Politiezone k-l-mDovnload 24.77 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte24.77 Kb.POLITIEZONE K-L-M

Naamcode 5409


VERSLAG SYNDICAAL OVERLEGCOMITE BOC-Pol nr.28 VAN 20/02/2009


Aanwezigen :

DE BORGER Jozef, Burgemeester-Voorzitter ;


VAN dER JEUGHT François, Korpschef ;
Van den Bergh Anneleen, Adviseur - juriste ;
Van Dessel Vanessa, Secretaris ;
CODDENS Eddy, Preventieadviseur ;
CRAEN Jean, Afgevaardigde ACOD-Politie ;
DE BACKER Joke, Arbeidsgeneesheer ;
HARNIE Rudy, Afgevaardigde ACV-Politie ;
DEVALCKENEER Cary, Afgevaardigde NSPV ;
SCHAERLAEKEN Jean, Afgevaardigde ACV-Politie ;
DE BOECK Steven, Afgevaardigde VSOA ;
BELGRADO Marcel, Burgemeester-Voorzitter
Verontschuldigd :

PEETERS Leo, Politiecollegelid, BAUGNIET Willy, Afgevaardigde NSPV, BOLLE Ingrid, Afgevaardigde ACV-Politie, COBBAERT Eric, Preventieadviseur, REYNDERS Benny, Afgevaardigde ACOD-Politie, DE RIDDER Paul, Commissaris van politie, GEERS Alain, Afgevaardigde NSPV, Schellemans Luc, Commissaris van politie, SCHERENS Paul, Bestendig secretaris ACOD-LRB, SCHONKEREN Jan, Voorzitter VSOA, VAN CAMPENHOUT Sabine, Afgevaardigde ACV-Politie, Van der Aa Marcel, Van der Auwera Karel, Commissarissen van politie, VAN HAUT Jan, Afgevaardigde VSOA, VANDEVELDE Ludy, Provinciaal voorzitter VSOAVergadering preventie


001

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
002

Interne dienst preventie en bescherming op het werk - kennisname van de maandverslagen van augustus, september, oktober en november 2008

De externe preventieadviseur overloopt de verslagen:  • Augustus 2008: overleg met dienst onthaal voor onthaal nieuwe werknemers

  • September 2008: aanbrengen pictogrammen en maken plan van de kelder van het nieuwe politiehuis

  • Oktober 2008: 1 arbeidsongeval ten gevolge van agressie

  • November 2008: bespreking ter beschikking stellen van beschermende kledij voor de scooters en 3 arbeidsongevallen (2 op de openbare weg en 1 hondenbeet)

De aanwezigen nemen kennis van de maandverslagen van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van de maanden augustus, september, oktober en november 2008.

003

Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - Voorstel jaaractieplan 2009 - preventieactiviteiten - kennisname

De externe preventieadviseur licht toe:
  • Welzijn in het politiehuis: nagaan conformiteit installaties nieuw politiehuis

  • Beeldschermgebruik

  • Noodprocedures inzake brand

  • Onthaal nieuwe werknemers en stagiaires

Het jaaractieplan wordt aanvaard.


De arbeidsgeneesheer laat weten dat er dit jaar bij de jaarlijkse geneeskundige controle geen bloedafname gebeurt omdat er geen wijzigingen zijn op de schietstand.
Ook wordt het ontslag van de interne preventieadviseur besproken. De wetgeving bepaalt dat er steeds een interne preventieadviseur moet zijn. De opdracht mag wel tijdelijk door een extern iemand uitgevoerd worden.


004

Regeling bij aanvraag verlof - zelf vervanger zoeken?

De verantwoordelijke van de dienst interventie en de dienstplanner vervoegen de zitting voor de bespreking van dit agendapunt.


Het NSPV licht kort toe. Momenteel wordt de dienstplanning door de dienstplanner aangepast als het gaat om een afwezigheid van korte duur ( 2 tot 3 dagen). Bij een langere periode van verlof is het aangewezen dat de aanvrager zelf zoekt naar collega’s om te wisselen. De vraag is nu: ‘Kan het anders?’

De dienstplanner geeft de voorkeur aan het zelf zoeken van collega’s om te wisselen want als het dienstrooster aangepast wordt, worden ook de vergoedingen aangepast.

Het NSPV stelt voor om een vergadering te organiseren met de dienst interventie en de dienstplanner. Tijdens deze vergadering kan er ook meer uitleg gegeven worden over het programma XTremis.
Het VSOA stelt voor om een magnetisch maandbord te plaatsen in het lokaal van de interventie. Iedereen zou daar de te wisselen diensten kunnen aanduiden.
Het ACOD merkt opnieuw op dat er weer mailtjes verstuurd worden met de vraag om op tijd verlof aan te vragen voor de schoolvakanties, andere dan de zomervakantie. Dit is in strijd met de mammoetwetgeving.


005

Bijkomende diensten opleggen zonder de vraag te stellen aan de collega in kwestie

Het NSPV licht toe.


Het VSOA stelt voor om een mail te sturen met alle nog openstaande diensten die nog kunnen ingevuld worden. Als er geen reactie komt op deze mail, mag de dienstplanner de openstaande diensten invullen. Ook wordt gevraagd wie/ welke dienst zal instaan voor het opvangen van het onthaal, indien nodig. Het is zo dat alle overnames van de dienst onthaal gebeuren door de dienst interventie.
Tevens vraagt het VSOA vanaf wanneer de wijkteams functioneel zijn. De vooropgestelde datum is 1 april 2009.
Het ACOD bepleit de werking zoals het nu gebeurt in de antenne van Kapelle-op-den-Bos. Daar verzorgen de wijkwerkers ook het onthaal. Waarom kan het onthaal niet geïntegreerd worden in de wijkwerking? Er zijn dan meer wijkwerkers waardoor de wijken kleiner worden en dat is op zich ook een voordeel.
Dit voorstel zal bekeken worden door de verbindingsofficieren.


006

Kledij: Arzoni - Federale Politie

Het NSPV licht toe: er zijn vooral klachten over de kwaliteit en over het lange wachten op bestellingen.

Het diensthoofd personeel, logistiek, financiën meldt dat er op 12 maart 2009 een afspraak is met de federale winkel. Er zal een regeling uitgewerkt worden en in het begin zal zeker nog de mogelijkheid blijven bestaan om te kiezen tussen Arzoni en de federale winkel.
Het ACOD merkt op dat alles al te lezen staat in het verslag van de wijkwerking en het moet nog allemaal gefinaliseerd worden…
Het VSOA vraagt of er een update kan komen van de HYCAPkledij. Er wordt momenteel nagekeken of deze aankopen kunnen verricht worden via de federale winkel. Als dit niet het geval is, zal het via een aanbesteding moeten gaan.
Ook wordt er gevraagd hoe het staat met de individuele kogelwerende vesten. De maatname zal hiervoor kortelings gebeuren.


007

Registratie telefoongesprekken en camerabeelden

Toelichting door het VSOA.


De korpschef meldt dat alles afgezet is. Zowel de inkomende als de uitgaande gesprekken worden niet meer opgenomen. Tijdens een vergadering met de firma Newtel zal gevraagd worden of de inkomende lijnen opgenomen kunnen worden. De privacycommissie zal bij het in gebruik nemen ervan ingelicht worden.
Het ACOD merkt op dat er een verschil is tussen registratie en opname van gesprekken. Als er gesproken wordt over registratie, betekent dit dat het uur van de oproep, de duur van het gesprek en het telefoonnummer van de oproeper geregistreerd of genoteerd wordt. Het opnemen van telefoongesprekken is een misdrijf en is dus verboden, tenzij de oproeper verwittigd wordt dat het gesprek opgenomen wordt.
Voor wat de camerabeelden betreft, refereert het ACV – Politie naar de camerawet. Er moet onmiddellijk gestopt worden met het opnemen van die beelden. De camera’s in de cellen vallen onder een andere wetgeving.
Het ACOD maakt duidelijk dat de privacywetgeving belangrijk is en dat zij nageleefd moet worden. Er wordt ook gerefereerd naar het gebruik van de fleetloggers. Eigenlijk zou ieder personeelslid die rijdt met een voertuig waar een fleetlogger aan boord is, een document moeten ondertekenen waarin staat dat hij met een voertuig rijdt dat voorzien is van een fleetlogger.


008

Varia

Het NSPV vraagt of er een plaats kan voorzien worden waar allerlei documenten kunnen uitgehangen worden.


Het VSOA vraagt naar het openbaar maken van de verslagen van de BOC-Pol.

Er wordt overeengekomen dat er geen namen meer worden genotuleerd in het verslag, enkel de naam van de vakverenigingen. De goedgekeurde verslagen zullen op de K-schijf geplaatst worden zodat ze door iedereen consulteerbaar zijn.
009

Rondgang van het nieuwe politiehuis na ingebruikname

De arbeidsgeneesheer, de externe preventieadviseur en de leden van de vakverenigingen maken een rondgang in het nieuwe politiehuis.
De Secretaris BOC-Pol,
De Voorzitter,


V. VAN DESSEL
M. BELGRADO$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina