Plan van Aanpak Jaar 2006-2007 begindatum : 01-09-2006Dovnload 46.74 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte46.74 Kb.
Plan van Aanpak
Jaar 2006-2007 begindatum : 01-09-2006
Id.code : s0412589
Opleiding : Informatiekunde
Achternaam : van Kessel
Voorletters : DJ


Inhoudsopgave


Inhoudsopgave 2

Inleiding 3

Aanleiding onderzoek 3

Doelstelling 4

Hoofdvraag 4

Deelvragen 5

Keuze bedrijfstak 6

Relevantie 6

Aanpak onderzoekstraject 6

Opbouw rapport 7

Planning 7

Literatuurlijst 8

Inleiding


In dit document wordt het plan van aanpak beschreven van het onderzoek: Welke IT-factoren hebben invloed op het succes van de IT-integratie tijdens Mergers & Acquisitions? Dit onderzoek wordt uitgevoerd als afsluitend onderdeel van de master Informatiekunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Het onderzoek is gestart onder supervisie van de heer Mario Van Vliet maar sinds september 2007 onder supervisie van dr. Patrick van Bommel.
In de volgende paragrafen wordt beschreven wat de inhoud van het onderzoek is, op welke wijze het onderzoek wordt uitgevoerd en op basis van welke planning invulling aan het onderzoek wordt gegeven.

Aanleiding onderzoek


Merger & Acquisitions (M&A) zijn tegenwoordig aan de orde van de dag. Werp een blik op bijvoorbeeld een nieuwszender als RTL7 en er komt altijd wel een bericht voorbij waarin de term M&A wordt genoemd. Een M&A is een fusie -en overnametraject wat inhoud dat een onderneming een andere onderneming inlijft.
M&A’s zijn tijdens de jaren negentig sterk komen opzetten. In 1990 vonden er nog vijfhonderd grensoverschrijdende M&A’s plaats terwijl dit in 1999 vijfduizend was met een totale waarde van achthonderd miljard dollar[6]. Enkele Nederlandse voorbeelden hiervan zijn Ahold, Unilever en CSM. Redenen voor deze M&A’s waren synergie doelstellingen zoals omzetgroei en stijging van de aandelenkoers. Een M&A bereikt beide doelstellingen op een relatief eenvoudige manier ten opzichte van een normaal groeiproces.
Helaas leveren M&A’s in meer dan 50% van de gevallen een negatieve aandeelhouderswaarde op [6]. Dit heeft twee redenen. De synergie wordt overschat en het lukt uiteindelijk niet de synergie te realiseren. Een belangrijke reden voor het niet (op tijd) realiseren van de synergie is dat de IT-integratie mislukt of onderschat wordt. Ondernemingen beseffen niet dat juist een efficiënte en effectieve IT-integratie benodigd is om de samenvoeging van processen en dus de synergie binnen de planning te realiseren. Ook wordt vaak niet goed in geschat welke moeite en kosten benodigd zijn om tot de gewenste integratie van de IT omgevingen te komen. Uit de literatuur blijkt dat er meerdere IT-factoren verantwoordelijk zijn voor het niet goed uitvoeren van de IT-integratie tijdens een M&A[22, 23, 27 e.a]. Een voorbeeld van een IT-factor is de prioriteit van IT tijdens de M&A onderhandelingen. Indien IT tijdens de M&A onderhandelingen te weinig prioriteit krijgt is er een gerede kans dat de IT-integratie vertraging oploopt of dat de IT-integratie hogere kosten met zich meebrengt dan vooraf gepland [12]. De IT-factoren komen in verschillende aspecten van de M&A tot uitdrukking. Dit zijn o.a. organisatorische, technische en management aspecten. Indien een onderneming de IT-integratie wil laten slagen, dient er bewustwording plaats te vinden van deze IT-factoren zodat er kordaat mee kan worden omgegaan tijdens de M&A.
Maar wanneer is de IT-integratie geslaagd? Is dit meetbaar door middel van economische variabelen of is de IT-integratie juist geslaagd als de bedrijfsprocessen correct functioneren na de M&A? Er is de laatste jaren veel onderzoek verricht naar het succes van de invoering van een informatiesysteem[17,18,31,45 e.a.]. Het blijkt dat het succes van de invoering van een (nieuw) informatiesysteem te beoordelen is op meerdere samenhangende dimensies. Een voorbeeld hiervan is de systeemkwaliteit[17,18]. Een voorbeeld van een succesfactor binnen de systeemkwaliteit dimensie zijn de systeem prestatie eisen waaraan het informatiesysteem moet voldoen. Deze zijn voorafgaand aan het traject bepaald en indien het informatiesysteem niet presteert volgens deze eisen is de invoering van het nieuwe informatiesysteem (nog) niet geslaagd. Het beoordelen van de uitvoering en inschatting van de IT-integratie is echter omvattender. De implementatie van een (nieuw) informatiesysteem is namelijk een onderdeel van de IT-integratie. Een IT-integratie kent ook nog een procescomponent.
Het is dan ook interessant om een verband aan te tonen tussen enerzijds IT-factoren die verantwoordelijk zijn voor een juiste bepaling en uivoering van de IT-integratie tijdens M&A en anderzijds IT-integratie succesfactoren waarmee de uitgevoerde IT-integratie op zijn merites beoordeeld kan worden.

Doelstelling


In dit onderzoek wordt een modelmatige weergave geschetst tussen enerzijds IT-factoren verantwoordelijk voor een juiste inschatting en uitvoering van de IT-integratie tijdens een M&A en anderzijds succesfactoren waarmee de uitgevoerde IT-integratie beoordeeld kan worden. De toepasbaarheid van het model wordt getest door enkele interviews te houden in bij ondernemingen in de voedingsmiddelen industrie.

Hoofdvraag


De hoofdvraag van dit onderzoek is als volgt:

Welke IT-factoren hebben invloed op het succes van de IT-integratie tijdens Mergers & Acquisitions?
Toelichting op de hoofdvraag en begripsbepaling

Het doel van deze paragraaf is het positioneren van het onderzoek binnen de juiste context. De context wordt bepaald en afgebakend door de genoemde termen in de hoofdvraag: Mergers & Acquisitions, IT-factoren, IT-integratie en Succes.


Mergers & Acquisitions

Een M&A betreft het samengaan twee ondernemingen. Het verschil tussen een Acquisition en een Merger heeft te maken met het eigenaarschap van de nieuwe onderneming. Er is sprake van een Acquisition als de overnemende partij eigenaar wordt van de aangekochte partij. Er is sprake van een Merger indien de bedrijven samen eigenaar worden en een nieuwe onderneming vormen. Voor dit afstudeeronderzoek is dit onderscheid niet relevant.IT-factoren

Een IT-factor is een ‘factor’ die invloed heeft op de IT integratie tijdens een M&A traject. Deze factor kan van technische, organisatorische of van management aard zijn. Met invloed wordt bedoeld dat de IT-integratie een andere vorm aanneemt indien de IT-factor van waarde wijzigt.


IT-integratie

De IT-integratie bestaat uit een IT-integratie strategie en een IT-integratie traject. De IT–integratie strategie betreft de keuzes die door beide ondernemingen gemaakt worden aangaande de (fysieke) koppeling van de IT. Het IT-integratie traject betreft alle activiteiten die benodigd zijn om de gewenste IT-integratie strategie te realiseren.


Succes

In de literatuur zijn vele standpunten ingenomen over de succescomponent van de invoering van een informatiesysteem[17,18,31,45 e.a.]. Het meten van het succes van de invoering van een informatiesysteem is geen sinecure. Het blijkt dat er meerdere dimensies zijn waarvan succes afhankelijk is[17,18,31,45 e.a.]. De IT-integratie is echter omvattende dan het succes van de invoering van een informatiesysteem omdat dit een mogelijk onderdeel is van de IT-integratie. Het model wat dit onderzoek oplevert bevat een component waarmee het succes van de IT-integratie na een M&A meetbaar gemaakt kan worden.


Deelvragen


Om de hoofdvraag op een gestructureerde manier uit te werken is deze opgesplitst in deelvragen. De deelvragen worden in het vervolg van deze paragraaf besproken.


  1. Wat is een M&A, wat voor soorten M&A’s vinden er plaats, wat zijn de kenmerkende activiteiten en processen tijdens een M&A , en welke rol speelt IT hierin?

Deze deelvraag heeft als doel inzicht te verkrijgen in wat een M&A is, hoe M&A’s plaatsvinden en welke activiteiten en processen hiervoor benodigd zijn. Met de beantwoording van deze deelvraag wordt inzicht en overzicht verkregen van het fenomeen M&A en de beantwoording vormt dan ook de contextbeschrijving van dit onderzoek. Ook wordt met behulp van deze deelvraag de rol van IT tijdens een M&A traject besproken.
  1. Wat is exact een IT-integratie tijdens een M&A en welke IT-factoren hebben invloed op de IT-integratie tijdens een M&A?

Deze deelvraag analyseert allereerst wat exact een IT-integratie tijdens een M&A is. Er wordt een beschrijving van de verschillende IT-integratie aspecten gegeven. Het tweede gedeelte van deze deelvraag geeft antwoord op de vraag welke IT-factoren verantwoordelijk zijn voor de vormgeving en uitvoering van de IT-integratie tijdens een M&A.
  1. Binnen welke dimensies kunnen de IT-factoren worden ingedeeld, wat is de samenhang en onderlinge prioriteit van deze dimensies, en hoe beïnvloeden deze dimensies de IT integratie?

Het eerste gedeelte van deze deelvraag groepeert en motiveert de gevonden IT-factoren binnen afgebakende dimensies. Per dimensie wordt een inleidende beschrijving en motivatie van het nut ervan gegeven. Vervolgens wordt per factor gemotiveerd waarom deze in de desbetreffende dimensie thuishoort. Het tweede gedeelte van deze deelvraag brengt samenhang en onderlinge prioriteit aan tussen de dimensies. De centrale vraag die beantwoordt dient te worden is hoe de dimensies elkaar onderling beïnvloeden. Het laatste gedeelte bespreekt de relaties tussen de dimensies en de IT-integratie.
  1. Wat is exact het succes van de IT-integratie tijdens een M&A en in welke dimensies komt dit succes tot uitdrukking?

Het doel van deze deelvraag betreft het abstraheren van enkele succesdimensies uit het al gedane wetenschappelijk onderzoek en het specifiek maken van deze succesdimensies voor de IT-integratie tijdens een M&A. De uitkomst van deze deelvaag is een model met succesdimensies dat een uitspraak doet over de succesdimensies van de IT-integratie strategie -en traject.
  1. Welke variabelen geven invulling aan de gevonden succesdimensies en waarom zijn deze variabelen bruikbaar voor de beoordeling van het succes van een IT-integratie.

Deze deelvraag maakt de succesdimensies tastbaar door te onderzoeken welke variabelen een waarde aan de dimensies toekennen. Het nut hiervan is dat de dimensies niet abstract blijven maar dat er daadwerkelijk concrete meeteenheden worden gedefinieerd.
  1. Welke relaties kunnen worden gelegd tussen de beide modellen en factoren?

Deze deelvraag heeft ten doel het samenvoegen van beide opgestelde modellen. Allereerst wordt een beschrijving van het uiteindelijke model gegeven . Vervolgens wordt per relatie gemotiveerd waarom deze gelegd is. Als laatste worden er hypotheses opgesteld tussen de IT-factoren en de succesfactoren.
  1. Wat is de toepasbaarheid van dit model met betrekking tot ondernemingen die een M&A traject hebben doorlopen binnen de voedingsmiddelen industrie?

Het uiteindelijke model wordt uitgewerkt tot interviewvragen waarmee empirisch materiaal verzameld wordt om het model te valideren.


Keuze bedrijfstak


De keuze om de interviews binnen de voedingsmiddelen industrie uit te voeren heeft te maken met de rijke M&A geschiedenis van deze industrie. Om binnen deze industrie relevante ondernemingen te selecteren is een bedrijvenselectie uitgevoerd. Deze kunt u vinden in bijlage X.

Relevantie


Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat het opstellen van een model waarin de relatie wordt gelegd tussen enerzijds IT-factoren –en dimensies en anderzijds succesfactoren –en dimensies pas eenmaal gedaan is[29]. Dit is erg schaars en het is dan ook een aanvulling voor de wetenschap om met dit onderzoek een mogelijke andere weergave van dit probleem te schetsen. Ook is het interessant om het model empirisch te toetsen binnen de voedingsmiddelen industrie. Dit geeft het onderzoek een uniek karakter.

Aanpak onderzoekstraject


Aan het einde van dit onderzoekstraject wordt een empirisch gevalideerd model opgeleverd dat een relatie legt tussen enerzijds IT-factoren -en dimensies en anderzijds IT-integratie succesfactoren -en dimensies. Het onderzoek bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.
De eerste stap in het theoretisch deel is het apart uitwerken van beide onderdelen (IT-factoren en IT-integratie succes) om verderop in het onderzoekstraject verbanden tussen deze twee te leggen. De aanpak van het eerste onderdeel namelijk het identificeren en modelmatig weergeven van IT-factoren is als volgt: Allereerst worden met behulp van een literatuurstudie IT-factoren tijdens een M&A onderzocht en daaruit worden relevante IT-factoren gedestilleerd. Vervolgens wordt beoordeeld wat de samenhang is tussen de geïdentificeerde IT-factoren om deze modelmatig in dimensies weer te geven. Als laatste wordt gemotiveerd en gemodelleerd wat de relaties zijn tussen de verschillende dimensies in het model.
Het tweede onderdeel van het theoretisch deel betreft het identificeren en modelleren van IT-integratie succesfactoren. Uit de literatuur blijkt dat er verschillende pogingen zijn ondernomen om modelmatig weer te geven hoe het succes van de invoering van een informatiesysteem beoordeeld kan worden. Getracht wordt dan ook uit de verschillende modellen een geschikt model te bouwen dat alle relevante aspecten van het succes van een IT-integratie traject weergeeft. Hierna worden per dimensie uit de literatuur IT-integratie succesfactoren geïdentificeerd.
De laatste stap van het theoretisch deel betreft het samenbrengen van beide modellen. De relaties die dan zijn gelegd tussen beide modellen worden geanalyseerd en gemotiveerd. Ook worden er hypotheses opgesteld tussen de IT-factoren en de IT-integratie succesfactoren.
Het praktische gedeelte bestaat uit het houden van interviews bij ondernemingen uit de voedingsmiddelen industrie. Met behulp van het model worden interviewvragen geconstrueerd en het verzamelde empirische materiaal na de interviews wordt gebruikt om het model te valideren.

Opbouw rapport


Hoofdstuk 1 is een inleiding waarin besproken wordt wat een M&A exact is, hoe de M&A processen en activiteiten verlopen en welke rol IT daarin speelt. Hoofdstuk 2 analyseert wat een IT-integratie traject is en welke IT-factoren een rol spelen tijdens de IT-integratie van een M&A traject. In Hoofdstuk 3 wordt onderzocht welke onderlinge overeenkomsten deze IT-factoren vertonen en worden de IT-factoren in dimensies gemodelleerd. In Hoofdstuk 4 worden de modellen die het succes van de invoering van een informatiesysteem kan worden beoordeeld en geanalyseerd. Deze modellen worden vervolgens gebruikt om een model samen te stellen waarmee een uitspraak gedaan kan worden over het succes van de IT-integratie tijdens een M&A. Hoofdstuk 5 bespreekt factoren die een uitspraak doen over de succesdimensies zoals geformuleerd in het voorgaande hoofdstuk. In hoofdstuk 6 wordt het uiteindelijke model van dimensies en factoren gepresenteerd. Allereerst worden de relaties tussen de dimensies geanalyseerd en beargumenteerd en als laatste worden er hypotheses tussen de verschillende factoren opgesteld. Hoofdstuk 7 bevat de uitwerkingen van de interviews en een beargumentering van de validiteit van het opgestelde model.

Planning


Plan van Aanpak 3 weken 01-09-06 - 20-09-06

Literatuuronderzoek 2 weken 20-09-06 - 04-10-06

Hoofdstuk 1 3 weken 04-10-06 - 25-10-06

Hoofdstuk 2 3 weken 25-10-06 - 15-11-06

Hoofdstuk 3 3 weken 15-11-06 - 06-12-06

Hoofdstuk 4 3 weken 06-12-06 - 27-12-06

Hoofdstuk 5 3 weken 27-12-06 - 17-01-07

Hoofdstuk 6 3 weken 17-01-07 - 01-02-07

Hoofdstuk 7 1 week 01-02-07 - 08-02-07

Literatuurlijst


[1] Aberg, L., Sias, D. (2004) Taming post-merger IT integration, Mckinsey Finance
[2] Alaranta, M. (2005) Evaluating Success in Post-Merger IS Integration: A Case Study. The Elec-tronic Journal Information Systems Evaluation , 8(3), 143-150
[3] Alaranta, M., Parvinen, P. (2005). Contribution of Governance Theories of the Firm to the

Analysis of Post-Merger IS Integration. The ICFAI Journal of Mergers & Acquisitions.


[4] Andresen, J.L. (2002). How to select an IT evaluation method – in the context of construction. International Council for Research and Innovation in Building and Construction
[5] Ballantine, J., Bonner, M., Levy, M., Martin, A., et al. (1996). The 3d model of information systems success: the search for the dependent variable continues. Information Resources Management Journa,. 9 (4), 5-14

[6]Batelaan, M., Essen, F. (2000). 10 manieren om fusies te verknoeien. scriptum books schiedam[7]Bers, H.T., Blok, A., Donkers, J.A.M., Harmzen, P., Heer, J.W., Knaap, P.A.J., et al. (2004). IT governance een verkenning, nordea group.
[8]Bhatti, T.R. (2005) CRITICAL SUCCESS FACTORS FOR THE IMPLEMENTATION OF ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP): EMPIRICAL VALIDATION. The Second International Conference on Innovation in Information Technology (IIT’05)
[9]Bowen, T.S. (2000) Plugging IT into the merger equation, Infoworld
[10]Brobst, S., A. (2002). Enterprise Application Integration and Active Data Warehousing. Proceedings of Data Warehousing 2002, 15-23
[11]Chang, R., (2001) Post-merger information technology integration: Steering a smooth course through rough waters, Accenture
[12]Chang, R.A., Jenk, J. (2002). Keys to the Kingdom: How an Integrated IT capability Can Increase Your odds of M&A succes. Accenture
[13]Cheong, T.H.K (2002) A Tool to Measure the Quality of Information from the Service Quality Perspective. Department of Information Systems The University of Melbourne Australia
[14]Chin, W,W., Lee, K,O. (2000) A proposed model and measurement instrument for the formation of its satisfaction: the case of end-user computing satisfaction. Twenty-first international conference on information systems.
[15]Clayton, K., (2004) Information Quality: The Relationship to Recruitment in Pre-Tertiary IT Education. Issues in Informing Science and Information Technology.
[16]Cullen, A. (2006). Mastering M&A: the CIO’s gameplan, best practices Forrester
[17]Delone W., Mclean H. (1992). Information systems success: the quest for the dependant variabele. Information systems research, 3 (1), 60-95
[18]Delone W., Mclean H. (2003). The Delone and Mclean model of information system success: a ten year update. Journal of management information systems 19 (4), 9-30
[19]Duthoit, C., dreischmeier, R., kennedyCluster S. (2004). Clusters and nuggets: mastering postmerger IT integration in Banking. The boston consultancy group.
[20]Etezadi-Amoli, J., Farhoomand A.F. (1996) A structural model of end user computing satisfaction and user performance. Information & Management, 30, 65-73
[21]Gable, G.G., Sedera, D., Chan, T. (2003). Enterprise Systems Success: A Measurement Model. Twenty-Fourth International Conference on Information Systems. 576-591
[22]Giacomazzi, F., Panella, C., Pernici, B., Sansoni, B. (1997). Information systems integration in mergers and acquisitions: A normative model. Information & management, 32 (6), 289-301.
[23]Granlund, M. (2003). Management accounting system integration in corporate mergers: A case study. Accounting, auditing & accountability, 16 (2) , 208-243.
[24]Henningsson, S. The Role of IS in corporate M&A – An Examination of IS Research Based on an Integrative Model for M&A Research. Department of Informatics, Lund University

http://www.damauk.org/05-0187-A-Global-Data-Mgmt-Survey.pdf#search=%22global%20data%20management%20survey%202004%22
[25]Johnston, K.D., Philip, W.Y. (1996). Integrating information technology divisions in a bank merger Fit, compatibility and models of change. Journal of Strategic Information Systems, 5, 189-211
[26]Kahn, B.K., Strong, D.M., Wang, R.Y. (2002). Information Quality Benchmarks: Product and Service Performance. COMMUNICATIONS OF THE ACM, 45, 184-192
[27]Kersten, H.M.P. (2003). IT due diligence, Banking Review
[28]Kloosterman, E., Consequences on IS in a merger situation. Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science.
[29]Kumar, V., Bi, Y., Kumar, U. (2002) IS INTEGRATION SUCCESS IN MERGERS & ACQUISITIONS: MEASURES, INFLUENCING FACTORS, AND MODELS. ASAC 2002 Conference
[30]Larsen, M.H. ICT integration in a M&A process. Department of Informatics
[31]Livari, J., (2005) An empirical test of the delone-mclean model of information system success . the database for advances in information systems, 36 (2), 8-27
[32]Love, P.E.D., Irani, Z., Edwards D.J. (2004) Industry-centric benchmarking of information technology benefits, costs and risks for small to-medium sized enterprises in construction. Automation in Construction, 13, 507– 524
[33]McKiernan, P., Merali, Y. (1995). Integrating information systems after a merger. Long range planning, 28 (4), 54-62.
[34]Mehta, M., Hirschheim, R. (2004) A Framework for Assessing IT Integration Decision-Making in Mergers and Acquisitions. Proceedings of the 37th Hawaii International Conference on System Sciences
[35]Menge, W. Pre-Merger IT strategies. referaat.ewi.utwente.nl
[36]Merali, Y. McKiernan, P. (1993). The strategic positioning of information systems in post-acquisition management. Butterworth-Heinemann Ltd
[37]Mirani, R., Lederer, L,a. (1998). An instrument for assessing the organizational benefits of IS projects. Decision Science, 29 (4), 803-838.
[38]Motwani, J., Mirchandani, D., Madan, M., Ganusekaran, A. (2002) Successful

implementation of ERP projects: Evidence from two case studies. J. Production Economics 75, 83–96


[39]Mudimigh1, A.A., Zairi1, M., Al-Mashari, M. (2001) ERP software implementation: an integrative framework. European Journal of Information Systems, 10, 216–226
[]Muntslag, D. (2001) erp implementatie en organisatieverandering inaugurele rede. Universiteit twente
[40]Pitt, F.L., Watson, R.T., Kavan, C.B., (1995). Service quality: a measure of information systems effectiveness. MIS quarterly, 19(2), 173
[41]Powerpointpresentatie, Kersten, H.M.P. (2003). IT due diligence, Logica CMG SIOO terugkomdag VM2
[42]Recruitment in Pre-Tertiary IT Education. Issues in Informing Science and Information Technology.
[43]Rijn, R. (2003) Fusies en overnames onder architectuur. Architectuur en implementatie Sogeti Nederland.
[44]Robbins, S.S., Stylianou, A.C. (1999) Post-merger systems integration: the impact on IS capabilities. Information & Management, 36, 205-212
[45]Roldan, JL., Leal, A. (Januari 2003). A validation test of an adaptation of the DeLone and McLean’s Model in the Spanish EIS field. Critical Reflections on Information Systems. 66 – 84

[46]Saarinen, T. (1996). An expanded instrument for evaluating information system success. Information & Management, 31, 103-118


[47]Seddon, P.B., Kiew, M.Y. (1994) A partial test and development of delone and mclean’s model of IS success. Proceedings of the Fifteenth International Conference on Information Systems. 99-110

[48]Veltman, J. (2002) post-fusie integratie van informatiesystemen. Department of Accountancy & Information Management Universiteit van Amsterdam


[49]Wang, RY. Lee, YW., Pipino, LL. Strong, DM. (1998) Manage your information as a product. Sloan management review. 39(4), 95-105
[50]Wangler, B., paheerathan, S.J. Horizontal and vertical integration of organisational IT systems. DSV
[51]Weber, Y., Pliskin, N. (1996). The effects of information systems integration and organizational culture on a firm's effectiveness Weber. Information & management, 30 (2), 81-90.
[52]Website, Giera, j., Mergers and Acquisitions: Best Practices. Forrester Research. www.forrester.com/go?eventid=1037
[53]Website, Taking the challenge of migrating data in application projects, http://pdf.me.uk/informatica/aage/P3.pdf
[54]Website. Barry, D. (2006). Data integration: Best of Breed strategy. http://www.amerinnovations.com/
[55]Website. Demaio, A. (2002). Understanding Data Quality Issues: Finding Data Inaccuracies. www.dama-ncr.org/Library/2002-11-12DeMaio-DataQualityIssues.ppt
[56]Website. DOD Guidelines on Data Quality Management (Summary). www.tricare.osd.mil/ocfo/_docs/DoDGuidelinesOnDataQualityManagement.pdf
[57]Website. Fahey, L. IT Consolidation in the Communications Industry. www.oracle.com
[58]Website. PriceWaterHouseCoopers. (2004). Global data management survey 2004.
[59]Weill, P., Ross, J. (2005). A Matrixed Approach to Designing IT Governance - A simple one-page framework can help companies allocate IT decision rights and accountabilities so that individual IT decisions align with strategic objectives. Sloan management review, 46 (2), pag. 26-34.
[60]Wirz, P., Lusti, M. (2004) Information Technology Strategies in Mergers and Acquisitions. Proceedings of the winter international symposium on Information and communication technologies, 1-6De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina