Project Transmuraal Zorgpad voor oncologische zorgDovnload 130.15 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte130.15 Kb.

Project

Transmuraal Zorgpad voor oncologische zorgProject

Transmuraal Zorgpad voor oncologische zorg
Inhoudsopgave


 1. Aanleiding en achtergrond 3

 2. Doel 6

 3. Resultaten van het project 7

 4. Afbakening / verbanden 8

 5. Risicoanalyse 9

 6. Plan van aanpak 10

 7. Projectbegroting 15

 8. Communicatie 16


Project

Transmuraal Zorgpad voor oncologische zorgProjectomschrijving


 1. Aanleiding en achtergrond

In de zorgstandaard kanker beschrijven kankerpatiëntenorganisaties en beroepsverenigingen gezamenlijk wat ‘goede zorg’ is voor mensen met kanker en hun naasten. De zorgstandaard beschrijft de inhoud, de organisatie en het gewenste resultaat van zorgverlening. Om de uitkomsten te meten zijn indicatoren opgenomen. De zorgstandaard biedt hiermee een basis om te sturen op kwaliteit van zorg op regionaal niveau.
Begin 2014 wordt de zorgstandaard definitief1 opgeleverd, vervolgens is het van belang deze standaard voor ‘goede zorg’ te implementeren. Op dit moment wordt een implementatieplan ontwikkeld.
Kernpunten zorgstandaard kanker:

 • De generieke zorgstandaard kanker is ontwikkeld op basis van het model zorgstandaard, zoals beschreven in het rapport ‘Zorgstandaarden in model’ van het Coördinatieplatform Zorgstandaarden van ZonMw.

 • Het patiëntenperspectief is het inhoudelijke vertrekpunt bij het formuleren van de zorgstandaard.

 • Doel van de zorgstandaard is het formuleren van een standaard voor kwalitatief hoogwaardige oncologische zorg, die wordt onderschreven door betrokken patiëntenorganisaties, beroepsgroepen en andere belanghebbenden en die wordt toegepast.

 • De zorgstandaard wordt ontwikkeld, beheerd en geïmplementeerd door betrokken patiëntenorganisaties en beroepsgroepen.

 • Het genoemde implementatieplan bevordert dat veldpartijen (zorgverleners, zorgaanbieders en zorgverzekeraars) hun verantwoordelijkheid nemen in de implementatie van de zorgstandaard.

De kern van dit projectvoorstel is • het vertalen van de zorgstandaard in een generiek format voor een transmuraal zorgpad 2op basis van samenwerking tussen belanghebbende partijen;

 • het implementeren van dit transmuraal zorgpad voor twee zeldzame (erfelijke) tumorsoorten.

Dit project beoogt een proefimplementatie van de zorgstandaard kanker voor twee zeldzame vormen van kanker. Er zijn drie partners: een samenwerkingsverband van zorgaanbieders, een zorgverzekeraar en patiëntenvertegenwoordigers. Zij ontwikkelen samen, op basis van een landelijk format, een transmuraal zorgpad met daarin opgenomen tumorspecifieke indicatoren en normen voor het meten en registreren van uitkomsten van zorg in de keten.


Meerwaarde

De Zorgstandaard Kanker biedt een kwaliteitskader voor het bieden van integrale kankerzorg in de praktijk. Tegelijkertijd is cyclisch werken aan kwaliteitsverbetering in de integrale zorgketen uitgangspunt van de zorgstandaard. Dit gebeurt door de zorgstandaard te vertalen in een (ketenbreed) zorgpad (PLAN). De zorg in de praktijk krijgt vorm zoals omschreven in het zorgpad en voldoet aan de gestelde normen (DO). Om te kunnen bewaken of de verleende zorg voldoet aan de gestelde normen wordt er geregistreerd (CHECK). Op basis van analyse van de resultaten kunnen de betrokken partijen sturen op kwaliteit (ACT).

Figuur 1: Kwaliteitscirkel van Deming voor cyclisch verbeteren, Plan-Do-Check-Act

Zorgaanbieders / zorgverleners en patiëntenorganisaties kunnen de zorg op punten waar nodig verder verbeteren of borgen. Door de uitkomsten transparant te maken vormen de resultaten bruikbare informatie voor patiënten en hun naasten (bewustwording/ keuze), huisartsen (keuze- ondersteuning/ advisering), zorgverzekeraars (stimuleren kwaliteitsverbeteringen in regio/ selectieve inkoop) en eventueel voor de toezichthouders (toezicht en handhaving).


Keuze voor twee zeldzame erfelijke aandoeningen

Het transmuraal zorgpad wordt in de pilot uitgewerkt/geïmplementeerd voor twee zeldzame tumorsoorten. Hierdoor wordt direct de waarde aangetoond van een transmuraal zorgpad omdat deze tumorsoorten groot belang hebben bij duidelijkheid en transparantie door hun zeldzaamheid (onbekendheid), complexiteit, betrokkenheid van veel zorgverleners (eerste en tweedelijn) en vanwege het erfelijke karakter ook betrokkenheid van de familie van de patiënt.

Mensen met een erfelijke vorm van kanker hebben hun leven lang (medische) zorg nodig. Bij Von Hippel Lindau en Multiple Endocriene Neoplasie wordt al vanaf de kinderleeftijd gescreend op mogelijke tumoren. Deze groep is dus uitermate gebaat bij heldere afspraken tussen zorgverleners en een helder beschreven zorgpad waardoor de patiënt meer regie kan nemen.

Multiple Endocriene Neoplasie

In Nederland hebben naar schatting 800 mensen (en hun familie) het M.E.N.-syndroom. Dit is een zeldzame erfelijke aandoening waarbij in diverse klieren en organen gezwellen kunnen ontstaan. De naam is een afkorting van Multipele Endocriene Neoplasie, een aandoening waarbij in meerdere (multipele) hormoonproducerende (endocriene) organen gezwellen (neoplasie) kunnen ontstaan.

Endocriene organen, zoals de bij­schildklieren, bijnieren, schildklier, alvleesklier en hypofyse (hersenaanhangsel) maken hormonen aan, stoffen die via het bloed de werking van andere organen in het lichaam kunnen beïnvloeden. Als in een endocrien orgaan een gezwel (tumor) ontstaat, heeft dit vaak een te hoge aanmaak van hormonen tot gevolg. De tumoren kunnen tegelijkertijd, maar ook na elkaar, in verschillende organen ontstaan.

Meer informatie: www.men.nfk.nl


Von Hippel Lindau

VHL is een erfelijke ziekte die in bepaalde families en in meerdere generaties voorkomt. De ziekte openbaart zich meestal tussen het 20ste en 40ste levensjaar en komt voor bij 1 op de 40.000 mensen.

VHL is een ziekte waarbij in verschillende organen, soms tegelijkertijd, tumoren (gezwellen) kunnen ontstaan. Bij mensen met aanleg voor VHL kunnen er tumoren ontstaan op ongeveer 14 verschillende plaatsen in het lichaam. Dit betreft o.a. de kleine hersenen, het ruggenmerg, de ogen, de nieren en de bijnieren. Niet alle patiënten krijgen op al deze plaatsen tumoren.

Meer informatie: www.vhl.nfk.nlKanker in cijfers

Incidentie: In 2011 werden in Nederland 100.600 nieuwe gevallen van kanker vastgesteld: 52.600 bij mannen en 48.000 bij vrouwen. Niet alleen in absolute aantallen, maar ook relatief wordt bij mannen vaker kanker vastgesteld dan bij vrouwen: 6,4 op de 1.000 mannen kreeg in 2011 kanker, tegen 5,7 op de 1.000 vrouwen (Bron: IKNL, 2013).


Daarnaast leven op dit moment zo’n 500.000 mensen in Nederland die kanker hebben of gehad hebben. Ook mensen die geen kanker meer hebben, ervaren nog late of chronische gevolgen van kanker of zitten nog in een follow-up traject. De Zorgstandaard Kanker is er ook voor deze doelgroep.
Beschikbare standaarden, richtlijnen en protocollen vanuit patiëntenperspectief


 • Conceptversie Zorgstandaard Kanker 16 juli 2013 (gereed in februari 2014)

 • Kwaliteitscriteria voor mensen geraakt door kanker, NFK

 • Kwaliteitsciriteria voor mensen met erfelijke vorm van kanker, NFK (in ontwikkeling.

Verwachte publicatie december 2013)

 • Kwaliteitscriteria belangenvereniging Von Hippel Lindau, NFK

 • Kwaliteitscriteria borstkanker, BVN

 • Kwaliteitscriteria zorg voor mensen met een hersentumor, NFK

 • Kwaliteitscriteria Lymfklierkanker; Contactgroep Myeloom en Waldenström Patiënten

(CMWP), Lymfklierkankervereniging Nederland (LVN), de Stichting Contactgroep

Leukemie (SCL) en de Contactgroep Stamceltransplantaties (SCT) met hulp van NFK. • Kwaliteitscriteria voor de zorg aan mensen met blaas- of nierkanker, Vereniging

Waterloop

 • Kwaliteitscriteria huidkanker, Stichting Melanoom

 • Kwaliteitscriteria voor de zorg voor mensen met zeldzame longaandoeningen vanuit patiëntenperspectief, Belangenvereniging Sarcoïdose Nederland, de Stichting Pulmonale Hypertensie en de Longfibrosepatiëntenvereniging

Overige relevante ontwikkelingen m.b.t. het borgen van het patiëntenperspectief

 • Patiëntenversie Zorgstandaard Kanker: NFK onderzoekt of de website Kanker.nl een platform biedt voor de integratie van de patiëntenversie van de zorgstandaard.

 • Individueel zorgplan kanker: NFK kijkt in afstemming met het NHG naar de mogelijkheden voor het kankerspecifiek maken van het format voor het individueel zorgplan.

 • Zorgstandaard VHL

 • Instrumentarium t.a.v. zelfmanagement: In samenwerking met Danone, NHG, Achmea en andere partijen wordt gewerkt aan programma om de regie van de patiënt te stimuleren op terrein van bewegen, voeding en coping.

 • Patiëntcoach: Hiervoor zijn er in het veld diverse initiatieven, onder andere met vrijwilligers in de rol van coach. NFK bepleit het versterken van de nulde en eerste lijn (met name de huisarts) om te fungeren als patiëntcoach.

 • Patiëntenparticipatie: Methodiek Els Borstgesprekken

 • Patiëntenparticipatie: Ontwikkeling i.s.m. CBO en Erasmus Universiteit IBMG: Handleiding kwaliteitsverbetering ziekenhuiszorg vanuit ervaringen van patiënten.
 1. Doel

Met dit project willen we invulling geven aan de implementatie van de zorgstandaard en meer specifiek aan de uitwerking van de integrale ketenzorg door het ontwikkelen van een generiek format voor een transmuraal zorgpad (waarbij patiëntenperspectief het uitganspunt is) en door de implementatie van dit zorgpad voor twee zeldzame vormen van kanker.
Overstijgend doel: de inhoud en organisatie van kankerzorg voldoet aan de omschrijving in de zorgstandaard kanker, inclusief de door het veld (o.a. SONCOS3) vastgestelde (tumorspecifieke) normen.
Doelstellingen van project:

 • Ontwikkelen van een generiek transmuraal zorgpad op basis van de zorgstandaard

 • Ontwikkelen van een implementatiehandreiking

 • Vertalen van de zorgstandaard kanker en het generieke transmurale zorgpad voor twee zeldzame kankersoorten in praktische, ketenbrede transmurale zorgpaden in overleg met betrokken zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraar.

 • Implementatie van de twee transmurale zorgpaden op regionaal niveau (topklinisch ziekenhuis met adherente zorgaanbieders) in overleg met betrokken partijen.

 • Cyclisch (bij)sturen op basis van resultaten.

 • ‘Leren’ (landelijk), ten behoeve van bredere implementatie.

De laatste 2 stappen (cyclisch bijsturen en leren) kunnen slechts ten delen uitgevoerd worden in dit project, omdat de looptijd slechts een jaar bedraagt. Om goed te kunnen bijsturen en leren van resultaten van implementatie is meer tijd nodig dan 1 jaar. Daarom zullen we het implementatie proces zo inrichten dat ook na afronden van het project de kwaliteitscyclus (plan, do, check, act) actief blijft.
 1. Resultaten van het project • De ontwikkeling van een generieke format voor een transmuraal zorgpad voor oncologische zorg gebaseerd op de zorgstandaard kanker inclusief een implementatiehandreiking hoe dit generieke transmurale zorgpad, uitgaande van het perspectief van de patiënt, kan worden vertaald naar een zorgpad voor aandoeningen in een specifieke regio. Dit stimuleert het uiteindelijke gebruik. Deze implementatientiehandreiking is generiek en kan voor iedere tumorsoort als basis gebruikt worden.

 • Het transmuraal zorgpad wordt uitgewerkt in transmurale zorgpaden voor twee zeldzame tumorsoorten

 • In een pilot worden de transmurale zorgpaden voor de twee zeldzame tumorsoorten uitgetest in de praktijk. Gezien de korte looptijd van dit project is er slechts beperkt ruimte voor implementatie. In overleg met de projectgroep en adviescommissie zal bekeken worden welke aspecten aandacht krijgen tijdens de implementatie. Door het vertalen van het zorgpad naar patiëntinformatie kunnen patiënten ook een rol spelen bij het houden van regie tijdens het zorgpad.

Met het ontwikkelen van een generiek format en een implementatiehandreiking voor een transmuraal zorgpad wordt meteen een blauwdruk geboden om het patiëntenperspectief structureel in de zorgpaden in te bedden.


Een zorgpad geeft uitwerking aan de Zorgstandaard kanker. Het zorgpad omschrijft het logisch samenhangend geheel van individuele zorgprocessen die een patiënt met een specifieke aandoening – in dit geval het oncologisch ziektebeeld- doorloopt vanaf de eerste zorgvraag tot overleven of overlijden. Het Integraal Kankercentrum Nederland4 (IKNL) en haar regionale netwerken vormen de belangrijkste aanbieders van zorgpaden in de oncologische zorg. Momenteel bestaan er meer dan twintig Integrale oncologische zorgpaden (IOZP's) geïmplementeerd in diverse ziekenhuizen in Nederland.
Het nieuw te ontwikkelen format voegt hier op verschillende manieren aan toe:

 1. het is gebaseerd op de Zorgstandaard Kanker;

 2. het is als eerste transmuraal;

 3. het gaat uit van het patiëntenperspectief waarbij thema’s als ondersteuning van zelfmanagement en shared decision making in het proces worden verankerd, in relatie tot het individueel zorgplan.
 1. Afbakening / verbandenAfbakening:

 • PGOsupport treedt op als opdrachtgever voor dit project. Het is echter van groot belang dat dit project voldoende aansluiting vindt bij het brede implementatieplan van de zorgstandaard Kanker. De stuurgroep Zorgstandaard Kanker zal dan ook worden gevraagd op te treden als klankbordgroep. Dit project wordt als zelfstandig project gezien binnen het totale implementatieprogramma.

 • De proefimplementaties beperken zich tot twee zeldzame vormen van kanker (Waarschijnlijk von Hippel Lindau en Multipel Endocriene Neoplasie). Aanvankelijk was het de bedoeling om voor darmkanker het transmuraal zorgpad in een pilot uit te voeren. Maar recentelijk zijn met Achmea de mogelijkheden verkend om in de regio Amsterdam een pilot te starten waarbij het transmurale zorgpad voor 5 veel voorkomende vormen van kanker, waaronder darmkanker, uitgewerkt wordt. Omdat deze plannen bij Achmea al ver gevorderd zijn, leek het ons niet wenselijk om hier afzonderlijk op te trekken of om zaken dubbel te doen. We hebben er daarom voor gekozen om, buiten dit project om, de samenwerking met Achmea vorm te geven voor de grotere tumorsoorten. Binnen dit project kunnen we vervolgens voor erfelijke vormen van kanker het transmuraal zorgpad implementeren zonder afhankelijk te zijn van de voortgang met Achmea.Verbanden:

Met dit project worden verschillende projecten en ontwikkelingen op het gebied van oncologische zorg met elkaar in verband gebracht. Belangrijke samenhangende projecten / initiatieven zijn: • Het project ontwikkeling Zorgstandaard Kanker.

 • Inkopen op kwaliteit door zorgverzekeraars.

 • De ontwikkeling van kwaliteitsnormen voor de oncologische zorg door SONCOS.

 • Ontwikkeling Individueel zorgplan Kanker (projectsubsidie aangevraagd).

 • NFK hanteert diverse projecten/methodieken om het patiëntenperspectief in

kwaliteits-verbetertrajecten te bevorderen en borgen.
Bij de proefimplementaties voor twee zeldzame vormen van kanker, worden bovengenoemde projecten met elkaar verbonden. De proefimplementaties vinden landelijk plaats omdat de medische zorg voor deze aandoeningen grotendeels geconcentreerd is in academische centra. De paramedische zorg wordt in regio verzorgd. Het transmuraal zorgpad zal hiermee dus ook een brug slaan tussen de landelijk geconcentreerde hoog complexe zorg voor deze erfelijke tumoren en de regionale aanvullende zorg.

De kwaliteitscriteria en indicatoren uit het project Integrale transparantie en de kwaliteitsnormen van SONCOS worden opgenomen in het transmuraal zorgpad.

Hierdoor wordt het mogelijk om te kijken naar de resultaten van integrale zorgverlening. Patiëntwaardering en doelmatigheid zijn daarbij belangrijke parameters.


 1. RisicoanalyseOm de projectresultaten te kunnen realiseren moet aan de volgende randvoorwaarden zijn voldaan:


Randvoorwaarden

Maatregelen

 • Bereidheid tot het maken van afspraken over taakverdeling

Met de ontwikkeling van de Zorgstandaard is met alle beroepsgroepen opgetrokken. Hierdoor is er een solide basis voor verder uitwerking van transmuraal zorgpad.

Bovendien zijn er voor VHL en MEN, de 2 beoogde zeldzame tumoren, ook al medische zorgpaden beschreven.

De samenwerking met IKNL schept voor zorgaanbieders herkenning en vertrouwen.


 • De zorgstandaard kan vertaald worden in een praktisch toepasbaar zorgpad met aantoonbare meerwaarde.

De zorgstandaard is zo ontwikkeld dat deze als raamwerk gehanteerd kan worden voor de ontwikkeling van zorgpaden

Bij de patiëntenorganisaties is al veel kennis aanwezig en tevens bij het IKNL. Dit project biedt de mogelijkheid om beide kennisdomeinen met elkaar te verbinden en daardoor te versterken.

 • Voor het laten slagen van de pilots is het van belang dat alle zorgverleners en de zorgorganisaties die een rol hebben in het transmuraal zorgpad participeren.

Op landelijke en regionaal niveau betrokkenen goede informeren en betrekken. Draagvlak creëren door de meerwaarde van het transmuraal zorgpad te formuleren en aan te tonen in de pilots.

Om het project goed af te bakenen is bewust gekozen voor proefimplementatie bij twee zeldzame vormen van kanker. Zowel de patiëntengroep als de zorgverleners zijn hier duidelijk in kaart te brengen en het vertalen van het transmuraal zorgpad in een pilot is hierdoor makkelijker te realiseren binnen de grenzen van dit project.

Voor de meer voorkomende vormen van kanker onderzoeken we, buiten dit project om, de mogelijkheid om het transmuraal zorgpad in samenwerking met Achmea te implementeren.

Een andere afweging om in dit voorstel te kiezen voor zeldzame vormen van kanker is dat voor deze patiëntgroepen er vaak veel verschillende zorgverleners betrokken zijn en dat er weinig informatie beschikbaar is. Een transmuraal zorgpad kan zo direct bijdragen aan meer overzicht en regie voor deze patiëntgroep.


Door de samenwerking met IKNL kunnen we de reeds beschikbare kennis bij het ontwikkelen van zorgpaden inzetten bij dit project. Bovendien zorgt deze samenwerking voor meer vertrouwen bij zorgaanbieders omdat zij IKNL al kennen als aanbieder van zorgpaden. 1. Plan van aanpakProjectorganisatie

Opdrachtgever

PGOsupport (opdracht in gezamenlijkheid vastgesteld)

Projectgroep

NFK , NPCF, IKNL, vertegenwoordigers VHL en MEN, PGO Support

Projectleider

NFK

Consultatiegroep

Adviescommissie : relevante patiëntenorganisaties voor zeldzame vormen van kanker, CBO, ZN, vertegenwoordiger vanuit overkoepelende implementatie zorgstandaard kanker

Klankbordgroep

Relatie met implementatie groep Zorgstandaard Kanker. Nog nader te bepalen

Communicatie

Inzet relevante kanalen stakeholders


Projectgroep

Naam

Organisatie

Rol in het project

Verantwoordelijk voor

Miriam Majoor

NFK

Projectleider

Eindverantwoordelijk

Astrid Nolet / Rieke Schouten

PGOsupport

Procesadviseur


Planning en control

Nader te bepalen

IKNL

Projectmedewerker
Martine Versluis

NPCF

Inhoudelijk advies
Rachel Giles

Belangenvereniging VHL

Projectmedewerker met specifieke inbreng vanuit aandoening en achterban
Nader te bepalen

Belangengroep MEN

Projectmedewerker met specifieke inbreng vanuit aandoening en achterban

Globale Fasering

Overzicht van de verschillende fasen – doorlooptijd 12 maanden • De ontwikkeling van een generieke format voor een transmuraal zorgpad voor oncologische zorg gebaseerd op de zorgstandaard kanker.

 • Het format is voorzien van een implementatiehandreiking hoe dit generieke transmurale zorgpad, uitgaande van het perspectief van de patiënt, kan worden vertaald naar een zorgpad voor twee specifieke aandoeningen in een specifieke regio. Dit stimuleert het uiteindelijke gebruik.

 • Het format wordt in een pilot uitgewerkt voor de twee zeldzame tumorsoorten.
Fase

Doel

Algemene Activiteiten en resultaten

Wanneer

Resultaat

A

fase 1


Voorbereiding

Inrichten projectorganisaties

Q1 2014

Projectplan en samengestelde projectgroep en adviescommissie


B

Uitvoering


fase 2

 1. Uitwerken transmuraal zorgpad gebaseerd op de zorgstandaard kanker.

(PLAN)

 • Ontwikkelen transmuraal zorgpad ism IKNL inclusief implementatiehandreiking

 • Vastleggen ketenafsprakenBeschrijving transmuraal zorgpad en implementatie handreiking

fase 3

 1. Implementatie transmuraal zorgpad voor MEN en VHL (beoogd)

(DO)

 • Implementeren zorgpad voor 2 tumorsoorten

 • Werken volgens zorgpad, zorgstandaard en ketenafspraken

 • RegistrerenPilot

fase 4

 1. EvaluatieEvaluatierapport

C

Afronding


fase 5

 1. Vastleggen en delen van kennis

 • Eindrapport

 • Plan voor landelijke implementatie na pilot
Eindrapport en afspraken verdere implementatie


Tijdpad

De doorlooptijd van het project bedraagt vanaf de start 12 maanden.Fase

j

f

m

a

m

j

j

a

s

o

n

d

1

2

3

4

5
Algemeen : Projectorganisatie

Er wordt een werkgroep geformeerd met een projectleider, procesbegeleider, inhoudelijk adviseur en overige projectleden. De projectgroep vergadert minimaal 4 keer per jaar

Tijdpad

activiteiten

Uitvoerende organisatie (s)

Q4 2013

Vaststellen project/werkplan

NFK

Q 1 2014

Samenstellen werkgroep

NFKResultaat 1: Transmuraal zorgpad Kanker en implementatiehandreiking Uitwerken transmuraal zorgpad Kanker gebaseerd op de zorgstandaard kanker. Het transmuraal zorgpad Kanker omschrijft het logisch samenhangend geheel van individuele zorgprocessen die een patiënt met het oncologisch ziektebeeld doorloopt vanaf de eerste zorgvraag tot overleven of overlijden.

Tijdpad

activiteiten

Uitvoerende organisatie (s)

Q 1 2014

Opstellen transmuraal zorgpad Kanker

1. Quickscan uitganspunten: • zorgstandaard kanker

 • beschikbare zorgpaden

 • patiëntenperspectief

(ondersteuning zelfmanagement, shared decision, individueel zorgplan).

 1. Raadplegen patiëntenorganisaties MEN en VHL (eventueel ook achterban bij keuzes) en beroepsverenigingen mbt transmuraal zorgpad. Dit zal in eerste instantie gebeuren via de vertegenwoordiger in projectgroep en op basis van vragen die voorliggen zal via een enquête (eventueel aangevuld met focusgroep of interview maar de inschatting is dat dit niet nodig zal zijn omdat al veel bekend is via kwaliteitscriteria, etc.)

 2. Formuleren transmuraal zorgpad Kanker en implementatiehandreiking

 3. Voorleggen aan consultatiegroep en klankbordgroep en dan nog aanpassen

NFK (incl betrokken patiëntenorganisaties), IKNL

Q 2 2014

Geen specifieke acties
Q 3 2014

Geen specifieke acties
Q 4 2014

 1. Bijstelling transmuraal zorgpad Kanker nav resultaten pilotResultaat 2 : Beschrijving transmurale zorgpaden MEN en VHL op basis van het generiek transmuraal zorgpad en de implementatiehandreiking

De implementatiehandreiking verduidelijkt hoe het generieke transmurale zorgpad Kanker kan worden vertaald naar een zorgpad voor twee specifieke aandoeningen in een specifieke regio. Dit is een tussenstap die gemaakt wordt zodat straks ook voor andere kankersoorten de zorgpaden ontwikkeld kunnen worden op basis van ervaringen uit dit project. Deze handreiking wordt gedurende het project op basis van ervaringen op gezette tijden bijgesteld.
Tijdpad

activiteiten

Uitvoerende organisatie (s)

Q 1 2014Q 2 2014

Uitwerken zorgpaden op basis generieke implementatiehandreiking

 • Opstellen transmuraal zorgpad MEN

 • Opstellen transmuraal zorgpad VHL

 • Verheldering regionale/landelijke context MEN en VHL

 • Voorleggen 1e versie handreiking aan stakeholers (patiënten, zorgorganisaties, ..) via consultatiegroep en klankbordgroep

 • Formuleren pilotversie handreiking

NFK (incl. betrokken patiëntenorganisaties, IKNL

Q 3 2014Q 4 2014

Op basis van ervaring bijstelling transmurale zorgpaden en implementatiehandreiking (onderdeel van de eindrapportage)Resultaat 3: Pilot transmurale zorgpaden voor twee zeldzame aandoeningen

Bij de proefimplementaties voor MEN en VHL worden verschillende initiatieven op het gebeid van kwaliteit van zorg met elkaar verbonden (paragraaf 4). De proefimplementaties vinden landelijk plaats omdat de medische zorg voor deze aandoeningen grotendeels geconcentreerd is in academische centra. De paramedische zorg wordt in regio verzorgd. Het transmuraal zorgpad zal hiermee dus ook een brug slaan tussen de landelijk geconcentreerde hoog complexe zorg voor deze erfelijke tumoren en de regionale aanvullende zorg.

Tijdens de pilot willen we het zorgpad implementeren in de praktijk. Dit betekent dat we met zorgverleners gaan afspreken dat ze de zorg leveren volgens het zorgpad. Omdat het project maar 1 jaar loopt kunnen we waarschijnlijk niet alle aspecten (bv. invullen kinderwens bij erfelijkheid) van het zorgpad implementeren en evalueren. Er zal tijdens de pilot in overleg met de consultatiegroep een keuze gemaakt worden. Daarnaast zal ook beschreven worden hoe verdere implementatie georganiseerd wordt.

Omdat de patiëntgroepen voor MEN en VHL goed in kaart gebracht zijn door de patiëntenorganisaties kunnen we met hen duidelijke afspraken maken over toetsen invoering zorgpad. Het is daarom essentieel dat zij ook goed zicht hebben op zorgpad.
Tijdpad

activiteiten

Uitvoerende organisatie (s)

Q 1 2014

 • Werven pilotregio’s en draagvlak creëren bij de zorgverleners die in deze regio werken

NFK, IKNL, betreffende patiëntenorganisatie

Q 2 2014

Voorbereiding implementatie

NFK, IKNL, betreffende patiëntenorganisatie

Q 3 2014

Implementatie

 • In kaart brengen huidige werkwijze in de regio

 • Huidige werkwijze vs transmuraal zorgpad Kanker verhelderen

 • Vertalen zorgpad naar patientinformatie

 • Zorgverleners/zorgorganisaties die in de zorgketen een rol hebben informeren en ondersteunen bij invoering

transmuraal zorgpad Kanker

 • Evaluatie implementatie bij zowel zorgaanbieders als zorgvragers

NFK, IKNL, betreffende patiëntenorganisatie

Q 4 2014

Implementatie

RapportageNFK, IKNL, betreffende patiëntenorganisatie

NFK
 1. Projectbegroting (Zie bijlage)
Toelichting op de begroting n.a.v vragen gesteld door PGO Support


 • Communicatie

We hebben nu per kwartaal 10 uur ondersteuning voor een communicatiemedewerker begroot. Taken voor deze communicatie medewerkers zijn onder andere het schrijven van nieuwsberichten over de voortgang (zowel intern als extern), het schrijven van eventuele persberichten, het redigeren van concept teksten (zorgpadbeschrijvingen, etc), het adequaat informeren van alle betrokken organisaties, het herschrijven van teksten voor patiënten naar begrijpelijke taal, etc.

Daarnaast is 1500 euro voorzien voor (digitale) vormgeving. Het draagt in sterke mate bij aan de implementatie als we de beschreven zorgpaden op een visueel aantrekkelijke en overzichtelijke manier kunnen vormgeven. Zowel voor zorgprofessionals als voor patiënten zijn transmurale zorgpaden complex. Door ze op een overzichtelijke manier vorm te geven dragen we bij aan een goede implementatie.
 • Bijdrage patiëntenorganisaties

We hebben ter voorbereiding en tijdens de pilot uren begroot voor de betrokken patiëntenorganisaties. Aangezien het om een bijdrage van vrijwilligers gaat hebben we dat gedaan bij de activiteitenkosten.

Voor de projectorganisatie is 1000 euro vrijwilligersvergoeding opgenomen om de bijdrage van de patiëntenorganisaties te borgen.
 • Implementatiehandreiking

We hebben het aantal uur voor de implementatiehandreiking teruggebracht naar 50 uur en de uren voor de pilotfase verhoogd.


 1. CommunicatieBetrokken partijen informeren hun achterban over het project en betrekken hen bij de ontwikkeling van het zorgpad. Door een regelmatige communicatie wordt feeling met het veld gehouden en draagvlak gecreëerd. Tevens worden relevante partijen uit het veld geïnformeerd over het project om draagvlak te creëren voor de mogelijke uitrol van de resultaten. Communicatie gaat via bestaande kanalen: nieuwsbrieven, websites, overlegorganen: bij aanvang van het project wordt een communicatieplan opgesteld (Q1).
Voortgangsrapportage

Rapportage aan

Vorm

Frequentie

PGOsupport & Koepel

Schriftelijke rapportage

1 januari 2014

PGOsupport & Koepel

Schriftelijk rapportage

1 april 2014

PGOsupport & Koepel

Schriftelijke rapportage

1 juli 2014

PGOsupport & Koepel

Schriftelijke rapportage

1 september 2014

PGOsupport & Koepel

Schriftelijke Eindrapportage

1 januari 2015Datum: 25 novmeber 2013
Namens de NFK:

Anemone Bögels, directeurNamens PGOsupport:

Dhr. M. Gillissen, directeur/bestuurderNamens NPCF:

Mevr. W. Wind, directeur1 In concept is de Zorgstandaard al vanaf augustus ter beoordeling voorgelegd aan alle relevante stakeholders

2 Een zorgpad geeft uitwerking aan de Zorgstandaard kanker. Het zorgpad omschrijft het logisch samenhangend geheel van individuele zorgprocessen die een patiënt met een specifieke aandoening – in dit geval het oncologisch ziektebeeld- doorloopt vanaf de eerste zorgvraag tot overleven of overlijden.


3 Stichting Oncologische Samenwerking (Soncos) is sinds de oprichting in 2009 het platform voor interdisciplinair overleg en professionele samenwerking tussen de volgende beroepsverenigingen: Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO), Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) en Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)


4 Het IKNL is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor professionals en bestuurders in de oncologische en palliatieve zorg


24-08-2016


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina