Prefatie: Doop van de HeerDovnload 13.31 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte13.31 Kb.
Prefatie: Doop van de Heer

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken, altijd en overal. Gij hebt in het water van de Jordaan het nieuwe doopsel geopenbaard door wonderlijke tekenen: een stem klonk uit de hemel om te getuigen dat uw Woord onder de mensen woonde. De Geest daalde neer in de gedaante van een duif en zalfde uw dienaar Christus om aan armen de blijde boodschap te brengen. Daarom met de engelen in de hemel verheerlijken wij U op aarde zolang er woorden zijn, en zingen U toe vol vreugde:


Heilig,heilig

Eucharistisch gebed VI nr. 732 blz. 808

Acclamatie: GvL nr. 310a

Onze Vader: GvL nr. 322 Vredeswens Lam Gods

Communielied: GvL nr. 526 Het lied van doop en bekoring

Slotgebed (allen gaan staan)

Mededelingen

Zegen


Slotlied: GvL nr. 538 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

Volgende week is er één viering om 11.00 uur bgv Agnesfeest.

Maandagavond is er Geloven Nu, aanvang 20.00uur.

Ivm een retraite van het Pastorale Team zijn er dinsdag en woensdagmorgen geen Eucharistievieringen in de kapel

Voor aanvang viering: Al wie dolend in het donker1. Al wie dolend in het donker
in de holte van de nacht
en verlangend naar een wonder

op de nieuwe morgen wacht:


Vrijheid wordt aan u verkondigd

door een koning zonder macht.


2. Onze lasten zal hij dragen


onze onmacht tot ter dood
geeft als antwoord op ons vragen

ons zichzelf als levensbrood

nieuwe vrede zal er dagen

liefde straalt als morgenrood.

3. Tot de groten zal hij spreken

even weerloos als een lam


het geknakte riet niet breken

Hij bewaakt de kleine vlam:


Hoort en ziet het levend teken

van een God die tot ons kwam.


4. Dor en droog geworden aarde

die om dauw en regen vraagt

dode mens die snakt naar adem

wereld die om toekomst vraagt:


zie mijn Zoon, de nieuwe Adam

die mijn welbehagen draagt.


Welkomstwoord door de lector


Openingslied: GvL nr. 479 Juicht voor de koning van de Joden

(couplet 1, 2 en 4)


Begroeting door de voorganger

Besprenkeling met Wijwater Onderwel wordt gezongen: psalm 42 Zoals een hert reikt

Glorialied GvL nr. 401

Openingsgebed (allen gaan staan)

1e Lezing: Jesaja 40,1-5.9-11

“Troost, troost toch mijn volk, - zegt uw God –, spreek Jeruzalem moed in, roep haar toe, dat haar straftijd voorbij is, dat haar ongerechtigheid vergeven is, dat zij van Gods hand haar zonden dubbel betaald heeft gekregen.” Een stem roept: “Baan de HEER een weg in de steppe, effen voor onze God een heerbaan in de woestijn,


elk dal moet gevuld, elke berg en heuvel geslecht worden, alle oneffenheden moeten vlak, de rotsmassa’s een vallei worden. En verschijnen zal de glorie des Heren, en alle vlees zal daarvan getuige zijn: de mond des Heren heeft het gezegd!” Beklim de hoogste berg, gij Sion, vreugdebode, verhef krachtig uw stem, Jeruzalem, vreugdegezant! Verkondig het luide, ken geen vrees, roep tot de steden van Juda: "Uw God is op komst! Zie, God de HEER komt met kracht, zijn arm voert de heerschappij; zijn loon komt met Hem mee,
zijn beloning gaat voor Hem uit. Als een herder zal Hij zijn schapen weiden, in zijn armen ze samenbrengen, de lammeren dragen tegen zijn boezem, de schapen met zachte hand geleiden.”

Woord van de Heer. – Wij danken God.


Tussenzang/psalm: (gelezen)

Refrein: Verheerlijkt de Heer, wat zijt Gij groot Heer, mijn God

2e Lezing: Titus 2,11-14; 3,4-7

Dierbare, de genade van God, bron van heil voor alle mensen,


is op aarde verschenen. Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland Christus Jezus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle ongerechtigheid te verlossen en ons te maken tot zijn eigen volk, gereinigd van zonde, vol ijver voor alle goeds. De goedheid en mensenliefde van God onze Heiland is op aarde verschenen, en Hij heeft ons gered, niet omdat wij iets goeds gedaan zouden hebben, maar alleen omdat Hij barmhartig is. Hij heeft ons gered door het bad van wedergeboorte en vernieuwing door de heilige Geest. Want Hij heeft de Geest overvloedig over ons uitgestort door Christus onze Heiland. Zo zijn wij door zijn genade gerechtvaardigd en erfgenamen geworden van het eeuwig leven waar onze hoop op gericht is.

Woord van de Heer. – Wij danken God.


Vers voor Evangelie: GvL nr. 251

Evangelie: Lucas 3,15-16.21-22

In die tijd toen het volk vol verwachting was en iedereen zich aangaande Johannes de vraag stelde, of hij niet de Messias zou zijn,
gaf Johannes aan allen het antwoord: “Ik doop u met water, maar er komt iemand die sterker is dan ik; ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur." Terwijl al het volk zich liet dopen, en Jezus na zijn doop in gebed was, geschiede het dat de hemel openging, en dat de heilige Geest, in lichamelijke gedaante als een duif, over Hem neerdaalde,
en dat een stem uit de hemel sprak: "Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, in U heb ik mijn behagen gesteld."

Woord van de Heer. – Wij danken God.


Acclamatie: GvL nr. 265

Verkondiging

Geloofsbelijdenis GvL nr. 271 (allen gaan staan t/m voorbeden)

VoorbedenOfferande/collecte
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina