Provinciale Staten Vervolgvoorstel aan Provinciale StatenDovnload 0.67 Mb.
Pagina3/7
Datum20.08.2016
Grootte0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Zorgaanbieders en Bureaus Jeugdzorg Gelderland opdra­gen goede zorg te bieden voor jongeren van allochtone afkomst en jongeren met een lichtverstandelijke handicap.

Realisatie 2008-2011.

De aandacht voor diversiteit en doelgroepen bij de toegan­kelijkheid van zorg en adequaat zorgaanbod is een blijvend agendapunt bij overleg met jeugdzorginstellingen.

EsmeijerActief participeren in de conceptontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin.

In 2007

In diverse regio’s wordt inmiddels inhoudelijk en financieel geparticipeerd bij de ontwikkeling van deze centra. Met de vaststelling van het RSP op 23 april jl. wordt hier een flinke impuls aan gegeven voor de periode tot 2012.

Een belangrijk signaleringsinstrument is de Verwijsindex Jeugd. Dit is een belangrijk hulpmiddel bij afstemmingen en samenwerking tussen de aangesloten partners bij Centra voor Jeugd en gezin. In overleg met gemeenten wordt geke­ken op welke wijze een goede invoering van de verwijsindex in Gelderland kan worden bevorderd.EsmeijerAanpak kindermishandeling en huiselijk geweld ontwikkelen (door ondersteuningsinstellin­gen).

Begin 2008 gereed.

Vanaf december 2007 is de overeenkomst Gelderse Aanpak Kindermishandeling in werking. Het betreft afspraken tussen de Gelderse instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ), Bureau Jeugdzorg Gelderland/AMK en de Raad voor de Kinderbescherming. Conform planning zal er voor de zo­mer een tussenrapportage van de voortgang worden gepre­senteerd door het Verweij-Jonker instituut. Op dit moment wordt bezien op welke wijze verdieping en uitbreiding van de aanpak kan worden vormgegeven. Ondermeer aansluiting met de op 21 april jl. getekende Actieverklaring Aanpak Kindermishandeling is aan de orde. Hier hebben de 35 cen­trumgemeenten, provincies en GSR’s en het programma­ministerie voor Jeugd en Gezin zich gecommitteerd aan het terugdringen van mishandeling van kinderen, al dan niet als onderdeel van huiselijk geweld. Aansluiting bij en afstem­ming met lopende sporen van Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling (RAAK) en Landelijk Actiepro­gramma Aanpak Kindermishandeling (LAAK) is vanzelfspre­kend.

Esmeijer
► Jeugdzorg

Het bestrijden van de wacht­lijsten regelen via ontwerp-uitvoeringsprogramma jeugdzorg

2008-2011

Het terugdringen van de wachtlijsten is een permanent punt van inzet en zorg. Via jaarlijkse prestatieafspraken met instellingen wordt hier maximaal op gestuurd. Samen met andere provincies wordt in IPO-verband overleg gevoerd met het Rijk over passend instrumentarium en toereikend­heid budget. In 2006 en 2007 zijn extra rijksmiddelen verkregen om de wachtlijsten terug te dringen. Voor 2008 zijn nog geen middelen ontvangen, waardoor wij minder middelen beschikbaar kunnen stellen. De middelenruimte bij het Rijk is een majeur risico; voldoende rijksmiddelen ont­breken om de wachtlijsten geheel weg te werken. In het Beleidskader jeugd 2009-2012 zal daarop ingegaan worden.

Binnen de provincie Gelderland loopt op dit moment het verbetertraject "de Wachtlijstpolitie". In de loop van 2008 zal op grond van bevindingen en aanbevelingen concrete ver­beterstappen worden gezet.Esmeijer

I.v.m. ontbrekende rijksmidde len komt dit beleids-doel in gevaar

.

Administratieve lastendruk: Aanbevelingen Jeugdzorg­brigade implementeren; werkprocessen en adminis­tratieve lasten toegang tot BJz en AMK vereenvoudigen (Doorbraakmethode); Werkwijze Deltaplan Gezins­voogdij invoeren;

stimuleren afspraken over eenduidige vastlegging van cliëntgegevensIn 2008

Landelijk is er tussen programmaministerie Jeugd & Gezin en de provincies een samenwerkingsovereenkomst gete­kend over terugdringen regeldruk in de jeugdzorg. Wij heb­ben deze overeenkomst in april 2008 getekend. Vermindering van de lastendruk met 25% is het streven.

In onze opdracht werkt op dit moment het verbetertraject van de Taskforce Deregulering. In de loop van 2008 kunnen naar verwachting op grond van bevindingen en aanbevelin­gen concrete verbeterstappen worden gezet.EsmeijerBureaus Jeugdzorg en Gelder­se Jeugdzorginstellingen alle HKZ gecertificeerd. Onderzoeken vereenvoudigen beleidsinformatie, financieel-administratieve verkeer en planning en controlcyclus tussen provincie en zorgaan­bieders

In 2008

De inzet op dit resultaatveld zal ook in 2008 worden gecon­tinueerd. Kwaliteitsverbetering en nadrukkelijke sturing op efficiency en effectiviteit bij instellingen is een blijvend ver­beterpunt bij de minderheid van instellingen die hier (nog) niet over beschikken.
In het beleidskader Jeugd 2009-2012 dat na de zomer door u zal worden behandeld, zal dit punt concreet worden be­schreven. Ook wordt ingegaan de nieuwe financieringssyte­matiek.

EsmeijerMeer intersectoraal aanbod ontwikkelen op het snijvlak van jeugdzorg en gesloten plaatsing, geestelijke gezond­heidszorg en zorg voor ver­standelijk gehandicapte jongeren

In 2008/2009

Op dit moment worden concrete investeringsvoorstellen ontwikkeld voor nog in 2008 op te starten experimenten intersectoraal aanbod. Naar verwachting loopt deze inzet door tot eind 2009

Esmeijer
► Nazorg

Een voorstel.

Medio 2008

In het kader van Ketenaanpak Veelplegers en Risicojeugd (relatie Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid) was er begin 2008 overleg tussen ons en vertegenwoordigers van o.a. gemeenten, politie en openbaar ministerie. Tijdens dit over­leg is besloten dat de provincie Gelderland verantwoordelijk wordt voor de nazorg jeugdigen. Voorgesteld wordt dat de provincie Gelderland in overleg met relevante partijen in 2008 via de Gelderse Regiekamer Jeugd op strategisch ni­veau ontbrekende schakels op gaat sporen en met partners een gezamenlijk en concreet uitvoeringsprogramma op te stellen met initiatieven van provincie en andere partijen.

Esmeijer
Pijler III Duurzame leefomgeving

4. Klimaat en milieu
Klimaat en duurzame energie

Contourennota Integrale Programma Klimaat met voorstel eerste tranche besteding middelen.

2007

De Contourennota is in oktober 2007 door ons college vast­gesteld en wij hebben uw Staten geïnformeerd. Bij begroting 2008 zijn middelen voor eerste tranche klimaatprogramma beschikbaar gesteld (€ 2,6 mln).


V/d Kolk


Integraal Programma Klimaat maken met de meest kansrijke energietransitiethema’s

Begin 2008

Het integraal programma klimaat (IPK) is opgesteld, waarbij sprake is van brede interne en externe betrokkenheid. In alle regio's zijn programmeersessies gehouden. Verder is een Klimaatforum opgericht dat meedenkt, adviseert en helpt bij het leggen van verbindingen met Rijksbeleid en EU-pro­gramma's.

Wij hebben het ontwerpprogramma vastgesteld, waarna het de inspraak in gaat. Vaststelling door uw Staten is na de zomer voorzien.In het IPK worden de transitiethema's biobased economy, duurzame mobiliteit en klimaatneutrale gebouwde omgeving uitgewerkt. Daarnaast zijn op het vlak van de intensivering van duurzame energie en klimaatadaptatie een groot aantal, diverse en aansprekende klimaatprojecten ontwikkeld. Met de beschikbare middelen kunnen we insteken op het "door­groeipakket" .

V/d Kolk

later dan gepland

Via regiocontracten concrete afspraken voor het bevorderen van een duurzame energie­huishouding, zoals windener­gie en biomassa, en over (planologische) medewerking van provincie, regio’s en gemeenten.

Per 1 januari 2008

In de regiocontracten is voor circa € 2 mln aan duurzame energieprojecten opgenomen, met name voor biomassa-installaties en ontwikkeling van de biobased economy in de Noord-Veluwe. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de planologische regeling van windenergielocaties. In de Achterhoek zijn afspraken gemaakt over een adaptatie-aanpak. In elke Achterhoekse gemeente wordt voor einde 2011 een koeltepark gerealiseerd

V/d Kolk


Onderzoek versnelling toepas­sing van energiezuinige bouw­concepten.

In 2007

Het onderzoek is uitgevoerd en heeft interessante resultaten opgeleverd. Er blijkt veel animo te zijn onder gemeenten en bouwers voor een transitie-aanpak in de gebouwde omge­ving. Het lijkt haalbaar om op minimaal 4 locaties in Gelder­land voor 2011 een energieneutrale wijk te realiseren. Ook in de bestaande bouw is er belangstelling voor een praktijk­proef met innovatieve energieconcepten. Deze projecten worden opgenomen in het IPK.

V/d Kolk


Innovatie via coalitievorming en praktijkexperimenten

2008-2011

Met diverse partijen (bouwers, kennisinstellingen, bedrijfs­leven, mede-overheden) zijn contacten gelegd. Met de WUR is een samenwerkings-overeenkomst op het gebied van de biobased economy in de maak. Het EMT is een belangrijke gespreks- en uitvoeringspartner voor innovatieve energie­projecten in de gebouwde omgeving en in de mobiliteits­hoek. In totaal zullen circa 8 praktijkexperimenten in het IPK worden uitgewerkt, w.o. innovatieve en energiezuinige ver­voersystemen (whisperbus Apeldoorn) die dit jaar al in uit­voering worden genomen.

V/d Kolk"Atlas van de toekomst (2020, 2050)" ontwerpen

2007

In interprovinciaal verband is als vervolg op de Klimaatatlas het Klimaatschetsboek gereed gekomen. In dit schetsboek worden de regionale consequenties van de klimaatverande­ring in beeld gebracht. Het boek wordt gebruikt bij de selec­tie van projecten. De resultaten worden meegenomen in IPK.

V/d Kolk


Communicatietraject adaptatie opzetten

2008-2011

Voor het gehele IPK is een communicatiestrategie ontwik­keld. In juni aanstaande worden vier regionale klimaatcafe's georganiseerd die een belangrijke rol spelen in de bewust­wording rond klimaatverandering. Tijdens deze bijeenkom­sten wordt ook aandacht besteed aan tips en ideeën van burgers (prijsuitreiking voor de beste "klimaatpareltjes"). Verder zijn wij met de GMF in gesprek over een verdere debattenreeks na vaststelling van het IPK.

V/d KolkProjecten voor aanpassingen initiëren en ondersteunen.

2008-2011

Twee pilots met de klimaatscan zijn gestart (Waalfront Nijmegen en Kanaalzone Apeldoorn). De resultaten komen rond de zomer beschikbaar. Verder zijn diverse andere projecten in beeld gekomen: pilots klimaatbestendig bou­wen, Cool Nature in Interregverband, pilots herstel buffer­werking bij twee regionale watersystemen, klimaatrobuuste uitvoering van deelprojecten binnen Waalweelde en de ontwikkeling van de Western European Climate Corridor. Deze projecten worden opgenomen in het IPK.

V/d KolkIntensiveren relaties met onderzoeksinstituten, maat­schappelijke partijen en andere overheden.

2008-2011

Met de WUR, Wageningen, is een samenwerkingsovereen­komst op het gebied van de biobased economy in de maak. Het EMT, een samenwerkingsverband van ondernemers, is een belangrijke gespreks- en uitvoeringspartner voor inno­vatieve energieprojecten in de gebouwde omgeving en in de mobiliteitshoek.

V/d KolkEigen taken, plannen en projecten doorlichten op klimaatbestendigheid.

2008 e.v.

Dit voorjaar verstrekken wij een opdracht voor het uitvoeren van een klimaatscan op de provinciale weg- en infrastruc­tuur. Bij twee sleutelprojecten wordt de klimaatbestendigheid momenteel onderzocht mbv de "klimaatscan". Bij de plan­nen voor eventuele nieuwbouw van provinciale gebouwen wordt klimaat/energie nadrukkelijk meegenomen. Verdere doorlichting van eigen taken en projecten vindt plaats vanuit het IPK.

V/d KolkRuimtelijk instrumentarium inzetten om gevolgen klimaatverandering in te passen.

Vanaf medio 2008 met nieuwe Wro

In de WRO-agenda is duurzame energie cq. windenergie als provinciaal belang opgenomen. De mogelijkheid van inpas­singsplannen wordt hiermee nadrukkelijk opengehouden.

Voor klimaatadaptatie is inzet van de nieuwe WRO voorals­nog niet aan de orde. Daarvoor dient eerst meer inzicht te bestaan in de precieze effecten en mogelijkheden. Wel wordt een lange termijn ruimtelijke agenda voorbereid (o.m. voor de IJsselvallei) waarin de ruimtelijke implicaties van klimaatverandering (met name hoogwater, veiligheid en droogte-aanpak) in beeld worden gebracht.V/d KolkAfspraken met regio’s en gemeenten voor planologisch regelen 100 megawatt wind­energie in 2010.

Per 1-1-2008

Windenergie is meegenomen in de regiocontracten van Stedendriehoek, Rivierenland, Vallei en Achterhoek. Bij diverse regionale voorkeurslocaties (Hattem, Beuningen, Beltrum, Nederbetuwe, Buren) hebben wij de gemeentelijke besluitvorming gefaciliteerd, procedures ondersteund of vlotgetrokken. Een actieve provinciale rol blijft nodig om de doelstelling van 100 MW te kunnen halen. Het blijft een weerbarstig materie vanwege het nimby-effect. Zo nodig kan het nieuwe Wro-instrumentarium worden ingezet.

V/d KolkAanjaagteam biomassa-initiatieven, doorlooptijd verkorten en ruimtelijke inpassing.

2008 e.v.

Ook de afgelopen periode hebben wij diverse biomassa-ini­tiatieven ondersteund via haalbaarheidsstudies en de inzet van de bio-energieconsulent, onder meer op het gebied van locatiekeuzes. Een intern aanjaagteam biomassa is nog niet opgericht. De aanpak en invulling daarvan wordt vanuit het IPK vorm gegeven. Wel is de opzet van een Servicepunt voor agrarische bioenergie-initiatieven voorbereid, e.e.a. in nauwe samenwerking met LTO. Het uitwerkingsvoorstel verwachten wij voor de zomer vast te stellen waarna wij uw Staten informeren.

V/d KolkIntensiveren toepassing koude/warmte-opslag in de utiliteitsbouw en sport en recreatie.

2008 e.v.

De bestaande stimuleringsacties zijn doorgezet. De intensi­vering in de utiliteitsbouw en sport en recreatie heeft nog niet plaatsgevonden. Acties op dit vlak worden meegeno­men in het IPK.

V/d KolkGelderse energieprijs

in 2008 en 2010

Wij hebben bepaald hoe we de energieprijs gaan vormge­ven. Dit najaar vindt de eerste uitreiking van de Gelderse energieprijs plaats. Energiebesparing en/of toepassing van duurzame energie in de industrie/het MKB is dit jaar het onderwerp. Het Gelderse klimaatforum treedt op als jury.

V/d Kolk25% energiebesparing realiseren bij openbare verlichting en verkeers­regelinstallaties.

2008 e.v.

Het plan van aanpak voor forse energiebesparing bij open­bare verlichting en verkeersregelinstallaties langs/op provin­ciale wegen is in concept gereed.

V/d KolkEigen gebruik voor 80% groene stroom.

In 2009

De doelstelling van 80% groene stroom wordt op de provin­ciale gebouwen in Arnhem al gehaald. De mogelijkheden bij andere gebouwen (districts- en regiokantoren) worden nog geïnventariseerd.

V/d KolkDuurzaam inkopen en aanbesteden

2008 e.v.

Op landelijk niveau worden duurzaamheidscriteria per pro­ductgroep ontwikkeld. Op dit moment is dit voor 8 groepen voor handen en dit breidt gestaag uit. Daarnaast is het noodzakelijk dat specifiek Gelders beleid wordt ontwikkeld hoe met deze criteria om te gaan. Daarmee hopen wij in 2009 een start te maken.

V/d Kolk

Start in 2009 i.p.v. in 2008

Aanpak luchtkwaliteit

Onderhandelen met VROM over financiering NSL-Gelderland, ca. 65 projecten. Deze projecten verder uitwerken.


2007/08

Het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (RSL) Gelderland is gereed en aangeboden aan het rijk. Het is een bouwsteen voor het rijk om derogatie aan te vragen in Brussel. De kosten voor het RSL-Gelderland bedragen in totaal ca € 133 mln. Het gaat om maatregelen langs het Rijkswegennet (€ 74,5 mln), de landbouw (€ 32 mln) en voor de aanpak van knelpunten langs provinciale en gemeente­lijke wegen, het zogenaamde onderliggend wegennet (€ 26 mln).

Wij hebben de ambitie uitgesproken om voor de uitvoering van het RSL-Gelderland te kiezen voor de duurzaamheids­variant (stimuleren schoon OV, aanpak landbouw-fijn stof­problematiek en ondersteuning aanpak luchtproblematiek via de regiocontracten). De benodigde middelen zijn met de keuze voor de duurzaamheidsvariant nog niet gealloceerd omdat de definitieve besluitvorming hierover plaats vindt in het kader van de MiG. Op de aanpak en financiering van de landbouwknelpunten lopen de bestuurlijke onderhandelin­gen nog tussen Rijk en provincie.V/d Kolk

Financiering programma

Voorbereiding programma

► Geluidsoverlast, hotspots

Voor ca. 120 km hotspots versneld plannen van aanpak ontwikkelen en uitvoeren, o.a. via grootonderhoudsprogram­ma provinciale wegen. Per jaar ongeveer 20 tot 30 km stil as­falt.


2007-2012

In 2007 is gestart met de voorbereiding van de aanbeste­ding van de voor 2008 beschikbare middelen. Daarmee wordt dit jaar ruim 16 km stil asfalt extra, versneld aange­legd. Hiervan is de uitvoering voor 11,1 km per april 2008 in voorbereiding; en voor 4,9 km is de programmering in voor­bereiding. Eind 2008 verwachten we 20% van het aantal hotspots te hebben opgelost. Voor de komende jaren is nog een aanzienlijk bedrag nodig om het aantal geluidgehinder­den (nog ruim 22.000 burgers) terug te dringen.

V/d Kolk


1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina