Projectvoorstel Onze Straat ProbleemstellingDovnload 28.98 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte28.98 Kb.
Projectvoorstel Onze Straat 1. Probleemstelling

De Tweede Atjehstraat is een gesloten, donkere straat waar nauwelijks contact tussen bewoners is. Vanuit de huizen is door de inrichting nauwelijks zicht op de straat wat sociaal contact of sociale controle nauwelijks mogelijk maakt. De verscheidenheid van de bewoners betreffende afkomst, religie en taal maakt een normaal onderling burencontact er ook niet makkelijker op.

Eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van de eigen leefomgeving lijkt voor veel bewoners niet te bestaan gezien het probleem met vervuiling. De straat oogt slordig door verkeerd aangeboden afval en de grote hoeveelheid zwerfvuil. In de straat wonen veel kinderen die af en toe overlast veroorzaken door tegen de gevels te voetballen, de straat te vervuilen of ander ongewenst gedrag te vertonen.

Het café in de straat veroorzaakt geluidsoverlast en vervuiling.

Helaas durven mensen elkaar nauwelijks aan te spreken op ongewenst gedrag. Het risico is groot dat je op z’n minst voor schut wordt gezet door de overlastgever.
De straat blinkt uit in anonimiteit en een aantal straatbewoners heeft het plan opgevat om hier verandering in te brengen. 1. Visie – doelstelling

De initiatiefnemers van Onze Straat willen zich actief inzetten om de leefbaarheid in de Tweede Atjehstraat te vergroten. Het doel is in gezamenlijkheid met alle bewoners straatregels op te stellen waar iedereen elkaar op kan aanspreken.


De initiatiefnemers hebben een bewonersgroep geformeerd die samen denken en hopen dat er door gezamenlijk straatregels op te stellen een beroep gedaan kan worden op de eigen verantwoordelijkheid. Straatregels helpen bewoners om niet-geaccepteerd gedrag te corrigeren en zich gesteund te voelen door andere bewoners. Uiteindelijk draait het om het tegengaan van overlast en vervuiling en het gevoel van veiligheid te vergroten waar alle bewoners bij gebaat zijn.

Het ideaal is een nieuw nabuurschap te ontwikkelen waarin de bewoners elkaar kennen, elkaar groeten en als goede buren elkaar met raad en daad bijstaan. Samen maken en houden de bewoners hun straat schoon, veilig en mooi.


Om daartoe te komen is het nodig de anonimiteit in de straat te verbreken en de verbondenheid tussen de bewoners te vergroten. Het opstellen van straatregels zonder dat de bewoners elkaar kennen leidt tot niets. Door een reeks aan aaneengeschakelde activiteiten te organiseren voor kinderen en volwassenen kunnen bewoners elkaar leren kennen, elkaars kwaliteiten zien en gebruiken. Om de bewoners te betrekken bij de activiteiten worden initiatieven tot ‘dialoog in de straat’ ondernomen. Via kinderactiviteiten en activiteiten om de straat schoner en mooier te maken worden steeds meer bewoners betrokken, waarna zij zich ook meer verantwoordelijk gaan voelen. Een divers aanbod met voldoende kwaliteit en betrokkenheid zal het later opstellen van gezamenlijke straatregels vergemakkelijken. 1. Werkwijze

Een kerngroep van 15 straatbewoners nemen initiatieven tot het organiseren en uitvoeren van de voorgenomen activiteiten. De straatgroep wordt hierin ondersteund door het Opbouwwerk en de Gebiedscoördinatoren. Ook de woningcorporatie ‘De Alliantie' is betrokken bij het project.


Voor alle activiteiten wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de kennis en kunde in de straat, het Opbouwwerk, het stadsdeel en de Alliantie. Om de kwaliteit van enkele activiteiten te waarborgen worden specialisten (kunstenaars) ingehuurd om specifieke deelactiviteiten te realiseren.
Werkruimte wordt in de straat en in de directe nabijheid gezocht, daarvoor is de straatgroep in overleg met De Alliantie om de leegstaande modelwoning op deTweede Atjehstraat 28 te gebruiken. In ieder geval kan gebruik worden gemaakt van de ruimte van het Opbouwwerk.
Alle bewoners worden geleidelijk betrokken bij de te ondernemen acties en activiteiten door contacten te leggen, bewoners uit te dagen mee te denken en mee te doen. De kerngroep vraagt alle straatbewoners mee te doen maar ervaart moeilijkheden bij het betrekken van straatgenoten. Sommige buren reageren niet bij het aanbellen, anderen reageren enthousiast maar komen uiteindelijk niet de deur uit voor gezamenlijke acties. De kerngroep zoekt, ondersteund door Opbouwwerk en de Gebiedscoördinator naar sleutelfiguren in de buurt die hen kunnen helpen effectief contact te leggen met hun eigen buren.

Het Opbouwwerk is in dit kader bezig een Straatdialoog te organiseren en wil de 2e Atjehstraat als pilot gebruiken. De kans van slagen om daadwerkelijk verbondenheid te creëren wordt hierdoor vergroot.


Door de activiteiten gefaseerd aan te bieden zal er direct resultaat zichtbaar zijn en zullen andere straatbewoners gemotiveerd worden om ook mee te doen. Met deze werkwijze wordt voorkomen dat mensen zich buitengesloten gaan voelen of dat de drempel om actief te worden te hoog wordt. De actieve kerngroep behoudt hierdoor een open karakter.
De initiatiefnemers bewaken het proces en de doelen , leggen verslag en staan in contact met het stadsdeel voor de financiële verantwoording en planning. In samenspraak met de gebiedscoördinator worden prestatie-indicatoren opgesteld. De behaalde prestaties worden gerapporteerd aan het bestuur en de stadsdeelraad. 1. Projectactiviteiten

Het project ‘Onze Straat’ bestaat uit een combinatie van verschillende activiteiten met het uiteindelijke doel te komen tot de eindactiviteit: het gezamenlijk opstellen van gedragsregels.

De activiteiten zijn enerzijds gericht op het bevorderen van de sociale contacten, anderzijds gericht op het opfleuren en kleuren van de straat. De projectactiviteiten worden niet los van elkaar gezien maar als één geheel. De gedachte is dat alle onderdelen tezamen leiden tot een verbondenheid waardoor men automatisch elkaar beter kan/durft aan te spreken. Dat is de basis om daadwerkelijk met elkaar straatregels af te spreken. Nadat de straatregels zijn afgesproken zal de kerngroep actief blijven om de verbondenheid te behouden en de straatregels actief na te leven.
Een aantal activiteiten heeft, vooruitlopend op de besluitvorming over het projectvoorstel, al plaats gevonden:
1. Het Eerste Tweede Atjehstraat Openlucht Tafeltennistoernooi op 28 mei.

Bedoeld voor alle straatbewoners om elkaar te leren kennen. Om leuke dingen te doen met , met name de jeugd is een stap gezet in het leggen van contact.

Het stadsdeel heeft via het buurtbudget voor bewonersinitiatieven €500 bijgedragen.

2. De Nationale Straatspeeldag op 31 mei.

In samenwerking met het Opbouwwerk zijn spelactiviteiten voor kinderen t/m 12 jaar georganiseerd. Opnieuw met het doel contact te leggen.

Het stadsdeel heeft via het buurtbudget €280 bijgedragen.

De volgende activiteiten zullen na goedkeuring van het project uitgevoerd worden:


3. Het opfleuren van de straat

 • Aanleg en gezamenlijk onderhoud van geveltuintjes

 • Aanleg en gezamenlijk onderhoud van boomtuintjes

 • Bewoners stimuleren om plantenbakken aan balkons te hangen

 • bloempotten ophangen aan lantaarnpalen

Voor deze activiteit wordt het stadsdeel gevraagd de geveltuinen aan te leggen, bij te dragen in de kosten van aanschaf van planten, bloempotten aan lantaarnpalen en materiaal beschikbaar te stellen voor onderhoud. De kosten van het opfleuren ten behoeve van de hele straat worden, exclusief de aanleg van de geveltuinen, geschat op € 800.


4. Schoonmaakactie

- Een schoonmaakactie met goede voorlichting over verwerking van het huisafval

- Regelmatig met meerdere bewoners het zwerfafval opruimen.

- Actief optreden tegen hondenpoep met als doel een hondenpoepvrije straat.

- Een feestelijk onthaal van de straatveegploeg door de bewoners.

Dit onthaal is bedoeld als blijk van waardering voor de vaste straatveegploeg en dient als startpunt voor de genoemde acties.

- Een veegploeg van kinderen organiseren: een jongeren zwerfvuilteam.
Voor deze activiteiten wordt gebruik gemaakt van beschikbaar materiaal en inzet van de werf en buurtbeheer. De extra kosten worden geschat op € 200.
5. Het leven in de Tweede Atjehstraat in beeld en verhaal

Verhalen van bewoners, levensverhalen en straatverhalen, creatief laten uitbeelden door jongeren.

- Filmproject: voor kinderen van 13 t/m 18 jaar

- Fotoproject: voor kinderen van 6 t/m 12 jaar


De jongeren worden op deze manier gestimuleerd om contact te leggen met de mensen uit hun straat. Deze uitwisseling van kennis leidt tot meer verbinding tussen jongeren en volwassenen. De jongeren hebben een andere kijk op de wereld en gebruiken ook de openbare ruimte anders dan de volwassenen. Door elkaar verhalen te vertellen en dus ervaringen te delen, kan er meer begrip voor elkaar worden gekweekt. Met name in een tijd waarin jongeren vaak gezien worden als lastig en vervelend, is het goed dat activiteiten worden georganiseerd om deze verbondenheid tot stand te brengen.

 

Voor deze activiteit wordt contact gezocht met Cybersoek en andere professionals die deze bezigheden kunnen begeleiden. Van het stadsdeel wordt een geschatte bijdrage van € 3500 gevraagd.


6.De kinderkunstroute.

 • Het plaatsen van vitrinekastjes aan de gevels met daarin een wisselende expositie van de kinderen.

 • Het beschilderen van de afvalcontainers door kinderen

 • Stoeptegels versieren met mozaïek.

 • Het beschilderen van ‘Amsterdammertjes’.

De kinderkunstroute is bedoeld als permanente expositie waarin steeds andere kinderen hun beeldende kwaliteiten kunnen tonen, waardoor de binding met de eigen straat herbevestigd zal worden. Voor deze activiteiten zullen professionals ingehuurd worden, zowel voor de uitvoer ervan als voor het in stand houden en vernieuwen van de werkstukken.

De activiteit is bedoeld voor kinderen uit alle leeftijdsgroepen.
Deze activiteit zal de straat opfleuren en tevens de betrokkenheid vergroten van bewoners bij de straat. De genoemde kunstuitingen zijn vandalisme-gevoelig. Hier is bewust voor gekozen vanwege de enorme uitdaging. Het zal de kinderen en de overige straatbewoners bewust maken van dit probleem. Meerdere bewoners zullen zich verantwoordelijk voelen, strijden tegen asociaal gedrag en de eenheid in de straat bevorderen. Mochten er desondanks werkstukken beschadigd raken dan worden die met vereende krachten hersteld.
Het stadsdeel wordt gevraagd ondersteuning te verlenen bij het realiseren van deze activiteit en bij te dragen in de geschatte kosten van €3500, voor materiaal en professionele begeleiding.
7. Herinrichting van de straat.

De kerngroep wil met de bewoners een voorstel formuleren aan het stadsdeel voor de herinrichting van de straat. Daartoe wil zij in 1e instantie een schouw organiseren met het stadsdeel in het najaar van 2006.

Opbouwwerk begeleidt de bewoners in het bewandelen van de juiste kanalen om de wensen van bewoners voor het voetlicht van het stadsdeel te brengen.

Voorlopig geformuleerde wensen zijn: • Snelheidswerende maatregelen

 • Kinderspeelruimtes

 • Plaatsen van fietsenrekken (‘nietjes’)

 • Parkeerbeperkende maatregelen voor niet-bewoners.

Voor deze activiteit wordt de aanwezigheid gevraagd van de betrokken wethouder en ambtenaren voor de schouw. Afhankelijk van de uitkomst hiervan en mogelijkheden wordt een traject in later stadium uitgewerkt.


8. Opstellen van gezamenlijke gedragsregels

Middels een schrijfmuur, een enquête, gesprekken en een brief nodigen we alle buurtbewoners uit om gedurende een week hun ideeën te geven over de inhoud van de gezamenlijke gedragsregels.

Hierna wordt er een bijeenkomst belegd voor alle (hoofd)bewoners van de straat voor het bereiken van consensus.

Op een symbolische wijze zullen buurtbewoners dit ondertekenen.

Op enkele zichtbare plaatsen worden de gedragregels feestelijk openbaar gemaakt. De gedragsregels worden tevens huis aan huis verspreid.
Idealiter heeft na de uitvoering van alle bovenstaande activiteiten zodanige binding plaatsgevonden in de straat dat de bewoners elkaar al durven en kunnen aanspreken. Het proces van het tot stand komen van straatregels kan ook bijdragen aan het bevestigen van gewenst gedrag. Het communiceren van regels over afval, geluidsoverlast en hondenpoep zijn een handvat. Het moet normaal worden om je te houden aan de regels.
Van het stadsdeel en opbouwwerk wordt ondersteuning gevraagd in het organiseren hiervan en een bijdrage in de kosten van het stadsdeel wordt geschat op €500 ten behoeve van een afsluitend straatfeest.


 1. Gevraagde bijdrage stadsdeel

Euro
Materiaal opfleuren van de straat 800

Schoonmaakactie 200

Materiaal en begeleiding foto en filmproject 3500

Materiaal kinderkunst 3500

Vergunningen 500

Straatfeest 500
Totaal gevraagde bijdrage € 9000
Andere partners die een bijdrage wordt gevraagd zijn:
 • het Opbouwwerk: zij bieden ruimte voor activiteiten en overleg en dragen bij in kosten voor straatfeest en kopiëren e.d.;

 • het Oranjefonds;

 • de Woningbouwcorporatie De Alliantie;

 • de Vastgoedbeheerders werkzaam in de Tweede Atjehstraat; en

 • buurtwinkels.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina