Plan van Aanpak Europese aanbesteding “Naam project” “Nummer project” DatumDovnload 113.1 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte113.1 Kb.


Plan van Aanpak

Europese aanbesteding
Naam project”
Nummer project”

Datum

Gemeente Zevenaar

Contactpersoon:

Inhoudsopgave


1. Inleiding 2

1.1. Hoofddoel 2

1.2. Nevendoelen 2

1.3. Benoeming van het product of de dienst 2

1.4. Aanleiding tot het project 3

2. Opdrachtbevestiging 4

2.1. Opdracht 4

2.2. Marktonderzoek 4

2.3. Heraanbesteding 4

2.4. Inkoopstrategie 4

5

2.4. Besparingspotentieel 52.5. Wijze van Aanbesteden 5

2.6. Contractvormen 6

2.7. Raakvlakken projecten 6

2.8. Inventarisatie Producten en diensten 6

2.9. Taken en verantwoordelijkheden 6

2.10. Wijze en opbouw van beoordelen 8

3. Organisatie 9

3.1. Structuur 9

3.2. Besluitvormingsroute 9

4. Kosten 10

4.1. Wisselingskosten 10

4.2. Investeringskosten 10

4.2. Exploitatiekosten 10

4.3. Implementatiekosten 10

5. Bijlagen 11

5.1. Planning 11


1.Inleiding
1.1.Hoofddoel

Het correct, volgens de geldende Europese regelgeving, aanbesteden van Project voor de diverse diensten en bedrijven van de gemeente Zevenaar.
1.2.Nevendoelen

De volgende nevendoelen zijn bij het Project aan de orde: • Een besparing op de uitgaven voor Project behalen;

 • Daar waar mogelijk standaardisatie doorvoeren;

 • Eenduidige contractering;

 • Eenduidige en transparante wijze van aanvragen offerte;

 • Eenduidige wijze van bestellen;

 • Wat verder nog genoemd kan worden.


1.3.Benoeming van het product of de dienst
Tekst nog maken afhankelijk van het product of de dienst

De nadere uitwerking van het product of dienst zie hoofdstuk 2.7.
1.4.Aanleiding tot het project2.Opdrachtbevestiging2.1.Opdracht

Het aanbesteden van Project voor de gemeente Zevenaar volgens de geldende Europese regelgeving.
2.2.MarktonderzoekTekst aanvullen naar aanleiding van marktverkenning


2.3.HeraanbestedingTekst aanvullen, ervaringen van de vorige aanbesteding.


  1. InkoopstrategieTekst (onderstaand) nog specificeren naar specifieke project

Leveranciersstrategie volgens Kraljic

Strategie omtrent de relatie met een leverancier, gebaseerd op de onderlinge machtsverhouding in de markt. De volgende 3 strategieën worden onderkend: • oogststrategie

 • evenwichtsstrategie

 • diversificatiestrategie

Figuur 1. Macht van leveranciers t.o.v. eigen onderneming

Oogsten
Laag Midden Hoog


Hoog

Macht van

Evenwicht


eigen onderneming

ten opzichte van

leveranciers Midden

Diversi-


ficeren

Laag

Tekst invullen. Voor welke strategie is gekozen en waarom?
Toeleveringsrisico


 • Mate van beschikbaarheid …..

 • Aantal beschikbare leveranciers …..

 • Substitutiemogelijkheden …..

 • Mogelijkheden tussen zelf doen en uitbesteden …..

 • Risico's van transport en opslag …..

Figuur 2. De inkoopportfolioHefboom Strategische

Producten producten


Routine- Knelpunt

Producten producten
Hoog

Invloed op

Financieel

resultaatLaag Hoog

Toeleveringsrisico
Hefboomkwadrant

Er is sprake van een vrije mededinging marktvorm waarin de kwadranten hefboom en routine mogelijk zijn.

Is het financiële volume in de markt hoog en is het toeleveringsrisico vervolgens laag, dan gaat het om het hefboomkwadrant.

Bij een hoog financieel volume en een laag toeleveringsrisico in een vrije mededinging markt worden de diverse concurrenten tegen elkaar uitgespeeld. Het financiële volume in de markt is immers hoog, hierdoor heb je als klant meer macht. Aangezien er vele concurrenten zijn kan het product als hefboom worden ingekocht.


Nadat het grote contract is afgesloten, zullen incidentele orders weer als routinematig worden ingekocht (lage financiële waarde en laag toeleveringsrisico).


2.4.Besparingspotentieel
Tekst nog maken, afhankelijk van o.a.:

 • Kwaliteit;

 • Eenduidigheid;

 • Enz.


2.5.Wijze van Aanbestedenafhankelijk van o.a.:

 • Openbare of niet-openbare aanbesteding

 • Gunning via onderhandeling met / zonder voorafgaande aankondiging

 • Selectie op grond van vooraf bekend gemaakte kwalificatiecriteria


2.6.ContractvormenAfhankelijk van o.a.:

 • Overeenkomst;

 • Percelen;

 • Één of meerdere leveranciers;

 • Leveringsvormen;

 • Enz.


2.7.Raakvlakken projectenTekst nog maken, afhankelijk van het onderwerp


2.8.Inventarisatie Producten en dienstenTekst invullen, over welke producten praten we precies en wat valt precies onder deze producten/ aanbesteding.
Wat voor inventarisatie moeten wij nog doen, om tot de juist gegevens in het bestek te komen.
De aan de gunningscriteria gekoppelde wegingsfactoren worden binnen de werkgroep bepaald. Hetzelfde geldt voor de selectiecriteria inzake de leveranciers.

2.9.Taken en verantwoordelijkheden

Onderstaande procesonderdelen worden bij een Openbaar Europees aanbestedingstraject doorlopen.Bij sommige taken ligt de verantwoordelijkheid bij de werkgroep.
Tabel 1 Procesonderdelen in traject aanbestedingTaken


Initiatie

Uitwerking

Vaststelling

Openbare Europese aanbestedingInitiatiefase


Project Initiatie Document


Voorbereiding op aanbesteding


Samenstellen werkgroep


Vaststellen mandaat werkgroep


Inventarisatie t.b.v. opstellen PVA PID Planning


Leestijd werkgroepleden


Werkgroepbijeenkomst 1 (vaststellen PVA)Specificatie/Definitiefase


Definieren pakket van eisen, wensen en criteria


Leestijd werkgroepleden


Werkgroepbijeenkomst 2 ( 1e concept offerte )


Bestek en mantelcontract bijwerken


Werkgroepbijeenkomst 3 (vaststellen bestek )


Check bestek ( aanbestedingstechnisch )


Check bestek (jur.)


Opstellen selectiematrix


Vaststellen wijze van beoordelen


Leestijd werkgroepleden


Werkgroepbijeenkomst 4


Opstellen publicatie


Verzenden publicatie ( publiceren )


Termijn aanvragen/honoreren/versturen bestekInschrijvings- en beoordelingsfase


Inventarisatie vragen leveranciers


Beantwoording vragen leveranciers ( NvI )


Leestijd werkgroepleden


Werkgroepbijeenkomst ( Nota van inl.) 5


Nota van inlichtingen bijwerken


Versturen nota van inlichtingen


Sluitingstermijn offerte's


Openen/ beoordelen op uitsluitingscriteria


Verzenden offerte's werkgroepleden


Beoordeling offerte's ( 4 uur per offerte )


Comprimatie beoordelingen


Opstellen voorlopige nota van gunning


Leestijd werkgroepleden


Werkgroepbijeenkomst 6 ( vaststellen nota van gunning)


Def. maken nota van gunningOnderhandeling en contractvorming


Afschrijven leveranciers


Bezwaartermijn leveranciers


Gesprekken voeren met afwijzingen


Gunning aan leveranciers ( onder voorbehoud )


Gunning aan leveranciers (definitief)


Opstellen def. mantelcontracten


Juridische toetsing mantelcontracten


Onderhandeling gunning leveranciers


Tekenen mantelcontracten


Publicatie gunning


Afsluiten / Implementatie


website/nieuwsbrief


Project Evaluatie Document


Overdracht aan Lev. Contract Man.
2.10.Wijze en opbouw van beoordelen
Beschrijven hoe je gaat beoordelen of beschrijven dat je nog niet weet hoe je gaat beoordelen.


3.Organisatie

3.1.Structuur


De werkwijze geschiedt conform de gemeentelijke structuur voor inkopen.


3.2.Besluitvormingsroute


Besluitvorming vindt plaats in de werkgroep Project, bestaande uit de volgende deelnemers:

Tabel 2. Deelnemers Werkgroep ProjectDienst / Stichting / Deelgemeente Contactpersoon Vervanging

…….. …… …….

…….. …… …….

4.Kosten
4.1.WisselingskostenTekst invullen, welke kosten moeten er worden gemaakt om overstappen naar de nieuwe leverancier

  1. Investeringskosten


Geen


4.2.Exploitatiekosten


Geen


4.3.Implementatiekosten

Organiseren van een kennismakingsdag met als doel: • De inhoud van de mantelovereenkomst kenbaar te maken aan alle diensten;

 • De gekozen preferred suppliers de gelegenheid te geven zich voor te stellen.

Afhankelijk van de gekozen locatie brengt dit navolgende kosten met zich mee: • Zaalhuur;

 • koffie/thee/verfrissing

 • technische middelen

Overige kosten: • Juridische expertise

 • Externe inhuur

 • Enz.

De totale kosten zullen Euro .. bedragen (schatting).
5.Bijlagen
5.1.PlanningPlan van aanpak /


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina