Provinciale Staten Vervolgvoorstel aan Provinciale StatenDovnload 0.67 Mb.
Pagina4/7
Datum20.08.2016
Grootte0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Financiering vanaf 2009

Uitvoering 2008
Met het Rijk (VROM) onderhandelen over rijksbijdrage, in 2008 starten met de uitvoering.


2007

Tot nu toe heeft het lobbytraject in IPO-verband richting het Rijk helemaal niets opgeleverd. Het rijk stelt zich op het standpunt dat wegbeheerders in kwestie hun eigen knelpun­ten dienen op te lossen.

Om onze beleidsopgavef uit het GMP te realiseren, het aan­pakken van het aantal geluidgehinderden, is inzet van eigen provinciale middelen vooralsnog noodzakelijk.V/d Kolk
5. Cultuur en cultuurhistorie
► Verbindingen

Verdergaan met vergroten cultuurbereik en cultuurpro­ductie

2007-2008

Het jaar 2008 is het laatste jaar van de beleidsplanperiode 2005-2008. De voor deze periode beoogde resultaten zijn of worden dit jaar grotendeels gerealiseerd. Belangrijke pun­ten:

- De samenwerking op het erfgoedterrein kreeg een sterke impuls met de vaststelling van de samenwerkingsovereen­ komst tussen het Gelders Erfgoed en het Gelders Archief.

- Het Podiumplan is vastgesteld.

- Op basis van een in Verbindingen aangekondigd onder­zoek is nieuw beleid op het terrein van de beeldende kunst vastgesteld.

- De resultaten van de reorganisatie van Edu-Art zijn posi­tief. De waardering voor deze instelling is met name bij ge­meenten sterk gegroeid

- Servicepunten amateurkunst, jeugdtheaterscholen en pilots cultuureducatie werden gerealiseerd.Op 1 april 2008 stelden wij het ontwerp-beleidskader Meer Verbindingen 2009-2012 vast.

EsmeijerPrestatieafspraken met Omroep Gelderland over ondertiteling

In 2007.

Omroep Gelderland realiseert geheel volgens afspraak de ondertiteling van de TV-programma’s.
Het doel was om in 2008 alle programma’s te ondertitelen. Dit gebeurt nu.

Esmeijer
► Gebiedsgericht cultuurbeleid

Overleggen met gemeenten die nu nog geen deel uitmaken van een gebiedsgerichte regio.

2007-2008

Met alle gemeenten (uitgezonderd de vier grote steden die buiten gebiedsgericht cultuurbeleid vallen) is overleg ge­voerd.

EsmeijerEen plan van aanpak gebiedsgericht cultuurbeleid.

In 2008

Op basis van het overleg met de gemeenten is een plan van aanpak gemaakt. Dit plan is verwerkt in het beleidskader Meer Verbindingen 2009-2012.

Esmeijer
Culturele infrastructuur

Verdeelplan voor culturele accommodaties en culturele manifestaties.

Jaarlijks

Het verdeelplan heeft u op 23 april 2008 vastgesteld.

EsmeijerStart festival Geloven in Gel­derland en extra bijdrage van €1.5 miljoen voor het cultuur­cluster Ulft (DRU-fabriek).

2007

De subsidies zijn eind 2007 verleend. Het festival Geloven in Gelderland vindt plaats in het najaar van 2008.

Esmeijer
► Functieverandering monumentale gebouwen

Inventarisatie welke monu­mentale kerkgebouwen be­dreigd worden.

In 2008

De inventarisatie vindt plaats via ’n bestaande database (Reliwiki genaamd) waarop, ter voorkoming van dubbel werk, is aangehaakt. Het project wordt in juni afgerond.

v.d. KolkAlternatief gebruik van leegkomende kerken.

Deze bestuursperiode

Wij werken op dit moment, mede op basis van de eerste gegevens van het Reliwiki project, samen met betrokken partijen aan een plan van aanpak. Medio september/oktober starten wij met de uitvoering van dit plan.

v. d. Kolk
► Versterking mobiel erfgoed

Onderzoeken mogelijkheden voor behoud en toeristisch-recreatieve functie bruine vloot

in 2008

Wij werken aan een plan van aanpak ter versterking van het Mobiele erfgoed. De uitvoering zal via Belvoir 3 (2009-2012) duidelijke vorm krijgen. Ook hebben wij in het kader van het onderzoek naar de mogelijkheden een symposium "Baluw Erfgoed" georganiseerd.

v.d. Kolk
6. Wonen en Ruimtelijke ordening
► Woningbouwproductie

Samenwerking en kennisuit­wisseling intensiveren (gehele bouwketen)

continu

In 2008 is de werkgroep Samenwerken van de Regieraad Oost Nederland voortgezet. In voorbereiding zijn: manifestatie Rivierengebied, workshop voor gemeenten in het voorjaar en versnellingscongres in najaar

PetersVoorstel bouw 8.000 betaal­bare woningen in 2007- 2010 in Noord-Veluwe, Vallei, Rivie­renland en Achterhoek en Brummen en Lochem.

Juni 2007

De afspraken over 2007 zijn voor alle regio’s gehaald. Gesprekken en het aanjagen van projecten voor 2008 zijn in volle gang.

PetersGesprek met woningcorpo­raties en gemeenten over ouderenwoningen.

jaarlijks in KWP-traject

In drie gemeenten is een samenwerking gestart met de corporatie om inhoud te geven aan de planning van wonin­gen en voorzieningen voor ouderen, n.a.v. uitgevoerde doorzonscan.

PetersAanbieden methoden aan woningcorporaties en gemeenten geschikt maken bestaande woningen voor ouderen.

vanaf september 2007

De doorzonscan is aangevraagd door 23 gemeenten en 31 corporaties.

Peters
► Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV)

Gemeenten informeren over beschikbaarheid

€ 10 miljoen in 2008 en 2009.continu

Alle gemeenten zijn op de hoogte. In de maartronde zijn 8 aanvragen binnengekomen, voor een totaalbedrag van 3 miljoen euro.

Peters
► Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro)

Wro-Agenda Gelderland

Eind 2007

De Wro-Agenda hebben uw Staten in maart vastgesteld

VerdaasOverzicht majeure projecten en provinciale doelen waar­voor wij Wro-instrumenten inzetten.

medio 2007

Dit overzicht is in februari door GS vastgesteld.

Verdaas
► Gebiedsontwikkeling

Aangeven bij welke projecten wij gebiedsontwikkeling willen toepassen.

Medio 2007

Er is een dynamische projectenlijst gemaakt van de projec­ten waar wij gebiedsontwikkeling willen toepassen. Deze is opgenomen in het protocol Gelderse aanpak gebiedsontwik­keling, die in maart door ons is vastgesteld.

VerdaasPresentatie Gelderse aanpak voor gebiedsontwikkeling.

Eind 2007

De Gelderse aanpak is in maart door ons vastgesteld en ter kennisname aan u gezonden.

Verdaas
Offensief tegen verrommeling

Gelders Actieplan Ruimtelijke Kwaliteit opstellen en bespre­ken met onze partners.

Najaar 2007

Het actieplan is vastgesteld door ons in februari en is aan u ter kennisname gezonden.

Er is een communicatiestrategie opgesteld om het actieplan uit te dragen naar onze partners. Het uitvoeren van het jaarprogramma 2008 is gestart.VerdaasVerouderde bestemmingsplan-capaciteit inventariseren en gemeenten oproepen onge­wenste bouwmogelijkheden te schrappen.

In 2007, 2008 en 2009

De inventarisatie is gestart en is medio juli 2008 afgerond.

Verdaas
7. Economie
► Uitvoeren Sociaal Economisch Beleidsplan

Initiatief voor integrale gebiedsontwikkeling FoodValley.

In 2007

In de uitvoeringsagenda is aangegeven dat er met het project "gebiedsontwikkeling FoodValley" een start zou wor­den gemaakt in 2007. Dit is gebeurd. Samen met andere overheden en ondernemers zijn we bezig met een program­ma van eisen voor de ruimtelijke en infrastructurele facilite­ring van de Food Valley ambities. Het resultaat leidt in 2008 tot een Food Valley-investeringsagenda

Van HaarenVerstrekken innovatiekredieten, project bio-based economy op de Noord-Veluwe en projecten voor Modestad Arnhem.

In 2007

Wij hebben het initiatief genomen voor een pilot “Innovatie­krediet Achterhoek”. Deze pilot dient ter voorbereiding van een uitrol over Gelderland. De Pilot is positief verlopen. Dit project is een goed voorbeeld van een PPS-samenwerking tussen banken, de overheid, Oost NV en het Achterhoeks Centrum voor Technologie. In het kader van de zogenaam­de vliegende startprojecten was het de bedoeling om eind 2007 de beschikking te verlenen voor de uitrol van het inno­vatiekrediet over geheel Gelderland. Oost NV bleek voor deze uitrol een projectopzet ontwikkeld te hebben die af­week van de pilot en die op bezwaar stuitte bij het Achter­hoeks Centrum voor Technologie en de banken. Hierdoor is de uitrol vertraagd en zal pas later in 2008 plaatsvinden.

Wij zien veel kansen voor het gebruik van biomassa in de regio Noord-Veluwe. Daarom hebben we de Universiteit van Wageningen opdracht gegeven om tien kansrijke concepten op te stellen voor de toepassing van biomassa in de Noord-Veluwe. De afronding van het project vindt plaats in mei 2008. Op basis van de conceptenstudie en inventarisatie van biomassaketens op de Noord-Veluwe wordt de concrete uitvoering ter hand genomen.Financiëring in 2007 van projecten Modestad Arnhem is afgerond.

Van Haaren

Vindt plaats in 2008Opzetten startersbeleid voor nieuwe bedrijven.

In 2007

Op ons verzoek zijn de Kamers van Koophandel gestart met de uitrol van het Start Smart-project door Gelderland. Dit coachingsproject voor (pré-)startende ondernemers heeft tot eind 2007 succesvol gedraaid in Arnhem, Nijmegen en Doetinchem. De KvK heeft een bijdrage van € 70.000 ontvangen voor de voorbereidingen (een campagne om de gemeenten te interesseren). In april hebben uw Staten het projectplan voor verdere uitrol goedgekeurd. Met 25 gemeenten gaat het project nu van start.

Van Haaren
► Aansluiting Onderwijs – Arbeidsmarkt

In iedere regio is een platform onderwijs en arbeidsmarkt actief.

in 2008

Begin 2008 is de provinciale inventarisatie “De aanpak van de sociaal-economische vraagstukken in de Gelderse regio’s” opgeleverd, met daarin een inventarisatie naar bestaande en in voorbereiding zijnde regionale platforms onderwijs en arbeidsmarkt. Op basis van de inventarisatie hebben wij in april de provinciale uitvoeringsagenda 2008-2011 voor onderwijs-arbeidsmarkt vastgesteld ("Gelderse talenten op de arbeidsmarkt"). Belangrijkste prioriteit binnen de arbeidsmarkt-uitvoeringsagenda is het ondersteunen van platforms onderwijs en arbeidsmarkt (POA’s). In 2007 is POA Achterhoek voor haar werkzaamheden in 2008 finan­cieel ondersteund. In 2008 hebben we POA Liemers onder­steund. Daarnaast zijn via de RSP’s het POA-N-Veluwe en B4You van de stadsregio gesubsidieerd. In de Voorjaars­nota 2008 zijn wij op de dekking van de uitvoeringsagenda voor onderwijs-arbeidsmarkt ingegaan; met extra financiële middelen zal het lukken om in 2008 in alle regio’s een POA te ondersteunen.

VerdaasEen speciale website met relevante arbeidsmarkt­informatie

In 2008-2009

Wij hebben een start gemaakt met het opzetten van een arbeidsmarkt-informatiesysteem, samen met SER-Gelder­land. Doel is aan te geven waar arbeidsmarktknelpunten nu en in de toekomst ontstaan. Vervolgens moet de informatie leiden tot projecten om die knelpunten op te lossen. Om ervoor te zorgen dat de informatie ook gebruikt gaat worden, zullen alle belangrijke partijen lopende het onderzoek be­trokken worden. De informatie wordt gepresenteerd via een, nog te ontwikkelen, interactieve website van de provincie Gelderland. Verwachting is dat deze zomer 2008 online is.

VerdaasUitvoeringsprojecten arbeidsmarkt (waaronder stageprojekten en participatieprojekten van specifieke doelgroepen)

2007-2011

We hebben twee projecten gesubsidieerd:

1. Project Arbeidstoeleiding Generaal Pardonners van Stich­ting Vluchtelingenwerk

2. Project Ouderenzorg van Werkgeversvereniging Zorg­sector Twente/Achterhoek (o.a. niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden en migranten interesseren en begeleiden richting banen in de ouderenzorg Achterhoek)

Via het RSP zijn arbeidsmarktprojecten in de Achterhoek gesubsidieerd.Verdaas
► Aansluiting Onderwijs – Arbeidsmarkt

Zelf stageplekken en werk voor speciale doelgroepen aanbieden.

huidige be­stuursperiode

Het plan van aanpak “aannemen extra arbeidsgehandicap­ten/stagiaires” is vastgesteld; Er zullen meer arbeidsgehan­dicapten in dienst worden genomen en we bieden meer stages aan studenten van het (v)mbo aan. Doelstelling is dat in de coalitieperiode totaal 175 stageplekken vervuld worden voor (v)mbo leerlingen. Dat is een uitbreiding met 55 stageplekken ten opzichte van de vorige collegeperiode. 

Met het CWI is verkend of hun kandidaten met een arbeids­handicap kunnen worden betrokken in de werving en selec­tie procedure. We willen ervoor zorgen dat er in 2008 1, in 2009  2 en vanaf 2010 jaarlijks 4 arbeidsgehandicapten extra in dienst genomen worden.

In het volgende kwartaal zullen concreet stappen gezet worden om initiatieven uit het bovengenoemde plan van aanpak verder uit te voeren en om er intern meer bekend­heid aan te geven.


Vd Kolk
► Bedrijventerreinen

Onderzoek naar mogelijke structurele leegstand op bedrijventerreinen.

2007

Het onderzoek is afgerond. In het onderzoek is een gemid­delde leegstand van 10% geconstateerd. Er is sprake van een aanzienlijke conjuncturele component. Wij hebben na een aantal maanden de betreffende terreinen met een relatief hoge leegstand opnieuw bekeken en toen bleek dat betreffende panden veelal al weer in gebruik waren geno­men. Dit onderschrijft dat de leegstand veelal conjunctureel is bepaald en geen invloed heeft op de behoefte aan nieuwe terreinen.

De onderzoeksresultaten worden als bouwsteen gebruikt voor streekplanherziening/ structuurvisie bedrijventerreinen.Van HaarenKomende vier jaar 1.000 ha revitaliseren.

2008-2011

Samen met de economische platforms van de Gelderse WGR-regio’s zijn we bezig met de monitoring van de uitgifte van bestaande bedrijventerreinen en de ontwikkeling van nieuwe terreinen. Daarnaast programmeren en actualiseren wij jaarlijks de herstructureringsopgave per regio. Hierdoor hebben wij goed in beeld welke projecten er de komende jaren door gemeenten worden opgestart en welke gemeen­ten ondersteuning nodig hebben bij de planvorming en uitvoering van herstructurering van bedrijventerreinen.

Vorig jaar is er 400 ha bedrijventerrein gerevitaliseerd. Dit jaar hebben we hier al 90 ha aan toegevoegd.

Om nog meer versnelling te geven aan herstructurering van bedrijventerreinen werken we aan de ontwikkeling van nieu­we instrumenten. Bureau BRO/tointerface onderzoekt op dit moment de mogelijkheden aan de hand van vijf concrete Gelderse herstructureringsprojecten. De resultaten willen we koppelen aan landelijke ontwikkelingen (Taskforce Noord­anus). Na de zomer volgt dan een concreet voorstel met welke instrumenten we meer versnelling aan kunnen bren­gen in de aanpak van herstructurering.


Van Haaren
.

Uitwerken hoe vorm te geven aan duurzaamheid, parkmanagement en OV

In 2008

Dit gebeurt op verschillende manieren. In 2008 vindt een actualisering plaats van het draaiboek parkmanagement dat de provincie met de NV Oost heeft ontwikkeld voor onderne­mers-verenigingen en gemeenten. Ook zal het draaiboek worden uitgebreid met een module over duurzame energie op bedrijventerreinen en een module milieumonitoring op bedrijventerreinen. Vorig jaar is een module mobiliteitsma­nagement toegevoegd. Er is een inventarisatie gemaakt van de huidige ontsluiting van bedrijventerreinen met openbaar vervoer.

Bij de subsidieverlening voor revitaliseringsprojecten in de jaarlijkse tranche worden de aanvragen getoetst op duur­zaamheidsmaatregelen. Er moet parkmanagement zijn of worden opgestart. Ook moet worden aangegeven hoe zorgvuldig ruimtegebruik wordt gerealiseerd en hoe invulling wordt gegeven aan andere duurzaamheidsaspecten. Voor nieuwe terreinen is de ontsluiting met openbaar vervoer voorwaarde, op bestaande terreinen moeten gemeente en ondernemers de bereikbaarheid verantwoorden en zonodig initiatieven nemen. Een en ander is opgenomen in de Beleidsregel Subsidie Sociaal-economisch Beleid 2008 (onderdeel van vitaal Gelderland), die binnenkort voor vast­stelling worden voorgelegd.

Met betrekking tot energie zetten wij de energieconsulent in voor bedrijventerreinen.

Verder gaan wij door met de stimulering van de toepassing van milieumonitoring ten behoeve van een optimale benut­ting van de milieugebruiksruimte op een terrein.

In het kader van duurzaamheid is de ontwikkeling van het concept van werklandschappen ook zeker interessant. Dat wordt in de vorm van enkele pilots in 2008 opgepakt


Van HaarenPilot ‘werklandschap’.

2007

Wij zijn in overleg met de gemeente Lochem om een pilot werklandschappen te starten. Op 6 december 2007 hebben we een symposium gehouden om te kijken of wij nog meer pilots kunnen opstarten. Hieruit bleek een groot enthousias­me van partijen om dit onderwerp op te pakken. Eind februa­ri hebben 10 gemeenten een aanvraag bij ons ingediend voor een experiment werklandschappen. De drie best beoor­deelde projecten zullen door ons worden gehonoreerd. Besluitvorming vindt plaats mei/juni 2008. Per experiment dragen wij maximaal 100.000 euro voor de planfase bij. Doel van de pilots is om aan sprekende voorbeelden van werk­landschappen mede mogelijk te maken en daarmee ande­ren te inspireren. Ook kunnen de pilots bouwstenen aanle­veren voor nieuw beleid.

Van HaarenStreekplanuitwerking over planning nieuwe bedrijven­terreinen.
Wij hebben besloten om de planning voor het streekplan tot eind 2008 te laten lopen om aan te sluiten bij de nieuwe WRO. Daarmee wordt het plan dus een structuurvisie. Het concept voorontwerp wordt 24 juni door ons college vast­gesteld.

In het plan zal ruim aandacht worden geschonken aan aspecten als regionale samenwerking, herstructurering, SER ladder, Ruimtelijke kwaliteit (w.o. functiemenging), Perifere en Grootschalige Detailhandelsvestiging, agrobusiness park en kantoren.VerdaasSamen met de regio’s de ruimtebehoefte bepalen voor milieuhinderlijke bedrijven (vanaf categorie 3). In de regiocontracten aanwijzing van één terrein per regio voor cat. 3.

in 2007

Dit onderwerp wordt opgepakt in de structuurvisie.

Verdaas
► Recreatie en Toerisme

Ontwikkelen toeristisch impulsprogramma voor de Achterhoek en Rivierenland.

2007, Uitvoering vanaf 2008.

Als onderdeel van het impulsprogramma Rivierenland is financiële ondersteuning verleend aan het project 'mijn idee, goed idee?! (stimuleren ondernemersschap). Dit project is in september 2007 gestart (goede deelname) en loopt in 2008 door.

Zoals hieronder aangegeven is, als onderdeel van het impulsprogramma Achterhoek, een promotiecampagne voor de Achterhoek financieel ondersteund.

Verdere invulling van de impuls-programma’s voor de Achterhoek en Rivierenland heeft plaatsgevonden in het kader van de regiocontracten.


Vd KolkPromotiecampagne Achter­hoek

2007.

Als voorloper en onderdeel van het impulsprogramma Achterhoek is een omvangrijke promotiecampagne met 11 deelprojecten voor de Achterhoek uitgewerkt. De beschik­bare middelen zijn in 2007 besteed.

Vd KolkGOBT aansturen op vraag­gestuurde werkwijze en verdergaande samenwerking/ integratie van GOBT en RBT’s.

2007-2011

Via het werkplan van het Gelders Overijssel bureau voor Toerisme (GOBT) hebben we een start gemaakt met het complementair werken van GOBT met RBT’s (regionale bureaus voor toerisme). Dit past in de lijn van het sociaal-economisch beleidsplan. De koers is uitgewerkt in projecten, waarmee de samenwerking tussen GOBT en RBT’s concreet in de praktijk gebracht wordt. Wij hebben het werkplan voor 2008 begin april vastgesteld.

Vanuit de provincie wordt de samenwerking tussen de RBT’s en het GOBT nadrukkelijk gevolgd en waar nodig verder gestimuleerd.Vd KolkOnderzoek naar kansen en bedreigingen voor het toeris­tisch-recreatief bedrijfsleven

in 2007

Het onderzoek is afgerond en dient als input voor het uitvoe­ringsprogramma vrijetijdseconomie. Het onderzoek laat zien dat er veel kansen liggen om de vrijetijdseconomie te ver­sterken. Gemeenten zien voor de provincie een belangrijke (regie-) rol weggelegd.

Vd Kolk
.

Masterplan Vrijetijdseconomie

eerste helft 2008

Het uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie is in voorbe­reiding. Planning is dat het concept direct na de zomer 2008 wordt vastgesteld. Op 9 april 2008 zijn de ideeën over de hoofdlijnen van het plan gepresenteerd aan de commissie mobiliteit en economie.

Vd KolkGroei en krimpbeleid Veluwe: minimaal 75 hectare krimp gerealiseerd of planologisch vastgelegd en 75 hectare groei.

begin 2011

Als vervolg op de in 2007 doorlopen procedure van de eerste groeitender is in het eerste kwartaal 2008 de plano­logische procedure voor de eerste groeiplannen (ca. 22 ha) ingezet. Verder is de procedure voor de Natuurbescher­mingswet voor de groei in het kader van het pijplijnplan Hoenderloo (ca. 15 ha) nagenoeg afgerond. Daarmee is inmiddels ruim 37 ha aan groei gerealiseerd.

Inmiddels is er in totaal 38 ha aan krimp gerealiseerd. Het gaat hierbij om 4 bedrijven.Voor wat betreft het actuele saldo tussen groei en krimp (april 2008) is de situatie als volgt: het saldo is ongeveer nul. Er is dus nieuwe krimp nodig, voordat er een nieuwe groeitender uitgeschreven kan worden. De onderhandelin­gen hiervoor zijn gaande.

Vd Kolk

1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina