Programma Veiligheid Zeeburg 2007-2010 InhoudsopgaveDovnload 275.13 Kb.
Pagina1/8
Datum20.08.2016
Grootte275.13 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


CONCEPT


Programma Veiligheid Zeeburg
2007-2010

Inhoudsopgave


Programma Veiligheid Zeeburg 1

Inhoudsopgave 2

Inleiding 3

I. Veiligheidsvisie 4

II. Aandachtsgebieden 5

1. Jeugdoverlast 5

2. Drugsoverlast 7

3. Horeca en evenementen 8

4. Verkeersveiligheid 9

5. Huiselijk Geweld 10

6. Veilig ondernemersklimaat 11

7. Radicalisering 13

III. Organisatie 15

Interne organisatie 15

Samenwerking 15

Communicatie 15

Financiën 15

Bijlage 1. Veiligheidsbeeld Stadsdeel Zeeburg 17

Aangiftes 17

Veiligheidsindex 18

Rapportcijfers veiligheid en leefbaarheid: 19

Bijlage 2. Beleidskaders Centraal 20

Programakkoord gemeente Amsterdam 20

Bestuursakkoord centrale stad – stadsdelen 20

Afspraken centrale stad en stadsdelen 20

Veiligheidsplan Amsterdam 20

Grotestedenbeleid (GSB) 21

Bijlage 3. Overzicht veiligheidsacties en -projecten 2007 22


Inleiding

Stadsdeel Zeeburg staat een integraal veiligheidsbeleid voor. Met dit programma veiligheid 2007 – 2010 is een eerste aanzet gedaan om integraliteit in het veiligheidsbeleid te implementeren. Dit is een stevige opgave en de aanpak, inclusief het voorliggende programma, is daarom nog volop in ontwikkeling.


Het Programma Veiligheid 2007 – 2010 is opgesteld met twee doelen. Het eerste doel is om inzichtelijk en meetbaar te maken waar het stadsdeel deze bestuursperiode extra aandacht aan geeft op het gebied van veiligheid om zowel de objectieve (feitelijke) als de subjectieve (gevoel van) veiligheid te verbeteren. Het tweede doel is de integraliteit van het veiligheidsbeleid vorm te geven.

Voor wat betreft het eerste doel ligt de nadruk hierbij op een zevental aandachtsgebieden: jeugdoverlast, drugsoverlast, horeca en evenementen, verkeersveiligheid, huiselijk geweld, veilig ondernemersklimaat en radicalisering. De aandachtsgebieden zijn bepaald op basis van de veiligheidsvisie en het veiligheidsbeeld van het stadsdeel en de beleidskaders. En zijn bovendien afgestemd met de subdriehoek Noord1. Dit Programma veiligheid moet gezien worden als een overkoepelend plan en heeft daardoor een relatie met andere plannen en reguliere programma’s zoals het Handhavingsprogramma, de Drugsnotitie 2006-2010 en het Jeugd- en Veiligheidsprogramma 2006-2010. Er wordt niet uitgebreid ingegaan op elk onderwerp, daarvoor wordt verwezen naar deze reeds bestaande plannen. De veiligheidsthema’s zijn zodanig SMART-geformuleerd, dat in 2008 een tussenevaluatie kan plaatsvinden en na 2010 een eindevaluatie.

Voor wat betreft het tweede doel: Dit programma is een ‘levend document’ aan de hand waarvan het veiligheidsbeleid actief en integraal wordt vormgegeven. Dat betekent dat wordt ingezet op een projectmatige aanpak die stuurt op samenhang in de uitvoering, opdat hierdoor een meerwaarde (efficiëntie en resultaat) wordt behaald. Het is een eerste aanzet om onze integrale aanpak zichtbaar te maken; en om deze vervolgens in de uitvoering verder vorm te geven. Veiligheid in algemene zin raakt aan of maakt deel uit van vele beleidsterreinen van het stadsdeel. Alle sectoren zijn derhalve betrokken bij het opstellen van het Programma Veiligheid 2007 - 2010 en zijn medeverantwoordelijk voor de realisering ervan.
Dit programma heeft niet de intentie om uitputtend te zijn. Het richt zich, zoals gezegd, op 7 aandachtsgebieden waar de komende tijd extra aandacht naar uit gaat. Daarnaast onderneemt het stadsdeel andere activiteiten, zoals de vernieuwing van het sociaal domein (VSD) die ook bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. VSD is een ingrijpende reorganisatie van het welzijnswerk ingegeven door de veranderende maatschappij, de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en bezuinigingen. Belangrijk uitgangspunt is het stimuleren van de ‘civil society’, het vergroten van de sociale cohesie.

Het stadsdeel voert bovendien reguliere taken uit, zoals onder andere controle brandveiligheid, leerplicht, buurtbeheer en handhaving van vergunningen, die ook de veiligheid en de leefbaarheid vergroten.


Leeswijzer:

De visie van het stadsdeel op veiligheid wordt uiteen gezet in hoofdstuk I. De aandachtsgebieden worden vervolgens uitgewerkt in hoofdstuk II. Daarna wordt in hoofdstuk III de organisatie rondom de integrale aanpak van veiligheid toegelicht. Bijlage 1 geeft een beeld van de veiligheidssituatie in Zeeburg en bijlage 2 behandelt de centrale beleidskaders waarbinnen dit programma is geschreven. Als laatste geeft bijlage 3 een beknopt overzicht van de activiteiten en projecten die in 2007 worden uitgevoerd.I. Veiligheidsvisie

Bewoners moeten zich veilig kunnen voelen in Zeeburg.”


Het Programma-akkoord 2006-2010 van Zeeburg ‘Iedere Zeeburger telt’ is leidend voor het programma veiligheid 2007-2010. In het Programma-akkoord staat: ‘De afgelopen jaren zijn er duidelijke successen geboekt. Drugspanden zijn aangepakt en er is cameratoezicht gekomen en het gevoel van veiligheid is toegenomen. Onze ambitie is dat de komende vier jaar de Indische Buurt wat betreft veiligheid op het stedelijk gemiddelde komt en de rest daarboven.’ Hoofddoelstelling van Zeeburg is dat de objectieve en subjectieve veiligheid verder toenemen.
Veiligheid is het vrij zijn van gevaar. Kerntaak van de overheid is een beleid te voeren dat de burgers zo veel mogelijk vrijwaart van gevaren, ofwel een beleid dat zorgdraagt voor een ordelijke en rustige woon-, werk- en leefomgeving. Onveiligheid is alles wat hierop inbreuk maakt. Er is daarbij een onderscheid te maken tussen objectieve en subjectieve onveiligheid. Bij objectieve onveiligheid gaat het om feitelijke aantastingen van de veiligheid (onder andere diefstal en geweld) en veiligheidsrisico´s (zoals de aanwezigheid van gevaarlijke kruispunten, industrie). Bij subjectieve onveiligheid gaat het om het gevoel van onveiligheid. De angst om slachtoffer te worden van een misdaad blijkt niet altijd direct verband te hebben met de daadwerkelijke (objectieve) kans om slachtoffer te worden. Dat feitelijke aantastingen van de veiligheid worden teruggedrongen, betekent dus niet automatisch dat de gevoelens van onveiligheid verminderen. Het verbeteren van de subjectieve veiligheid is daarom niet eenvoudig. Het stadsdeel vindt het echter van belang dat hier aandacht aan wordt besteed, onder ander door te communiceren over behaalde resultaten.
Ook draagt iedere Zeeburger verantwoordelijkheid voor de veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Bewoners en ondernemers hebben een actieve rol, zowel individueel als gezamenlijk, in het creëren van een veilige woon- en leefomgeving. Mensen moeten elkaar durven aanspreken op hun verantwoordelijkheden. Door het gezamenlijk ontplooien van initiatieven die de buurt ten goede komen, leren buurtgenoten elkaar kennen, waardoor de buurt veiliger en leefbaarder wordt. Wanneer bewoners hier ondersteuning bij nodig hebben, kunnen daarvoor in de wijk aanwezige instellingen deze bieden. Deze instellingen hebben dan ook een belangrijke ondersteunende en aanjagende rol in het realiseren van actieve buurten en buurtbewoners. Aangezien stadsdeel Zeeburg de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de bewoners van groot belang vindt, wordt door de eerdergenoemde vernieuwing van het Sociaal Domein hier sterk op ingezet.
Werken aan een veilige omgeving is een taak die het stadsdeel zeer serieus neemt. Het Dagelijks Bestuur staat een actief beleid voor en blijft investeren in veiligheid op straat. Een veilige omgeving is een voorwaarde voor kwalitatief goed leven en werken in de buurt. Een combinatie van maatregelen ten behoeve van een veilig en leefbaar Zeeburg (schoon, heel en veilig) is dan ook van belang.

Hiertoe wordt samengewerkt met de partners, onder meer politie, justitie, woningcorporaties, welzijnsinstellingen, scholen, ondernemers en de bewoners. Daarbij ligt de nadruk op pro-actie en preventie.


De overheid heeft daarnaast een belangrijke repressieve taak. Bij zowel preventie als repressie zijn toezicht en handhaving belangrijke instrumenten. En dragen bij aan de bevordering van de veiligheid en leefbaarheid in de openbare ruimte. Het stadsdeel zal in samenwerking met haar partners de komende periode investeren in het verder optimaliseren van deze instrumenten.
Zeeburg hanteert een integraal veiligheidsbeleid. Dat wil zeggen dat de veiligheidsthema’s in kaart zijn gebracht en wordt gekeken naar samenhang in het beleid. Binnen het veiligheidsbeleid zijn 7 aandachtsgebieden. Het belang van integraal veiligheidsbeleid ligt in het gezamenlijk op- en aanpakken van veiligheidsproblemen. Een goede afstemming en samenwerking zorgen voor een stevig fundament. Hierbij heeft het stadsdeel een duidelijke regierol.

Voor wat betreft de beleidsontwikkeling en het maken van afspraken ten behoeve van de veiligheid groeit de bestuurlijke behoefte aan het hebben van één afstemmingspartner voor politionele zaken voor heel Zeeburg, naarmate het stadsdeel toeneemt in inwonertal en oppervlakte.

  1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina