Provinciale Staten Vervolgvoorstel aan Provinciale StatenDovnload 0.67 Mb.
Pagina1/7
Datum20.08.2016
Grootte0.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Provinciale StatenVervolgvoorstel aan Provinciale Staten

PS2008-409

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH


Voorjaarsnota 2008
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Beknopte samenvatting van inhoud voorstel:


In dit vervolgvoorstel Voorjaarsnota 2008 informeren wij de stand van zaken in de realisatie van de Uitvoeringsagenda 2007-2011 alsmede de inzet van eenmalige middelen tranche 2008. De uitvoering ligt goed op koers.
= = = = =

Aan Provinciale Staten


1. Inleiding

Overeenkomstig de notitie “Voortgang Uitvoeringsagenda GS 2007-2011” (PS2007-781) infor­meren wij u bij de Voorjaarsnota over de voortgang van de uitvoeringsagenda. Om de stand zover mogelijk van dit lopend jaar in de rapportage mee te kunnen nemen, bieden wij de voort­gangsrapportage bij vervolgvoorstel aan. In dit vervolgvoorstel treft u aan: • Monitor uitvoeringsagenda, stand medio april 2008

 • Financiële stand van zaken tranche 2008 Uitvoeringsagenda

 • Voortgangsrapportage PMJP

 • Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (zelfonderzoek).


2. Monitor uitvoeringsagenda, stand april 2008

In de Beleidsrekening 2007 hebben wij onze monitor Uitvoeringsagenda 2007-2011 opgenomen. In dit vervolgvoorstel actualiseren wij de monitor. De monitor geeft de stand van zaken per april 2008 aan. In de laatste kolom wordt aangegeven met "verkeerslichtkleuren" of de realisatie conform de ambities van de Uitvoeringsagenda verloopt.

De blauwe velden brengen tot uitdrukking dat het gaat om resultaten die beoogd zijn voor 2008.

Wij stellen vast dat in zijn algemeenheid de uitvoering de eerste maanden goed op koers ligt.Onderwerp

Beschreven resultaat

Wanneer?

Voortgang

GS-lid

Op schema en conform ambities UA?

Pijler I Daadkrachtig partnerschap

1. Besturen en verbinden
► Regionaal Samenwerkingsprogramma

Vormen van kennis en ervaring delen tussen steden en regio’s

Tweede helft 2007

Na 2 bijeenkomsten in 2007 zijn in 2008 6 bijeen-komsten georganiseerd waar bestuurders en/of ambtenaren van de steden kennis hebben gedeeld over de thema’s wijkaanpak, ketenaanpak en mo­nitoring.

Kennisdeling tussen de regio’s zal dit jaar worden opgestart.PetersTweemaal per jaar bestuurlijk overleg

V.a. 2008

Minimaal twee keer per jaar heeft de portefeuille­houder overleg met de gezamenlijke regio’s, met de gezamenlijke GSO-steden en met de gezamen­lijke KSB-steden. Eén keer per jaar is er overleg met de afzonderlijke regio’s en steden. Daarnaast zal ongeveer twee keer per jaar een (gecombi­neerd) regio-/stadsbezoek plaatsvinden met deel­name vanuit Gedeputeerde Staten (GS) en Pro­vinciale Staten (PS). De planning hiervoor zal medio 2008 worden gemaakt.

Peters
►Regiocontracten

Regiocontracten met alle Wgr-regio’s

Per 1-1-2008.

Het Regionaal Samenwerkingsprogramma is op 23 april 2008 vastgesteld. De 6 contracten zijn op 25 april 2008 ondertekend. De ingangsdatum is 1 ja­nuari 2008.

Peters
►Stadscontracten Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid

Selectie welke wijken voor integrale aanpak.

Op korte termijn

Dit is in 2007 afgerond.

PetersAfsluiten van de GSO-contracten

Per 1-1-2008

Het Regionaal Samenwerkingsprogramma is op 23 april 2008 vastgesteld. De 8 contracten zijn op 25 april 2008 ondertekend. De ingangsdatum is 1 ja­nuari 2008.

Peters
► Uitvoering sleutelprojecten

Afsluiten contracten

Per 1-1-2008.

Het Regionaal Samenwerkingsprogramma is op 23 april 2008 vastgesteld. De 8 contracten zijn op 25 april 2008 ondertekend. De ingangsdatum is 1 ja­nuari 2008.

PetersBepalen financiële betrok­kenheid conform provinciale Protocol.

Zorgen dat de projecten daad­werkelijk starten danwel ver­der komen.?

De sleutelprojecten zijn getoetst op aan­beste­dings- en staatssteunaspecten. Strijdigheid met het provinciale protocol is niet aan de orde (zie Statenvoorstel Regionale Samenwerkingsprogram­ma’s).

Een aantal projecten is inmiddels gestart.Peters
►Stadscontracten Kleine Steden Beleid

Afsluiten stadscontracten

Per 1-1-2008.

Het Regionaal Samenwerkingsprogramma is op 23 april 2008 vastgesteld. De 5 contracten zijn op 25 april 2008 ondertekend. De ingangsdatum is 1 ja­nuari 2008.

Peters
► Deregulering

Onafhankelijke externe "task­force" instellen, voor jeugd­zorg, relaties met gemeenten, administratieve lasten onder­nemers.

Nog in 2007

GS hebben een onafhankelijke Taskforce ingesteld (oktober 2007). Deze werkt van ”buiten naar bin­nen”. Aan bedrijven en gemeenten zal worden gevraagd waar zij last van hebben d.m.v. een enquête en rondetafelgesprekken. Bij de Jeugd­zorg wordt de insteek gekozen kritisch mee te kijken bij het verandertraject sturing Jeugdzorg en daarover te rapporteren. De taskforce gaat in november rapporteren.

PetersSamenvoeging subsidieregelingen, onderzoek naar meldings-plich­ten, schrappen onnodige bepalingen

2007-2011

In de subsidieregeling Vitaal Gelderland zijn meerdere beleidsvel­den in één regeling opgeno­men. Dit is een vereenvoudiging voor subsidieaan­vragers, die tot nu toe per subsidieregeling met verschillende verplichtingen, procedures en regels voor subsidiabele kosten e.d. werden geconfron­teerd. Projecten die beleidsveld overschrijdend waren, ondervon­den hiervan hinder. Voor de deelnemende be­leidsvelden zijn deze zaken nu geharmoniseerd, waarbij nadrukkelijk wordt opge­merkt dat er hier slechts sprake is van een begin. De Subsidieregeling Vitaal Gelder­land is een aanbouw­regeling, waarin op den duur zoveel mo­gelijk be­staande subsidie-regelingen zullen worden opge­nomen. Reeds opgenomen zijn:

 • Water

 • Natuur, landschap en duurzame landbouw

 • Leefbaarheid platteland

 • Kulturhus

 • Externe veiligheid

 • Ruimtelijke ordening

 • Regionale uitvoeringsprogramma’s

 • Collectief particulier opdrachtgeverschap

 • Mobiliteit

Onderzoek naar andere manieren van regelen (meldingsplicht i.p.v. vergunningsplicht) bereikt de eindfase. In de nieuwe wegenverordening 2008 wordt het principe "alles is verboden tenzij er een ontheffing is" losgelaten. Er wordt volstaan met een meldingsplicht. De nieuwe verordening zal medio 2008 aan PS worden voorgelegd.

Inh Een inhoudelijk opschoningsproces van regels op milieugebied is uitgevoerd en leverde een vermin­dering van 37 regels op.

PetersVijf hoofddoelstellingen elektronische dienstverlening realiseren

In 2007

De ambities inzake het beschikbaar stellen van informatie en diensten op het internet en het in­richten van interactie tussen provincie en maat­schappij worden in 2008 gerealiseerd.

De doelstellingen inzake gebundelde dienstverle­ning en ketentoepassing van ICT vragen om tech­nische en organisatorische maatregelen die nog niet zijn gerealiseerd. Een deel van de beoogde resultaten van de randvoorwaardelijke projecten zal worden gerealiseerd via Gelderland in Bewe­ging. Eind 2008 zal er ook een nieuw elektronisch frontoffice zijn gerealiseerd. Er wordt gewerkt aan diverse maatregelen om te zorgen dat de back­office gereed is, hetgeen nog niet op alle pun­ten het geval zal zijn. Van belang zijn met name de verdere ontwikkeling van een Generiek Kern Sys­teem en verbetermaatregelen die worden geno­men om te zorgen dat het gegevens- en docu­mentbeheer op orde is.Vd Kolk

Doelen zijn niet in 2007 gehaald
Gericht bevragen van partners of ervaren regeldruk daadwerkelijk vermindert.

Jaarlijks

De gerichte bevraging wordt opgepakt door de ingestelde Taskforce.

PetersKlaar voor Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Eén loket.

In 2008 (afh. van de Tweede Kamer)

De invoering van de Wabo is in 2007 bepaald op 1 januari 2009. In het voorjaar wordt duidelijk of deze datum wederom wordt uitgesteld door het Rijk. Op basis van informele berichten wordt een uitstel van ca. 9 maanden verwacht. Belangrijk onderdeel van de implementatie, de Landelijke Voorziening, waarmee vergunningen digitaal kunnen worden aangevraagd, is nog niet gereed. En ook de verre­kening van de leges met de gemeenten is niet gereed. De delen van onze eigen voorbereidingen die niet afhankelijk zijn van landelijke besluit­vorming, zoals samenwerking met andere overhe­den en inrichting front- en backoffice, worden door ons voortgezet als ware de Wabo op 1 januari 2009 in werking.

Verdaas

Vertraging vanwege het wetgevingstraject

Juridische kwaliteitszorg

Wet Bibob verbreden naar vergunningenprocedures

2008/2009 afh. van begrotingsvoorstel

Wij hebben beleidsregels in ontwerp vastgesteld voor de wijze waarop we het instrumentarium van de Bibob willen inzetten. Deze beleidsregels zijn momenteel de inspraak in. Daarnaast zijn we bezig met werving van expertise om de bibob toets voor milieuzaken (startend bij de branches afval en vuurwerk) uitvoering te kunnen geven.

PetersVersnelling afhandeling

bezwaar- en beroepschriftenHet jaarverslagen van de commissies voor be­zwaar- en beroepschriften zijn c.q. worden om­streeks begin juni 2008 uitgebracht. De eind vorig jaar getroffen maatregelen ter bespoediging van de afdoening van bezwaarschriften en verbetering van de juridische kwaliteit van besluiten kunnen eerst per 2008 effect sorteren. De versnellings­maatregelen zullen ertoe leiden dat per 2010 veruit de meeste bezwaren (minimaal 90%) binnen de wettelijke termijn worden afgedaan.

Peters

Door personele mutaties is er vertraging opgetre- den.
Mediation uitbouwen.
De eerste resultaten van externe mediation met bijbehorende actieve conflictaanpak zijn heel posi­tief. Ongeveer de helft van de bezwaar­schriften is buiten de formele proce­dure om tot een oplossing gebracht. Het streven is dit resultaat te besten­digen en zo mogelijk uit te bouwen. Het project wordt eind 2008 afgerond. De nieuwe werkwijze zal dan indalen in de staande organi­satie.

Peters
Samenwerking met onze buren

Voortzetten huidige lijn

Continu

De samenwerking met Duitsland wordt via een ge­meenschappelijk werkprogramma gestructu­reerd. Het werkprogramma concentreert zich op de thema’s Bestuurlijke samenwerking en Openbare Orde en Veiligheid; Ruimtelijke Ordening en Geo­data-infrastructuur; Milieu; Natuur en Land­schap, Waterbeheer; Mobiliteit en Infrastructuur; Econo­mie, Innovatie, Onderwijs, Onderzoek en Weten­schap; en Cultuur.

Verder wordt ook invulling gegeven aan de samen­werking met Nordrhein-Westfalen door het partner­schap in Interreg III A en IV A. Interreg IV A is in 2007 van start gegaan.

De samenwerking met Lubelskie in de oude vorm is in 2007 afgerond. Verder is in 2007 een start gemaakt met de voorbereidingen op de nieuwe samenwerking vanaf 2008. Aan de samenwerking met Roemenië is in 2007 geen invulling gegeven.


Verdaas
► Provinciale organisatie

Reorganisatie afronden

Medio 2008

Het concept van het Organisatie- en Formatierap­port voor de hoofdstructuur is in oktober/november in de organisatie en met de OR besproken en op 29 november officieel voor advies aan de OR aangeboden. Op 19 februari is het Organisatie – en Formatierapport en Uitwerkingsplan voor de hoofdstructuur voorlopig vastgesteld. Op 15 april jl. hebben wij u met onze notitie “Organisatie-ontwik­kelingstraject Gelderland in Beweging” (PS2008-308) over de stand van zaken geïnformeerd. Deze notitie wordt besproken in de commissie Algemeen Bestuur & Financiën op 18 juni 2008. In genoemde notitie komt ook de verdere procedure aan de orde, waarbij als “kanteldatum” 1 januari 2009 geldt.

Vd Kolk
► Lobby

Shortlist maken van lobby-

onderwerpenin 2007/2008

Wij hebben besloten per 1 juli een bureau lobby in te richten. In een statennotitie zullen wij u de hoofdlijnen van de nieuwe lobbyorganisatie schet­sen.

Vanaf half 2007 tot heden is er een lobby van de CdK voor aanpassing van de nieuwe Wet op de Veiligheidsregio’s. Er zijn toespraken geweest op twee congressen en de toespraak d.d. 6 dec jl. is gestuurd aan de 2e Kamer fracties.CdK Cornielje

ja

Communicatie

Nieuwe communicatiestrategie gebaseerd op zeven vertrekpunten

september 2007

De uitwerking van de Uitvoeringsagenda is be­sproken in uw Commissie Algemeen Bestuur en Financiën (ABF) (30 januari jl.). Het definitieve be­stedingsvoorstel van € 2 miljoen wordt bij de Voorjaarsnota behandeld.

Vd KolkStarten van onderzoeken

najaar 2007

In 2008 gaan wij verder met het structureel uitvoeren van het communicatiespeerpunt ‘"nder­zoek de communicatie permanent".

Enkele onderzoeken lopen momenteel (bereik persberichten en dienstverlening pers) of zijn al afgerond (effectiviteit bijeenkomst N 314 en effec­tiviteit Gld.leeft). Dit jaar worden ook vervolg­onderzoeken verricht n.a.v. de onderzoeksresul­taten van vorig jaar (lezersonderzoeken en onder­zoek naar www.gelderland.nl). Ook starten wij met een nieuw onderzoek (effectiviteit rondleidingen HdP). Ongeveer tien onderzoeken willen wij in 2008 afronden.Vd KolkProductie provinciekrant

november/decem­ber 2007

De provinciekrant Gld.leeft is begin 2008 verspreid en goed ontvangen. De krant wordt door de lezers gewaardeerd. Vergeleken met 2007 hebben ruim twee keer zoveel Gelderlanders de krant gezien en bijna drie keer zoveel inwoners deze gelezen (564.480). De verbeterde verspreidingswijze door TNT Post heeft hier waarschijnlijk een belangrijke bijdrage aan geleverd. Doordat de krant samen met de reguliere privépost werd bezorgd, had het ook een hogere attentiewaarde. Zowel inhoud als vormgeving scoren. Maar liefst 87% van de lezers heeft een beter beeld van de provincie gekregen.

Vd Kolk
► Aandeelhouderschap

-

-

Wij hebben uw Staten in 2008 een visie op het Gelderse aandeelhouderschap en op de strategi­sche koers van het NUON doen toekomen.

Met het oog op de splitsing van NUON in een netwerkbedrijf en een productie- en leveringsbe­drijf is in het eerste kwartaal van 2008 de hoofdstructuur vastgesteld voor beide ondernemin­gen.

Met de Raad van Commissarissen en aandeelhou­ders is in het eerste kwartaal verder gesproken over de strategische ontwikkeling van NUON na de splitsing. Dit proces zal later dit jaar leiden tot strategische keuzes voor NUON, met name voor het productie- en leveringsbedrijf.


Keereweer

  1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina