Programma uitwisseling olve-tachkemoni op maandag 31 maart 2014Dovnload 95.41 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte95.41 Kb.


Programma uitwisseling OLVE-Tachkemoni op maandag 31 maart 2014

Ca.13u

Aankomst van de leerlingen van OLVE

13u25

Inleiding, uitleg werkwijze en indeling in groepen door Jan Maes

13u30
13u45

Inleiding door Aaron Malinsky (15’)
Vragenronde 1: Traditie (15’)

14u00

OLVE’ers schuiven door naar de volgende groep

14u02

Vragenronde 2: Religie (15’)


14u17

OLVE’ers schuiven door naar de volgende groep

14u19

Vragenronde 3: Privé- en familieleven (15’)

14u34

OLVE’ers schuiven door naar de volgende groep

14u36

Vragenronde 4: Nationale en internationale politiek (15’)

14u51

OLVE’ers schuiven door naar de volgende groep

14u53

Vragenronde 5: Samenleven met niet-Joden in een niet-Joodse cultuur (15’)


15u08

OLVE’ers schuiven door naar de volgende groep

15u10

Vragenronde 6: WOII, holocaust/Shoah en antisemitisme (15’)

15u25
15u30
16u10

terug op orde zetten van de zaal
Aan tafel voor de falafel (de leerlingen zitten telkens naast iemand van de andere school)

EindeCluster

Vragen m.b.t.

A

Traditie

A1

Wat betekent het voor u om Jood(s) te zijn, hoe Joods voelt u zich, en hoe vult u dat begrip in?

Wat is voor u het belangrijkste in uw leven als Jood? Wat zijn volgens u de voorwaarden om echt “Joods” genoemd te kunnen worden? Voelt u zich écht Joods, of noemt u zich enkel Joods omdat uw ouders dit zijn? Is uw Jood-zijn voor u persoonlijk in de eerste plaats gekoppeld aan etniciteit (afkomst), traditie, religie, of het resultaat van een bewuste, persoonlijke keuze?

Hoe belangrijk is uw Joods-zijn voor uw eigen identiteit(sgevoel)? Vindt u het belangrijk Joods te zijn? Bent u er trots op, of maakt het u eigenlijk niet zoveel uit? Wat is voor u de voornaamste reden om Joods te zijn (en te blijven)? Vindt u het ook leuk of eerder lastig om Jood(se) te zijn?

Bent u blij in een Joods gezin geboren te zijn? Waarom (niet)?A2

Wat was voor u de meest aangrijpende gebeurtenis in uw leven die in verband stond met uw Jood-zijn? In welke mate en op welke wijze beïnvloeden de Joodse traditie en cultuur uw dagelijks leven, uw belangrijke en minder belangrijke beslissingen en uw toekomst?

A3

Waarin komt uw Joods-zijn vooral tot uiting (in uw dagelijks leven)?

Vindt u het Jodendom een kracht ten goede in de wereld? Wat vindt u juist zo positief, zo aantrekkelijk, zo uniek aan het Jodendom? Aan welke waarden hecht u veel belang?A4

Wat vindt u als jonge Jood(se) van de oude Joodse tradities? Welke tradities volgt u (nog) wel, en hecht u daar veel belang aan? Waarom? Welke tradities volgt u niet (meer) en waarom niet?

Hebt u soms zin om met bepaalde Joodse tradities, gebruiken of principes geen rekening te houden, of met andere woorden te breken met bepaalde regels, gebruiken, principes?

Zijn er bepaalde (onaangename) beperkingen, gebruiken, principes, tradities in het Jodendom waar u het niet helemaal mee eens bent, waardoor u bijvoorbeeld uzelf onvoldoende kan ontplooien? Zijn er negatieve zaken die u storen in het Jodendom, en zo ja, welke?

Zou u graag iets veranderd binnen het Jodendom? Waarom (niet)?

Bent u vrij om bepaalde tradities, gebruiken, principes niet te volgen en komt u daar ook voor uit?

Hoe zou uw familie reageren als u zou besluiten van geen Jood meer te willen zijn?

Wilt u later kinderen en bent u dan van plan van hen Joods op te voeden, of niet?


A5

Is het moeilijk de Joodse regels, tradities, gewoonten en/of gebruiken na te leven in een land als België? Kortom: is het moeilijk om (hier) Jood te zijn (en te blijven)? Ziet u het zitten om in de toekomst als Jood te (blijven) leven?

A6

Hebt u uw Bar/Bat Mitswa gedaan uit (religieuze) overtuiging of omdat uw ouders dat van u verwachtten?

A7

Is er zoiets als een censuur op boeken en/of films, of kan u alles lezen en zien wat u wilt?

A8

Viert u enkel het Joods Nieuwjaar, of doet u toch nog iets op oudejaarsavond of nieuwjaarsdag?

A9

Wilt u na uw dood begraven of gecremeerd worden? En als u begraven wordt, moet dat dan op een Joods kerkhof of niet?

B

Religie

B1

Waarin gelooft u? Beschouwt u uzelf als gelovig, en heeft uw geloof invloed op uw dagelijks leven, of beschouwt u uzelf eerder als niet-gelovig of niet-religieus? Is uw geloof iets wat uw dagelijks leven op een of andere manier beïnvloedt, of is het iets waar u maar af en toe over nadenkt? Beleeft u uw geloof eerder als iets positiefs, of eerder als een last?

Hebt u een (sterke) band met G-d?

Wat vindt u de mooiste aspecten van het Joodse geloof? Wat is volgens u het waardevolste element/idee van de Joodse godsdienst? Wat zouden uw (beste) argumenten zijn om mij te overtuigen me tot het Jodendom te bekeren? Wat houdt zo’n bekering dan allemaal zoal in? Is er ook een soort van eed of dergelijke die je moet afleggen? Kent u mensen die zich bekeerden?

Hebt u ooit getwijfeld aan uw geloof? Kunt u nog geloven in G-d na Auschwitz?

Kan je volgens u twijfelen aan het bestaan van G-d of als atheïst G-ds bestaan zelfs ontkennen en toch een goede Jood zijn?

Is er volgens u leven na de dood?

Hoe staat u tegenover de evolutietheorie?


B2

Wat zijn de domste opmerkingen die u soms te horen of te lezen krijgt (over uw godsdienst)? Waar krijgt u die vooral te horen of lezen? Welke media (radio- en tvzenders, kranten, tijdschriften, internetsites…) spreken geregeld erg negatief over uw godsdienst?

A

Wat is uw persoonlijk engagement in verband met de Joodse godsdienst?

Leest u spontaan in de Thora? Bestudeert u de Talmoed? Hoeveel tijd spendeert u hieraan?

Bidt u dagelijks, en hoe vaak dan? Bidt uw familie aan tafel? Wat verstaat u onder bidden?

Zijn er rituele handelingen die u voltrekt?

Volgt u de sabbat? Gaat u regelmatig naar de synagoge? Wanneer? Bij welke feesten of gelegenheden?

Wordt er bij u thuis nog (veel) belang gehecht aan het Joodse geloof? Viert u Pesach volgens de (strikte) religieuze voorschriften? Viert u thuis de Joodse feesten op een traditionele wijze of is dat sterk verwaterd/verwesterd? En hier op school?

Zijn er (strikte) godsdienstige regels waar u zich aan wilt of moet houden? Wat zijn de voornaamste dingen die niet mogen, en wat zijn de voornaamste dingen die moeten? Zijn er zaken die u van uw geloof niet mag, maar die u toch graag zou doen? Welke? En doet u die dan toch, of niet? Waarom? Welke regels leeft u niet na? Waarom? Wat zijn voor Joodse jongeren erge misstappen die wij als niet-Joden, niet zo direct herkennen? Of zijn er zo geen?

Vindt u dat uw Joodse geloof u (teveel) limiteert in uw vrijheid, in wat u kunt bereiken in uw leven en in uw mogelijkheden om dit te bereiken, of vindt u uw Joodse geloof juist een verrijking en waarom?

Moet uw eten koosjer zijn, en eet u altijd, soms of nooit koosjer? Waarom wel/niet (altijd)? Wat is “koosjer” eten? Welke zaken mag u volgens uw geloof niet eten, en doet u dat dan ook? Mogen Joodse jongeren naar McDonalds gaan eten? Hebt u nooit eens zin in niet-koosjer eten? Drinkt u regelmatig alcohol en rookt u? Mag dat? Heeft u thuis ook twee keukens? Waarom (niet)?

Hebt u zich te houden aan bepaalde voorschriften wat betreft kledij? Kunt u alles dragen wat u wenst? Waarom draagt u een kippa/keppeltje? Wat is de betekenis ervan? Dient u als jongen altijd een kippa te dragen of soms niet? Welk verschil geeft het om het wel of niet te dragen? Draagt u ook een kippa bij de lessen LO? Hoe kan je dan fatsoenlijk sporten? Draagt u die kippa ook als u gaat slapen? Hoe houdt een kale Jood dat keppeltje op zijn plaats, vooral als het waait?

Mag u zonnebaden in een zwembroek op een openbaar strand?

Zijn er bepaalde banen of jobs die u omwille van uw geloof niet mag doen?B4

Is er een generatiekloof tussen oudere Joden en de jongere generatie Joden en op welke terreinen komt deze kloof dan meestal tot uiting en spreken we over een generatieconflict? Hebben de jongeren een andere manier van godsdienst beleven dan de ouderen? Is de jongere generatie Joden – zoals bij de generatie jongere Vlaamse christenen - minder gelovig? Bent u zelf liberaler of conservatiever dan uw ouders?

Is er bij jullie liberaal of “modern orthodox”-Joodse leeftijdsgenoten minder of meer geloofsafval dan bij (post-)christelijke leeftijdsgenoten? Hoe zou dat komen, denkt u?

Is volgens u het Jodendom (net als het christendom) de afgelopen decennia veranderd, en heeft het een andere invulling gekregen dan vroeger, of niet?

Gelooft u dat het Joodse geloof vandaag de dag nog intensiever wordt beleefd dan het christendom, en zo ja, hoe komt dat volgens u?

Gaat het synagogebezoek bij de jongeren ook sterk achteruit? Wij, christenen, zijn vaak geen echte christenen meer. We zijn dan wel gedoopt, deden ons vormsel, maar eigenlijk geloven we niet meer in God. Dit blijkt meermaals in onze lessen. Wat vindt u van de “algemene verloedering” van het christendom in België? Bent u ook slechts “Joods” zoals de meesten van ons “katholiek” zijn?

Hoe vangt u deze moderne tijden op, waarin het bovennatuurlijke meer en meer verdwijnt?

Wordt het ook voor u moeilijker om uw geloof te belijden in deze snel veranderende, hoogtechnologische en steeds meer geglobaliseerde wereld?


B5

Wat zouden wij als niet-Joden volgens u van het Jodendom kunnen en moeten leren?

Wat zou u graag vanuit uw godsdienst als boodschap aan niet-Joden willen meegeven?B6

Hoe zou u op levensbeschouwelijk vlak zelf definiëren: als een antireligieuze Jood(se), atheïstische Jood(se), vrijzinnig Jood(se), areligieuze of seculiere Jood(se), een liberale Jood(se), een conservatieve Jood(se), een moderne orthodoxe Jood(se), een ultra-orthodoxe Jood(se)… of als nog iets anders?

Als je een liberale Jood bent, mis je dan iets van het Jodendom?

Gelooft u echt nog in de komst van de Messias? Wat verwacht u dan?

Wat betekent het voor u als Jood deel uit te maken van “het uitverkoren volk”? Gelooft u nog steeds de het Joodse volk het door G-d uitverkoren volk is? Is het Joodse geloof volgens u superieur aan andere godsdiensten? Waarom? Voelt u zich als Jood(se) deel van een speciale gemeenschap?

Voelt u zich ook verbonden met Joden over heel de wereld?

Beschouwt u het Jodendom als één geheel of voelt het eerder aan als een geloof dat uit verschillende strekkingen bestaat, nl. ultra-orthodox, orthodox, modern orthodox, conservatief, liberaal, vrijzinnig…?

Kan je dat vergelijken met het onderscheid binnen het christendom tussen orthodoxen, katholieken, anglicanen, protestanten…?


B7

Hoe staat u tegenover (ultra)-orthodoxe Joden en chassidim, en vice versa? Is dat met afkeer of met wederzijds respect? Hoe gedragen liberale en (ultra-)orthodoxe Joden zich tegenover elkaar?

Hebt u veel contact met (ultra)-orthodoxen, heeft u vrienden onder de (ultra-)orthodoxen?

Zou u een relatie kunnen aangaan met een (ultra-)orthodoxe Jood(se)?

Waarom bent een “liberalere” of modern orthodoxe Jood en geen (ultra-)orthodox?

Kent u liberalere of modern orthodoxe Joden die beslist hebben ultra-orthodox te worden?

Weet u of ultra-orthodoxe Joodse mannen een krultang gebruiken voor hun gekrulde bakkebaarden?

Wat is het verschil tussen Joden die een hoed dragen en zij die een bontmuts of streimel dragen?


B8

Hoe staat u tegenover mensen met een ander geloof (christenen, moslims…) en tegenover mensen die helemaal niet-gelovig of atheïstisch zijn?

Welk beeld heeft u van de christenen?

Is het feit dat in Vlaanderen het aantal gelovige christenen afneemt, het geloof voor velen steeds minder en minder betekenis heeft en het aantal atheïsten stijgt voor u vreemd, of niet?

Wat vindt u van de manier waarop christenen met hun geloof omgaan?

Beschouwt u niet-Joden als gojim? Gebruikt u de term gojim zelf ook? Waarom (niet?)

Wat is volgens u het grootste verschil tussen uzelf en een christen?

Zijn er zaken uit het christendom die u niet (goed) begrijpt, of waar u het moeilijk mee heeft? Zijn er elementen uit het christendom die u ook aanspreken?


B9

Wat is volgens u het meest fundamentele kenmerk waarmee het Jodendom zich onderscheidt van andere godsdiensten?

Bent u tevreden met uw godsdienst of had u liever een andere gehad?

Als u niet als Jood geboren zou zijn, zou u dan nog steeds kiezen voor het Joodse geloof, voor een andere godsdienst of voor een leven als niet-religieuze atheïst?

Voelt u zich aangetrokken tot andere levensbeschouwingen of godsdiensten, of tot aspecten ervan?

Wat zou u doen als later een van uw kinderen zich zou willen bekeren tot het christendom?


C

Privé- en familieleven

C1

Dagelijks leven: Waarin verschilt uw dagelijks leven van dat van ons, denkt u?

Zijn volgens u de verschillen groter dan de gelijkenissen of omgekeerd?C2

Opvoeding: Zijn uw ouders over het algemeen streng of wordt u juist erg vrij opgevoed?

Waarin uit zich dat? Is er een belangrijk verschil in de rol van de vader en die van de moeder?

Zou u later (samen met uw partner) zelf autonoom kunnen beslissen om uw kinderen Joods op te voeden, of hebben uw ouders ook dan nog medezeggenschap in de opvoeding van uw kinderen?


C3

School, studie en beroepskeuze: Hoe belangrijk is school voor u, de specifiek Joodse vakken, en wat wil u graag gaan studeren? Hechten uw ouders veel belang aan goede studieresultaten?

Wat zou u willen worden?

En speelt uw Jood-zijn een rol bij uw studiekeuze?


C4

Vrije tijd: Wat zijn uw hobby’s? Wat doet u zoal na school? Wat doet u in uw vrije tijd (als ontspanning)? Vult u die heel anders in dan wij?

Doet u aan sport, volgt u muziekschool, jeugdbeweging…?

Van welke organisaties (jeugdbeweging, sportclub…) bent u lid, en bestaat die organisatie enkel uit Joden of niet?

Uitgaan: Gaat u veel uit in Antwerpen, is dat dan eerder feesten in nachtclubs of eerder iets gaan drinken met vrienden? Danst u dan graag en veel en gaat u regelmatig op café? Wat is uw favoriete plek, gelegenheid als u uitgaat?

Hoe staat u tegenover alcohol en tegenover drugs?

Wat is uw favoriete reisbestemming?C5

Is muziek belangrijk voor u en naar welke muziek luistert u? Met welke cultuur voelt u zich het meest verwant: de West-Europese, die van het gewezen Oostblok, de Georgische, de Noord-Amerikaanse, de Mediterrane, de Israëlische, de Aziatische, de Noord-Afrikaanse…

C6

Ik heb vorig jaar kennis gemaakt met zesdejaars van jullie school. Ik kom ze af en toe tegen in het uitgaansleven, meestal samen met andere Joden, maar nooit echt met een gemengde vriendengroep. Heeft u regelmatig contact met niet-Joodse leeftijdsgenoten? Hoe staan jullie tegenover een gemengde vriendengroep? Is daar ruimte voor?

Heeft u veel, weinig of geen niet-Joodse vrienden? Waarom (niet)?

Worden niet-Joodse vrienden door uw familie geaccepteerd?

Maakt het u en/of uw ouders uit of de mensen waarmee u omgaat Joods zijn of niet?C7

Liefde: Bent u ooit al verliefd geweest (of nog) op een niet-Jood(se), acht u dat mogelijk of is dat volgens u echt uitgesloten? Waarom?

Voelt u zich vrij in het kiezen van een levenspartner, ervaart u toch druk vanuit uw familie om te kiezen voor een Joodse partner of wordt u uitgehuwelijkt?

Zou u een gemengd huwelijk of relatie kunnen aangaan, namelijk trouwen of samenwonen met een niet-Joodse partner? Waarom wel/niet? Is het voor u belangrijk dat uw toekomstige man of vrouw ook Joods is? Is het taboe om een relatie te hebben met een niet-Jood(se)? Zou u dat thuis durven zeggen? Zou die persoon bij u thuis welkom zijn? Zou die partner zich dan moeten bekeren tot het Jodendom, zou u eventueel bereid zijn u te bekeren of is een bekering voor u helemaal niet nodig?

Hoe verwacht u dat uw familie zou reageren?

Is iedereen in uw familie Joods?

Ik heb vroeger tussen orthodoxe Joden gewoond aan het stadspark. Daar was het de gewoonte dat de kinderen al trouwden op hun 18e jaar met een door de ouders uitgekozen partner, is dat bij u ook het geval? Hoe staat u daar tegenover?

Hoe is de positie van de man tegenover de vrouw? Zijn er grote verschillen, of niet echt?


C8

Seksualiteit: Hoe staat u persoonlijk tegenover seks voor het huwelijk, anticonceptie, abortus? Zou u ook kunnen thuiskomen met een partner van hetzelfde geslacht?

Hoe staat u zelf tegenover vrouwelijke en mannelijke homoseksuelen, en tegenover het homohuwelijk?C9

Toekomst: Wat is het belangrijkste in uw leven?

Wat is uw belangrijkste doel in uw leven en waar ziet u zichzelf binnen 10 jaar?

Wilt u later kinderen, en zo ja, hoeveel?

Hoe zou u uw kinderen willen opvoeden? Joods? En wat houdt dat dan concreet in voor u?

Maakt het feit of u een man of een vrouw bent een verschil in uw toekomstplannen?


D

Nationale en internationale politiek

D1

Waarmee identificeert u zich het meest: Jood, Antwerpenaar, Vlaming, Belg, Europeaan, wereldburger of nog iets anders?

D2

Volgt u de Belgische politiek en voelt u zich daarbij betrokken?

Wat is volgens u de politieke voorkeur van de meeste Joden (in Antwerpen) en heeft dat ook een bepaalde reden?D3

Waar voelt u zich thuis en waar wilt u (in de toekomst) het liefste wonen: in België (Antwerpen, Brussel of elders), Israël, de VS of nog ergens anders? Waarom? Zou u (ooit) naar Israël willen emigreren; uw aliyah doen?

En als u liefst in Israël zou willen wonen, waar zou u dan het liefst willen wonen: In Jeruzalem, Tel Aviv, de Westelijke Jordaanoever…? Waarom?

Zou u zich veiliger voelen in Israël, in een land waar (op dit ogenblik) de Joden in de meerderheid zijn?


D4

Wat betekent Israël voor u? In welke mate voelt u zich verbonden met Israël? Volgt u de politiek in Israël, bent u erg begaan met de situatie in Israël en leeft u hard mee met wat er daar gebeurt?

Noemt u zichzelf “zionist”? Waarom (niet)? Wat betekent het “zionisme” voor u persoonlijk? Bent u van plan om later uw aliyah te doen, dit wil zeggen te emigreren naar Israël? Waarom (niet)?

Voelt u zich minder Joods doordat u niet in Israël woont, doordat u deel uitmaakt van de Joden in de diaspora?

Gaat u vaak op reis of op familie- of vriendenbezoek naar Israël?

Bent u niet bang voor de onveilige situatie aldaar?

Hoe denkt u over de conflicten (met de Palestijnen/Arabieren) in Israël, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook?

Hoe staat u vandaag tegenover de opschudding in het Midden-Oosten: Syrië, Egypte, Libanon? Denkt u dat Israël bedreigd wordt? Door wie? Waarom (niet)? Hoe kan Israël daar best op reageren?


D5

Welke nationaliteit(en) heeft u? Is het voor u verplicht en/of bent u van plan om legerdienst te gaan doen in Israël? Waarom wel of waarom niet? Wat zijn daarvan de mogelijke gevolgen?

D6

Hebt u (veel) familie die in Israël zit, heeft u regelmatig contact met hen en bent u ongerust en bezorgd om hen?

Woont er nog nabije familie in andere landen? Of woont heel uw familie in België?D7

Hoe staat u hier in België tegenover het Israëlisch-palestijns conflict in het Midden-Oosten? Hoe gaat u om met de problemen in Israël en de Palestijnse gebieden?

Staat u achter de politieke koers die Israël op dit ogenblik volgt, of heeft u daar kritiek op?

Kan er volgens u nog (bij)gebouwd worden in de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever? Vindt u dat Israël recht heeft op het grondgebied op de Westelijk Jordaanoever? Wat met de Palestijnen/Arabieren die wonen in Israël? Wat met de Palestijnen/Arabieren die wonen op de Westelijke Jordaanoever? Wat met de Palestijnen/Arabieren die wonen in de Gazastrook?


D8

Heeft het conflict in Israël-Palestina invloed op jullie leven hier?

Voelt u zich hier in België veilig? Bent u bang voor aanslagen? Hoe gaat u om met de security hier op school, en wordt omwille van veiligheidsredenen uw leven grondig beïnvloed? Hoe gaat u daarmee om?

Neemt u zelf voorzorgen? Welke? Volgt u heel strikt de veiligheidsadviezen, of lapt u ze aan uw laars?


D9

Denkt u als jonge Jood(se) dat de haat tussen Joden en Arabieren ooit weg zal gaan?

Denkt u dat Joden en moslims ooit in vrede zullen samenleven in Israël/Palestina?

Ziet u op korte of middellange termijn een oplossing voor dit conflict, en wat zijn daar dan de contouren van? Wat voor soort compromis maakt een ernstige kans op slagen? Een twee-statenoplossing?

Wat is volgens u een manier om de situatie in Israël te verbeteren?E

Samenleven met niet-Joden in een niet-Joodse cultuur

E1

Hoe is het om als Jood te leven in een gemeenschap, waarin voornamelijk (geseculariseerde) christenen leven? Hoe gaat u daarmee om?

Voelt u zichzelf helemaal geïntegreerd in Antwerpen? Waarom (niet)?

Wat maakt het voor u gemakkelijk of moeilijk om u te integreren in onze maatschappij?

Voelt u zich thuis in onze Antwerpse, Vlaamse, Belgische samenleving? Of niet echt?

Hebt u het gevoel dat u er wel of niet bijhoort?

Welk beeld denkt u dat wij van Joden hebben? Een eerder positief beeld of een eerder negatief beeld?

Wilt u het liefst leven in een Joodse buurt, of maakt dat voor u niets uit?

In hoeverre vindt u dat u deel uitmaakt van een min of meer gesloten gemeenschap die los staat van de niet-Joodse samenleving? Vindt u het goed dat de Joodse gemeenschap zo gescheiden leeft van de andere godsdiensten of groepen van mensen? Bent u voorstander van een zelfgekozen getto (leven in afzondering), integratie of assimilatie met betrekking tot de plaatselijke cultuur? Wat betekent dat dan voor u concreet?

De (ultra-)orthodox-Joodse gemeenschap in Antwerpen leeft nogal erg afgescheiden van de rest en integreren zich weinig tot niet. Weet u waarom? Is dat bij de liberaal of modern orthodox Joodse gemeenschap ook zo?


E2

Wat zijn volgens u de belangrijkste verschillen tussen uw cultuur en de “Vlaamse cultuur”? Wat vindt u van die Vlaamse cultuur? Wat is het tofste aspect, en wat is het triestigste aspect?

Zijn er Vlaamse of Belgische tradities of gewoontes die u raar vindt of afwijst?

Wat gaat voor u te ver of is te extreem? Welke en waarom?

Wat ziet u op dit ogenblik foutgaan in onze samenleving? Wat is voor u als Jood in ons land de eerste prioriteit die de politici zouden moeten aanpakken?E3

Hoe voelt het aan om als gelovige te leven in een overwegend niet-gelovig land?

Als u op straat rondom u kijkt, heeft u als Jood dan het gevoel van iets te missen? Zijn er zaken die jullie ons benijden, waarop jullie (een beetje) jaloers zijn op ons?

Bent u soms niet jaloers op de vrijheid van niet-Joden of vinden jullie hun gedrag en losse zeden eigenlijk onaanvaardbaar?

U viert Kerstmis niet. Vindt u dat niet erg, als iedereen feest viert en u niet?E4

Wat beschouwt u als uw moedertaal, hoeveel talen spreekt u, en waar en wanneer spreekt u welke taal?

Welke taal spreken jullie onder elkaar?

Hoe belangrijk is het voor u goed Nederlands te kunnen spreken? Leest u het Nederlandstalige maandblad Joods Actueel?


E5

Waarom gaat u naar een aparte Joodse school als u toch uit een liberaler of modern-orthodox Joods gezin komt? Waarom kiest u niet voor een “gewoon” atheneum of voor een katholieke school? Kiest u zelf voor een Joodse school, of doet u dat omwille van uw geloof of voor uw ouders?

Vindt u het positief dat u op een exclusief Joodse school zit, waar geen niet-Joden worden toegelaten? Waarom? Waarom zie je op de Joodse scholen geen kinderen uit andere godsdiensten/culturen? Zondert de Joodse gemeenschap zich zo niet te veel af? De Joodse gemeenschap lijkt me als niet-Jood zo goed als ondoordringbaar. Waarom die afstand?

Welke vakken heeft u anders dan een niet-Joodse school? Hoe ziet een doorsnee schooldag op Tachkemoni eruit? Wordt dezelfde leerstof behandeld? Wordt de leerstof op dezelfde manier behandeld of bestaat er toch een verschil in aanpak vanuit de culturele achtergrond?

Krijgt u op Tachkemoni seksuele opvoeding?

Hoeveel uren godsdienstles krijgen jullie per week?

Is het een vereiste van de school om Hebreeuws te kennen of te leren?

Wat is ongeveer de verhouding tussen Joodse tegenover niet-Joodse leerkrachten?

Gaat u anders om met de Joodse dan met de niet-Joodse leerkrachten?

Zijn er dingen die op uw school echt niet kunnen, maar die volgens u wel op OLVE kunnen? Bent u van plan om later uw kinderen ook naar een Joodse school te sturen? Of sluit u niet uit dat uw kinderen naar een katholieke of naar een gemeenschapsschool gaan? Waarom (niet)?


E6

Kan voor u een niet-Jood doorheen de jaren toch opgenomen worden in de Joodse gemeenschap of zal een niet-Jood altijd een buitenstaander blijven, wat hij of zij ook doet? Beoordeelt u mensen deels op hun Jood-zijn? Is het moeilijk om close te worden met niet-Joden?

E7

Hoe denkt u dat wij denken over Joden, de Joodse cultuur en de Joodse religie?

Hoe bekijkt u niet-Joodse leeftijdsgenoten, zoals ons?

Hoe bekijkt u de (post-)christenen en vrijzinnige atheïsten?

Hebt u eerder een positief of eerder negatief beeld over (post-)christenen en vrijzinnige atheïsten?

Is er eigenlijk voldoende contact tussen beide (geloofs)gemeenschappen, tussen Joden en (post-) christenen? Voelt u zich soms buitengesloten door niet-gelovige jongeren?


E8

Hoe ervaart u de situatie in Antwerpen tussen Joden en moslims?

Voelt u die situatie aan als gespannen of bedreigend?

Bent u bevriend met één of meerdere moslims?

Zou u een huwelijk met een moslim(a) zien zitten? Waarom (niet)?E9

Welke bijdrage kunnen wij als niet-Joodse jongeren volgens u leveren om een multicultureel Antwerpen mogelijk te maken waarin alle culturen, Joden, moslims, christenen en vrijzinnige humanisten kunnen samenleven?

F

WOII, holocaust/Shoah en antisemitisme

F1

Heeft iemand van uw familie, of vrienden of kennissen van uw familie de kampen overleefd? Praatten uw (over)grootouders soms nog over de oorlog en over de kampen?

Is er iemand in uw familie of uw familie op zich getekend door de gruwelen van de Shoah/holocaust? Hebt u nog mensen gekend en gesproken die de Shoah/holocaust overleefd hebben?

Wordt u, die de Shoah/holocaust niet heeft meegemaakt, vandaag de dag in uw (dagelijks) leven nog geconfronteerd met deze gruwelijke gebeurtenis, en zo ja op welke wijze?

Voelt u zich verbonden met de joden die leefden tijdens WOII?

Hoe kijkt u naar WOII: als een feit uit de geschiedenis of als een diepgekerfd litteken?

Denkt u nog veel aan de gruwel die zich afspeelde tijdens WOII?

Bent u bang dat de Shoah/holocaust zich kan herhalen? Denkt u daar veel over na?

Wordt er onderling onder jongeren regelmatig, soms of nooit gepraat over de Shoah/holocaust?

En wordt er hier op school te veel, genoeg of te weinig aandacht aan besteed?

Worden de lessen geschiedenis, in het bijzonder de lessen over WOII met enige voorzichtigheid gegeven, zoals dat soms ook het geval is bij de lessen seksuele opvoeding bij leerlingen van het zesde leerjaar in de lagere school, of is dat niet het geval?F2

Hoe zou u indertijd gehandeld hebben, denkt u? Zou u, net als Anne Frank, onderduiken en u en uw leven (en dat van uw dierbaren) afhankelijk maken van christenen?

F3

Hebt u familieleden verloren in WOII en wordt daar bij u thuis nog over gesproken, of is dat onderwerp in uw familie taboe?

Heeft WOII nog een grote invloed op uw leven? Bepaalt WOII iets in uw identiteit? Wat dan?F4

Krijgt u Duits en hoe staat u daar tegenover? Vindt u het erg om Duits te (moeten) spreken?

Hoe staat u tegenover de Duitsers nu?

Hebt u in het verleden al Duitsers ontmoet en hoe is dat contact dan verlopen?

Bent u al in Duitsland geweest? Hoe voelde dat? Ziet u uzelf naar Duitsland reizen?F5

Hebt u enige idee waarom de Joden doorheen de geschiedenis (bijna) altijd als eerste de dupe zijn geweest van racisme en discriminatie? Waar heeft dat volgens u mee te maken? Waarom is er al zolang zo veel antisemitisme en wat valt daar volgens u tegen te doen?

F6

Voelt u zich regelmatig, soms of nooit bekeken, uitgesloten, gediscrimineerd en/of bedreigd?

Heeft u in uw leven tot nog toe al (veel) te maken gehad met pesterijen, racisme en Jodenhaat/ antisemitisme?

Heeft u de indruk dat de haat tegen de Joden in België de laatste jaren toeneemt?

Werd u of familie of vrienden van u reeds geconfronteerd met verbale intimidatie of fysiek geweld? Waar, wanneer en van wie? Hoe gaat u daar mee om?

Hoe voelt het om zo vaak als Jood als zondebok of slachtoffer van pesterijen te worden aangewezen?

Heeft u een idee wat de reden kan zijn van deze discriminatie of van dit antisemitisme?

Heeft u schrik om openlijk te laten zien dat u Joods bent?

Zijn er gewoonten, tradities die u hier niet kan, wil of durft uit te voeren?

Merkt u dat mensen u anders behandelen als ze weten dat u Joods bent? Waaraan merkt u dat?

Bent u eerder bang voor het antisemitisme van neonazi’s of van dat antisemitisme dat uitgaat van sommige moslimkringen.

Is volgens u dat antisemitisme de afgelopen jaren opvallend toegenomen? Hoe verklaart u dat? Wat kan er tegen gedaan worden? Kunnen wij daar iets tegen doen?


F7

Joden zijn vaak zelf heel humoristisch en deinzen niet terug voor zelfspot. Hoe komt dat volgens u?

Moet volgens u humor met betrekking tot Joden kunnen? Waar ligt de grens?F8

Wat zou u het liefst willen veranderen aan het (verkeerde) beeld dat niet-Joden van Joden hebben? Welk misverstand met betrekking tot Joden zou u het liefst uit de wereld helpen?

Als niet-Joden denken aan Joden, dan denken ze vaak in de eerste plaats aan pijpenkrullen. Waaraan denkt u meteen als u denkt aan christenen?Indeling van de groepen
28 OLVE-leerlingen & 40 leerlingen van Tachkemoni

Tachkemoni
OLVE
Groep 1

Nathan Riegelhaupt

Len Eligula

Monica Bibilashvili

Yehonatan Greenberg

Joey Spijer

Amber Poelemans

Felix Bruglemans

Yasmine Raats

Jonathan Van der Cruysse6LWE

6LWE


6LWE

6LWI8


Groep 2

Alex Frejlich

Romy Berenfeld

Monique Megrelishvili

Rony Mikhaeli

Alberto Tizov

Sara Cassimon

Mathieu Devos

Anouk Hellin

Laurens Krekelbergh6GWI6

6LWE


6LWI6

6LWI6


Groep 3

Marc Berneman

Gerzl Davarashvili

Rafael Danieli

Sandra Salimova

Miko Mikhaeli

Simon De Jaegere

Lauren Denis

Caroline Thaler


6GWI8

6LWE


6LWI6


Groep 4

Hadar Kerhberg

Jessica Rubens

Anthony Megrelishvili

Yadin Zarfati

Dillen Nimron

Annelies De Meulenaere

Wouter Michiels

Nikita Van Kerkhoven

William De Catelle6GWI8

6LWE


6LWI6

6LWI6


Groep 5

Amit Sternberg

Kelly Oskar

Michael Papiashvili

Loraine Haimson

Aurelia Berneman

Julie Swerts

Hendrik Gaens

Annelies Van Praet

Robrecht Daems6GL

6GWI8


6LWI6

6LWI6


Groep 6

Nathan Birnbaum

Danielle Mamis

Shiraz Barokas

Nathan Westreich

Ortal Shatz

Sofie Van Bragt

Torald Nuyts

Elise Verwerft

William Marynissen6GWI8

6LWE


6LWI6

6LWI6

Begeleider OLVE : Jan Maes

Feedback van de leerlingen van Tachkemoni is erg welkom.


Stuur uw feedback gerust naar jan.maes3@telenet.be en lees de reacties van de OLVE’ers op www.de-living.be. Als jullie willen, kunnen jullie ook verder contact leggen/houden via de Facebookgroep: TOV (Tachkemoni-OLVE-Verbroedering). https://www.facebook.com/groups/412810432084590/

Hartelijk dank voor de gastvrijheid van Tachkemoni.


Jan MaesDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina