 maart 2007. Tevens worden de voorlopige subsidies 2009 vermeld. De definitieve subsidies 2009 worden pas goedgekeurd in december 2010 (na de afrekening).
 1. Subsidies Topsport - decreet op de sportfederaties van 13 juli 2001

Het Bloso kent jaarlijks subsidies Topsport toe aan Vlaamse topsportfederaties op basis van het decreet op de sportfederaties van 13 juli 2001. Deze subsidies worden toegekend voor (1) de voorbereiding en deelname van Vlaamse topsporters aan internationale wedstrijden, de structurele topsportwerking, de begeleiding en omkadering van geregistreerde elitesporters, beloftevolle jongeren en jonge topsporttalenten en voor programma's van talentdetectie en talentontwikkeling aanvullend op de werking van de topsportschool, (2) de participatie van Vlaamse topsportfederaties aan een topsportschool, (3) de specifieke voorbereiding van Vlaamse topsporters aan Olympische Spelen, Wereldspelen, Europees Jeugd Olympisch Festival en Paralympische Spelen en (4) de organisatie van Wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen en wereldbekerwedstrijden in Vlaanderen.

Geen enkele van deze subsidies wordt toegekend als projecten in een welbepaalde provincie. De subsidies worden immers telkens aan de Vlaamse sportfederatie toegekend, t.b.v. Vlaamse (toekomstige) topsporters.

Inzake topsportscholen, is het uiteraard zo dat één van de zes Vlaamse topsportscholen in Limburg is gevestigd (Hasselt). De subsidies van het Bloso worden evenwel aan de participerende topsportfederaties toegekend om de programmakosten pro rata het aantal leerlingen/topsporters en de lonen van de lesgevers/trainers te betalen. Noch de leerlingen/topsporters noch de lesgevers/trainers zijn aan de grenzen van de provincie van de betreffende topsportschool gebonden.

Inzake organisatie van Wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen en wereldbekerwedstrijden, werden volgende kampioenschappen in Limburg in 2009 en 2010 aan de Vlaamse topsportfederaties (organisator of medeorganisator) gesubsidieerd :


Jaar

Evenement

Plaats

Omschrijving

Topsportfederatie

Bedrag

2009

WK

Lanaken

WK FEI for young horses senioren

Vlaamse Liga Paardensport

€ 30.000,00

2010

WK

Lanaken

WK FEI for young horses senioren

Vlaamse Liga Paardensport

€30.000,00

2010

WB

Bree

Davis Cup

Vlaamse Tennisvereniging

€7.500,00
 1. Werkingsmiddelen Topsport - uitvoering Topsportactieplan Vlaanderen II (2009-2012)

Geen enkel van de actiepunten in het Topsportactieplan Vlaanderen II (2009-2012) en bijgevolg geen enkele financiering in dit kader, kan als een project met Vlaamse overheidssteun in een welbepaalde Vlaamse provincie beschouwd worden.
 1. Bloso-domeinen

De werkingskosten van de 13 Bloso-centra (ook deze van Hasselt en Genk) worden volledig gedragen door de eigen inkomsten (exclusief personeelskosten en investeringen voor infrastructuur die gefinancierd worden vanuit de door de Vlaamse Regering ter beschikking gestelde dotaties).* * *

Hieronder een overzicht, wat het departement CJSM betreft, van de ondersteuning van “Topsport Vlaanderen”-evenementen in de provincie Limburg.
TOPSPORT VLAANDEREN-EVENEMENTEN 2009 IN LIMBURG

Lotto Zesdaagse

Hasselt

20.000,00

Jeugdtennistornooi Excelsior

Hasselt

6.500,00

Vlaams Feest van de Paardensport

Lummen

40.000,00

Nacht van de Atletiek

Heusden-Zolder

60.000,00

Vatana Open tennistornooi

Tessenderlo

5.000,00

Europese campagne volleybal Maaseik

Maaseik

12.000,00

GVA-veldrit Hasselt

Hasselt

10.000,00

Superprestigeveldrit Zonhoven

Zonhoven

12.000,00

Wereldbekerveldrit Zolder

Zolder

11.500,00

GP Roel Paulissen

Winterslag

4.000,00

Grand Prix Flanders Motorcross

Lommel

80.000,00

Rookie cup

Lommel

25.000,00

Flanders Judo Cup

Lommel

2.500,00bijlagen
1. Overzicht projecten van het VSAWSE

2. Overzicht van de ESF-projecten in Limburg

3. Overzicht van de Limburgse diversiteitsplannen en -projecten 2009De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina