Provinciale Staten Vervolgvoorstel aan Provinciale StatenDovnload 0.67 Mb.
Pagina2/7
Datum20.08.2016
Grootte0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7Onderwerp

Beschreven resultaat

Wanneer?

Voortgang

GS-lid

Op schema en

conform ambities UA?

Pijler II Sociale samenhang

2. Sociaal beleid
► Stimuleren uitwisseling van kennis en ervaringen

Aansturen ondersteunings­organisaties op sociale cohesie en maatschappelijke deelname

2008 e.v.

De belangrijkste (grotere) ondersteuningsinstellingen wor­den betrokken bij de uitvoering van het Regionale Samen­werkingsprogramma (RSP). Nu de formele besluit­vorming rond is, zullen daarover met de instellingen nadere afspra­ken worden gemaakt.

Kleinere ondersteuningsinstellingen hebben vaak een eigen specifieke achterban (bijv. Scouting of Plattelandsvrouwen­organisaties) en dragen op die manier direct bij aan sociale cohesie en maatschappelijke deelname.EsmeijerIn regiocontracten regelen dat gemeenten hun onderlinge relaties versterken m.h.o.o. sociale cohesie

Per 1-1-2008

Regiocontracten zijn gebaseerd op gezamenlijke program­ma’s van gemeenten. De voorbereiding is een intensief samenwerkingstraject geweest waarin de onderlinge relaties op initiatief van de provincie aanzienlijk zijn versterkt. In de uitvoering zal dat des te meer het geval zijn.

EsmeijerGoede voorbeelden breed bekend maken.

2008 e.v.

Hieraan zal op basis van de RSP-uitvoering verder uitwer­king worden gegeven.

Esmeijer
► Dorps- en wijkvoorzieningen

Bestaande subsidieregeling “Vitaal Gelderland“ aanpassen (Kulturhusen, dorpshuizen en voorzieningen in één para­graaf).

begin 2008

In de PS-vergadering van 23 april jl. is het Voorstel Gemeenschapsvoorzieningen en sociale cohesie op het platteland vastgesteld. De hieraan te relateren beleidsregels zijn door ons college, als onderdeel van de Subsidieregeling Vitaal Gelderland, vastgesteld.

EsmeijerAan 30 Kulturhusen subsidie verlenen.

Uiterlijk in 2008

Inmiddels is aan 25 Kulturhusen subsidie verleend. Naar verwachting zullen in 2008 nog ca. 5 aanvragen aan de criteria voldoen en gehonoreerd kunnen worden.

EsmeijerTen minste 30 Kulturhusen, ca. 50 dorpshuizen en wijkvoorzieningen realiseren

2011

(Zie hiervoor) Nu de beleidsregels door ons college zijn vastgesteld kunnen subsidies verleend worden voor dorps­huizen en wijkcentra. Voor deze regeling bestaat veel belangstelling.

Esmeijer
► Leefbaarheid platteland en sociale cohesie

Gemeenten helpen met bestaande en nieuwe voorzieningen

2008 e.v.

(Zie eveneens hiervoor) In het Voorstel Gemeenschaps­voorzieningen en sociale cohesie op het platteland zijn o.a. middelen opgenomen om dorpshuizen te verbeteren en dorpsvisies te kunnen ontwikkelen. Voor ca. € 1,1 miljoen zal GS nog met nadere voorstellen komen in nauw overleg met plattelandsgemeenten en andere betrokkenen.

EsmeijerOok verenigingsleven en vrijwilligerswerk betrekken.

2008 e.v.

De Vereniging Kleine Kernen en de Federatie Dorpshuizen Gelderland worden door ons gesubsidieerd. Deze Vereni­ging ondersteunt en betrekt daarmee het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk op het platteland.

Esmeijer
► Verenigingsleven & Vrijwilligerswerk

De gemeenten via provinciale ondersteuningsinstellingen helpen het verenigingsleven en vrijwilligerswerk te verster­ken

2008 e.v.

Het RSP is vastgesteld en daarmee twee pilotprojecten in het regiocontract N-Veluwe.

Ook in GSO- en KSB-steden zijn er projecten op het terrein van vrijwilligerswerk en verenigingsleven. De ondersteu­ningsinstellingen (o.a. Gelderse Sportfederatie) zijn nauw betrokken bij de uitvoering.

In Voorzet twee (beleidskader sociaal, PS 28 mei 2008) vormt vrijwilligerswerk een belangrijk beleidspunt. De onder­steuningsinstellingen zullen hun werkplannen hierop inrich­ten.


EsmeijerStimuleren deelname jongeren en allochtonen aan vrijwilli­gerswerk

2008 e.v.

In Voorzet twee is dit een specifiek aandachtspunt i.v.m. maatschappelijke stages. Van de ondersteuningsinstellingen worden nadere voorstellen verwacht.

EsmeijerNieuwe initiatieven en metho­dieken stimuleren, bijvoor­beeld proefprojecten. Afspraken via regiocontracten.

Per 1-1-2008

In de Noord Veluwe wordt een proefproject gestart om onno­dige regelgeving voor vrijwilligerswerk te verminderen.

EsmeijerIn 5 gemeenten projecten op snijvlak vrijwilligerswerk en arbeids­toeleiding

2008 e.v.

In de GSO- en KSB-contracten zijn verschillende projecten en plannen op dit snijvlak opgenomen. Deze zullen gevolgd worden om te kunnen benutten voor kennisuitwisseling.

Esmeijer
► Dak- en thuislozen

Met acht grote steden afspraken maken over de ketenverbetering

2008 e.v.

In januari is er bestuurlijk overleg gevoerd met de 8 GSO-gemeenten over de ontwikkelingen in de maatschappelijke zorg. De beleidsmatige kadering in de regionale (stedelijke) kompassen is besproken. Daarin krijgt het thema dak- en thuislozen een goede beleidsmatige inbedding. Aanvullend zijn er afspraken gemaakt over de implementatie van het registratie- en monitoringsysteem (zorgmonitor OGGZ - Openbare geestelijke gezondheidszorg).

Via 2 pilots (Stadsregio Arnhem-Nijmegen en Achterhoek/ Doetinchem) wordt het systeem geheel gebruiksklaar ge­maakt.EsmeijerKennisuitwisseling organiseren

2008 e.v.

In april is er een bijeenkomst georganiseerd over de Zorg­monitor OGGZ, waaraan de GSO-gemeenten met hun belangrijkste ketenpartners hebben deelgenomen.

EsmeijerIn afspraken Kwalitatief Woon­programma problematiek bijzondere doelgroepen mee­nemen.

In 2008

Wij werken samen met het beleidsveld stedelijk gebied aan een voorstel voor een samenhangende analyse van diverse kwetsbare groepen op de Gelderse woningmarkt. De doel­groep dak- en thuislozen maakt daar deel van uit.

Gesprekken over het Kwalitatief Woonprogramma starten na de zomer; er is een brief met aankondiging daarvan is naar de gemeenten gezonden.Esmeijer
► Sport

Bevordering breedtesport regelen via regiocontracten voor bijzondere doelgroepen.

Per 1-1-2008

Het RSP, waarin sportprojecten opgenomen zijn in de regio­contracten en GSO-/KSB-contracten voor Achterhoek, Rivie­renland, Noord-Veluwe en De Vallei, is door uw Staten vast­gesteld. Met inzet van de Gelderse Sportfederatie (onder­steuningsinstelling) zal bij de uitwerking van de projecten aandacht geschonken worden aan het bereiken van bijzon­dere doelgroepen.

EsmeijerOnderzoek aansluiting bij landelijke Jeugdsportfonds dan wel stichting Leergeld Nederland.

2008 e.v.

Inmiddels zijn contacten gelegd met de landelijke organi­satie van het Jeugdsportfonds. Met de stichting Leergeld zal eveneens op korte termijn contact worden gelegd.

EsmeijerSportvraag en -aanbod voor mensen met een beperking regionaal bekijken en mogelijkheden bieden.

2008 e.v.

In het Regiocontract Rivierenland is een project opgenomen, gericht op sportdeelname door mensen met beperkingen. Als uitwerking van Voorzet twee zal de Gelderse Sportfederatie voor dit thema een meerjarenaanpak (provin­ciebreed) ontwikkelen, dat eind dit jaar aan ons college wordt aangeboden.

Esmeijer
Ontgroening en vergrijzing

Vervolgprogramma Ontgroe­ning en Vergrijzing (O&V-1)

In 2008

Het vervolgprogramma zal voor de zomer gereed zijn, waar­na het voor besluitvorming wordt aangeboden. Met de for­mele start van het vervolgprogramma wordt het programma O&V-1 beëindigd.

EsmeijerErvaringen actief verspreiden via het Kennisplein Vergrijzing

2008 e.v.

Het Kennisplein Vergrijzing bundelt de provinciale kennis­producten en –activiteiten op het terrein van wonen-welzijn-zorg. Het voorziet in een informatiebehoefte bij gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsaanbieders en (belan­genbehartigers van) bewoners/cliënten. Behalve een toe­nemend bezoek aan de website www.kennispleinvergrijzing.nl blijkt dit ook keer op keer uit de opkomst en waardering voor de manifestaties en work­shops die het Kennisplein Vergrijzing organiseert. Praktische borchures vinden gretig aftrek en komen zonder uitzondering tot herdruk.

Esmeijer
► Palliatieve zorg

Bijdragen aan een dekkend netwerk van palliatieve zorg.

Deze bestuursperiode

Op 23 april jl. is door uw Staten het Voorstel Palliatieve zorg 2008-2011 vastgesteld. In netwerkregio’s palliatieve zorg met (te) weinig hospicevoorzieningen kunnen nieuwe of bestaande voorzieningen (uitbreiding) worden gesubsi­dieerd. Een aantal initiatieven heeft inmiddels te kennen gegeven van deze mogelijkheid gebruik te willen maken.

EsmeijerVernieuwing en verbetering palliatieve zorg.

Deze bestuurs­periode

Dit doen wij o.a. via het Platform Palliatieve Zorg Gelder­land. Voor vernieuwing en verbetering kan verder een beroep worden gedaan op de Subsidieregeling Sociaal Beleid.

EsmeijerPlatform Palliatieve Terminale Zorg Gelderland aan laten sluiten bij specifieke regionale behoeften en rijksinitiatieven.

Deze bestuurs­periode

Het Platform is meegedeeld aan te sluiten bij specifieke regionale behoeften en bij initiatieven die vanuit de rijks­overheid worden ontwikkeld.

EsmeijerVersterking infrastructuur hospicevoorzieningen

Deze bestuursperiode

Met het Voorstel Palliatieve zorg 2008-2011 zal de infrastructuur worden versterkt, maar ook de deskundigheid van personeel en vrijwilligers in de hospices.

Esmeijer
► Ambulances

Adequaat spreidingsplan standplaatsen Gelderland vaststellen.

2008

Met de Gelderse ambulancediensten is afgesproken voor­lopig geen wijzigingen aan te brengen in standplaatsen voor ambulances. E.e.a. is mede afhankelijk van de ervaringen met het provinciaal verbeterplan Pilot Prestatieverbetering Ambulancezorg Gelderland. Tevens loopt er op dit moment in opdracht van het ministerie van VWS een (her)ijking van het Landelijk Referentiekader Spreiding en beschikbaarheid II. In afwachting van deze uitkomsten wordt bezien of het Gelderse Spreidingsplan 2005 moet worden geactualiseerd. Op 4 december 2007 hebben wij een verdelingsbesluit ge­nomen m.b.t. extra inzet middelen ambulancezorg. Op
1 april jl. hebben wij een besluit genomen over de verlenin­gen t.b.v. verbeteringen in de 3 ambulanceregio’s.

EsmeijerVia monitoring sturen op kwaliteitsverbetering.

Jaarlijks

Kwaliteitsverbetering maakt onderdeel uit van het provincia­le verbeterplan Pilot Prestatieverbetering Ambulancezorg Gelderland.

EsmeijerMotorambulances evalueren

In 2008

Op basis van het verbeterplan worden aanvullende (motor)­ambulances ingezet. De evaluatie wordt afhankelijk gesteld van de ervaring met Pilot Prestatieverbetering Ambulance­zorg Gelderland.
Naar verwachting zal voor dit onderdeel in december na monitoring en evaluatie, goede informatie beschikbaar komen over de meerwaarde van de inzet van motoram­bulances. De eindevaluatie van de pilot is overigens begin 2011 voorzien.

Esmeijer
3. Jeugd en Gezin
► Preventie

Ondersteunen gemeenten bij versterken preventieve voor­zieningen en verbeteren aansluiting preventieve voor­zieningen en jeugdzorg. Uitvoering van de convenanten Jeugd onder­steunen via de regio- en stadscontracten.

Per 1-1-2008

In diverse Gelderse regio’s zijn in het Regionaal Samenwer­kingsprogramma (RSP) belangrijke verbeterpunten opgeno­men. Deels gaat het om eerder afgesproken ambities uit de Convenanten Jeugd. Op 23 april jl. is het RSP vastgesteld. Daarmee zijn middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoe­ring. Via de reguliere overleggen wordt toegezien op uitwer­king, voortgang en actualiteit van de in de convenanten opgenomen afspraken en prestaties.

Er is opdracht gegeven voor een evaluatieonderzoek van de Gelderse Regioplatforms Jeugd. De (meer)waarde en continuering zal op grond van onderzoeksresultaten in de loop van 2008 worden bepaald.EsmeijerVoor aanpak schooluitval gemeenten stimuleren centra in te richten.

Realisatie 2008-2011

Het onderwerp schooluitval is in verschillende RSP’s opgenomen. Naar verwachting zal dit vanaf 2008 een stimulans geven aan het verder terugdringen van vroegtijdig schoolverlaten.

Op 25 april jl. is een conferentie georganiseerd over Zorg Advies Teams.


Hier is ook een handzaam ZAT-boek gepresenteerd voor betrokken instanties.

Nadrukkelijk ligt hier ook een relatie met de concept-ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en gezin.EsmeijerIn overleg met de regio’s en de zes Gelderse ROC’s een "aanvalsplan op de uitval" opzetten.

In 2008

Doel is het reduceren van de schooluitval in het MBO in 2012 met 40%. Op dit moment wordt op verzoek van de provincie gewerkt aan een analyse van problematiek en kansrijke verbeteringen. Het is de bedoeling dit vraagstuk voor de zomer 2008 te bespreken met de Gelderse regio's, Regionale Opleidingscentra (ROC's), Regionale Meld en -coördinatiepunten Voortijdig schoolverlaten (RMC's) en andere betrokken partijen. Dan zal ook blijken op welke wijze de inzet van de provincie maximaal kan bijdragen.

EsmeijerMet beroepsopleidingen, bedrijfsleven en maatschap­pelijke instellingen nagaan hoe de kans op een baan vergroot kan worden. Ondersteunen via regionale contracten.

Per 1-1-2008

Hier is samenhang met andere resultaatvelden van de Uit­voeringsagenda. Op 8 april jl. hebben wij de Statennotitie Provinciale uitvoeringsagenda onderwijs-arbeidsmarkt 2008-2011 vastgesteld en naar uw Staten verzonden. Afhankelijk van de uitwerking van RSP’s en regionale Sociale Agenda worden in 2008 vervolgacties genomen.

EsmeijerVoorkomen crimineel gedrag: Model ontwikkelen; Hulpaanbod ontwikkelen. Deels via stads- of regiocon­tracten.

Per 1-1-2008

Op 23 april jl. is het RSP vastgesteld. Daarmee zijn midde­len beschikbaar gekomen voor de uitvoering. Via de regu­liere overleggen wordt toegezien op uitwerking en voort­gang.

In 2007 is voor 2008 en daarna gekozen voor het accent op een adequate doorgeleiding van de politie naar de preven­tieve zorg en de jeugdzorg van kinderen tot 12 jaar die risico lopen voor hun veiligheid of voor hun ontwikkeling. Uitbreidingsmogelijkheden in Gelderland van veelbelovende aanpak in regio Arnhem worden onderzocht.

Dit resultaatveld heeft ook een relatie met de nog te ontwik­ke­len acties voor nazorg.


EsmeijerResultaten project Maatschap­pelijke stages betrekken bij verdere vormgeving van ons nieuwe beleid voor de periode 2009-2011

Eind 2007

Maatschappelijke stages is als thema opgenomen in beleidskader Sociaal “Voorzet II”. Naar verwachting zal het tevens worden beschreven in het beleidskader Jeugd, dat in september 2008 door u wordt vastgesteld. Daarnaast zullen de nog te verwachten uitkomsten van het project “Maat­schappelijke stage: een wereldklus” mede bepalend zijn voor de verdere invulling van maatschappelijke stages in Gelderland. Het RSP is vastgesteld en daarmee het regio­nale samenwerkingsproject "Maatschappelijke stage in de Noord-Veluwe" dat opgenomen is in het Regiocontract van de Noord-Veluwe. De regio zal hiervoor een plan van aan­pak gaan ontwikkelen. Afstemming met het landelijk spoor is blijvend aandachtspunt.

Esmeijer

1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina