Protocol Leerlingen met medische aandoeningenDovnload 8.67 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte8.67 Kb.

Protocol Leerlingen met medische aandoeningen


Helaas beschikken niet alle kinderen over een goede gezondheid. Sommigen moeten al jong leven met beperkingen als gevolg van medische aandoeningen. Soms is de aandoening zelfs zo ernstig dat een kind is aangewezen op speciaal onderwijs. Gelukkig kan een grote groep kinderen binnen het (speciaal) basisonderwijs functioneren. Het gaat op de Bouwsteen om leerlingen met een beschikking van de PCL die overdag geen speciale medische zorg nodig hebben en die met enige aanpassing en voorzorg in staat zijn het onderwijs op de Bouwsteen te volgen. We denken daarbij bijvoorbeeld aan leerlingen met epilepsie, suikerziekte, allergieën als pinda of glutenallergie. De school heeft een bijzondere zorgplicht voor deze groep leerlingen, omdat bepaalde risico’s zijn te voorzien. In dit protocol beschrijven we hoe de school omgaat met leerlingen met een bijzondere medische aandoening met als doel om de risico’s voor het kind en de school zoveel mogelijk te beperken.
 1. Bij aanmelding kan uit verschillende bronnen naar voren komen dat de school mogelijk rekening moet houden met de gezondheid van een leerling. Dit kan naar voren komen uit informatie van de ouders, de vorige school of uit het medisch rapport. De adjunct-directeur bespreekt dit punt expliciet met de ouders / verzorgers en stelt samen met de ouders vast of een persoonlijk protocol voor het kind noodzakelijk is.

 2. De adjunct-directeur informeert de coordinator Beheer&Logistiek en de IB-er van de afdeling waar de leerling geplaatst wordt over de medische bijzonderheden van de leerling. Ook de coördinator Beheer & Logistiek wordt op de hoogte gesteld. Deze informatie wordt verstrekt voordat de leerling komt kennismaken op school.

 3. De coördinator Beheer&Logistiek nodigt de ouders uit voor een gesprek. In dit gesprek komt aan de orde:

  1. Wat de aard van de medische aandoening is.

  2. Welke risico’s de leerling loopt.

  3. Het handelen dat de ouders van de school verwachten.

  4. Aan welke activiteiten de leerling wel of niet kan deelnemen en onder welke voorwaarden.

  5. Hoe gehandeld dient te worden bij calamiteiten.

  6. Wat de school van de ouders en de leerling verwacht.

 4. De coördinator Beheer&Logistiek stelt een persoonlijk protocol op over het handelen van school en ouders met betrekking tot de leerling. Hij maakt hierbij gebruik van aanvullende informatie ( schoolarts, ontwerp-protocollen van patiëntenverenigingen enz.). Als er geen gebruik kan worden gemaakt van een op school aanwezig protocol, of een protocol vraagt vergaande aanpassing dan is de goedkeuring van de directie nodig.

 5. Het protocol wordt ter goedkeuring en ondertekening voorgelegd aan de ouders / verzorgers.

 6. De coördinator Beheer&Logistiek draagt er zorg voor dat het getekende en op geel papier afgedrukte protocol:

  1. wordt opgenomen in het leerlingdossier

  2. beschikbaar wordt gesteld aan de BHV

  3. beschikbaar wordt gesteld aan de leerkracht en vakleerkrachten

  4. wordt opgenomen in het papieren LVS bij de ib-er

  5. wordt doorgesproken met de leerkracht en kookleerkracht van de leerling

 7. De coördinator Beheer&Logistiek verzoekt de administratie het leerlingdossier en de leerlingkaart te voorzien van een rode sticker met de naam van de aandoening.

 8. De leerkracht informeert derden die betrokken zijn bij het kind( niveaugroep, enz).

 9. De leerkracht ziet toe op naleving van het protocol. Hij / zij ziet er op toe dat bij uitstapjes de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen (bv meenemen van medicijnen)

 10. De leerkracht draagt zorg voor een goede overdracht bij zijn / haar afwezigheid.

 11. Ouders dienen wijzigingen in de medische omstandigheden van de leerling direct aan de coördinator Beheer&Logistiek te melden. Melden zij dit bij de leerkracht dan verwijst deze door naar de coördinator Beheer&Logistiek.

 12. Zijn de wijzigingen van dien aard dat het protocol moet worden aangepast, dan doorloopt de coördinator Beheer&Logistiek de procedure weer vanaf punt 3.

 13. Als het protocol wordt aangepast, wordt het oude protocol direct vernietigd. De coördinator Beheer&Logistiek ziet toe dat alle oude protocollen worden opgehaald (er mogen geen kopieën worden gemaakt zonder de coördinator Beheer&Logistiek daarvan op de hoogte te stellen.).

Capelle aan den IJssel, 23-11-2010
sbo De Bouwsteen,

Lijstersingel 22a,

2902 JD Capelle aan den IJssel


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina