Provinciale Staten Vervolgvoorstel aan Provinciale Staten


Natuur, Landbouw en WaterDovnload 0.67 Mb.
Pagina5/7
Datum20.08.2016
Grootte0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

8. Natuur, Landbouw en Water
► Provinciaal meerjarenprogramma Vitaal Gelderland

Lump sum methode ontwikkelen.
Op 9 januari 2008 is door uw Staten de Subsidieregeling meerjarenprogramma’s Gelderland vastgesteld op basis waarvan wij lumpsum contracten kunnen afsluiten met uitvoeringspartners.

KeereweerOverleg starten over lumpsumfinanciering met overheden of een subsidie­contract met maatschappelijke organisaties.
Met het Geldersch Landschap is inmiddels een contract gesloten; met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer alsmede de waterschappen Vallei/Eem en Rivierenland zijn we in een afrondend stadium; met de waterschappen Veluwe en Rijn en IJssel zijn besprekingen gaande; met een aantal gemeenten (o.a.Ede, Apeldoorn) zijn de eerste stap­pen gezet.

KeereweerNieuwe regeling voor meerjarige subsidies

in 2007

(zie boven): op 9 januari 2008 is door uw Staten de Subsi­dieregeling Meerjaren Programma’s Gelderland vastgesteld

Keereweer
Nationale landschappen

Alle uitvoeringsprogramma’s vaststellen

het tweede kwartaal van 2007.

De 4-jarige uitvoeringsprogramma’s zijn in juli 2007 definitief door ons vastgesteld

KeereweerVaststelling streekplanuit­werking

Tweede kwartaal van 2007

De streekplanuitwerking voor de Nationale Landschappen is in juli 2007 door ons vastgesteld. Er zijn conform het coali­tieakkoord geen extra beperkende maatregelen opgenomen.

Keereweer
► Ecologische Verbindingszones

Voorstel voor actualisering van de kaart van de EHS inclusief de verbindingszones

In 2007

Wij hebben op 4 maart jl. de ontwerp-herziening vastgesteld; zij ligt nu ter visie.

Keereweer
► Realisatie natuur

380 ha nieuwe natuur door particulieren beheerd

Per jaar

Wij hebben in augustus 2007 in de notitie ‘Voortgang parti­culiere realisatie van “nieuwe natuur” in Gelderland’ aange­geven op welke wijze wij de komende jaren de (particuliere) realisatie willen versnellen en welke acties wij daarvoor zullen ondernemen.

De stand van zaken particulier beheer eind 2007: 1219 ha.Keereweer
► Wildschaderegeling

Er moet een schaderegeling komen. Lobbyen voor 100% rijksdekking.

In 2007 duidelijkheid.

Er is nog geen overeenstemming over het onderdeel vergoeding vooraf. Thans is overleg gaande met diverse partijen.

Het Provinciaal Meldpunt Wildschade registreert de schade­meldingen en geeft deze door aan LNV.Keereweer
► Groene en blauwe diensten

Regeling voorbereiden.

Openstelling in 2009.

De voorbereiding is in IPO-verband opgepakt in het kader van de omvorming Programma Beheer.

Keereweer
► Natura 2000

Voor alle 12 gebieden beheerplannen in concept gereed, in intensief overleg met terreineigenaren en belangenorganisaties.

medio 2008

Op 22 februari 2008 heeft de minister van LNV per brief aangegeven tegemoet te willen komen aan de wens van de provincies om de aanwijzingsprocedure te koppelen aan de beheerplanprocedure. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor een zorgvuldig beheerplanproces. De door de minister ge­stelde datum van 1 september 2009 lijkt op dit moment voor alle beheerplannen die door de provincie worden opgesteld een reële en haalbare optie. In alle gebieden zijn de werk­zaamheden opgestart met inventarisaties en overleg met betrokkenen.

KeereweerOnderzoek om toetsingskader ammoniak gebiedsspecifiek aan te passen en naar invloed van verstorende factoren op het behalen van de instand­houdingsdoelen.

Vóór medio 2008

Het landelijk toetsingskader ammoniak is onlangs bij de Raad van State onderuit gegaan. Er is daarop een landelijke task force ingesteld die uiterlijk juli 2008 met een oplossings­richting moet komen; wij zijn bij deze task force betrokken. Op basis van haar resultaten zullen wij daarna bezien welk gebiedsspecifiek ammoniak kader is te ontwikkelen.

Keereweer
► Park Lingezegen

Afronden Masterplan. Planexploitatie sluitend maken.

?

Het statenvoorstel bestuursovereenkomst Lingezegen komt 27 mei in ons college en staat voor 2 juli gepland ter behan­deling in uw Staten.

KeereweerBestuurlijk overleg met Nijme­gen, Over Betuwe, Lingewaard en Arnhem voor substantiële bijdrage eerste uitvoerings­fase.

In 2007

Nijmegen is uit de bestuursovereenkomst gestapt, maar de toegezegde 3,8 miljoen loopt volgens. de gemeente daar­door geen gevaar. Wij hebben Nijmegen schriftelijk om een bevestiging daarvan gevraagd.

KeereweerRealiseren van eco-zones langs de Linge en langs enkele zegen, fietspaden, bebording en markering.

Op korte termijn

De aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Linge is in uitvoering.

Keereweer
► Agrarische sector en steun aan jonge boeren

100 extra boeren subsidie verstrekken

In 2007 ca. 10 boeren.

De subsidieregeling maakt deel uit van de Rijksregeling, die in 2008 in uitvoering is genomen. Wij hebben nog geen overzicht van de stand van zaken binnen.

Keereweer
► Duurzame/biologische landbouw

Bevorderen ontwikkeling regionale afzetstructuren door ondersteuning collectieve projecten.
De ontwikkeling is afhankelijk van binnen komende subsidieverzoeken in het kader van de subsidieregeling Vitaal Platteland.

Voor de 1e koepelnotitie 2008 is er 1 subsidieverzoek biol.luchtwassers beoordeeld (niet gehonoreerd).

Wij zullen de mogelijkheden voor subsidies voor duurzame en biologische landbouw extra onder de aandacht brengen van de regiobureaus en de stichtingen PAL en Vernieuwing Gelderse Vallei.


KeereweerOndersteunen kennisbijeen­komsten, verstrekken bedrijfs­adviezen.
De ondersteuning/advisering is afhankelijk van binnenko­mende subsidieverzoeken in het kader van de Subsidiere­geling Vitaal Platteland; er zijn nog geen subsidieverzoeken op dit vlak binnengekomen.

KeereweerStimuleren luchtwassers voor aanpak van geur-, ammoniak- en fijn stofproblematiek.

al in 2007

Het stimuleren maakt deel uit van de Rijksregeling, die in 2008 in uitvoering is genomen. Wij hebben nog geen over­zicht van de stand van zaken 2008 binnen.

Keereweer
► Herstructurering glastuinbouw/ innovatie tuinbouw

Vaststelling regionale clusters glastuinbouw

eind 2007

Er zijn in 2007 in het Rivierengebied 6 clusters en op de Veluwe 2 regionale clusters vastgesteld en in bestemmingsplanprocedure gebracht.

Wij hebben u over de stand van zaken - conform motie PS -voor 1 februari 2008 gerapporteerd.KeereweerStimuleringsregeling verplaat­sing van solitair glas naar de concentratiegebieden en regionale clusters.

In 2007

Op 30 aug.2007 hebben wij het subsidiekader voor ver­plaatsing solitair glas vastgesteld. Half oktober hebben LNV en EU goedkeuring verleend. In de Bommelerwaard en de Lingewaard is een inventarisatie gaande naar potentieel te verplaatsen bedrijven. Het Expertisecentrum is om advies gevraagd over de inzet van een instrumentenmix voor verplaatsing van tuinbouwbedrijven.

KeereweerBetuwse Bloem: opstartfasen tuinbouwclusters en overkoepelende groep faciliteren.

?

In 2007 is verder invulling gegeven aan de samenwerking met en rolverdeling tussen de verschillende betrokken partijen bij de Betuwse Bloem. Het accent ligt op de over­koepelende activiteiten, die de 5 sectorale clustergebieden (glastuinbouw Bommelerwaard, paddenstoelenteelt, fruit­teelt, laanboomteelt en glastuinbouw Overbetuwe) overstijgen. Speerpunten liggen op het gebied van onderwijs en scholing, innovatie, gebiedsbranding en agrologistiek. De Betuwse Bloem staat inmiddels hoog op de regionale agen­da, getuige de plek in het RSP, de Economische Structuur­visie van het StER en de betrokkenheid van vele partijen bij de activiteiten in de 5 clustergebieden. In 2007 is door 10 partijen een Intentieovereenkomst getekend voor de tot­standkoming van een “Fruitpact” . De activiteiten in het Laanboompact en Greenport Arnhem-Nijmegen zijn gecon­tinueerd. Met de paddenstoelensector zijn de eerste oriënte­rende gesprekken over de vorming van een “paddenstoelen­pact”. In de Bommelerwaard zijn de eerste voorbereidingen getroffen om te komen tot een intentieovereenkomst voor de herstructurering en ontwikkeling van de glastuinbouw.

KeereweerBijdragen aan energievisie per glastuinbouwcluster.

?

De bijdragen worden voorbereid in kader van klimaatagen­da.

KeereweerOndersteunen collectief energiesysteem en energiemanagement.

?

Het ondersteunen speelt pas bij de uitwerking van acties in het kader van de klimaatagenda.

Keereweer
Ruimte voor de Rivier

Voor alle projecten worden inrichtingsplannen afgerond.

in 2008 en 2009

Voor het project Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld is het plan van aanpak in de Stuurgroep Veessen Wapenveld van april vastgesteld na intensief overleg met belanghebbenden in het gebied over de variantenkeuze. Voor de projecten Munnikenland, Drutensche Waarden en Huissensche Waar­den is de procedure rond het vaststellen van de Richtlijnen MER in een afrondende fase. De gemeente Nijmegen is akkoord met het ministerie V&W om initiatief te nemen rond de planstudie dijkteruglegging Veurle-Lent. De Intergemeen­telijke Structuurvisie IJsselsprong is door de gemeenten Zutphen, Brummen en Voorst vastgesteld en in de inspraak gebracht. Wij hebben besloten in samenwerking met Rijks- en regionale partners het initiatief WaalWeelde over te nemen van de initiatiefgroep voor het opstellen van een visie op de hoogwaterveiligheid lange termijn, ruimtelijke kwaliteit en natuur. Wij zullen een uitvoeringsprogramma opstellen.

Met de gemeenten langs de Nederrijn-Lek wordt overleg gevoerd om te komen tot een gezamenlijke visieontwikke­ling.

In samenwerking met de dienst landelijk gebied (DLG) is gekomen tot een impuls tot realisatie van het natuurpro­gramma nadere uitwerking rivierengebied (NURG).

Met enkele gemeenten wordt invulling gegeven aan experi­menten met aangepast bouwen (EMAB) langs de grote rivieren.KeereweerEerste maatregelen nemen om gevolgen overstroming te beperken.


In deze bestuursperiode

Wij hebben voor alle dijkringen in Gelderland en de twee grensoverschrijdende dijkringen met Noord Rijnland -West­fa­len overstromingsscenario’s opgesteld. De overstromings­scenario’s zijn in het hoogwaterinformatiesysteem bij de waterbeheerders geïmplementeerd. De internationale stuurgroep VIKING heeft in medio 2007 ingestemd met het opstarten van programma Viking 2.

Door implementatie van deze systemen is in geval van een overstroming voor bestuurders direct en operationeel zicht­baar waar en wanneer en hoe snel het water komt en langs welke wegen de mensen het veiligst en snelst het rampge­bied kunnen verlaten.KeereweerMet de waterschappen, gemeenten en burgerorgani­saties komen tot een Gelderse aanpak voor extra veiligheid. Na overeenstemming met het Rijk vanaf 2009 uitvoering.


Klaar voor 2008

Met het oog op de verwachte hogere rivierafvoeren en waterstanden in de komende eeuw maken we samen met onze partners een Gelderse visie op het beperken van de kans op overstromingen en beperken van de negatieve gevolgen. De conceptvisie is inmiddels nagenoeg gereed en zal naar verwachting in juni worden vastgesteld. De visie zal eind 2008 worden meegenomen in de rijksplannen. Van belang is dat het Rijk onze ideeën overneemt waardoor er ook middelen gegenereerd worden.

KeereweerLobbystrategie om met het rijk afspraken te maken over beschikbaar komen extra middelen.

In 2007

De lobbystrategie heeft er toe geleid dat er landelijk extra middelen kunnen worden ingezet voor ruimtelijke kwaliteit, een deel van deze middelen zal worden benut voor de Gelderse rivieren.

Keereweer

Gereed

Verdroging

10 integraal herstelde natuurgebieden van de TOP-lijst, is 1.000 ha verdroogde natuur hersteld.


Deze bestuurs­periode

Bij de aanpak van de TOPlijstgebieden nemen wij verdro­gingsbestrijding tegelijkertijd op met de herbegrenzing van de EHS, de opstelling van de beheersplannen Natura 2000. Wij stemmen af met de werkzaamheden van de water­schappen voor de optimalisering van de waterhuishouding. De herbegrenzing is op het moment in procedure.

Het hoogtepunt van de uitvoering ligt vanaf 2010. Voor 2 TOPlijstgebieden zijn inmiddels subsidies verstrekt, voor 4 boerderijen is verplaatsing in voorbereiding.

Wij schatten in dat in het jaar 2010 slechts 3 van de 10 gebieden echt klaar zijn. De aankoop van gronden blijft de achilleshiel. Lukt dat goed dan is deze planning realistisch.

Het quotum van 1000 hectaren is naar verwachting wel realiseerbaar. Wij verwachten dat een groot deel van de TOPlijstgebieden in 2010 in de uitvoeringsfase zijn, maar nog niet afgerond

Verwerving van grond is en blijft vooralsnog de beperkende factor voor de snelheid waarmee de verdrogingsmaat­regelen gerealiseerd kunnen worden. Pas als het merendeel van de gronden in ons bezit is, kunnen verdrogingsmaat­regelen als het dicht gooien van de sloten en het verhogen van het grondwaterpeil ook effectief worden toegepast. Ook voor het realiseren van alle natuurdoelen in de EHS is grondverwerving van belang.

Om deze grondverwerving te versnellen komen wij voor de zomer met een voorstel aan uw Staten voor een verbeterde aanpak van het provinciaal grondbeleid.Keereweer


Voor de overige 25 TOPlijstge­bieden projecten in planvor­mingsfase of in uitvoering.


In 2011

De TOPlijst gebieden waarvan de herstelmaatregelen nog niet in 2011 zijn uitgevoerd, zijn in 2011 procesmatig dusdanig op koers dat de benodigde herstelmaatregelen uiterlijk 2013 gerealiseerd kunnen zijn.

KeereweerVoorstel bredere inzet Grondwaterheffing ter financiering van anti-verdrogingsmaatregelen.

Eind 2007

Het voorstel voor bredere inzet van de Grondwaterheffing is in concept gereed. Dit voorstel wordt voor de zomer aan uw Staten aangeboden.

Keereweer
► Waterkwaliteit

Met waterleidingbedrijf Vitens een samenwerkingsovereen­komst over maatregelen voor duurzame bescherming van onze waterwingebieden, met groene en blauwe diensten.

uiterlijk 2008

Een analyse van de best te treffen maatregelen is afgerond, daarmee ligt er een belangrijke bouwsteen voor de samen­werkingsovereenkomst. De ondertekening zal naar verwach­ting najaar 2008 plaatsvinden.

Keereweer
► Waterketen

Analyse resultaten projecten en voorstel doorgaan ja/nee.


Eind 2007

De samenwerking in de waterketen tussen waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijf Vitens begint door de stimulerende en faciliterende ondersteuning van de provin­cie op gang te komen. We hebben de samenwerking tot dusver tegen het licht gehouden en constateren dat er vol­doende basis is om de samenwerking in de Waterketen voort te zetten. De regio’s hebben inmiddels concrete uitvoeringsplannen opgesteld voor 2008 en 2009. Omdat e.e.a. nog niet geïnstitutionaliseerd is en dit wel noodzakelijk is om de beoogde reductie in de kosten voor de burger te bewerkstelligen, blijft het voor ons in deze fase nog noodza­kelijk om de regio’s te ondersteunen.

Keereweer
Lumpsum financiering

Nieuwe regeling naar PS.


Nog dit jaar

Op 9 januari 2008 is door uw Staten de Subsidieregeling meerjarenprogramma’s Gelderland vastgesteld op basis waarvan wij lumpsum contracten kunnen afsluiten met de uitvoeringspartners.

Keereweer

Gereed
Vanaf 2008 meerjarige lumpsum afspraken maken dan wel subsidiecontracten afsluiten.


2008

Met het Gelders Landschap is voorjaar 2008 als eerste een overeenkomst aangegaan.

De concept overeenkomsten met de overige externe partners zijn nagenoeg gereed. Aandachtspunt bij het contract met waterschap Rivierenland op het onderdeel herstel HEN-wateren is het ontbreken van financiering. Dit waterschap valt buiten de reconstructiegebieden en is daarmee uitgesloten van de regeling Vitaal Gelderland.Keereweer


1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina