Politieke Markt Deventer BespreekvoorstelDovnload 20.94 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte20.94 Kb.


Politieke Markt Deventer

Bespreekvoorstel

onderwerp

Academia Vitae – voortgang en voornemen bestemming resterende middelen

opsteller

Mw. Weernekers

agendapunt
datum / nummer

23 mei 2007

07.7090

behandeling in politieke markt

voorzitter

griffiemedewerker

zaal

tijd / duur

Mw Lamberts

Mw Weernekers

Raadzaal

19.00-19.55 uur

portefeuillehouder

Wethouder Ademadoel activiteit

Het verzamelen van informatie inzake ontwikkelingen Academia Vitae en het uitspreken van een oordeel over voorgestelde bestemming van middelen

toelichting

Bij de Voorjaarsnota 2006 heeft de gemeenteraad een bedrag van 500.000 euro beschikbaar gesteld als startsubsidie voor de Academia Vitae. In 2006 is een eerste deel van deze subsidie uitgekeerd. Aan het uitkeren van de 2e tranche zijn voorwaarden gesteld ten aanzien van samenwerking met bestaande universiteiten. Het college stelt voor om het resterende deel van de beschikbaar gestelde middelen aan te wenden voor het inkopen van opleiding bij Academia Vitae. Een opleidingsplan moet nog worden uitgewerkt. Alvorens hiermee aan de slag te gaan wil het college van de raad vernemen hoe deze tegen de vorderingen van Academia Vitae aankijkt. Arjo Klamer, decaan van Academia Vitae, zal een presentatie m.b.t. deze vorderingen geven. Als er naar mening van de raad voldoende aan de eerder gestelde voorwaarden is voldaan, zal een opleidingsplan worden uitgewerkt en wordt definitieve bestemming van de resterende middelen bij de zomermarap meegenomen.


behandeladvies

- Presentatie over stand van zaken en ontwikkelingsmogelijkheden Academia Vitae door Arjo Klamer (decaan) en Quirine Laman Trip (zakelijk directeur)

- Fracties worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen en een oordeel uit te spreken over gepresenteerde voortgang en het voornemen van het college de resterende middelen te bestemmen voor het opstellen en uitwerken van een opleidingsplan.


Bijlagen

-B&W nota

-Voortgangsnotitie Academia Vitae

-vertrouwelijke bijlage begroting ligt voor raadsleden ter inzage bij de griffie

spreekrecht publiek

ja  nee 

duur:voorgesteld resultaat
van de bespreking


 (terug) in de markt

 besluitrijp (t.b.v. de raadsvergadering van…)

 hamerstuk1

 debatstuk; …………………………

 ……………………………………..

 voor nadere informatie/bijstelling terug naar het college de raad is geïnformeerd en heeft zijn oordeel gegeven over de voortgang en voorgenomen bestemming resterende middelen
1 Dit betekent dat er een stemverklaring kan worden afgegeven, maar er wordt geen debat gehouden.

Technische vragen dienen vooraf te worden gesteld.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina