Programmeren op een grafische rekenmachineDovnload 50.59 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte50.59 Kb.
PROGRAMMEREN OP EEN GRAFISCHE REKENMACHINE

De grafische rekenmachine biedt heel praktische mogelijkheden via het gebruik van (eenvoudige) programma’s.


Elk programma bestaat in feite uit drie delen:

INPUT: gegevens intypen;

PROCESSING: berekeningen die door het rekentoestel uitgevoerd worden;

OUTPUT: afdrukken van resultaten op het scherm.


Typ de onderstaande programma’s in op jouw GRM en probeer de logica in de opeenvolgende stappen te snappen.
PROGRAMMA 1

Dit programma berekent de lengte van de schuine zijde (hypotenusa) van een rechthoekige driehoek wanneer de lengte van de twee rechthoekszijden gekend is. Een opeenvolging van verschillende instructie noemt men een sequentie.
PROGRAM:PYTHAGO naam van een programma heeft hoogstens 8 lettertekens

:ClrHome wis het scherm

:Disp “ZIJDE B=” tekst op het scherm (= via 2ND TEST)

:Input B waarde van b ingeven

:Disp “ZIJDE C=” tekst op het scherm

:Input C waarde van c ingeven

:(B²+C²)  A waarde van a berekenen en bewaren ( via STO)

:Disp “SCHUINE ZIJDE=” tekst op het scherm

:Disp A waarde van a afdrukken op het scherm
Voorbeeld.


PROGRAMMA 2

Geef de beginterm a, het verschil v en het volgnummer n in voor een rekenkundige rij. Het programma berekent de n-de term t(n) en de som s(n) van de eerste n termen.
PROGRAM:RR

:ClrKome


:Disp “1STE TERM=”

:Input A


:Disp “V=”

:Input V


:Disp “N=”

:Input N


:A+(N-1)VT

:(A+T)N/2  S

:ClrHome

:Disp “T(N)=”

:Disp T

:Disp ”S(N)=”:Disp S
Voorbeeld.PROGRAMMA 3

Dit programma lost vierkantsvergelijkingen op (reële oplossingen). Er wordt gebruik gemaakt van de keuzestructuur (selectie): If … Then … Else…
PROGRAM:VKVGLR

:ClrHome wis het scherm

:Prompt A,B,C input : coëfficiënten a, b en c

:B²  4ACD bereken de discriminant D

:Disp “D=” tekst op het scherm afdrukken

:Output(4,4,D) 4de lijn – 4de positie : waarde van D afdrukken op het scherm

:If D0 voorwaarde

:Then wat doen als aan de voorwaarde voldaan is?

:Disp (-B+(D))/(2a) ►Frac eerste oplossing (in breukvorm)

:Disp (-B(D))/(2a) ►Frac tweede oplossing (in breukvorm)

:Else wat doen als aan de voorwaarde niet voldaan is?

:Disp “GEEN REELE OPL.” tekst op het scherm afdrukken

:End einde van de IF…THEN…ELSE-instructie
Voorbeeld. Los op : 15x² + x – 2 = 0.


PROGRAMMA 4

Dit programma plaatst in de lijsten L1, L2 en L3 respectievelijk de eerste 20 natuurlijke getallen (te beginnen met 1), hun kwadraat en hun derde macht door gebruik te maken van een bepaalde herhaling. Nadat het programma is uitgevoerd, kan je de drie lijsten bekijken via STAT>EDIT>1:Edit…
PROGRAM:KWADKUB

:ClrHome wis het scherm

:ClrList L1,L2,L3 wis de lijsten L1, L2 en L3 (ClrList via STAT – EDIT – 4:ClrList)

:For(I,1,20) bepaalde herhaling (lus) met I als teller

:IL1(I) zet het getal i op de i-de plaats in lijst L1

:I²L2(I) zet het getal i² op de i-de plaats in lijst L2

:I³L3(I) zet het getal i³ op de i-de plaats in lijst L3

:End einde van de lus


PROGRAMMA 5


De Body Mass Index (BMI) geeft informatie over ‘hoe gezond’ een persoon is.

Om jouw BMI te kennen volstaat het jouw lichaamsgewicht en jouw lichaamslengte te kennen :In de onderstaande tabel staat telkens het verband tussen de BMI en de zogenaamde GRF (gezondheidsrisicofactor) :Mannen

Vrouwen

Gezondheidsrisicofactor

minder dan 20,7

minder dan 19,1

Te laag. Hoe lager uw BMI, hoe groter het risico

20,7 tot 26,4

19,1 tot 25,8

Normaal, laagste risico

26,5 tot 27,8

25,9 tot 27,3

Enigszins te zwaar, enig risico

27,9 tot 31,1

27,4 tot 32,2

Overgewicht, riskant

31,2 tot 45,4

32,3 tot 44,8

Zwaar overgewicht, hoog risico

groter dan 45,4

groter dan 44,8

Morbide obesitas, zeer hoog risicoVia het ingeven van jouw gewicht (in kg) en jouw lichaamslengte (in m) wordt in het onderstaande programma jouw BMI berekend.

PROGRAM:BMI

:ClrHome

:Input “GEWICHT(KG): “,G

:Input “LENGTE(M): “ , M

:G/L²  B

:Disp “ “ invoegen van een lege lijn

:Disp “JOUW BMI = “

:Output(4,12,round(B,1)) round(B,1) : de BMI afronden tot op 1 cijfer na de komma

Voorbeeld. Een persoon die 175 cm lang is en 72 kg weegt heeft als BMI 23,5.
PROGRAMMA 6


Een programma dat de drie hoeken van een willekeurige driehoek berekent als de drie zijden gegeven zijn (ZZZ).
Opeenvolgende stappen :

OPLOSSEN VAN EEN DRIEHOEK ZZZ (DRIEHZZZ)Geef de drie zijden van de driehoekcos  =  d


cos  =  e


cos  =  f
 = cos(d)

 = cos(e)

 = cos(f)

Toon de waarde van de drie hoeken
PROGRAM:DRIEHZZZ

:ClrHome

:Degree


:Disp”GEEF DE ZIJDEN:”

:Prompt A,B,C

:(B²+C²A²)/(2BC)  D

:(A²+C²B²)/(2AC)  E

:(A²+B²C²)/(2AB)  F

:cos(D)  G

:cos(E)  H

:cos(F) I

:Disp "HOEK ALFA=", G ►DMS

:Disp "HOEK BETA=", H ►DMS

:Disp "HOEK GAMMA=", I ►DMS
Voorbeeld. De drie hoeken berekenen van een driehoek als de zijden als lengte 7, 6 en 10 hebben.


PROGRAMMA 7


Soms is het nodig een bepaalde bewerking een voldoende aantal keren te laten uitvoeren totdat aan een zekere voorwaarde voldaan is. Bijvoorbeeld: hoeveel keer moet je een willekeurig gekozen getal kleiner dan 100 verdubbelen vooraleer het groter is dan 1000?
Om dit probleem op te lossen kan je gebruik maken van een zogenaamde onbepaalde herhaling. Dit kan op twee manieren:

  • via de instructie While gevolgd door de voorwaarde; de instructie(s) worden dan uitgevoerd zolang aan de voorwaarde niet voldaan;

  • via de instructie Repeat gevolgd door de voorwaarde; de instructie(s) worden dan uitgevoerd totdat aan de voorwaarde voldaan is.

PROGRAM:DUBBEL

:ClrHome

:Disp “GEEF EEN GETAL”

:Disp “<100”

:Input N


:0  T

:While N<1000

:2NN

:T+1T


:End

:Disp  “AANTAL KEER X2 “

:Disp T

PROGRAM: DUBBEL

:ClrHome

:Disp “GEEF EEN GETAL”

:Disp “<100”

:Input N


:0  T

:Repeat N>1000

:2NN

:T+1T


:End

:Disp  “AANTAL KEER X2 “

:Disp T

Voorbeelden.Het getal 5 moet je 8 keer verdubbelen vooraleer het resultaat groter is dan 1000.

Het getal 32 moet je 5 keer verdubbelen vooraleer het resultaat groter is dan 1000.

PROGRAMMA 8


Dit programma voert een euclidische deling uit. Het deeltal a en de deler b worden ingetypt en het quotiënt q en de rest r worden bepaald. Indien b nul is verschijnt de melding “DEEL NIET DOOR 0”. We gebruiken hierbij de int-instructie (int = integer, het Engelse woord voor geheel getal; int(x) = het grootste geheel getal kleiner dan of gelijk aan x). Zo is int(4.75) = 4 en int(-2.75)= -3. Je vindt de instructie bij MATH – NUM – 5:int(.
PROGRAM:EUCLIDEL

:ClrHome


:Disp “DEELTAL=”

:Input A


:Disp “DELER=”

:Input B


:If B=0

:Then


:Disp “DEEL NIET DOOR 0”

:Else


:int(A/B)  Q int verwijst naar integer

:A  BQ  R

:Disp “QUOTIENT:”

:Disp Q


:Disp “REST:”

:Disp R


End

PROGRAMMA 9


Om de grootste gemeenschappelijke deler en het kleinste gemeenschappelijk veelvoud van twee getallen a en b te bepalen, kan je de instructies gcd (greatest common divisor) en lcm (least common multiple) gebruiken. Je vindt ze via CATALOG, waar de beschikbare instructies alfabetisch gerangschikt staan.
PROGRAM:GGDKGV

:ClrHome


:Prompt A,B

:Disp “GGD(A,B)=”

:Disp gcd(A,B)

:Disp “KGV(A,B)=”

:Disp lcm(A,B)
Voorbeeld. GGD(25,20) = 5 en KGV(25,20) = 100.


PROGRAMMA 10


Dit is een gokspelletje. De rekenmachine kiest zelf een geheel getal X van 1 tot en met 100. Dit kan via de instructie randInt(1,100). Je vindt randInt via MATH – PRB – 5:randInt. Jij moet proberen het getal te raden in een zo klein mogelijk aantal beurten.
We gebruiken hierbij een zogenaamd ‘label’. Dit is een plaats in het programma die hier wordt aangegeven met Lbl 1 en waarnaar je kan terugspringen via de instructie Goto 1.
Het programma geeft aan of jouw gok te groot of te klein is en wanneer het getal X geraden is, meldt het programma na hoeveel beurten je het hebt geraden.

PROGRAM:RARA

:ClrHome

:randInt(1,100) X

:0B

:Lbl 1


:Disp “JOUW GOK:”

:Input G


:B+1B

:If G


:Then

:Disp “TE KLEIN”

:Goto 1

:End


If G>X

:Then


:Disp “TE GROOT”

:Goto 1


:End

:Disp “PROFICIAT!”

:Disp “AANTAL BEURTEN:”

:Disp BProgrammeren op een TI-83/84 – dr. Luc Gheysens
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina