Portfolio bacheloropleiding tandheelkunde Naam: Studentnummer: Foto: PersonaliaDovnload 107.39 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte107.39 Kb.
Portfolio
bacheloropleiding
tandheelkunde


Naam:
Studentnummer:
Foto:
Personalia


Naam
Adres
Telefoon studieadres
Mobiel
Eigen Webpagina
Acta-mail adres
Studentnummer
Geboortedatum
Voortgezet onderwijs
Vakkenpakket
Andere opleidingen
Studiefase
Gestart op ACTA
Cohort (voor 2e/3e jaars)


Docentmentor 1e jaar

Practicumdocent - Naam docent:

Docentmentor 2e jaar

Studieadviseur

Docentmentor 3e jaar

Studieadviseur

1e studievoortgangsgesprek

(datum)

2e studievoortgangsgesprek

(datum)

3e studievoortgangsgesprek

(datum)

4e studievoortgangsgesprek

(datum)

5e studievoortgangsgesprek

(datum)

6e studievoortgangsgesprek

(datum)

7e studievoortgangsgesprek

(datum)

Andere persoonlijke informatie

Bijvoorbeeld hoe je met tandheelkunde in aanraking bent gekomen, wat je trekt in het beroep tandarts. Maar ook: wat vind jij belangrijk in je studie en wat wil je met je opleiding bereiken. Daarnaast eventueel informatie die minder direct met het tandarts worden te maken heeft, maar voor een ander toch interessant kan zijn om te lezen, kan gaan over bijbaantjes, hobby’s, studentenvereniging etc.
Eigen reflectie

Ter voorbereiding op het studievoortgangsgesprek is het de bedoeling dat je terug kijkt op je studie. Je kijkt kritisch terug op de afgelopen periode, je maakt concrete plannen voor de komende tijd en je geeft je gesprekspunten voor je studievoortgangsgesprek aan. Hieronder vind je een aantal vragen die kunnen helpen bij het reflecteren op je studie. Kies de voor jou belangrijkste vragen uit, beantwoord ze allemaal en/of voeg er punten aan toe. Natuurlijk kun je ook een eigen stukje tekst schrijven waarin je terug- en vooruitkijkt. Wees in ieder geval zo concreet mogelijk.Terugkijken

 • Wat vind je van je studieresultaten tot nu toe? Kijk apart naar het blok- en het lijnonderwijs.

 • Aan welke tentamens heb je niet (of niet serieus) deelgenomen? Geef eventueel de reden aan.

 • Waarover ben je tevreden wat betreft je studievoortgang?

 • Wat kan er beter?

 • Welke doelen had je jezelf gesteld en/of wat had je jezelf voorgenomen om deze periode te doen in het kader van je studie?

 • Wat is daarvan terecht gekomen?

 • Wat heeft je belemmerd bij je studie?

 • Sluit jouw leerstijl/manier van leren aan bij wat ACTA van je vraagt? Licht toe.

 • Welke studie-onderdelen en/of competenties gaan je gemakkelijk af?

 • Welke studie-onderdelen en/of competenties vereisen meer aandacht van je?Vooruitkijken

De volgende reflectievragen zijn bedoeld om je studie in de ‘juiste’ richting te sturen, dus om vooruit te kijken naar de komende periode. Probeer de vragen zo concreet mogelijk te beantwoorden. • Wat wil je veranderen m.b.t. tot je studie?

 • Vaak kun je iets bereiken op meerdere manieren. Welke mogelijkheden zie jij om het verloop van je studie (verder) te optimaliseren?

 • Formuleer een of meerdere doelen en maak daarbij gebruik van het smarti-model (zie handleiding portfolio)

 • Met welk resultaat ben je tevreden in de komende studieperiode?Studievoortgangsgesprek

Noem één of meerdere punten uit het bovenstaande die je met je docentmentor wil bespreken in het komende studievoortgangsgesprek.Competenties

In de bachelorfase werk je richting een einddoel. Dit einddoel is beschreven in competenties die je aan het eind van de opleiding moet beheersen. In de studiegids masteropleiding staan alle competenties volledig uitgeschreven. De competenties kun je in de vorm van leerdoelen als volgt omschrijven.


De student is in staat zelfstandig:

 • de rol en verantwoordelijkheid van de tandarts kunnen beschrijven en toepassen bij het

bevorderen van de mondgezondheid;

informatie aan individuen en groepen;

 • te communiceren over de etiologie en epidemiologie van orale ziekten en afwijkingen en

die kennis te begrijpen en toe te passen;

herkennen en een diagnose te stellen van afzonderlijke en veelvuldig voorkomende

problemen; • effectieve en efficiënte professionele preventie uit te voeren;

 • aangetaste of beschadigde gebitselementen te behandelen;

 • parodontale ontsteking en/of afbraak tot staan te brengen;

 • maatregelen te treffen inzake infectiepreventie en stralingsbescherming;

 • wetenschappelijke literatuur bij te houden en te evalueren inzake tandheelkundige

problemen volgens de principes van evidence-based dentistry;

 • de principes van wetenschappelijk redeneren toepassen bij de besluitvorming in te

verlenen mondzorg;

Deze leerdoelen kunnen ook onderwerp van gesprek zijn tijdens het studievoortgangsgesprek.


Probeer voor de competenties of de bovenstaande leerdoelen voor jezelf na te gaan of je vind dat je een nieuweling (A), een beginner (B) of een competente beroepsbeoefenaar (C) bent. Bedenk voor jezelf wat wel goed ging en wat nog niet helemaal goed is gegaan. Neem dit mee in je eigen reflectie zodat je aan de hand daarvan voor jezelf leerdoelen en aandachtspunten voor de komende tijd kunt formuleren.
Niveaus binnen de competenties:

Het eerste niveau (niveau a) is “nieuweling”; er heeft een eerste kennismaking met het vakgebied en zijn onderscheiden delen plaatsgevonden. Het tweede niveau (niveau b) heet “beginner”; op afzonderlijke gebieden is er sprake van enige bekwaamheid maar zonder inzicht in het totaal en zonder zelfstandig te kunnen werken. Het derde niveau (niveau c) betreft de “competente beroepsbeoefenaar”; er is inzicht in het totaal, de normaal voorkomende problemen kunnen zelfstandig worden opgelost.Studieresultaten

Voeg hier een recente uitdraai (max. 1 week oud) van je studieresultaten tot nu toe uit TISVU in. Voeg zelf informatie toe over tentamens die je bijvoorbeeld wel al gemaakt hebt, maar waarvan de resultaten nog niet bekend zijn of nog niet in tisvu staan.
Producten/bewijsstukken
Voeg in dit gedeelte van je portfolio neem je altijd minimaal één product op waarmee je verheldert en/of ondersteunt hoever je bent in je ontwikkeling tot tandarts. Het hoeft niet alleen maar om goede voorbeelden te gaan. Met behulp van producten, die minder geslaagd zijn, kun je laten zien dat je je ontwikkelt. In je reflectiedeel leg je een concrete relatie tussen dit product en een competentie of leerdoel die je bezit.
Voorbeelden van producten zijn:

 • werkstukken

 • patiëntenverslagen

 • samenvatting scriptie

 • reflectieverslagen

 • feedback/beoordelingen van docenten of medestudenten

 • tentamens

 • logboek

 • etc.


STUDIEJAAR 2015 - 2016Objectcode

Module

Studielast

Resultaat

BACHELOR 1

2015-2016T_CELWEEF

Cellen en weefsels

4

 

T_GEZMOND

De gezonde mond

8

 

T_INFECTIE

Infectie en ontsteking

8

 

T_INTRO

Introductie

6

 

T_LINTROKLIN

Lijn introductie kliniek

1

 

T_MENSWET

Mens en wetenschap

5

 

T_MOLBIOPROC

Moleculair biologische processen

4

 

T_ORGAAN

Orgaansystemen

8

 

T_B1TVICOMM

Lijn TV I, communicatie BA1

1

 

T_TVIHIP

Lijn TV I, HIP

1

 

T_TVIKV

Lijn TV I, klinische vaardigheden

2

 

T_TVIPREPTST

Lijn TV I, preparatietoetsen

2

 

T_TVIRESTTST

Lijn TV I, restauratietoetsen

2

 

T_B1TVIVORMD

Lijn TV I, vormingsdoelen BA1

8

 

BACHELOR 2

2015-2016T_CARIO

Cariologie en de harde tandweefsels

7

 

T_ENDO

Endodontologie

7

 

T_FUNCTIEKR

Functieherstel met kronen

7

 

T_LTANDPREV

Lijn tandheelkundige preventie

6

 

T_PAROI

Parodontitis I

4

 

T_TVIIABOOR

Lijn TV IIA, boorlicentie

3

 

T_TVIIAENDO

Lijn TV IIA, endotoets

3

 

T_TVIIAMOLEX

Lijn TV IIA, molaarexcaveertoets

1

 

T_TVIIAVORMD

Lijn TV IIA, vormingsdoelen

1

 

T_TVIIBKRNI

Lijn TV IIB, kroontoets I

4

 

T_TVIIBKRNII

Lijn TV IIB, kroontoets II

4

 

T_TVIIBWERKB

Lijn TV IIB, werkbesprek en verpl.werkst

1

 

T_VORMFUNC

Vorm en functie

3

 

T_ZIEKMENS

De zieke mens

9

 BACHELOR 3

2015-2016T_FUNCTIEBRG

Functieherstel met bruggen

4

 

T_PAROII

Parodontitis II

4

 

T_MTI

Medisch tandheelkundige interactie

4

 

T_TPS

Tandarts, patiënt en samenleving

4

 

T_DIAGNOS

Diagnostiek

4

 

T_TANDWET

Tandarts en wetenschap

5

 

T_WETSTAGE

Wetenschappelijke stage

16

 

T_LPBCARIO

Lijn prev. en behand., cariologie

6

 

T_LPBINTERV

Lijn prev. en behand., intervisie

1

 

T_LPBPARO

Lijn prev. en behand., parodontologie

3

 

T_LPBRADIO

Lijn prev. en behand., radiologie

2

 

T_TVIIIBRUG

Lijn TV III, brugpreparaties

2

 

T_TVIIISTIFT

Lijn TV III, noodkr met stiftverankering

1

 

T_TVIIIWERKB

Lijn TV III, werkbesprekingen verpl werk

1

 

T_PORTFOLIO

Portfolio

1

 

T_VRIJESTUD

Vrije studieruimte

1

 

T_PG

Professioneel gedrag

1

 Resultaten studievoortgangsgesprek en feedback

docentmentor
Maak meteen na je studievoortgangsgesprek een korte samenvatting waarin je de opmerkingen/feedback van je docentmentor noteert en je eigen conclusies en voornemens. Dan weet zowel jijzelf als je docentmentor bij een volgende ronde, wat eraan voorafgegaan is.
Voor studenten die gestart zijn met de opleiding vanaf september 2007 geldt het volgende: als je het studievoortgangsgesprek hebt gehouden laat je dat aftekenen op het roze registratieformulier ‘Portfolio Bachelor’. Dit kun je afhalen bij het onderwijsbureau.

1e gesprek

Voornemens aan begin studie:Samenvatting 2e gesprek

Feedback docentmentor:


Eigen conclusies en voornemens:

Samenvatting 3e gesprek

Feedback docentmentor:


Eigen conclusies en voornemens:

Samenvatting 4e gesprek

Feedback studieadviseur:


Eigen conclusies en voornemens:

Samenvatting 5e gesprek

Feedback studieadviseur:


Eigen conclusies en voornemens:

Samenvatting 6e gesprek

Feedback studieadviseur:


Eigen conclusies en voornemens:

Samenvatting 7e gesprek

Feedback studieadviseur:


Eigen conclusies en voornemens:
Producten
Voeg achter dit blad je producten toe.

Denk hierbij aan: • casusbesprekingen

 • verslag van Mens en Wetenschap

 • uitgewerkte PICO vraag

 • bachelor profielscriptie

 • gevolgde cursus (binnen of buiten ACTA)

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina