Postbus 93, 3130 ab vlaardingen Beugsloepweg 9, 3133 kv vlaardingenDovnload 73.26 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte73.26 Kb.


Postbus 93, 3130 AB Vlaardingen

Beugsloepweg 9, 3133 KV Vlaardingen

Telefoon +31 (0)10 434 39 11

Fax +31 (0)10 4602436

Bankrelaties:

ING Vlaardingen nr. 688910874

Postbank nr. 519011

Handelsregister Rotterdam nr. 24260448


b.v. ChemicaliënhandelBewerkingsdatum: 06-02-2003

Veiligheidsinformatieblad1 Identificatie van het product


Productnaam Mengsel HBV-Thinner Cellulose verdunner

Typering C-MIX 1619 (bevat tolueen)

Leverancier BV Chemicaliënhandel HBV

Postbus 93

3130 AB Vlaardingen

tel: (31) 010- 4343911

fax: (31) 010- 4602436

Telefoon voor (31) 030-748888 (dag en nacht, Nationaal Vergiftigingen Info. Centrum, uitsluitend voor artsen,

noodgevallen apothekers, dierenartsen en overheidsin­stellingen), raadpleeg uw arts.

2 Samenstelling en informatie over de bestanddelenTOLUEEN: ~ 50%

Gevaarsymbolen: F Xn

R-zinnen: R11 R20

CAS-nr: 108-88-3ACETON: ~ 25%

Gevaarsymbolen: F Xi

R-zinnen: R11, R36, R66, R67

Cas-nr: 67-64-1ISOBUTANOL: ~10%

Gevaarsymbolen: - Xi

R-zinnen: R10, R37/38, R41, R67

Cas-nr:: 000078-83-1


3 GevarenR-ZINNEN

Licht ontvlambaar

Schadelijk bij inademing

Irriterend voor de ogen

Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken

Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken

4 Eerste hulpmaatregelen

ALGEMEEN


Controleer de vitale functies

Indien bewusteloos zorg voor vrije luchtwegen

Bij ademhalingstilstand: kunstmatige ademhaling of zuurstof

Indien hartstilstand: start reanimatie

Bewust slachtoffer met ademhalingsmoeilijkheden: halfzittend

Bij shock, bij voorkeur, liggend (rugligging) met benen omhoog

Bij braken; voorkom verstikking/ aspiratiepneunomie

Voorkom afkoeling door toedekking

Blijf het slachtoffer observeren

Verleen psychologische bijstand

Hou het slachtoffer rustig, vermijd spanningen

Afhankelijk van de toestand: arts/ ziekenhuis

Inname van alcohol verhoogt de toxiciteit

ORAAL


Mond spoelen met veel water

Zo vlug mogelijk na inname VEEL water laten drinken

Geen melk/ olie laten drinken

NIET laten BRAKEN

Bij inname van grote hoeveelheden, snel naar ziekenhuis

Tel.nummer in noodgevallen buiten kantooruren, alleen voor artsen : 030-2748888


OGEN


Onmiddellijk 15 minuten spoelen met heel veel water

Zo mogelijk contactlenzen verwijderen

Slachtoffer naar oogarts brengen

Geen neutralisatiemiddel gebruikenHUID

Onmiddellijk spoelen met veel water en/of douchen

Gebruik van zeep toegestaan

Gebruik geen chemisch neutralisatiemiddel

Kleiding verwijderen voor spoelen

INHALATIE


Breng het slachtoffer in frisse lucht

ALGEMEEN


Controleer de vitale functies

Indien bewusteloos, zorg voor vrije luchtwegen

Bij ademhalingstilstand kunstmatige ademhaling of zuurstof

Indien hartstilstand; reanimeer het slachtoffer.

Bewust slachtoffer; halfzittend neerzetten

Bij shock; bij voorkeur; rugligging met de benen omhoog

Bij braken; voorkom verstikking

Voorkom afkoeling door toedekking (niet opwarmen)

Blijf het slachtoffer observeren

Verleen psychologische bijstand

Hou het slachtoffer rustig; vermijd inspanningen

Afhankelijk van toestand; arts of ziekenhuis

Inname van alcohol verhoogt toxiciteit

5 BrandbestrijdingsmaatregelenBLUSMIDDELEN


Algemeen: Bij voorkeur: Poeder, alcoholbestendig schuim, A.F.F.F., schuim, koolzuur, (halonen). Vaten en tanks in de omgeving koelen met water. Alle blusmiddelen bij omgevingsbrand toegestaan

BLUSINSTRUCTIES


Tanks/ vaten koelen en/of in veiligheid brengen

Lading, blootgesteld aan warmte, niet verplaatsen Rekening houden met toxisch bluswater

Bluswater beperken, zo mogelijk opvangen of indammen

6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van het produktPersoonlijke bescherming:

Handschoenen, nauw aansluitende bril, beschermende kleding .

Bij groot lek of in gesloten ruimte: persluchttoestel

Bij verhitting/ verbranding: perslucht- of zuurstoftoestel

Bij onvolledige verbranding komen koolmonoxide en kooldioxide vrij

Milieuvoorzorgsmaatregelen en -maatregelen:

Boven de wind blijven

Gevarenzone afbakenen / Gevarenzone afbakenen / Evacuatie overwegen

Lager gelegen delen afdichten / Deuren en ramen van omliggende gebouwen afsluiten

Motoren afzetten en niet roken / geen open vuur en vonken

Vonkvrije en explosieveilige apparatuur en verlichting

Bodem- en waterverontreiniging voorkomen / niet in riool

Vaten gesloten houden / Vrijkomend product opvangen in geschikte vaten of

overpompen

Raadpleeg “Material-handeling”voor materiaalkeuze vaten

Lek dichten, toevoer afsluiten / morsvloeistof indammen / verdamping trachten te

beperken


Concentratie van het explosief gas/luchtmengsel meten

Brandbaar/toxisch gas/damp verdunnen met verneveld water

Geen perslucht bij overpompen
Opruimingsmethoden:

Absorbeer de vloeistof met zand, aarde of een ander absorbens en voer dit mengsel af in af­sluitbare vaten

voor terugwinning of vernieti­ging.

Indien mogelijk het product met een explosief veilige pomp in vaten pompen voor hergebruik of vernietiging.

Zorg ervoor dat gewerkt wordt volgens de plaatselijke afvalverwerkingvoorschriften.

7 Hantering en opslag


Hantering:

Werken onder plaatselijke afzuiging/ventilatie

Bij temperatuur boven vlampunt : vonkvrije en explosieveilige apparatuur.

Blootstelling en/of contact vermijdenOpslag:

Ventilatie langs de vloer; brandveilig lokaal; opvangkuip voorzien; reservoir van aarding voorzien; onder afdak/ in open lucht; alleen in beperkte hoeveelheden is opslag toegestaan; kan bewaard worden onder stikstof; in orde met wettelijke normen.Verpakkingsmaterialen:

Geschikte verpakkingsmaterialen: metaal, roestvrij staal, koolstofstaal, aluminium, glas en blik

Ongeschikte materialen: polyethyleen en kunststof


Bijzondere eisen voor verpakkingsmaterialen: afsluitbaar, zuiver, correct geëtiketteerd , moet beantwoorden aan de wettelijke normen, plaats kwetsbare verpakking in een stevige houder.
8 Blootstellinggrenzen en Persoonlijke bescherming

BLOOTSTELLINGGRENZEN:

TOLUEEN

Grenswaarde 40 ppm (wettelijke grenswaarde) 150mg/m3 (wettelijke grenswaarde)

Kortetijdswaarde n.v.t. n.v.t.

Huidopname H

Reukgrens .2 ppm .8 mg/m3

MAC waarde 40 ppm 150 mg/m3

TLV-TWA waarde 50 ppm 188 mg/m3

TLV-STEL n.v.t. n.v.t.

Carcinogeniteit A4

VME 100 ppm 375 mg/m3

VLE 150 ppm 550 mg/m3

MAK 50 ppm 190 mg/m3

Zwangerschap C

ISOBUTANOL

Grenswaarde 50 ppm 154 mg/m3

MAC waarde 50 ppm 150 mg/m3

TLV-TWA waarde 50 ppm 152 mg/m3

VME 50 ppm 150 mg/m3

MAK 100 ppm 300 mg/m3

Zwangerschap C

ACETON

Grenswaarde 750 ppm 1806 mg/m3

Kortetijdswaarde 1000ppm 2415 mg/m3

Reukgrens 200-400 ppm

MAC waarde 750 ppm 1780 mg/m3

TLV-TWA waarde (750) ppm (1780) mg/m3

TLV-STEL (1000) ppm (2380) mg/m3

Carcinogeniteit (A4)

VME 750 ppm 1800 mg/m3

VLE n.v.t. n.v.t.

MAK 500 ppm 1200 mg/m3

Zwangerschap -


CONCENTRATIEMETINGEN


Korte duur meetbuisje- Auer Tol-5 (5085-828)

Korte duur meetbuisje- Dräger

Tolueen 5/a (CH23001)

Tolueen 5/b (8101661)

Tolueen 25/a (8101411)

Tolueen 50/a (8101701)

Tolueen 100/a (8101421)

Lange duur meetbuisje- Dräger

Tolueen 200/a-L (6728271)

PERSOONLIJKE BESCHERMING:

Ogen: nauw aansluitende bril

Huid: handschoenen

Inhalatie: gasmasker met filtertype AMATERIALEN:

Materialen, welke een goede bescherming bieden: viton, PVA

Materialen met een minder goede bescherming: butylrubber, natuurrubber, neopreen, nitrilrubber, polyethyleen, PVC.

9 Fysische en chemische eigenschappen

Aggregatietoestand: Vloeistof

Kleur: Kleurloos, helder

Geur: Karakteristiek, aromatisch

Kookpunt: 65C - 115C bij 1013 mbar (ASTM D 1078)

Dampspanning: 65 mbar 20C (ASTM D 323)

Dichtheid: 0,84 kg/dm3 bij 20C (ASTM D 4052)

Vlampunt: ~ 7C

Brandgevaarlijk: P1

Smeltpunt: < - 25C

Oplosbaarheid bestanddeel tolueen: 0.05% water 100% ether

Overige eigenschappen: niet oplosbaar in water

Oplosbaar in: ethanol, ether, aceton, chloroform, koolstofdilsufide, azijnzuur, petroleumether

Relatieve verdampingssnelheid

(ethyl-ether = 1): 3,53 (ASTM D 3539)

PH/zuurgraad (waterig milieu): 5,0 (NEN 6411)

PH/zuurgraad (produkt): 6,65

Explosielimieten in lucht: ~1.2

Explosielimieten in lucht: ~13

10 Stabiliteit en reactiviteit

Stabiliteit: Stabiel onder normale omstandigheden.

Te vermijden omstandigheden: Gescheiden houden van warmtebronnen,ontstekingsbronnen,oxidatiemiddelen, (sterke zuren) en halogenen.

Te vermijden materialen: Zie boven.

Chemische reacties: Reageert heftig met (sommige) halogenen

Reageert heftig met 9Sterke) oxidantia: (verhoogde ) kans op brand/explosie

Reageert heftig tot explosief met (sommige) zuren

Bij verbranding: vorming van schadelijke gassen/dampen koolstofmonoxide-

koolstofdioxide.
11 Toxicologische informatie
Toxiciteit algemeen: uit dierenproeven is gebleken dat voor de voortplanting vergiftige effecten niet uit te sluiten zijn

Betreft Tolueen: Inademing acuut TC Lo man: 100 ppm LC rat- 19/l/4h inslikken acuut LD50 rat: 636mg/kg

LD Lo mens- 50 mg/kg Huid acuut konijn- LD 50 konijn – 12.1 g/kg huidirritatie konijn 435/72H-licht

ademhalingsorganen- lichte irritatie

oogirritatie mens: 300 ppm - licht (konijn)

LD 50 Oraal rat: >2000 mg/kg

LD 50 Dermaal konijn: 12000 mg/kg

Acute toxiciteit:

Stof wordt opgenomen door de huid

Licht irriterend voor de huid

Irriterend voor de ademhalingswegen

Irriterend voor de ogen

In hoge concentratie bedwelmend

Gegevens betreffen de hoofdcomponent tolueen

Chronische toxiciteit:

I 26.1


Mogelijk risico voor ongeboren vrucht

Kankerverwekkende eigenschappen voor de mens onduidelijk

Niet opgenomen in mutageniteitsklasse (EEG,MAK)

SYMPTOMEN


Symptomen algemeen: Zwaktegevoel, duizeligheid, hoofdpijn versnelde ademhaling, kans op spiratiepneunomie, kans op longontsteking, irritatie luchtwegen/ hoesten, braken, misselijkheid, buikpijn, irritatie/ roodheid van oogweefsel en irritatie van neusslijmvlies.

Symptomen na langdurige blootstelling: Droge huid, huiduitslag/ ontsteking, depressie centraal zenuwstelsel, bloedingneigingen.

Symptomen blootstelling hoge concentraties: Bedwelming, dronken gevoel, coördinatiestoornis, aantasting hersenen, bewustzijnstoornissen, wijziging van bloedbeeld en/of –samenstelling, ademhalingsmoeilijkheden, kans op longoedeem, vergroting/ aantasting lever, nierfunctiedaling, krampen/ ongecontroleerde spiersamentrekkingen en gestoord zichtvermogen.

12 Milieu informatie


Milieu informatie i.v.m. water: Waterverontreinigend (oppervlaktewater), kustverontreinigend, drinkwaterverontreinigend (grondwater) , schadelijk voor waterorganismen, schadelijk voor algen, weinig bioaccumuleerbaar, smaakverandering in vissen/ waterorganismen, remt biologische afbraakprocessen in water bij 30 mg/l, gemakkelijk biologisch afbreekbaar in water, schadelijk voor waterplanten, zeer giftig voor waterplanten.

Tolueen: vistoxiciteit LC 50 goudvis- 58 mg/l/24H. LC 50 koningsvis- 61ppm/1h. LC 50 voorntje-44ppm/96h.

Tolueen: watertoxiciteit EC 50 daphnia- 10-100 mg/l/. EC 50 algen - > 100 mg/l. EC 50 bacteriën- > 100mg/l/6h

Bioaccumulatie niet uitgesloten

Gegevens betreffen de hoofdcomponent Tolueen van deze C-MIX.

Milieu informatie i.v.m. bodem: Goed biologisch afbreekbaar in de bodem.

Milieu informatie i.v.m. lucht: Luchtverontreinigend: maximale concentratie 0.10 g/m3

Bij een emissiestroom >= 2kg/hELIMINATIEGEGEVENS:

BOD: 2.15 (Tolueen)g 02/g stof COD: 2.52 (Tolueen)g O2 stof

ThOD: 3.13 (Tolueen)g 02/g stof BOD (%ThOD) 69 (Tolueen)% ThOD

Log Pow: 2.11-2.8 Tolueen WGK: 2 (Tolueen)

13 Instructies voor verwijdering

Afvalstofcode Vlaanderen: 015034

Afvalsleutel Duitsland: 55306

Gevaarlijk Afval B.S. 06-05-1994 (Besl.vl.reg.betr.gevaarl.afv.)

Gevaarlijk Afval (91/689/EEG)

Herwinnen door destillatie

Staat op/ bevat component van de zwarte lijst- water(76/464/EEG)

In Nederland verboden te storten, te mengen met ander bedrijfsafval en te lozen bij een concentratie (mg/kg) >= 20000

Niet storten

Gecontroleerd verbranden

BAGA code C.8

KCA-code 03

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

ADR

ADR-UNO nr 1993

Gevarencode: 33

Klasse 3


Gevarenlabel(s) tanks:3 Gevaarslabel(s) colli: 3

Transportnaam: 1993 BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (Aceton + Tolueen), 3, II,ADRADNR: Binnenscheepvaart:

Klasse: 3

Transportnaam: 1993 BRANDBARE VLOEISTAOF,N.E.G.(Aceton + Tolueen),3,II,ADNR

RID: Via spoor

Klasse: 3

Transportnaam: 33 - 1993 BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (Aceton + Tolueen),3,II,RID

IMDG: Zeevaart I

MDG-UNO nr 1993

Verpakkingsgroep: II

Klasse: 3

EMS nummer:: 3-07 MFAG nummer: Sub.s. 4.2 Marine Pollutant

Transportnaam :FLAMMABLE LIQUID,N.O.S. (Aceton + Tolueen) 3,UN 1993,IIICAO/IATA Klasse: 3

Bijkomende gevaren: - Instructie passagiers: 305/Y305 Instructie cargo: 307

Transportnaam: FLAMMABLE LIQUID,N.O.S. (Aceton + Tolueen),3,UN 1993,II

15 Wettelijke verplichte informatieSymbolen + tekst: Vlam - Licht Ontvlambaar (code: F)

Andreas kruis - Schadelijk (code: Xn)

Bevat: TolueenR-zinnen: R11 - Licht Ontvlambaar

R20 - Schadelijk bij inademing

R36 – Irriterend voor de ogen

R66 - Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken

R67- Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken

S-zinnen: S09 - Op een goede geventileerde plaats bewaren.

S16 - Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – niet roken

S23 - Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen

S25 - Aanraking met ogen vermijden

S26 - Bij aanraking van de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en

deskundig medisch advies inwinnen

S33 - Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit

Lokale voorschriften en EU lijst:

Etikettering op basis van beschikbare informatie

Componenten opgenomen in EEG - Annex 1 stoffenlijst van richting 67/548/EEG en volgende.
16 Overige informatie

Deze gegevens zijn naar ons beste weten verstrekt en moeten uitsluitend als algemene informatie over de veiligheidsas­pekten worden gezien zonder enige aansprakelijkheid of garantie met betrekking tot de eigenschappen en de kwaliteit van het product.

Herzieningen: 06-02-2003

Verspreiding veiligheidsblad: Dit document bevat belangrijke informatie om de veilige opslag, hantering en

gebruik van dit product te verzekeren. De informatie hierop moet onder de

aandacht van de veiligheidsadvi­seur van uw organisatie worden gebracht.

Dit is een vertaling uit het Engels, vertaalfouten, met name inzake punten en komma's in getallen kunnen voorkomen. Vervolgens hebben deze gegevens slechts betrekking op het hierin vermelde product en zijn niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig procédé wordt gebruikt.

Deze gegevens zijn naar ons beste weten verstrekt en moeten uitsluitend als algemene informatie over de veiligheidsaspecten worden gezien zonder enige aansprakelijkheid of garantie met betrekking tot de eigenschappen en de kwaliteit van het product. De gegevens zijn voor zover ons bekend juist en volledig op de aangegeven wijzigingsdatum, maar wij kunnen ook dit niet garanderen. Wij willen er dan ook met nadruk op wijzen dat het de verantwoordelijkheid is en blijft van de gebruiker om de geëigende maatregelen te nemen en zich er met name van te vergewissen of de gegevens volledig zijn en geschikt voor het bijzondere gebruik dat hij van het product maakt.

Al onze verkopen geschieden volgens onze verkoop-en leveringsvoorwaarden welke gedeponeerd zijn bij de k.v.K. te Rotterdam
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina