Postbus 93, 3130 ab vlaardingen Beugsloepweg 9, 3133 kv vlaardingenDovnload 65.08 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte65.08 Kb.


Postbus 93, 3130 AB Vlaardingen

Beugsloepweg 9, 3133 KV Vlaardingen

Telefoon +31 (0)10 434 39 11

Fax +31 (0)10 4602436

Bankrelaties:

ING Vlaardingen nr. 688910874

Postbank nr. 519011

Handelsregister Rotterdam nr. 24260448


b.v. ChemicaliënhandelBewerkingsdatum: 8 november 2000

Veiligheidsinformatieblad1 Identificatie van het product


Productnaam Mengsel HBV-Thinner Cellulose verdunner

Typering C-MIX 1619 (bevat tolueen)

Leverancier BV Chemicaliënhandel HBV

Postbus 93

3130 AB Vlaardingen

tel: (31) 010- 4343911

fax: (31) 010- 4602436

Telefoon voor (31) 030-748888 (dag en nacht, Nationaal Vergiftigingen Info. Centrum, uitsluitend voor artsen,

noodgevallen apothekers, dierenartsen en overheidsin­stellingen), raadpleeg uw arts.

2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Tolueen : > 50%

Gevaarsymbolen: F Xn

R-zinnen: R11 R20 R66 R67

Chemische formule: Tolueen - (C6H5)CH3

Acetone - CH3COCH

Butac 98 - CH3COOC4H9

Iso-Butanol - (CH3)2CHCH2OH

Cas-nr: 000108-88-3

3 Gevaren


BRANDGEVAAR


Direct brandgevaar: licht ontvlambaar

gas/ damp met lucht ontvlambaar binnen de explosiegrenzenIndirect brandgevaar: kan elektrostatisch opladen binnen de explosiegrenzen

kan ontsteken door vonken

verspreiden van gas/ damp langs de grond ontstekingskans

reacties die brandgevaar inhouden, zie chemische reacties””


TOXICITEITSGEVAAR


Direct toxiciteitgevaar: schadelijk

irriterend

in hoge concentratie bedwelmend

voor meer informatie: zie rubriek “toxicologieIndirect toxiciteitgevaar: reacties met toxiciteitgevaar, zie “chemische reacties

EXPLOSIEGEVAAR:

Direct explosiegevaar: gas/ damp explosiegevaar binnen de explosiegrenzen

Indirect explosiegevaar: kan ontsteken door vonken

Explosiegevaarlijke reacties: zie “chemische reacties”.

4 Eerste hulpmaatregelen

ORAAL


Mond spoelen met veel water

Zo vlug mogelijk na inname VEEL water laten drinken

Geen melk/ olie laten drinken

NIET laten BRAKEN

Medicinale houtskool toedienen ( 5ml 5% kg lichaamsgewicht)

Bij inname van grote hoeveelheden, snel naar ziekenhuis


OGEN


Onmiddellijk 15 minuten spoelen met heel veel water

Slachtoffer naar oogarts brengen

Geen neutralisatiemiddel gebruiken

HUID

Onmiddellijk spoelen met veel water en/of douchen

Gebruik van zeep toegestaan

Gebruik geen chemisch neutralisatiemiddel

Kleiding verwijderen voor spoelen

INHALATIE


Breng het slachtoffer in frisse lucht

ALGEMEEN


Controleer de vitale functies

Indien bewusteloos, zorg voor vrije luchtwegen

Bij ademhalingstilstand kunstmatige ademhaling of zuurstof

Indien hartstilstand; reanimeer het slachtoffer.

Bewust slachtoffer; halfzittend neerzetten

Bij shock; bij voorkeur; rugligging met de benen omhoog

Bij braken; voorkom verstikking

Voorkom afkoeling door toedekking (niet opwarmen)

Blijf het slachtoffer observeren

Verleen psychologische bijstand

Hou het slachtoffer rustig; vermijd inspanningen

Afhankelijk van toestand; arts of ziekenhuis

Inname van alcohol verhoogt toxiciteit

5 BrandbestrijdingsmaatregelenBLUSMIDDELEN


Algemeen:

Bij voorkeur: Poeder, alcoholbestendig schuim, A.F.F.F., schuim, koolzuur, (halonen). Vaten en tanks in de omgeving

koelen met water.

BLUSINSTRUCTIES


Tanks/ vaten koelen en/of in veiligheid brengen

Lading, blootgesteld aan warmte, niet verplaatsen

Rekening houden met toxisch bluswater

Bluswater beperken, zo mogelijk opvangen of indammen

6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van het produkt

Persoonlijke bescherming:

Handschoenen, nauw aansluitende bril, beschermende kleding .

Bij groot lek of in gesloten ruimte: persluchttoestel

Bij verhitting/ verbranding: perslucht- of zuurstoftoestelMilieuvoorzorgsmaatregelen en -maatregelen:

Voorkom verontreiniging van bodem en water.

Voorkom verspreiding en het verontreinigen van de riolering, sloten of rivieren door indammen met zand, aarde of andere geschikte materia­len.

Beperk verdamping van het produkt door lekvloeistof zo spoedig mogelijk te verwijderen. Lekvloeistof

opvangen in afsluitbare vaten.

Stel de overheid op de hoogte in geval van ernstige verdamping en of weglopen van produkt in bodem en

of oppervlaktewater.

Opruimingsmethoden:

Absorbeer de vloeistof met zand, aarde of een ander absorbens en voer dit mengsel af in af­sluitbare vaten

voor terugwinning of vernieti­ging.

Indien mogelijk het product met een explosief veilige pomp in vaten pompen voor hergebruik of vernietiging.

Zorg ervoor dat gewerkt wordt volgens de plaatselijke afvalverwerkingvoorschriften.

7 Hantering en opslag


Hantering:

Bij temperatuur boven vlampunt : vonkvrije en explosieveilige apparatuur. Blootstelling en/of contact vermijdenOpslag:

Ventilatie langs de vloer; brandveilig lokaal; opvangkuip voorzien; reservoir van aarding voorzien; onder afdak/ in open lucht; alleen in beperkte hoeveelheden is opslag toegestaan; kan bewaard worden onder stikstof; in orde met wettelijke normen.Verpakkingsmaterialen:

Geschikte verpakkingsmaterialen: metaal, roestvrij staal, koolstofstaal, aluminium, nikkel, polypropyleen, glas en blik

Ongeschikte materialen: polyethyleen


Bijzondere eisen voor verpakkingsmaterialen: afsluitbaar, zuiver, correct geëtiketteerd , moet beantwoorden aan de wettelijke normen, plaats kwetsbare verpakking in een stevige houder.
8 Blootstellinggrenzen en Persoonlijke bescherming

BLOOTSTELLINGGRENZEN:

Grenswaarden: 40 (tolueen) ppm 150 (tolueen) mg/m3

Huidopname: H

Reukgrens: 0.2 (tolueen)ppm 0.8 (tolueen) mg/m3

MAC waarden: 40 (tolueen) ppm 150 (tolueen) mg/m3

TLV waarden:

TLV-TWA: 50 (tolueen) ppm 180 (tolueen) mg/m3

Huidopname: SKIN


CONCENTRATIEMETINGEN


Korte duur meetbuisje- Auer Tol-5 (5085-828)

Korte duur meetbuisje- Dräger

Tolueen 5/a (CH23001)

Tolueen 5/b (8101661)

Tolueen 25/a (8101411)

Tolueen 50/a (8101701)

Tolueen 100/a (8101421)

Lange duur meetbuisje- Dräger

Tolueen 200/a-L (6728271)

PERSOONLIJKE BESCHERMING:

Ogen: nauw aansluitende bril

Huid: handschoenen

Inhalatie: gasmasker met filtertype AMATERIALEN:

Materialen, welke een goede bescherming bieden: viton, PVA

Materialen met een minder goede bescherming: butylrubber, natuurrubber, neopreen, nitrilrubber, polyethyleen, PVC.

9 Fysische en chemische eigenschappen

Aggregatietoestand: Vloeistof

Kleur: Kleurloos, helder

Geur: Karakteristiek, aromatisch

Kookpunt: 65C - 115C bij 1013 mbar (ASTM D 1078)

Dampspanning: 65 mbar 20C (ASTM D 323)

Dichtheid: 0,84 kg/dm3 bij 20C (ASTM D 4052)

Vlampunt: ~ 7C

Brandgevaarlijk: P1

Smeltpunt: < - 25C

Oplosbaarheid bestanddeel tolueen: 0.05% water 100% ether

Overige eigenschappen: niet oplosbaar in water

Oplosbaar in: ethanol, ether, aceton, chloroform, koolstofdilsufide, azijnzuur, petroleumether

Relatieve verdampingssnelheid

(ethyl-ether = 1): 3,53 (ASTM D 3539)

PH/zuurgraad (waterig milieu): 5,0 (NEN 6411)

PH/zuurgraad (produkt): 6,65

Explosielimieten in lucht: ~1.2

Explosielimieten in lucht: ~13

10 Stabiliteit en reactiviteit

Stabiliteit: Stabiel onder normale omstandigheden.

Te vermijden omstandigheden: Gescheiden houden van warmtebronnen,ontstekingsbronnen,oxidatiemiddelen, (sterke zuren) en halogenen.

Te vermijden materialen: Zie boven.

Chemische reacties: Reageert heftig met (sommige) halogenen

Reageert heftig met 9Sterke) oxidantia: (verhoogde ) kans op brand/explosie

Reageert heftig tot explosief met (sommige) zuren

Bij verbranding: vorming van schadelijke gassen/dampen koolstofmonoxide-koolstofdioxide.

11 Toxicologische informatie
Toxiciteit algemeen: uit dierenproeven is gebleken dat voor de voortplanting vergiftige effecten niet uit te sluiten zijn

Betreft Tolueen: Inademing acuut TC Lo man: 100 ppm LC rat- 19/l/4h inslikken acuut LD50 rat: 636mg/kg

LD Lo mens- 50 mg/kg Huid acuut konijn- LD 50 konijn – 12.1 g/kg huidirritatie konijn 435/72H-licht

ademhalingsorganen- lichte irritatie

oogirritatie mens: 300 ppm - licht (konijn)

Acute toxiciteit:

Stof wordt opgenomen door de huid

Licht irriterend voor de huid

Irriterend voor de ademhalingswegen

Irriterend voor de ogen

In hoge concentratie bedwelmend

Gegevens betreffen de hoofdcomponent tolueen

Chronische toxiciteit:

IARC groep III

Mogelijk risico voor ongeboren vrucht

Kankerverwekkende eigenschappen voor de mens onduidelijk


SYMPTOMEN


Symptomen algemeen: Zwaktegevoel, duizeligheid, hoofdpijn versnelde ademhaling, kans op spiratiepneunomie, kans op longontsteking, irritatie luchtwegen/ hoesten, braken, misselijkheid, buikpijn, irritatie/ roodheid van oogweefsel en irritatie van neusslijmvlies.

Symptomen na langdurige blootstelling: Droge huid, huiduitslag/ ontsteking, depressie centraal zenuwstelsel, bloedingneigingen.

Symptomen blootstelling hoge concentraties: Bedwelming, dronken gevoel, coördinatiestoornis, aantasting hersenen, bewustzijnstoornissen, wijziging van bloedbeeld en/of –samenstelling, ademhalingsmoeilijkheden, kans op longoedeem, vergroting/ aantasting lever, nierfunctiedaling, krampen/ ongecontroleerde spiersamentrekkingen en gestoord zichtvermogen.

12 Milieu informatie


Milieu informatie i.v.m. water: Waterverontreinigend (oppervlaktewater), kustverontreinigend, drinkwaterverontreinigend (grondwater) , schadelijk voor waterorganismen, schadelijk voor algen, weinig bioaccumuleerbaar, smaakverandering in vissen/ waterorganismen, remt biologische afbraakprocessen in water bij 30 mg/l, gemakkelijk biologisch afbreekbaar in water, schadelijk voor waterplanten, zeer giftig voor waterplanten.

Tolueen: vistoxiciteit LC 50 goudvis- 58 mg/l/24H. LC 50 koningsvis- 61ppm/1h. LC 50 voorntje-44ppm/96h.

Tolueen: watertoxiciteit EC 50 daphnia- 10-100 mg/l/. EC 50 algen - > 100 mg/l. EC 50 bacteriën- > 100mg/l/6h

Bioaccumulatie niet uitgesloten

Gegevens betreffen de hoofdcomponent Tolueen van deze C-MIX.

Milieu informatie i.v.m. bodem: Goed biologisch afbreekbaar in de bodem.

Milieu informatie i.v.m. lucht: Luchtverontreinigend: maximale concentratie 0.10 g/m3

Bij een emissiestroom >= 2kg/hELIMINATIEGEGEVENS:

BOD: 2.15 (Tolueen)g 02/g stof COD: 2.52 (Tolueen)g O2 stof

ThOD: 3.13 (Tolueen)g 02/g stof BOD (%ThOD) 69 (Tolueen)% ThOD

Log Pow: 2.11-2.8 Tolueen WGK: 2 (Tolueen)

13 Instructies voor verwijdering

Afvalstofcode Vlaanderen: 015034

Afvalsleutel Duitsland: 55306

Gevaarlijk Afval B.S. 06-05-1994 (Besl.vl.reg.betr.gevaarl.afv.)

Gevaarlijk Afval (91/689/EEG)

Herwinnen door destillatie

Staat op/ bevat component van de zwarte lijst- water(76/464/EEG)

In Nederland verboden te storten, te mengen met ander bedrijfsafval en te lozen bij een concentratie (mg/kg) >= 20000

Niet storten

Gecontroleerd verbranden

BAGA code C.8

KCA-code 03

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

ADR ADR-UNO nr 1993 Gevarencode: 33 Klasse 3 Randnummer: 2301

Cijfer(s): 3b Gevarenlabel(s) tanks:3 Gevaarslabel(s) colli: 3ADNR: Klasse: 3 Randnummer: 6301 Cijfer(s): 3b

RID Klasse: 3 Randnummer: 301 Cijfer(s): 3b

IMDG IMDG-UNO nr 1993 Verpakkingsgroep: II Klasse: 3.2 Bladzijde: 3230

EMS nummer:: 3-07 MFAG nummer: Sub.s. 4.2 Marine PollutantICAO/IATA Klasse: 3 Bijkomende gevaren: - Instructie passagiers: 305/Y305 Instructie cargo: 307
15 Wettelijke verplichte informatie

Symbolen + tekst: Vlam - Licht Ontvlambaar (code: F)

Andreas kruis - Schadelijk (code: Xn)

Bevat: Tolueen

R-zinnen: R11 - Licht Ontvlambaar

R20 - Schadelijk bij inademing

R66- Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken

R67- Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzakenS-zinnen: S09 - Op een goede geventileerde plaats bewaren.

S16 - Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – niet roken

S23 - Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen

S25 - Aanraking met ogen vermijden

S29- Afval niet in de gootsteen werpen

S33 - Maatregelen treffen tegen ontladingen van

statische elektriciteit

Lokale voorschriften en EU lijst:

Etikettering op basis van beschikbare informatie

16 Overige informatie

Verspreiding veiligheidsblad: Dit document bevat belangrijke informatie om de veilige opslag, hantering en gebruik van dit produkt te verzekeren. De informatie hierop moet onder de aandacht van de veiligheidsadvi­seur van uw organisatie worden gebracht.Deze gegevens zijn naar ons beste weten verstrekt en moeten uitsluitend als algemene informatie over de veiligheidsas­pekten worden gezien zonder enige aansprakelijkheid of garantie met betrekking tot de eigenschappen en de kwaliteit van het product.

Al onze verkopen geschieden volgens onze verkoop-en leveringsvoorwaarden welke gedeponeerd zijn bij de k.v.K. te Rotterdam
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina