Projectvoorstel Uitvoeren van een project N4. 4Dovnload 25.49 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte25.49 Kb.
Projectvoorstel Uitvoeren van een project N4.4
Het ‘Projectvoorstel’ is bedoeld om voor de start van het project duidelijk en concreet te krijgen wat er van je verwacht wordt. Je maakt het projectvoorstel na het eerste gesprek met de opdrachtgever en de coach van het AOC Oost (D. van der Neut of E. Vos).
Voeg een planning toe, waarmee je de opdrachtgever duidelijk maakt wanneer hij wat kan verwachten. Maak duidelijk op welke wijze \de communicatie verloopt en wanneer je tussenproducten aan de opdrachtgever kan tonen.
De expert van AOC Oost (M. Asbroek) dienen alle projectonderdelen goed te keuren. Samen met de expert bepaalt de projectgroep welke producten er worden opgeleverd van de projectcyclus. Dit komt ook in het projectplan te staan.
De coach van het AOC Oost is verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van het project. Ook is hij het aanspreekpunt voor de opdrachtgever of betrokken partijen.

Tijdens het project is er een verslaglegging van de voortgang, dit is een onderdeel van de projectcyclus en ook bedoeld voor de website van de Groene Kennis Poort. Op deze wijze communiceer je naar alle betrokken partijen zodat ook zij een beeld hebben van de voortgang.


De planning tot de deadlines dient reëel te zijn. Hou dit samen met opdrachtgever goed in de gaten. De eerste deadline is 16 november 2012 voor project 1 en 8 februari 2013 voor project 2.
Hieronder zijn een aantal hoofdstukken als richtlijn opgesteld. Dit is gebaseerd op de projectmethodiek Prince 2. Dit is een projectmethodiek die vooral tijdens grote projecten wordt toegepast. Onderstaand is deze methodiek aangepast aan het niveau MBO. De opdrachtgever en de expert van AOC Oost dienen het projectvoorstel goed te keuren voordat er begonnen wordt met uitvoeren
In het cursief staat aangegeven welke informatie jij hier moet invullen. haal deze cursief gedrukte tekst weg voor je het projectvoorstel inlevert..
Veel succes gewenst.

Naam project: hier geef je het project een herkenbare naam

1. Projectbezetting

Wie is de opdrachtgever, waar kan ik de opdrachtgever bereiken (adres gegevens)

Wie is de opdrachtnemer (projectgroep), ook hier zoveel mogelijk gegevens (tel/mail etc.)

Zijn er medewerkers, adviseurs, dorpsraden etc. bij betrokken? Zo ja wie en wat.

2. Projectdefinitie

Korte samenvatting van het project, Wat gaat er gebeuren en wat is de wens van de opdrachtgever.
2.1 Aanleiding project

Aanleiding: geef kort weer wat de aanleiding is voor dit project. Waarom wordt het project uitgevoerd. Wens van het dorp/stad of wordt het breed gedragen door vrijwilligers.

2.2 Bereik van het project

2.3 Projectdoelen

Formuleer niet meer dan 3 projectdoelen. Bijeenvoudige projecten (klussen) heb je b.v. maar één doel.

De doelstelling kan ook al bepaald zijn door de opdrachtgever. Ook dan is het belangrijk deze te benoemen. Per doel wordt er ook een product opgeleverd.
1.

2.

3.


2.4 Resultaten

Welke producten ga je opleveren? Bijv.: een document van ongeveer 25 pagina’s met 10 kleurenfoto’s, een ontwerp, een tekening, een Excel-bestand, een geschoonde kikkerpoel, 100 meter uitgedunde natuurvriendelijke oever.


Productnr.

Productnaam

01
02
Etc.


2.5 Randvoorwaarden en aannames

Randvoorwaarden: alle zaken waar je je van de opdrachtgever aan moet houden. Dit is een gegeven die je meekrijgt.
Aannames: alle zaken waar je van uitgaat als je deze klus gaat oppakken en uitvoeren. Je neemt aan dat het geregeld of bekend is.
voorbeelden:
Randvoorwaarden: het project moet absoluut klaar zijn voor de kerstvakantie, het moet met interne mensen of juist met vmbo-ers worden uitgevoerd, er moet gebruik gemaakt worden van bepaalde nieuwe software, etc


Aannames: je gaat ervan uit dat er vergaderruimtes zijn voor de projectteamvergaderingen, dat er een snelle internetverbinding beschikbaar is, dat een bepaald softwareprogramma op tijd beschikbaar is, dat je de reiskosten bij de opdrachtgever mag declareren etc.


3. Risico’s

Beschrijf de risico’s die je nu kunt voorzien, en geef een tegenmaatregel

Beschrijf ook wat er mogelijk mis kan gaan binnen dit project.

Nr.

Risico

Tegenmaatregel

Impact

Waarschijnlijkheid

R1

R2

Etc.


4. Kwaliteitsverwachting

Beschrijf de kwaliteitsverwachting van de opdrachtgever. Wat verwacht de opdrachtgever. Voorbeeld; Een plantenlijst staan hier alleen de Latijnse plantennamen of komt er ook bij te staan in welke maat het plantgoed besteld moet worden. Moet het document gedrukt worden op glimmend papier?


  1. Projectaanpak


5.1 Deelprojecten

Knippen we het project in deelprojecten, m.a.w. wordt en met deelprojecten gewerkt, zo ja op welke wijze? Wat wordt er opgeleverd in oktober, november en uiteindelijk op 3 december 2011?

Verwerkt dit vervolgens in de planning (5.2).
5.2 Projectplanning

Wat is globaal de planning waarvan op dit moment wordt uitgegaan? Deze planning stel je op en pas je ook elke week weer bij.
5.3 Benodigde hulpbronnen

Welke zaken die aanwezig zijn worden tijdelijk geclaimd voor dit project?

Voorbeelden: apparatuur, werkruimte, gereedschappen, benodigdheden, materialen etc.

5.4 Kwaliteitsbeheersing

Wie gaat de opgeleverde kwaliteit controleren? En hoe wordt bepaald of het geleverde werk in orde is?
5.5 Informatie & communicatie

Hoe worden de betrokken partijen geïnformeerd over de voortgang? Eén van de eisen is verslaglegging in een logboek (tijd) en de website van de Groene Kennis Poort (foto + tekst).
6. Extra voorzieningen

Waarmee moet jij of de opdrachtgever verder nog rekening houden.

Verklaring voor akkoord door expert.
Datum: ………………………… Handtekening ………………………………………De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina