PortefeuilleDovnload 18.83 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte18.83 Kb.
Raadsvoorstel


Raadsagenda

:
Nr.

:Bijlage nr.

:Portefeuille

:

H.J.M. Kemperman

Onderwerp : Meerjarenovereenkomst Achterhoeks Bureau voor Toerisme (ABT)Voorgestelde beslissing:

    1. De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de “Overeenkomst inzake subsidiëring Achterhoeks Bureau voor Toerisme 2005-2008”;

    2. De verhoging van de bijdrage aan het ABT voor het jaar 2005 ten laste brengen aan het geretourneerde saldo van het Platform Toerisme Wisch;

    3. In de concept-begroting 2006 -2008 uitgaan van een gemeentelijke bijdrage aan het ABT ter grootte van € 0,45 per inwoner met een jaarindexcijfer van +3%.


Inleiding

Het Achterhoeks Bureau voor Toerisme (ABT) heeft als doel “het op een duurzame wijze genereren van toeristische omzet en bestedingen in de Achterhoek”. Dit door marktgerichte productontwikkeling en promotie (je komt op verhaal in de Achterhoek). Hiertoe werkt ze samen met het Recreatieschap Achterhoek en Liemers (RAL) en het Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme (GOBT). Het ABT zorgt voor regionale promotie, regionale productontwikkeling en voor informatiemanagement. Tegen de landelijke trend in, is het aantal vakanties in de Achterhoek in 2004 ten opzichte van het voorgaande jaar met 5,1% toegenomen. De Achterhoek doet het dus goed. Dit is mede de verdienste van het ABT.


In 1999 is door de Achterhoekse gemeenten een overeenkomst getekend waarin de taken en gemeentelijke bijdragen zijn vastgelegd. Deze overeenkomst is per 31-12-2002 afgelopen en nadien stilzwijgend verlengd. De ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage is achtergebleven bij de kostenontwikkeling. Het ABT heeft inmiddels bijna 10% budget ingeleverd ten opzichte van de in de oorspronkelijke overeenkomst geformuleerde grondslag voor vaststelling van de gemeentelijke bijdrage. Het betreft inmiddels een bedrag van bijna € 0,04 per inwoner. Wil het ABT haar geplande activiteiten adequaat uitvoeren, dan zal het niet gecompenseerde deel van de kostenstijgingen van de afgelopen jaren alsnog voor 2005 en verdere jaren gecompenseerd moeten worden. Het ABT vraagt de gemeenten akkoord te gaan met de “Overeenkomst inzake subsidiëring Achterhoeks Bureau voor Toerisme 2005-2008” Op basis van deze overeenkomst bedraagt de gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2005 € 0,45 per inwoner, hetgeen een stijging van € 0,04 inhoudt ten opzichte van de bijdrage in 2004.
Meetbaar effect

Door akkoord te gaan met de gevraagde verhoging van de gemeentelijke bijdrage kunnen de werkzaam-heden van het ABT op peil blijven zonder dat er structurele tekorten ontstaan.

Argumenten


1.1 Door het functioneren van het ABT worden de recreatieve kwaliteiten van de Achterhoek benut en landelijk gepromoot. Zonder de inbreng van het ABT is het voor de afzonderlijke gemeenten en VVV’s niet mogelijk (kosten en tijd) om op beurzen vertegenwoordigd te zijn en met één gezicht naar buiten te treden. De inbreng van het ABT is efficiënt en effectief.
1.2 Aangelegenheden het ABT betreffende, zijn niet zoals bijvoorbeeld in het geval van het RAL, door de raad aan het college gemandateerd. Besluitvorming om in te stemmen met de “Overeenkomst inzake subsidiëring Achterhoeks Bureau voor Toerisme 2005-2008” is derhalve een aangelegenheid voor uw raad;
2.1 In de begroting 2005 is rekening gehouden met een bijdrage aan het ABT ter grootte van € 17.140,-. Op basis van 40.400 inwoners en een bijdrage van € 0,45 per inwoner, is voor 2005 een budget vereist ter grootte van € 18.180,-. Er is derhalve sprake van een budgetoverschrijding ter grootte van € 1.040,- . Van het geretourneerde saldo van het Platform resteert nog een overschot ter grootte van € 1.320,16. Dit bedrag heeft een soortgelijk bestedingsdoel. Wij stellen u voor om de verhoging van de bijdrage aan het ABT voor het jaar 2005 ten laste brengen aan het geretourneerde saldo van het Platform Toerisme Wisch.
3.1 De te sluiten overeenkomst inzake subsidiëring Achterhoeks Bureau voor Toerisme 2005-2008 heeft een doorwerking voor de gemeentelijke begroting tot en met het jaar 2008. Wij adviseren u om in de concept-begroting 2006 -2008 uit te gaan van een gemeentelijke bijdrage aan het ABT ter grootte van € 0,45 per inwoner met een jaarindexcijfer van +3%.
Kanttekeningen

Tussen het ABT en RAL zijn op directieniveau eerste verkennende gesprekken gestart over nauwere samenwerking of op langere termijn een mogelijke samenvoeging. De voorliggende overeenkomst is bedoeld om de dagelijkse voortgang te waarborgen. Mochten de gesprekken leiden tot een gewijzigde situatie, dan zal de overeenkomst moeten worden bijgesteld, danwel worden beëindigt.
Kosten, baten en dekking

In de begroting van dit jaar is een bijdrage van € 17.140,- ten behoeve van het ABT opgenomen. Met de gevraagde bijdrage van € 0,45 per inwoner voor het jaar 2005 wordt dit bedrag overschreden. In overleg met financieel consulent Gerben Verhoogt worden onder punt 2 en 3 voorstellen gedaan om hierin te voorzien.
Uitvoering

De uitvoering ligt bij het ABT.
Planning:

De overeenkomst gaat in met terugwerkende kracht per 1-1-2005


Personeel:

N.v.t.
Communicatie:

N.v.t.
Evaluatie/controle

Aan de hand van jaarverslagen van het ABT. Het Jaarverslag 2004 wordt spoedig verwacht.:

burgemeester en wethouders,


de heer L.H.M. van den Nieuwendijk de heer H.J.M. Kemperman

secretaris burgemeester


Opmerking van de griffier naar aanleiding van de behandeling van het voorstel in de commissie n.v.t.

Meegezonden stukken behorende bij het voorstel:  1. Het collegevoorstel d.d. 14-6-’05;

Ter inzage gelegde stukken behorend bij het voorstel:  1. Begroting en marketingplan 2005;

  2. Concept-subsidie-overeenkomst d.d. 30-3-’05;

  3. E-maibericht ABT d.d. 8-6-’05.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina