Proces verbaal der zitting van de gemeenteraadDovnload 0.5 Mb.
Pagina1/15
Datum23.07.2016
Grootte0.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Provincie

West-VlaanderenArrondissement

Kortrijk


Stad

Kortrijk

PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD

VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JANUARI 2008

De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal onder het voorzitterschap van de heer Stefaan De Clerck, voorzitter van de gemeenteraad.
Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, C. Depuydt, G. Vanhoutte, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann

Stadssecretaris : G. Hillaert
Verhinderd: P. Demeyere, raadslid


Beslissingen in verband met de agenda :
-----------------------------------------------------------

De schepenen L. Lybeer en S. Bral en de raadsleden P. Jolie, H. Masselis en C. Matthieu zijn afwezig.


-----------------------------------------------------------
A. Overeenkomstig de artikels 22 en 29 van het gemeentedecreet wordt volgend punt met eenparigheid van stemmen aan de agenda toegevoegd:
4.1. Voorstel van raadslid M. Gheysens tot het integreren van het gedicht ‘Ananas de Courtrai’ in Oranjerie-Kortrijk.

B. Punt 1.2. ‘Vervanging van een gemeenteraadslid wegens verhindering’ wordt zonder voorwerp geplaatst, gelet op de afwezigheid van mevrouw E. Maertens, vervangster van P. Demeyere, wegens verblijf in het buitenland.

C. De voorzitter doet volgende mededelingen:

- raadslid P. Demeyere is bevallen van een zoon Arend


- na de raadszitting is er een nieuwjaarsreceptie voor de raadsleden, pers en publiek
- ter tafel liggen van elk raadslid:
• 48 parkeertickets t.w.v. 2,5 € per stuk voor de Schouwburgparking

• de Volkskalender Manneke uit de Mane

• de VVSG-agenda

• een Nieuwjaarspakket


- op 23 januari 2008 is er om 18u30 bureau van de fractieleiders
- op 29 januari 2008 om 19u is er bewonersvergadering betrefffende de heraanleg van de IJzerkaai in het Buurtcentrum Overleie
- op 31 januari 2008 om 19u is er officiële opening van het Huis van de Streek in kasteel ’t Hoge.

Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zittingen van 10 en 17 december 2007.

De notulen van de zittingen van 10 en 17 december 2007 zijn derhalve goedgekeurd.

Openbare zitting:1.1 Verhindering van een gemeenteraadslid. Akte nemen.
-----------------------------------

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, F. Santy, M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, C. Depuydt, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann

Stadssecretaris : G. Hillaert
-----------------------------------
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2007 waarbij mevrouw Petra Demeyere geïnstalleerd werd als gemeenteraadslid voor de fractie sp.a – spirit – groen!;
Gelet op de brief van 05 december 2007 van mevrouw Petra Demeyere waarin zij mededeelt dat zij vanaf 05 januari 2008 tot 30 april 2008 ouderschapsverlof neemt;
Overwegende dat gedurende deze periode het raadslid (volgens artikel 14 2° van het gemeentedecreet ) verhinderd is en vervangen dient te worden door haar opvolger overeenkomstig artikel 16 van het gemeentedecreet;
Gehoord het verslag ter zitting door raadslid J. Deweer;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Beslist,
Enig Artikel: Akte te nemen van de verhindering van gemeenteraadslid Petra Demeyere tijdens de periode van 05 januari 2008 tot 30 april 2008.


1.2 Vervanging van een gemeenteraadslid wegens verhindering.
-----------------------------------

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, F. Santy, M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, C. Depuydt, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann

Stadssecretaris : G. Hillaert

-----------------------------------


ZONDER VOORWERP


1.3 Machtiging tot ondertekening van stukken. Aktename.
-----------------------------------

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, F. Santy, M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, C. Depuydt, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann

Stadssecretaris : G. Hillaert

-----------------------------------


De raad,
Overwegende dat de ondertekening van de briefwisseling van de stad behoort tot de bevoegdheden van burgemeester en secretaris conform artikel 182 van het gemeentedecreet;
Gelet op artikel 184 van het gemeentedecreet dat voorziet in de mogelijkheid om in sommige gevallen, deze bevoegdheid te delegeren van stadssecretaris naar ambtenaren;
Overwegende dat in volgende gevallen delegatie kan verleend worden:

 • overmaken van stukken n.a.v. college- of gemeenteraadsbesluit

 • opvragen en doorsturen van bepaalde (bijkomende) stukken

 • informatieve mededelingen aan de bevolking

 • uitnodigingen naar
  - evenementen
  - infovergaderingen

 • uitgaande facturen

 • ontvangstmeldingen

 • bestelaanvragen

 • bestelbons

 • stukken die uitgaan van andere overheden of instellingen

 • Meldpunt:
  - ontvangstmeldingen
  - gevolg op melding

 • stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, plannen en bestekken voor opdrachten in eigen beheer.

Gelet op de besluiten van 20 november 2007 van de stadssecretaris waarbij hij volmacht verleent aan directeurs/coördinatoren om de stukken, opgesomd in bovenstaande tabel, die uitgaan van hun respectievelijke directies te ondertekenen;
Gehoord het verslag ter zitting door raadslid J. Deweer;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Beslist, met eenparigheid van stemmen
Enig artikel: Kennis te nemen van de delegatiebesluiten van 20 november 2007 waarbij de stadssecretaris volmacht verleent tot ondertekening in zijn naam van stukken vermeld op bovenstaande lijst.


1.4 Stedelijke vzw’s. Algemene vergadering. Vertegenwoordigers uit het middenveld.
Akte nemen.

-----------------------------------

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, F. Santy, M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, C. Depuydt, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann

Stadssecretaris : G. Hillaert
-----------------------------------
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11 juni 2007 betreffende de goedkeuring van de statuten van vzw Kortrijk Bruisende Stad;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 10 december 2007 betreffende de statutenwijziging van vzw Kortrijk Bruisende Stad;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11 juni 2007 betreffende de goedkeuring van de statuten van vzw Toerisme Kortrijk;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 10 december 2007 betreffende de statutenwijziging van vzw Toerisme Kortrijk;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11 juni 2007 betreffende de goedkeuring van de statuten van vzw de Warande;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11 juni 2007 betreffende de goedkeuring van de statuten van vzw Sportplus;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 10 december 2007 betreffende de statutenwijziging van vzw Sportplus;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 9 juli 2007 betreffende de goedkeuring van de statuten van vzw Stedelijke Musea Kortrijk;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 10 december 2007 betreffende de statutenwijziging van vzw Stedelijke Musea Kortrijk;


Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 9 juli 2007 betreffende de goedkeuring van de statuten van vzw Cultuurcentrum Kortrijk;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 10 december 2007 betreffende de statutenwijziging van vzw Cultuurcentrum Kortrijk;
Overwegende dat, overeenkomstig de statutenwijziging, de algemene vergadering van bovenvermelde vzw’s is samengesteld uit 5 vertegenwoordigers (gemeenteraadsleden) van de stad Kortrijk aangeduid door de gemeenteraad en 14 vertegenwoordigers uit het middenveld waarvan 5 worden voorgedragen door het college van burgemeester en schepenen en 9 vanuit het middenveld;
Gelet op het besluit van het college het college van burgemeester en schepenen van 27 november 2007 betreffende de aanstelling van 5 vertegenwoordigers uit het middenveld in de algemene vergadering van vzw Feest in Kortrijk;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 juli 2007 betreffende de aanstelling van 5 vertegenwoordigers uit het middenveld in de algemene vergadering van vzw Toerisme Kortrijk;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 september 2007 betreffende de aanstelling van 5 vertegenwoordigers uit het middenveld in de algemene vergadering van vzw de Warande;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 oktober 2007 betreffende de aanstelling van 5 vertegenwoordigers uit het middenveld in de algemene vergadering van vzw Sportplus;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 juli 2007 betreffende de aanstelling van 5 vertegenwoordigers uit het middenveld in de algemene vergadering van vzw Stedelijke Musea Kortrijk;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 juli 2007 betreffende de aanstelling van 5 vertegenwoordigers uit het middenveld in de algemene vergadering van vzw Cultuurcentrum Kortrijk;
Gehoord het verslag ter zitting door raadslid J. Deweer;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Beslist, met eenparigheid van stemmen
Enig artikel: Kennis te nemen van de vertegenwoordigers uit het middenveld voorgedragen door het college van burgemeester en schepenen in de algemene vergadering van de stedelijke vzw’s:
- vzw Feest in Kortrijk:

voorgedragen door cbs

- Marc Van Wonterghem

- Bjorn Vandemeulebroucke

- John Deroo

- Elisabeth Vandamme

- Frank Buysevoorgedragen door middenveld

- Richard Vanackere

- Johnny Deplancke

- Stan Callens

- Luc Debusschere

- Geert Delobelle

- Ursy Pattyn

- Angélique Dekeyrel

- Ruth Vandenberghe

- Koen Byttebier


- vzw Toerisme Kortrijk:

voorgedragen door cbs

- Els Pannecoucke

- Jacques Laermans

- Pieter Soens

- Frederick Vlaminck

- Koen Byttebiervoorgedragen door middenveld

- Saskia Deboosere-Soete

- Filip D’Huyvetter

- Marijke Debucquoy

- Stefaan Verrue

- Ann Pascale Mommerency

- Stefaan Dendoncker

- Valérie Heyman

- Vicky Van Den Heede

- Steven Valcke


- vzw de Warande:

voorgedragen door cbs

- Marjan Rapsaet

- Eva Cornelis

- Steven Dutry

- Ronny Vanoosthuyse

- Bart Rogévoorgedragen door middenveld

- Stefanie Moenens

- Dimitri Meersman
- Nathalie Pinoy
- Lies Vandamme
- Maarten Devos
- Jeroen Marijsse
- Arnout Vercruysse
- Kurt Debaere
- Bruno Verhaeghe
- vzw Sportplus:

voorgedragen door cbs

- Matthieu Moerenhout

- Suzy Vanwolleghem

- Phyllis Roosen

- Wesley Bille

- Roel De Brock


voorgedragen door middenveld

- Riquet Fieux

- Karl Laverge

- Martine Marquillie

- Lucien Mollie

- Pol Parmentier

- Dirk Vanantwerpen

- Dirk Verhamme

- Gert Wallays
- vzw Stedelijke Musea Kortrijk:

voorgedragen door cbs

- Robert Timperman

- Tony De Clerck

- Filippe Depotter

- Francis Vanhoonacker

- Felix Decabootervoorgedragen door middenveld

- Els Pannecoucque

- Ann-Pascale Mommerency

- Matthias Depoorter

- Luc Soens

- Lieven Delombaerde

- Hendrik Callewier

- Peter Caesens

- Marijke Debucquoy

- Philippina Vandenweghe


- vzw Cultuurcentrum Kortrijk:

voorgedragen door cbs

- Jurgen Thiers

- Dirk Van der Stede

- Nicolas Cloet

- Anne Caby

- Marc Verkestvoorgedragen door middenveld

- Bob Carron

- Sibyl Callewier

- Magali Vromant

- Isabel Van den Bergh

- Peter Thiers

- Linda Lacombe

- Dries Laperre

- Olaf Algoed

- Frederic Berten.
1.5 Stedelijke vzw’s. Raad van bestuur. Voordracht vertegenwoordigers uit het middenveld voorgedragen door de Algemene Vergadering. Akte nemen.
-----------------------------------

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, F. Santy, M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, C. Depuydt, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann

Stadssecretaris : G. Hillaert

-----------------------------------De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11 juni 2007 betreffende de goedkeuring van de statuten van vzw Kortrijk Bruisende Stad;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 10 december 2007 betreffende de statutenwijziging van vzw Kortrijk Bruisende Stad;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11 juni 2007 betreffende de goedkeuring van de statuten van vzw Toerisme Kortrijk;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 10 december 2007 betreffende de statutenwijziging van vzw Toerisme Kortrijk;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11 juni 2007 betreffende de goedkeuring van de statuten van vzw de Warande;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11 juni 2007 betreffende de goedkeuring van de statuten van vzw Sportplus;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 10 december 2007 betreffende de statutenwijziging van vzw Sportplus;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 9 juli 2007 betreffende de goedkeuring van de statuten van vzw Stedelijke Musea Kortrijk;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 10 december 2007 betreffende de statutenwijziging van vzw Stedelijke Musea Kortrijk;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 9 juli 2007 betreffende de goedkeuring van de statuten van vzw Cultuurcentrum Kortrijk;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 10 december 2007 betreffende de statutenwijziging van vzw Cultuurcentrum Kortrijk;
Overwegende dat, overeenkomstig de statutenwijziging, de raad van bestuur van bovenvermelde vzw’s is samengesteld uit vertegenwoordigers van de stad Kortrijk, zijnde 8 leden voorgedragen door de gemeenteraad en maximaal 6 leden voorgedragen uit het middenveld;
Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van vzw Toerisme Kortrijk van 29 augustus 2007 waarbij zes leden van de raad van bestuur uit het middenveld werden aangesteld;
Gelet op de voordracht door de Jeugdraad van 20 september 2007 en 08 november 2007 waarbij zes leden van de raad van bestuur uit het middenveld werden voorgedragen;
Gelet op de voordracht door de Sportraad van 3 september 2006 waarbij zes leden van de raad van bestuur uit het middenveld werden voorgedragen;
Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van vzw Stedelijke Musea Kortrijk van 27 augustus 2007 waarbij vijf van de zes leden van de raad van bestuur uit het middenveld werden aangesteld;
Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van vzw Cultuurcentrum Kortrijk van 13 september 2007 waarbij zes leden van de raad van bestuur uit het middenveld werden aangesteld;
Gehoord het verslag ter zitting door raadslid J. Deweer;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Beslist, met eenparigheid van stemmen
Enig artikel: Kennis te nemen van de vertegenwoordigers uit het middenveld in de raad van bestuur van volgende stedelijke vzw’s:
vzw Toerisme Kortrijk :

- Els PannecouckeJurist stadsgids Brugge

- Jacques Laermans, Reisleider Vlaanderen

- Saskia Deboosere-Soete, directeur Kortrijk Xpo

- Anne-Pascale Mommerency, afgevaardigde Unizo Kortrijk

- Vicky Van Den Heede, lector Departement Toerisme Hiepso / medewerker Westtoer

- Steven Valcke, strategische planning Toerisme Vlaanderen

2 gecoöpteerde bestuurders (zonder stemrecht)

- Valérie Heyman Regiocoördinator Toerisme Leiestreek

- Stefaan Dendoncker afgevaardigde Regio Kortrijk
vzw de Warande :

- Lies Vandamme


- Maarten Devos
- Jeroen Marijsse
- Arnout Vercruysse
- Kurt Debaere
- Bruno Verhaeghe
vzw Sportplus :

- Martine Marquillie

- Pedro Verhaeghe

- Karl Laverge

- Dirk Verhamme

- Dirk Vanantwerpen

- Pol Parmentier
vzw Stedelijke Musea Kortrijk (5):
- Els Pannecoucke

- Filippe De Potter


- Francis Van Hoonacker
- Felix Decabooter
- Marijke Debucquoy

vzw Cultuurcentrum Kortrijk :

-Sibyl Callewier


- Nicolas Cloet
- Linda Lacombe
- Jurgen Thiers
- Dirk Van der Stede
- Mark Verkest.


1.6 Verlenging beheersovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw Cultuurcentrum. Instemmen.
-----------------------------------

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, F. Santy, M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, C. Depuydt, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann

Stadssecretaris : G. Hillaert
-----------------------------------
De raad,
Overwegende dat de vzw Cultuurcentrum Kortrijk een stedelijke vzw is;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 10 februari 2003 tot goedkeuring van de beheersovereenkomst met de vzw De Kortrijkse Schouwburg;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 8 juli 2005 tot goedkeuring van de beheersovereenkomst met de vzw Muziekcentrum;
Gelet op de beslissing van de Algemene Vergadering van 17 december 2002 van de vzw De Kortrijkse Schouwburg tot goedkeuring van de beheersovereenkomst met de stad Kortrijk;
Gelet op de beslissing van de Algemene Vergadering van 8 juni 2005 van de vzw Muziekcentrum tot goedkeuring van de beheersovereenkomst met de stad Kortrijk;
Gelet op de beslissing van de Algemene Vergadering van 12 juni 2007 van de vzw De Kortrijkse Schouwburg met de fusie van beide activiteiten in één vzw en met de voorgestelde statutenwijziging (met naamswijziging naar vzw Cultuurcentrum, afgekort vzw Ck*);
Gelet op de beslissing van de Algemene Vergadering van 12 juni 2007 van de vzw Muziekcentrum tot ontbinding en invereffeningstelling en tot overgang van de activiteit naar één vzw Ck*;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 9 juli 2007 tot instemming met de beheersvorm van een vzw voor het Cultuurcentrum Kortrijk op basis van een verslag met afweging van voor- en nadelen, alsook met de fusie van vzw De Kortrijkse Schouwburg en vzw Muziekcentrum;
Gelet op de instemming tijdens deze gemeenteraadszitting met de rechtstreekse overdracht van de activiteiten en activa en passiva van de vzw Muziekcentrum naar de vzw Cultuurcentrum Kortrijk, alsook met de voorgestelde statutenwijziging;
Gelet op het aangetekend schrijven van 6 augustus 2007 waarbij de gemeenteraads-beslissing van 9 juli 2007 aan de Vlaamse Regering overgemaakt werd ingevolge art. 310 Gemeentedecreet;
Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 9 november 2007 tot niet-goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 9 juli 2007 tot omvorming van de vzw Cultuurcentrum Kortrijk tot een gemeentelijk extern verzelfstandigde agentschap in privaatrechtelijke vorm;
Overwegende dat de motiveringsverslagen en de statuten van de stedelijke vzw’s werden herwerkt en dat hieromtrent overleg werd gepleegd met de Vlaamse Regering hieromtrent;
Gelet op de Gemeenteraadsbeslissing van 10 december 2007 tot instemming met de omvorming van de vzw Cultuurcentrum Kortrijk naar een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm;
Gelet op de goedgekeurde statutenwijziging;
Overwegende dat de bestaande beheersovereenkomsten met de stedelijke vzw’s met één jaar worden verlengd, zodat er in eerste instantie kan worden toegelegd op de motiveringsverslagen en de statuten en zodat de nieuwe raden van bestuur en de algemene vergaderingen voldoende tijd worden gelaten om vertrouwd te geraken met de betreffende beheersovereenkomst;
Gelet op het voorgelegde ontwerp van beheersovereenkomst;
Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van 28 november 2007 tot goedkeuring van het ontwerp van beheersovereenkomst;
Overwegende dat het de bedoeling is om tegen eind december 2008 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst te sluiten tussen de stad Kortrijk en de vzw Cultuurcentrum Kortrijk;
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet;

Gehoord het verslag ter zitting door raadslid J. Deweer;


Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Beslist, met eenparigheid van stemmen
Enig artikel: In te stemmen met de verlenging van de bestaande beheersovereenkomst met de vzw Cultuurcentrum Kortrijk volgens het voorgelegde ontwerp waarvan de tekst luidt als volgt:

TITEL I : MISSIE EN DOELSTELLINGEN


Artikel 1 : missie


Vzw Cultuurcentrum Kortrijk (afgekort en verder genoemd vzw CK*) is een onderdeel van en onderschrijft de missie van het globale Cultuurcentrum Kortrijk: ‘Voorbeeld zijn in Vlaanderen van een geïntegreerde aanpak van gemeenschapsopbouw en cultuur-artistieke presentatie in een constante wederzijdse aanvulling en terugkoppeling tussen CK* en de ontmoetingscentra/ buurthuizen, waarbij een maximale betrokkenheid van de Kortrijkse bevolking beoogd.’.

Binnen deze missie fungeert CK* als:

- een regionale vuurtoren voor podiumkunsten en muziek, met aandacht voor presentatie en publiekswerking

- een platform voor creatief talent met bijzondere aandacht voor alle vormen van muziekbeleving (Muziekcentrum)

- opzetten van gemeenschapsvormende activiteiten in de stad.

Artikel 2 : doelstellingen


De globale missie van het Cultuurcentrum Kortrijk resulteert in een set van 4 strategische doelstellingen en 1 tijdelijke doelstelling:

1. Participatie

2. Presentatie

3. Gemeenschapsvorming

4. Muziekcentrum

5. Cultuurwinkel: in afwachting van de verdere structurering van de cel communicatie gebruikt de cultuurwinkel voor de inningen en de betalingen in functie van de ticketverkoop, een bankrekening in beheer van de vzw Cultuurcentrum.

Deze doelstellingen geven uitvoering aan de doelstellingen cultuurspreiding, gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie zoals opgelegd aan de cultuurcentra door het decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid van 13 juli 2007, met een bijzondere richtlijn rond interculturaliseren. Ze passen bovendien binnen het stedelijk cultuurbeleidsplan 2008-2013 en krijgen binnen ontmoetingscentra/buurthuizen en CK* een andere weging en invulling.Toewijzing en weging van doelstellingen gebeuren in nauw overleg tussen de Raad van het Cultuurcentrum Kortrijk, vzw CK* en vzw Ontmoetingscentra Kortrijk en zijn het voorwerp van een jaarlijkse evaluatie en actieplan.
De vereniging heeft tot doel:

1° De strategische doelstellingen van het globale Cultuurcentrum Kortrijk mee realiseren

2° Het beheer en de uitbating verzorgen van de Stadsschouwburg en het Muziekcentrum.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina