Projectzondag 2015 Ruth en BoazDovnload 25.22 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte25.22 Kb.Projectzondag 2015Ruth en Boaz
Zondag 1 november 2015

Aanvang: 9.30 uur

Chr. Geref. Kerk in Huizen

Voorganger: Ds. D. Quant

Organist en pianist: Peter Visser
Welkom en mededelingen
Samenzang: Psalm 146: 3, 4 en 5 OB
3. Zalig hij, die in dit leven,

Jakobs God ter hulpe heeft;

Hij, die door den nood gedreven,

Zich tot Hem om troost begeeft;

Die zijn hoop, in 't hach'lijkst lot,

Vestigt op den HEER', zijn God.


4 . 't Is de HEER', Wiens alvermogen

't Groot heelal heeft voortgebracht;

Die genadig, uit den hogen

Ziet, wie op Zijn bijstand wacht,

En aan elk, die Hem verbeidt,

Trouwe houdt in eeuwigheid.


5. 't Is de HEER', die 't recht der armen,

Der verdrukten gelden doet;

Die, uit liefderijk erbarmen,

Hongerigen mild'lijk voedt;

Die gevang'nen vrijheid schenkt,

En aan hun ellende denkt.


Stil gebed, votum en groet
Samenzang: Psalm 115: 4, 5 en 6 NB
4. O Israël, vertrouw op God den Heer.

Hij is te allen tijd hun tegenweer,

hun schild, hun vast betrouwen.

Huis van Aäron, hoop op Hem die leeft,

die allerwegen zijn bescherming geeft,

uw schild, uw vast betrouwen.


5. Vertrouw op God, gij die den Heere vreest,

die altijd voor de zijnen is geweest

hun schild, hun vast betrouwen.

De Heer heeft zegenrijk aan ons gedacht,

Aärons huis en Israëls geslacht

doet Hij zijn gunst aanschouwen.


6. U en uw kindren zeegne Hij die leeft,

die door zijn machtig woord geschapen heeft

hemel en aarde beide.

De hemel is des Heeren kroondomein;

wij mensen mogen op de aarde zijn

en ons in Hem verblijden.


Lezing van Gods wet
Samenzang: UaM 164: 1 en 2 met bovenstem
1. Nooit kan ‘t geloof te veel verwachten:

de Heiland maakt zijn woorden waar.

Ontbreekt het vrienden vaak aan krachten,

Hij staat steeds voor de zijnen klaar.

Geen die Hem ooit zijn macht ontroofde:

Hij is de Koning van ‘t heelal,

wat Hij in liefde ons beloofde,

is wat Hij ook vol brengen zal.


2. Die hoop moet al ons leed verzachten,

komt, heft dan blij het hoofd omhoog!

Voor wie van Hem hun heil verwachten,

zijn bergen vlak en zeeën droog.

Houdt moed: er komt een eind aan ‘t strijden,

straks wacht de kroon ons na het kruis.

O Koning, kom, wil ons bevrijden,

kom breng ons spoedig bij U thuis!Gebed
Schriftlezing Ruth 3: 1-6 en Ruth 4: 11-1
Kinderen zingen: Opwekking voor kids 153
Here, maak mij uw wegen bekend

en toon mij de weg,

die goed is voor mij.
O, Here, maak mij uw wegen bekend

en toon mij de weg,

die goed is voor mij.
Want U bent mijn God,

de enige God.

Ja, U bent mijn God,

de enige God.


Laat mij zien

wat U wilt

door uw Woord

door uw Geest


2x
Verkondiging
Zingen: Alles wordt Nieuw IV,5

Couplet 1 en 2 kinderen

couplet 3 en 4 gemeente
1. Ruth, die eens uit Moab kwam,

zonder kind en zonder man,

wil in Israël gaan wonen,

Israëls God haar eer betonen.

Ik ga mee, zo klinkt haar stem,

ik ga mee naar Bethlehem!


2. Bethlehem wordt nu haar thuis

maar er is geen brood in huis.

Daarom gaat Ruth arenlezen

want er moet toch eten wezen.

Achter Boaz’ maaiers aan

zoekt zij het verloren graan.


3. Boaz wordt verliefd op haar

en ze trouwen met elkaar.

Dan wordt er een zoon geboren,

Ruth die zoveel had verloren

noemt hem Obed, en zij prijst

God de Heer, die gunst bewijst.


4. Ruth die eens uit Moab kwam,

zonder kind en zonder man,

treedt aan ‘t licht, haar zonen komen

later zelfs op Israëls tronen.

En haar naam wort nog genoemd

wanneer David wordt geroemd.


Dankzegging en voorbeden
Inzameling van de gaven
Samenzang: UaM 252: 1, 2 en 3


  1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader,

nooit is er teken van omkeer bij U.

U blijft dezelfde, zo vol van ontferming,

zoals U altijd was, bent U ook nu.
Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen is nieuw uw gena;

Al wat ik nodig had, hebt U gegeven –

Groot is uw trouw, o Heer, waar ik ook ga.
  1. Zomer en winter en lengte en oogsttijd,

zon, maan en sterren zo vast in hun baan

ja heel de schepping getuigt van uw trouw, Heer,

doet ons uw goedheid en liefde verstaan.
Refrein


  1. Blijvende vrede, vergeving van zonden

En uw nabijheid die moed geeft en leidt;

Kracht voor vandaag en verwachting voor morgen,

Duizenden gaven hebt U mij bereid.
Refrein

Zegen

Bedankt voor uw aandacht!Tot vanmiddag


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina