Provinciale Staten Vervolgvoorstel aan Provinciale StatenDovnload 0.67 Mb.
Pagina7/7
Datum20.08.2016
Grootte0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

3. Financiële stand van zaken tranche 2008 Uitvoeringsagenda

Bij de Beleidsbegroting 2008 heeft u aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor de tranche 2008 van de Uitvoeringsagenda 2007-2011. Ondanks voortgang in procesmatige zin is er finan­cieel gezien beperkt voortgang zichtbaar. Belangrijkste oorzaak is dat statenvoorstellen, zoals “Gemeenschapsvoorzieningen en sociale cohesie op het platteland” en “RSP 2008-2011”, recent door u zijn vastgesteld. Omdat thans met de uitvoering ervan kan worden begonnen, manifesteren de lasten zich later dit jaar.

Per thema waarvoor u in 2008 middelen beschikbaar heeft gesteld, treft u hieronder de financiële stand van zaken per april aan. De stand wordt beknopt toegelicht.

 

Pijler/thema

Totaal


Tranche

2008 )*

Stand april

2008

Beknopte toelichting

I

 

DAADKRACHTIG PARTNERSCHAP

 


 

1

Besturen en verbinden

132,6


 

 

 • Regiocontracten

30,0


 

 

 • Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid - integrale wijkaanpak

40,0

16,0

16,0

Op 23 april 2008 is het statenvoorstel “RSP 2008-2011“(PS2008-219) aangenomen.

Inmiddels zijn partners bevoorschot. 

 

 • Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid - Sleutelprojecten

50,0


 

 

 • Kleine StedenBeleid

10,0


 

 

 • Versterking communicatie naar inwoners

2,0

S 0,4

0

In hoofdstuk 5 van deel B van het voorstel Voorjaarsnota 2008 hebben wij aangegeven hoe het bedrag voor 2008 dit jaar tot besteding komt.
0,6

0,15

0

De procedure om de capaciteit van het Bureau Screening en Bewakingsaanpak voor de inzet van het instrument Bibob bij vergunningverlening uit te breiden loopt.

 

 

 

 


II

 

SOCIALE SAMENHANG

 


 

2

Sociaal Beleid

26,3
 • Stimuleren uitwisseling van kennis en ervaringen – subsidie Zorgbelang

0,32

0,32

0,32

-

 

 

 • Dorpshuizen, wijkvoorzieningen en kulturhusen

8,0

2,0

0

Op 23 april 2008 is het voorstel “Gemeenschapsvoorzieningen en sociale cohesie

op het platteland” (PS2008-218) vastgesteld. 

 

5,0


2,5

0

Deze middelen zijn betrokken bij het hiervoor genoemd statenbesluit over gemeenschapsvoorzieningen en sociale cohesie

op het platteland. 

 

 • Sport

2,0nvt

 

 

 • Ontgroening en vergrijzing

7,5

3,0

0

Het vervolgprogramma Ontgroening en vergrijzing zal voor de zomer gereed zijn, waarna het voor besluitvorming wordt aangeboden. Met de formele start van het vervolgprogramma wordt het programma O&V-1 beëindigd.

 

 

 • Hospices

0,5

0,2

0

Op 23 april jl. is het Voorstel Palliatieve zorg 2008-2011(PS2008-212) vastge­steld. In netwerkregio’s palliatieve zorg met (te) weinig hospicevoorzieningen kunnen nieuwe of bestaande voorzie­ningen (uitbreiding) worden gesubsi­dieerd. Een aantal initiatieven heeft inmiddels te kennen gegeven van deze mogelijkheid gebruik te willen maken.

 

 

 • Ambulancezorg

3,0

1,0

1,0

Met de Gelderse ambulancediensten is afgesproken voorlopig geen wijzigingen aan te brengen in standplaatsen voor ambulances. E.e.a. is mede afhankelijk van de ervaringen met het provinciaal verbeterplan Pilot Prestatieverbetering Ambulancezorg Gelderland. Tevens loopt er op dit moment in opdracht van het ministerie van VWS een (her)ijking van het Landelijk Referentiekader Spreiding en beschikbaarheid II. In afwachting van deze uitkomsten wordt bezien of het Gelderse Spreidingsplan 2005 moet worden geactualiseerd. Op 4 december 2007 hebben GS een verde­lingsbesluit genomen m.b.t. extra inzet middelen ambulancezorg. Op 1 april jl. hebben GS een besluit genomen over de verleningen t.b.v. verbeteringen in de 3 ambulanceregio’s.

 

 

 

 


 

3

Jeugd en Gezin

2,0


 

 

 • Flexibel budget voor acute knelpunten/experimenten

1,0

0,5

0

Gewerkt wordt aan een concreet bestedingsvoorstel voor acute knelpunten en/of experimenten. De besluitvorming is voorzien net voor of na de zomer. Verplichtingen zullen in 2008 worden aangegaan voor een bedrag van € 500.000.

 

 

 • Jeugdzorg

1,0nvt


III

 

DUURZAME LEEFOMGEVING

 


 

4

Klimaat en Milieu

18,0


 

 

 • Klimaat en duurzame energie

16,0

3,4
Het budget wordt ingezet voor: Integraal klimaatprogramma € 2,6 miljoen en

voor Lucht € 0,8 miljoen (Project schoon eigen wagenpark € 0,4 miljoen en aardgasvulstations € 0,4 miljoen).

Het voorstel Integraal Klimaatprogramma hebben wij u gelijktijdig met deze voorjaarsnota voorgelegd.

Ten aanzien van het schoon eigen wagenpark is het volgende te melden. Eind maart 2008 rijden er 15 pick-ups en twee caddy’s op aardgas. Zodra het aardgasvulpunt in Arnhem geopend is, zullen afspraken gemaakt worden met onze leasemaatschappij (10 auto’s) opdat deze ook op aardgas over kunnen gaan.

Daarnaast onderzoeken wij de mogelijk­heid om 2 hybride-auto’s op elektriciteit te laten lopen. Dit beschouwen wij als een kansrijke extra mogelijkheid om schoner te rijden.

Ten aanzien van de aardgasvulstations kunnen wij het volgende melden. In 2008 worden aardgastankstations ge­opend in: Arnhem, Apeldoorn, Zutphen, Tiel, GeldermalsenIn 2008 worden aardgastankstations voorbereid in: Ede, Doetinchem, Harder­wijk, Nijkerk, Barneveld, Berkelland. In het kader van de regiocontracten gaan de vulstations van laatstgenoemde 5 lopen via de regio's. • Aanpak geluidsoverlast

2,0

2,0

0

In 2007 is gestart met de voorbereiding van de aanbesteding van de voor 2008 beschikbare middelen. Daarmee wordt dit jaar ruim 16 km stil asfalt extra, versneld aangelegd. Hiervan is de uitvoering voor 11,1 km per april 2008 in voorbereiding; en voor 4,9 km is de programmering in voorbereiding.

 

 

 

 


 

5

Cultuur en Cultuurhistorie

16,5


 

 

 • Verbindingen 2

6,0Het nieuwe beleidskader Cultuur 2009-2012 wordt in de commissievergadering van 21 mei a.s. en in de PS-vergadering van 28 mei a.s. behandeld. In het ontwerpbesluit van PS-voorstel 2008-270 wordt de € 6 mln ingezet voor de periode 2009-2012, jaarlijks € 1,5 mil­joen.

 

 

 • Ondertitelen van meer programma’s TV Gelderland

0,5

S 0,1

0

Omroep Gelderland realiseert geheel volgens afspraak de ondertiteling van de TV-programma’s. Het doel was om in 2008 alle programma’s te ondertitelen. Dat gebeurt nu.

 

 

 • Versterking van de culturele infrastructuur

10,0

8,2

0

Op 23 april 2008 is het voorstel “subsidieverlening Culturele

Infrastructuur” (PS2008-211) vastgesteld. 

 

 

 


 

6

Wonen en Ruimtelijke Ordening

22,0


 

 

 • Betaalbare huur- en koopwoningen

10,0nvt

 

 

 • Stedelijke vernieuwingsopgaven ISV- gemeenten

10,0

5,0

0

Alle gemeenten zijn op de hoogte. In de maartronde zijn acht aanvragen binnengekomen voor een totaalbedrag van € 3 miljoen. Er volgt in 2008 nog een oktoberronde.

 

 

 • Tegengaan verrommeling landschap

2,0

0,3

0,1

In februari heeft ons College het actieplan vastgesteld en aan u ter kennisname gezonden. Er is een communicatiestrategie opgesteld om het actieplan uit te dragen naar onze part­ners. Het uitvoeren van het Jaarpro­gramma 2008 is gestart.


 

7

Economie

20,5


 

 

 • Uitvoeren SEB 2007-2011 incl. onderwijs - arbeidsmarkt

17,5

S 3,0

E 1,0


E 0,4

Een bedrag van circa € 0,4 miljoen zijn al grotendeels besteed aan het innova­tieprogramma voor MKB-bedrijven : Marktgericht Innoveren en Experimenteren Syntens.

Begin 2008 is de provinciale inventarisatie “De aanpak van de sociaale-conomische vraagstukken in de Gelderse regio’s” opgeleverd, met daar­in een inventarisatie naar bestaande en in voorbereiding zijnde regionale plat­forms onderwijs en arbeidsmarkt. Op basis van de inventarisatie hebben wij in april de provinciale uitvoeringsagenda 2008-2011 voor onderwijs-arbeidsmarkt vastgesteld (‘Gelderse talenten op de arbeidsmarkt’). Belangrijkste prioriteit binnen de arbeidsmarkt-uitvoerings­agenda is het ondersteunen. Wij hebben twee projecten gesubsidieerd:1.Project Arbeidstoeleiding Generaal Pardonners van Stichting Vluchtelingenwerk 2.Project Ouderenzorg van Werkgevers­vereniging Zorgsector Twente/Achter­hoek (o.a. niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden en migranten interesseren en begeleiden richting banen in de ouderenzorg Achterhoek).

Op ons verzoek zijn de Kamers van Koophandel gestart met de uitrol van het Start Smart-project door Gelderland. Dit coachingsproject voor (pré-)startende ondernemers heeft tot eind 2007 succesvol gedraaid in Arnhem, Nijme­gen en Doetinchem. De KvK heeft een bijdrage van € 70.000 ontvangen voor de voorbereidingen (een campagne om de gemeenten te interesseren). In april hebben uw Staten het projectplan voor verdere uitrol goedgekeurd. Met 25 gemeenten gaat het project nu van start

Samen met de economische platforms van de Gelderse WGR-regio’s zijn wij bezig met de monitoring van de uitgifte van bestaande bedrijventerreinen en de ontwikkeling van nieuwe terreinen. Daarnaast programmeren en actuali­seren wij jaarlijks de herstructurerings­opgave per regio. Hierdoor hebben wij goed in beeld welke projecten er de komende jaren door gemeenten worden opgestart en welke gemeenten onder­steuning nodig hebben bij de planvor­ming en uitvoering van herstructurering van bedrijventerreinen. 

 

 • Recreatie en toerisme

3,0nvt

 

 

 

 


 

8

Natuur, Landbouw en Water

16,0


 

 

 • Groene en blauwe diensten (regiofondsen)

8,0nvt

 

 

 • Steun aan jonge boeren

2,0

0,6

0

De subsidieregeling maakt deel uit van de Rijksregeling, die in 2008 in uitvoering  is genomen.

 

 

 • Duurzame/biologische landbouw

1,0nvt

 

 

 • Herstructurering glastuinbouw

5,0nvt

 

 

 

 


IV

 

VERBINDEN DOOR MOBILITEIT

 


 

9

Openbaar Vervoer

18,0


 

 

 • Regiotaxi en innovatie en kwaliteitsimpuls openbaar vervoer

18,0

S 0,5

E 2,0


0,8

De tranche 2008 ad € 2,5 miljoen bestaat uit:

* € 2 miljoen uitgaven overwegveiligheid. Inmiddels is de planning van ProRail (de uitvoerder) ontvangen. De planning beslaat een periode van 2 jaar, te weten 2008 en 2009. Conform de planning en de bestaande verwachting zal in 2008 € 50.000 besteed worden. Dit heeft betrekking op € 600.000 t.b.v. 8 pro­jecten voor het traject Winterwijk – Arnhem, alsmede een studietraject Winterwijk – Zutphen, welke kosten ± € 50.000 zullen bedragen. Voor het resterende bedrag zijn we bezig om ook met de gemeenten (o.a. Winterwijk en Doetinchem) een uitvoeringsplan op te stellen. Voor de daadwerkelijke besteding in de vorm van subsidies zijn we afhankelijk van de voortgang die we kunnen maken in samenwerking met ProRail en de betreffende gemeenten.* € 0,5 miljoen regiotaxi: De beschik­baar gestelde middelen van € 500.000,-- voor 2008 zijn bedoeld voor het invoe­ren van basismobiliteit in Gelderland. Een statenvoorstel is in voorbereiding, maar zal volgens de huidige inzichten pas aan het eind van het jaar in proce­dure gebracht kunnen worden. De problemen bij de start van Regiotaxi hebben tot de vertraging geleid. Belang­rijkste prioriteit ligt bij het stabieler ma­ken van Regiotaxi om daarna de basis­mobiliteit stevig te positioneren. Er wordt ondertussen ook gestudeerd op eenvou­dig in te voeren alternatieve mogelijkhe­den om de beschikbare middelen al op korte termijn voor het doel van basis­mobiliteit te benutten. Naar verwachting zal € 0,1 miljoen besteed worden in 2008.

 

 

 • Innovatie

 

1,0
€ 1 miljoen voor verbetering en positio­nering va het openbaar vervoer. De verwachting is dat in 2008 € 80.000 besteed zal worden en in de navolgende jaren zal ± € 300.000 per jaar besteed worden.

 

10

Fiets

4,0


 

 

 • Fietspaden

4,0

S 0,9

0,1

 • Van de € 0,1 miljoen uit de tranche 2007 is € 48.000 uitgegeven ten behoeve van het Gelders Fietsplatform. Conform de prognose zullen de ter beschikking gestelde middelen geheel tot besteding komen in 2008.

 • € 0,9 miljoen zal in 2008 geheel besteed worden aan 2 onderhoudsprojecten nl. het fietspadproject N320 Buren en het fietspadproject N330 Bronkhorst.

 

11

Infrastructuur

10,0


 

 

 • Dotatie aan ‘Wegenfonds’

10,0

2,4

2,4

De ter beschikking gestelde € 2,4 miljoen uit het MIG heeft betrekking op de subsidiering van het project OV Arnhem centraal. De subsidiebe­schikking is al aan de Gemeente Arnhem afgegeven. Voor de resterende € 7,6 miljoen wordt in deze Voorjaars­nota voorgesteld om dit bedrag conform de statenmotie toe te voegen aan de reserve wegenbouwprojecten.

 

 

Totalen inzet 2007-2011

285,9

E 51,6

S 4,9

E 20,1

)* S= Structurele middelen; E = Eenmalige middelen

4. Voortgangsrapportages

Voortgangsrapportages koppelen wij deze bestuursperiode zoveel mogelijk aan de budget­cyclus. Bij deze Voorjaarsnota 2008 wordt de volgende voortgangsrapportage u aangeboden:
titel

statencommissie

Voortgangsrapportage PMJP Vitaal Platteland


Landelijk gebied en Water


Voortgangsrapportage PMJP Vitaal Platteland

De voortgang is uiteenlopend: • verwerving, inrichting en ruil van grond ten behoeve van de EHS, verdrogingsbestrijding en Park Lingezegen lopen zozeer achter op schema dat extra (bestuurlijke) aandacht aan de orde is; dat geldt in mindere mate ook voor de taakstellingen op het gebied van kavelruil. Hiervoor zijn in 2008 versnellingsacties ingezet;

 • op schema, dat wil zeggen rekening houdend met een lange aanloop en met het gaan af­sluiten van prestatieafspraken in overeenkomsten en contracten met partners, liggen de taakstellingen op het gebied van verbetering milieukwaliteit, soortenbescherming, en de ver­plaatsing van agrarische bedrijven (VIV);

 • op schema liggen ook de thema’s waarvoor pas rond de midterm-review sprake is van prestaties (bodemsanering, ecoducten), of waarvoor kwalitatieve indicatoren zijn opgesteld en/of waartoe met het Rijk een budget is afgesproken (Nationale landschappen, Program­ma Beheer, recreatie).

De uitvoering van de gebiedsprocessen is voor een belangrijk deel op schema, maar er is nog winst te boeken in gebiedsprocessen waar meer vertraging optreedt dan voorzien: hier wordt grondverwerving en -mobiliteit als voornaamste knelpunt gezien.

In het totaal is er in 2007 voor € 76,6 miljoen verplicht met ILG-middelen en provinciale midde­len. Om het eerste jaar van het PMJP goed te kunnen beoordelen wordt vergeleken met het Uitvoeringscontract 2005 – 2006. In de periode van het UC 2005-2006 (ook wel: ‘de oefen­periode’ van het ILG genoemd) werd gemiddeld circa € 60 miljoen per UC-jaar door Rijk en provincie gezamenlijk aan de PMJP-doelen beschikt of verplicht.

Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de “Voortgangsrapportage PMJP Vitaal Platte­land”. De voortgangsrapportage is toegezonden aan de betreffende commissie en ligt ter inzage in de bibliotheek.
5. Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (zelfonderzoek)

In de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (die 12 maart 2004 in werking is getreden) is bepaald dat wij jaarlijks aan uw Staten rapporteren over de verrichte onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid (artikel 217a van de Provinciewet).


Bij het 1e vervolgvoorstel beleidsbegroting 2007 (PS2006-507) hebben wij aangegeven voor 2007 voornemens te zijn om onderzoek te verrichten naar de effectiviteit van handhaving bedrij­ven in het kader van het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO) en milieumetingen. De resul­taten van het onderzoek zouden daarbij mede als input gebruikt kunnen worden voor het organi­seren van de handhaving rondom de nieuwe omgevingsvergunningen (WABO).
In de 2e helft van 2007 is in het kader van 217a van de Provinciewet onderzoek verricht naar de doelmatigheid en doeltreffendheid waarmee BRZO inspecties door de provincie Gelderland uitgevoerd worden.

Het uitgevoerde onderzoek heeft de volgende resultaten en inzichten opgeleverd: 1. Het BRZO toezicht en handhaving betreft een beperkt onderdeel van de totale toezicht- en handhavingfunctie. Een heldere koppeling tussen resultaten en doelstellingen enerzijds en beschikbare en besteedde middelen anderzijds op dat gedifferentieerde niveau is dan ook in beperkte mate te weer te geven.

 2. De BRZO inspectietaak voldoet aan de kwaliteitseisen die landelijk zijn vastgelegd in de VROM Maatlat.

De onderzoeksbevindingen, die het betreffende organisatieonderdeel (MW/IND/ID) nog enkele aanknopingspunten voor verbetering bieden, worden door middel van een plan van aanpak op gestructureerde wijze geïmplementeerd. De bevindingen worden op deze wijze tevens meege­nomen in het organiseren van de handhaving rondom de nieuwe omgevingsvergunningen (WABO).


6. Dictum

Het ontwerp-besluit is u reeds toegezonden bij het voorstel Voorjaarsnota 2008 en behoeft op basis van dit vervolgvoorstel geen aanpassing.


Arnhem, 3 juni 2008 - zaaknr. 2008-000796

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje

-

Commissaris van de Koningin

H.M.D. Brouwer

-

secretaris
code: 00489284.doc

Inlichtingen bij dhr. L. Blanken / M. Koghee, tel. (026) 359 9069 / 9404

e-mail m.koghee@prv.gelderland.nl

1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina