Provinciale Staten Vervolgvoorstel aan Provinciale StatenDovnload 0.67 Mb.
Pagina6/7
Datum20.08.2016
Grootte0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7Onderwerp

Beschreven resultaat

Wanneer?

Voortgang

GS-lid

Op schema en conform ambities UA?

Pijler IV Verbinden door mobiliteit

9. Openbaar vervoer
► Bedrijventerreinen

Voor locatiekeuze voor nieuwe bedrijventerreinen voorwaarden stellen voor OV bereikbaarheid

2008

In het proces om te komen tot een herziening van het streekplan worden nadere uitgangspunten/voorwaar­den opgenomen m.b.t. de minimale eisen ten aanzien van OV-bereikbaarheid. Vanwege ontwikkelingen op nationaal niveau op het vlak van bedrijventerreinen is met uw Staten afgesproken dat dit najaar een struc­tuurvisie bedrijventerreinen wordt gemaakt (Statennoti­tie 2007-724). Er is een scan gemaakt naar bestaande en mogelijke vormen van mobiliteitemangement bij bedrijventerreinen (zie hieronder). De uitkomsten daarvan worden gebuikt bij het opstellen van het pro­gramma van eisen voor nieuwe concessies.

Van HaarenRegelen hoe nieuwe bedrijventerreinen als voorwaarde bereikbaar worden per open­baar vervoer, via lopende concessies en bij nieuwe concessies.

2011

Wij zullen in de loop van 2008 met concrete voorstellen komen. Als uitvloeisel van de streekplanherziening.

Van HaarenBij bereikbaarheid van bedrijventerreinen betrekken wij de bedrijven d.m.v. parkma­nagement enerzijds als "derde betalers", anderzijds door invulling mobiliteitsma­nagement

2007 – 2011

Mobiliteit van en naar bedrijventerreinen is maatwerk. Samen met vertegenwoordigers van bedrijventerreinen en betrokken gemeenten zal openbaar vervoer op maat worden geboden. Als voorbeeld: bedrijventerrein Eekterveld (Epe) heeft zich aangemeld voor een mobil­iteitsscan die momenteel wordt uitgevoerd. Een ander goed voorbeeld van samenwerking met bedrijfsleven in bedrijventerrein Medel (o.a inzet Medelbus medegefi­nancierd vanuit bedrijvenkring)

Van HaarenBestaande terreinen doorlichten op aanwezigheid OV of mobiliteitsmanagement.

2007

Er is een scan uitgevoerd naar de aanwezigheid van mobiliteitsmanagement op, en naar het OV-aanbod van en naar, de terreinen. De scan bevat tevens specifieke informatie over de terreinen. Dit betreft bijvoorbeeld het aantal werknemers, het aantal en type bedrijven. Daarnaast wordt aangegeven of er ook spra­ke is van een vorm van Parkmanagement. Gebruik wordt gemaakt van beschikbare gegevens van het VCC-Oost en Oost NV.

De scan geeft inzicht in de wijze waarop de huidige terreinen zijn ontsloten en waar verbeteringen in de bereikbaarheid mogelijk en of nodig zijn. Wanneer verbeteringen in het ov-aanbod wenselijk zijn dan kan bij nieuwe concessies hier beter rekening mee worden gehouden.

Begin 2008 zijn op basis van deze scan een aantal opties beschreven inclusief de financiële consequen­ties om de bereikbaarheid van bedrijventerreinen aan te pakken. Op basis van deze voorstellen is ervoor gekozen om in 2008 op een vijftal prioritaire locaties een pilot te starten met een gerichte mobiliteitsaanpak. 1e helft 2008 worden hiervoor de plannen van aanpak opgesteld.


Van HaarenVoor bedrijventerrein Lorentz in Harderwijk een (wellicht provisorisch) transferium met pendelbusjes.

In 2007

Op 18 december 2007 hebben wij besloten om de ge­meente Harderwijk subsidie te verlenen voor een maxi­maal bedrag van € 750.000 voor het realiseren van een tijdelijk transferium Harderwijk. Momenteel zijn er nog twee locaties in beeld om een transferium te reali­seren.
Samen met de gemeente wordt nu bepaald wat de definitieve locatie wordt voor tijdelijk transferium Har­derwijk. Dit in afstemming met het nieuw te realiseren Veluwe transferium en Carpoolplein. De gemeente Harderwijk moet hierover nog een besluit nemen. Wanneer de locatie is bepaald zal eind 2008 begin 2009 op de locatie een nieuw (tijdelijk) transferium worden geopend. Afhankelijk van deze planning en van de planning van de reconstructie van de N 302 (start volgens planning begin 2009) wordt een strategisch moment gekozen om met de website bereikbaarharderwijk.nl "live" te gaan.

Van Haaren

Vertraging

Betaalbaar openbaar vervoer

Vervoerscoördinatiecentrum Oost gaat kansrijke cases "derde-betalerssysteem" verkennen en op de rails zetten.

Verkennen 2007

Uitvoeren 2008Aan VCC is gevraagd naar ervaringen die hiermee elders zijn opgedaan. VCC heeft aantal voorbeelden opgeleverd (o.a. cases vanuit Vlaanderen waarbij OV mede vanuit gemeenten, scholen en bedrijven wordt gefinancierd). De uitwerking hiervan is opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2008 van VCC Oost.

Met de scholengemeenschap Gomarus in Gorinchem is een overeenkomst gesloten over het leerlingenver­voer.Van HaarenBij werkzaamheden aan provinciale wegen krijgen gedupeerde reizigers een alternatief. Streven naar gratis Openbaar Vervoer. In beeld brengen waar vormen van gratis OV bij werkzaamheden tegemoet komen aan de wensen van de weggebruiker.

In beeld brengen 2007 uitvoeren 2008-2011

In het voorjaar van 2008 zijn criteria ontwikkeld om te bepalen of en zo ja, bij welke projecten gratis openbaar vervoer nodig/mogelijk is en zullen vervolgens con­crete voorstellen hiertoe worden uitgewerkt. Indien zich in 2008 concrete mogelijkheden aandienen bekijken we of hier een OV aanbod gedaan kan worden (bijv. rond A 12 en/of Veenendaal/Ede).

Van HaarenTariefacties uitvoeren voor scholieren van 13 - 17 jaar en in de daluren voor kinderen tot 6 jaar, 65+ en mensen met een beperking.

Inventarisatie 2007 uitvoering 2007 en verder

In Rivierenland wordt een project gestart ten behoeve van leerlingen uit groep 8 van alle lagere scholen uit Rivierenland. Dit project is bedoeld hen kennis te laten maken met het openbaar vervoer met het oog op hun gang naar het voortgezet onderwijs en zal juni 2008 starten. Zij krijgen als kennismaking een vijfrittenkaart. Met deze kaart kunnen zij op een speelse en educa­tieve manier kennis maken met het openbaar vervoer. Dit wordt bereikt mbv de OV-4U module en de zoge­naamde Mobi-race, waarbij zij in combinatie met die rittenkaart allerlei opdrachten uitvoeren. Het is denk­baar, dat deze groep scholieren bij hun bezoek aan het middelbaar onderwijs een kortingsactie krijgt aangebo­den gedurende het eerste leerjaar. Voorwaarde hierbij is wel, dat het een afstand betreft groter dan 7,5 km (over de weg gemeten).

In het kader van 125 jarige viering van de spoorlijn Tiel-Arnhem worden gedurende 125 dagen acties georganiseerd voor goedkoop OV voor jongeren tot 12 jaar en gratis ov voor 65+.Van HaarenActies voor WMO-gerechtigden in Ede, Apeldoorn en de Achterhoek.

Eind 2007

Sinds 1 maart 2008 kunnen WMO- geïndiceerden in deze gebieden voor de duur van 1 jaar tegen het 0-ta­rief gebruik maken van het regulier openbaar vervoer in hun regio. Daarnaast komt vanaf dat moment de specifieke informatievoorziening over het regulier openbaar vervoer voor deze groep beschikbaar. Behal­ve groepsvoorlichting in een demonstratiebus, bestaat ook de mogelijkheid voor individuele reistrai­ning. Een uitgebreide evaluatie is voorzien, onder meer ten aan­zien van het substitutie-effect. Circa 6 maanden na de start van het experiment komt een tussentijdse evalua­tie beschikbaar.

Van HaarenExperimenteren met geïntegreerd netwerk snelnet, regionet en regiotaxi in landelijke gebieden tegenOV-tarief.

In 2007, invoering in 2008

Uitwerking van dit voorstel staat voor 2008 op het pro­gramma, waarbij al in 2007 de eerste stappen zijn gezet richting een geïntegreerd netwerk.

In januari 2008 is besloten om via het callcenter van de regiotaxi in relevante gevallen de reiziger te informeren over de mogelijkheden van gebruik en/of overstap op het reguliere ov (snelnet/regionet). Tegelijkertijd is besloten over een voorstel om de aansluiting tussen de trein en regiotaxi vorm te geven. Dit naar aanleiding van het aflopen van een tweetal treintaxicontracten in de Achterhoek.

Het op orde krijgen van reguliere regiotaxisysteem heeft eerste prioriteit (stabilisatiefase). Dit heeft meer tijd gekost dan verwacht. Wij hebben de huidige par­tijen niet eerder kunnen, c.q. willen belasten met aan­vullende verzoeken vanwege hoge afbreukrisico. Daarom is de keuze gemaakt om de voorbereiding wel te starten maar de ingangsdatum te verschuiven.


Van Haaren
► Innovatie en kwaliteit openbaar vervoer

Innovatieve en hoogwaardige OV-projec­ten.

2007 - 2011

Diverse marktpartijen zijn in 2007 uitgenodigd en uitge­daagd om subsidieaanvragen voor vernieuwende pro­jecten in te dienen. In dat kader is een aantal studies verricht naar nieuwe mogelijkheden. Voorbeelden daarvan zijn het uitvoeren van een haalbaarheidson­derzoek naar partiële bovenleidingen in de Achterhoek (incl. onderzoek naar nieuwe technische ontwikkelingen/alternatieven), de Syntus Spaarkaart en de marketing campagne “ervaar het OV”. Daarnaast zijn er diverse lopende studies, zoals de amfibiebus, verbeteren wachtvoorzieningen bij halteknooppunten, de ov-academie, een verdere invulling van het P+R-beleid (te zamen met NS en ProRail en betrokken gemeenten) in relatie tot de 5% groeidoelstelling op het spoor.

Van HaarenIn concessies normen op het gebied van geluid, uitlaatgassen en energie-efficiëntie

Nieuwe concessies 2007 - 2010

Voor de normen wat betreft geluid en uitstoot gassen volgen we de nationale wetgeving en Europese richtlijnen. Via consultatie marktpartijen (minisympo­sium op 12 maart) hebben we duidelijkheid gekregen over in de concessie voor te schrijven norm voor uit­stoot of specifieke aandrijving. In deze periode is reeds groot aantal roetfilters geplaatst en tevens onderzoek naar milieuvriendelijke buscorridor Apeldoorn-Zwolle. Ook in de aanbesteding van regiotaxi Noord-Veluwe vragen we aan vervoerder actieve medewerking rond initiatieven zoals aardgas en/of biogas. In de beoorde­lingscriteria wegen milieuprestaties mee.

Wat betreft milieuvriendelijk OV werkt provincie Gel­derland samen met gemeente Apeldoorn momenteel aan de introductie van de Whisper in de stadsdienst Apeldoorn. Dit betreft een op andere wijze aangedre­ven bus met hogere energie-efficiëntie. Financiering mede uit Innovatie middelen.Van HaarenVoor aardgasbussen 5 vulstations realiseren

2008

De betreffende vulstations zijn direct gekoppeld aan de invulling van het oude Programma van Eisen (PvE) voor de OV concessie Rivierenland, waarin aardgas­bussen werden voorgeschreven. De aanbesteding Rivierenland is vervolgens afgebroken. Momenteel wordt in nauw overleg met de Stadsregio Arnhem-Nijmegen het nieuwe aanbestedingstraject vormge­geven. Dit wordt op z’n vroegst januari 2010 (momen­teel worden gesprekken met ministerie van VenW gevoerd over uitstel tot 2012). Op dit moment is nog onduidelijk of er aardgas zal worden voorgeschreven of dat er sprake zal zijn van functioneel aanbesteden. Dit is onderdeel van de te maken afspraken over invulling PvE en afhankelijk van andere keuzes (zoals duur van de concessie).

Van Haaren

Realisatie verschuift naar op zijn vroegst 2010
Concessies Rivierenland en Achterhoek met aardgasbussen

Start in 2010

Zie opmerkingen over aardgasvulstations.

Van HaarenUitvoering "Poorten naar de Randstad"

Verkenning 2007-2008 uitvoering 2009 - 2010

In voorjaar 2008 heeft i.s.m. regio’s en NS een inventa­risatie plaats gevonden naar mogelijke “Poorten” (grotere overstaplokaties tbv bereikbaarheid Rand­stad). Er worden voor 4 lokaties in Gelderland langs Rijkswegen businesscases uitgewerkt. In mei verwach­ten we definitieve besluitvorming over aanwijzing Poor­ten in Gelderland.

Van HaarenKwaliteitsverbetering bestaande stations zoals Geldermalsen, Harderwijk, Barneveld Noord, Veenendaal de Klomp.

Uitvoering 2008 – 2011

Dit zijn, met Nijkerk Corlaer, de stations die mogelijk ook in beeld zijn als Poort (zie hierboven). Bij positieve besluitvorming in mei worden voor deze locaties de ge­wenste verbeteringen in beeld gebracht.

Van HaarenNieuwe stations en transferia zoals Hoevelaken en Barneveld-Zuid.

Barneveld-zuid in 2007.

Over beide stations is veelvuldig overleg gevoerd met alle betrokken partijen. De discussie is complex van­wege het feit dat station Hoevelaken aan een hoofdrail­net ligt en NS niet instemt met de toekomstige plan­nen. Wij overleggen frequent met betrokken gemeen­ten en ProRail en ministerie van VenW om maximaal invloed uit te oefenen. Een subsidie van 1,6 mln voor Barneveld Zuid is door ons toegezegd aan de gemeen­te Barneveld. De financiering van het project is rond. Barneveld is opdrachtgever voor uitvoering en heeft ProRail inmiddels opdracht gegeven om ontwerp en uitvoering van het station te realiseren. De termijn van realisatie is nog niet duidelijk.

Van HaarenVerkenningen nieuwe stations Barneveld-Noord aan de lijn Amersfoort–Apeldoorn en Nijkerk Corlaer.

Verkenningen 2007 - 2008

Zie hierboven bij Poorten; na duidelijkheid over keuze voor lokaties Poorten (mei) volgt nader uitwerking.

Van HaarenIn nieuwe concessies voorwaarden voor toegankelijk materieel voor met name 65+ en mensen met een beperking. Haltevoorzieningen zijn sociaal veilig en aangepast op 65+ en mensen met een beperking

Voorwaarden 2007

Aanpassingen 2008 - 2011Normen over toegankelijk materieel vormen onderdeel van alle concessies. In regiotaxi contracten is dit op dit moment nog niet mogelijk vanwege ontbreken toegan­kelijke taxibussen op de markt. Wel vragen wij vervoer­der om actief te zoeken naar mogelijkheden om ook in deze markt toegankelijkheid te stimuleren en marktont­wikklingen dienaande op te pakken. De Rijksmiddelen voor toegankelijke halten worden conform planning besteed (realisatie voor eind 2010 gereed). Sociale Veiligheid wordt corridorsgewijs aangepakt (Arrange­ment Arnhem-Winterswijk is gereed).

Van HaarenInvesteringen in het snelnet

2007 - 2011

De investeringen in en uitrol van DRIS (Dynamisch Reizigers Informatie Systeem, Apeldoorn, Valleilijn), KAR (Korte Afstand Radio) en haltevoorzieingen (provinciebreed) lopen conform planning. Zorg op dit moment is de aanlevering van actuele informatie door de OV-bedrijven. Verwachting is dat 1e helft 2008 dit op orde is. Vervolgens zal evaluatie plaatsvinden en bij positief signaal een voorstel worden opgesteld richting Staten over verdere uitrol DRIS in Gelderland.

Van HaarenVerdere uitbouw hoogwaardig openbaar vervoer in en tussen steden en corridors, zoals bijvoorbeeld Apeldoorn-Zwolle.

Corridor realisatie eind 2008

Realisatie van opwaardering corridor Apeldoorn-Zwolle (Veluwelijn) is voorzien medio 2009. Op dit moment vindt discussie plaats met de huidige concessiehouder Veolia over de financiële voorwaarden. Gesprekken verlopen moeizaam. Mogelijkheid is ook dat introductie van deze lijn opgenomen wordt in de nieuwe concessie per 1 januari 2011 maar dat de voorzieningen (infra etc) wel voor die tijd gerealiseerd worden. Een hiertoe strekkend voorstel zal rond de zomer aan uw Staten worden voorgelegd. In de discussie rond deze corridor vinden tevens gesprekken plaats over (moment van) introductie biogas.

Van Haaren

Enige vertraging
We bezien hoe we de bereikbaarheids­knelpunten Nijmegen en Apeldoorn met OV-maatregelen kunnen helpen oplossen.

2007 – 2011

De eerste gesprekken met de gemeenten Apeldoorn en Nijmegen zijn gevoerd. Op basis van de gesprek­ken is eind 2007 een eerste workshop georganiseerd. Begin 2008 zal een tweede afrondende workshop plaatsvinden samen met de gemeenten en materiedes­kundigen. Deze uitvoering verloopt aldus volgens plan­ning. Intussen heeft de provincie een substantiële bijdrage geleverd aan de kosten van de “Waalsprinter” (filevermijding bij de Waalbrug in Nijmegen). Voor de periode t/m december 2007 is een subsidie verstrekt van € 375.000 als bijdrage in de aanleg van het transferium en de exploitatiekosten van de pendelbus.

Van Haaren"Dynamische reisinformatie" op de Valleilijn en Stedendriehoek.

2007 – 2008

DRIS wordt conform planning in deze twee gebieden uitgerold en is in de loop van 2008 volledig operatio­neel. Zorgpunt in dit kader is de aanlevering van actue­le informatie door de vervoerders. Verwachting is dat eerste helft 2008 dit gerealiseerd zal zijn.

Van HaarenVersterken rol opdrachtgever Regiotaxi.

2007 – 2011

De afgelopen periode is geïnvesteerd in een verdere professionalisering van het projectbureau (mensen en middelen). In maart 2008 is een verbeterplan regiotaxi opgesteld en zullen op basis hiervan door de opdracht­gever diverse verbeteringen bij zowel vervoerders, callcenter als voor de eigen interne organisatie gere­geld worden. Dit verbeterplan is in april 2008 behan­deld in de Commissie MEZ.

Van Haaren
10. Fiets

Instellen Gelders Fietsplatform.

In 2008

Wij hebben samen met de Veluwse gemeenten, de "RGV Fiets" en het Veluws Bureau voor Toerisme de "Stuurgroep Fietsprogramma Veluwe" opgericht. Op basis van de ervaringen gaan we in 2008 het werkge­bied van de Stuurgroep opschalen tot de gehele pro­vincie en komen tot één Gelders Fietsplatform. In de regio Veluwe wordt gewerkt aan het opstellen van uitvoeringsplannen en gezocht naar mogelijke financie­ring.

Gezien de recente ervaringen in de regio Veluwe zijn wij tot de conclusie gekomen dat het veel tijd en inzet zal vragen om te komen tot één Gelderse fietsorgani­satie. Taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld over verschillende partijen. Dit staat een snelle en adequate uitvoering (van reconstructie en onderhouds­projecten) in de weg, omdat daadkrachtig handelen maar beperkt mogelijk is.Wij verwachten op dit moment niet dat wij de nieuwe fietsorganisatie voor heel Gelderland al in 2008 kunnen realiseren.

Van HaarenAanleg nieuwe fietspaden en maatregelen gericht op veiligheid en het onderhoud van bestaande fietspaden.

2008 – 2011

Het fietsinvesteringsplan omvat de uitvoering van ongeveer 30 fiets infraprojecten in de periode 2006 t/m 2008 (voor in totaal € 21,3 mln). In totaal zijn 23 fiets­padprojecten uitgevoerd, waarvan 11 in 2007. De resterende projecten zullen in 2008 worden aanbe­steed. Dit loopt conform planning.

Van Haaren
11. Infrastructuur

Doortrekking A15

periode 2007 – 2015

De planvoorbereiding wordt door ons bewaakt en inhoudelijk ondersteund. Beide projecten worden voor­bereid en uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Voor de doortrekking van de A 15 de startnotitie trajectnota voor de MER is momenteel in concept gereed en wacht op de vaststelling door de minister. Bij de A18 is Rijkswaterstaat bezig met de afronding van de MER.

Van HaarenPlanontwikkeling doortrekking N18 en omleiding Eibergen afronden

2007 – 2008

Zie hierboven.

Van HaarenWestelijke rondweg Voorthuizen

realisatie in 2012

Het concept-MER wordt thans aangepast en geactua­liseerd naar aanleiding van de keuzes in het coalitie­akkoord en de gemeentelijke keuzes voor de ontslui­ting van de Harselaar

Van HaarenOndersteunen onderzoek ontsluiting Harselaar richting A1.

2008

De gemeente Barneveld heeft het onderzoek opgepakt en wij hebben hier financieel en inhoudelijk in gepartici­peerd. Het onderzoek is inmiddels gereed.

Van HaarenOnderzoek en realisatie leefbaarheid­maatregelen Huinen en kern Putten

periode 2007–2011

Wij doen een studie naar maatregelen en voeren die uit in deze bestuursperiode, periode 2007–2011. De onderbouwende studie is inmiddels in overleg met de gemeente Putten gestart.

Van HaarenRealisatie rondweg Lochem volgens Spoorlaanvariant (rechte brug)

2007–2011

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de Spoorlaan­variant zal worden aangelegd. MER-onderzoeken t.b.v. het inpassingsplan zijn gaande.

Van HaarenVerkeersoplossingen Stedendriehoek (waaronder verbinding Dieren – Apeldoorn, Apeldoorn – Zutphen, Zutphen – Deventer en Deventer- Apeldoorn): verkenning onderliggend wegennet, visie op de wegenstructuur

periode 2007-2009 planvorming

Met de regiopartners hebben wij een verkenning naar het onderliggend wegennet uitgevoerd om gezamenlijk de leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblemen op de provinciale wegen in de Stedendriehoek in beeld te brengen en oplossingsrichtingen te verkennen. De resultaten van de studie naar het Onderliggend Wegennet Stedendriehoek (OWN), dat onder meer in het kader van de IJsselsprong is uitgevoerd, heeft opgeleverd dat de verschillende verbindingen onaf­hankelijk van elkaar kunnen worden onderzocht. December 2007 hebben wij besloten om de verschil­lende onderzoeken te starten, zodat de resultaten al in 2009 beschikbaar komen voor besluitvorming.

Van HaarenOnderzoek nut en noodzaak aanpak knelpunten provinciale wegennet

2008 – 2011

Deze onderzoeksprojecten zijn opgestart als vervolg op ons besluit van december 2007. Het betreft de studies naar de 5 bereikbaarheids knelpunten: Culemborg, Zaltbommel, ’t Harde en de verbindingen Dieren-Apeldoorn en Zutphen-Apeldoorn. Momenteel wordt samen met andere wegbeheerders gewerkt aan een probleeminventarisatie.

Van HaarenImpuls geven aan binnenstedelijke bereikbaarheid. Distributietransferia voor goederen en personen. O.a. met het oog op de A 325, werken aan een kwaliteitsnet voor het goederenvervoer. Naast Nijmegen richten op Apeldoorn.

2007 – 2011

De eerste gesprekken met de gemeenten Apeldoorn en Nijmegen zijn gevoerd. Op basis van de gesprek­ken is eind 2007 een eerste workshop georganiseerd. Begin 2008 zal een tweede afrondende workshop plaatsvinden samen met de gemeenten en materie­deskundigen. Deze uitvoering verloopt aldus volgens planning. Intussen heeft de provincie een substantiële bijdrage geleverd aan de kosten van de “Waalsprinter” (filevermijding bij de Waalbrug in Nijmegen). Voor de periode t/m december 2007 is een subsidie verstrekt van € 375.000 als bijdrage in de aanleg van het transferium en de exploitatiekosten van de pendelbus. Het project is succesvol (vrijwel volledige benutting capaciteit) en zal vermoedelijk worden gecontinueerd (waarbij gezocht wordt naar uitbreidingsmogelijkhe­den). Verder is het project Binnenstad Service Nijme­gen gestart voor bundeling Fvan goederenstromen naar en uit de stad, dat door de provincie financieel wordt ondersteund.

Van HaarenUitvoeringsprogramma duurzaam instandhouden provinciale wegennet

Eind 2007

In december 2007 is het “uitvoeringsprogramma instandhouding provinciaal wegennet (PS2007-755)” opgeleverd. Hierover hebben wij in januari 2008 uw Staten geïnformeerd. In de daaraan gekoppelde notitie wordt geconstateerd dat het structurele budget voor onderhoud wegen moet worden opgehoogd met € 10,5 mln per jaar om dit uitvoeringsprogramma te kunnen realiseren. Bij de behandeling van de notitie in de Commissie MEZ hebben wij toegezegd bij de Voor­jaarsnota 2008 te komen met een eerste aanzet voor een voorstel tot dekking van de meerkosten. Teneinde een integrale afweging van de inzet van de beschik­bare provinciale middelen mogelijk te maken zullen wij vervolgens bij de indiening van de Begroting 2009 komen met een definitief voorstel voor de structurele inzet van financiële middelen voor onderhoud van de provinciale wegen in de komende jaren.

Van Haaren

1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina