Provinciale Staten Voorstel aan Provinciale StatenDovnload 1.31 Mb.
Pagina14/23
Datum18.08.2016
Grootte1.31 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23Ede sleutelproject Ede-Oost

Doel

Beoogde resultaten

Beoogde maatschappelijke effecten

Ontwikkelen van Ede-Oost.

Het gebied biedt grote kansen voor het versterken van de stedelijke - en regionale economie.


Voor de ontwikkeling van Ede-Oost vormt het masterplan uit 2005 het kader. Het gaat om een integrale ontwikkeling waarin woningbouw voor de locale en regionale behoefte een essentieel element is. Het is belangrijk dat door de ontwikkeling behoud en versterking van het cultuurhistorische erfgoed en de specifieke landschapkenmerken de specifieke gebiedskwaliteit wordt versterkt. Onderzoek heeft uitgewezen dat sterke verbetering van de ontsluiting en de opwaarding van de spoorzone en stationsomgeving voorwaarden zijn om een verantwoorde en duurzame ontwikkeling mogelijk te maken.

 • De bouw van circa 3500-4500 woningen in de periode tot 2020.

 • Daarvan valt minimaal 30% in de categorie betaalbaar ( grens per 1-7-2007: onder de €. 170.000,- v.o.n.)

 • Start bouw voor 1-1-2010: inzet daarbij is te starten op het Enkaterrein waar minimaal 1200 woningen worden gerealiseerd; ook daarvoor geldt tenminste 30% in de categorie betaalbaar (onder de € 170.000).

 • Behoud en inpassing van cultuurhistorisch erfgoed (minimaal de rijksmonumenten) in het plan. Onderdelen van het ENKA-complex en van de kazerneterreinen zijn aangewezen als rijksmonument. Voor het Enkaterrein geldt dat tussen eigenaar, gemeente en Rijksdienst voor Monumentenzorg een convenant is gesloten (Enkans), waarin afspraken zijn gemaakt over de wijze van behoud en ontwikkeling van de monumenten. Het streven is behoud door ontwikkeling.

 • Realisering bovenwijkse voorzieningen in Ede-oost in de periode 2008 tm 2011. In deze periode is voorzien, dat de planvorming en besluitvorming over de bovenwijkse voorzieningen zijn afgerond. • De ontwikkeling van Ede-Oost zal de regionale positie van Ede versterken.Op termijn neemt de woningvoorraad toe met ca. 3500-4500 woningen. Daarmee wordt voorzien in de locale en regionale woningbehoefte. Er ontstaan gevarieerde woonmilieus waarin het cultuurhistorisch erfgoed en de landschappelijke kenmerken een belangrijke toegevoegde waarde hebben.

 • Een verbeterde ontsluiting van Ede-Oost door het realiseren van een Parklaan, een nieuwe aansluiting op de A 12 en een sterke verbetering van het station en de stationsomgeving.

 • Daardoor kan Ede de poort tot Food-valley en de Veluwe gaan vormen. Er ontstaan mogelijkheden voor de vestiging van regionale en boven-regionale functies zoals opleidingsinstuten, congresaccomodaties en bedrijfsontwikkelingen bijvoorbeeld gelieerd aan de foodsector.

 • Dat geeft een belangrijke impuls aan de economische positie van Ede en de regio.Kernactiviteiten

Middeleninzet

MER en structuurplan infrastructuur.

Ede Oost is MER-plichtig. De MER is begin 2008 gereed en wordt vastgesteld op basis van een op te stellen structuurplan Infrastructuur. Deze wordt vastgesteld in het najaar van 2008. Hierna kan de MER als onderlegger bij bestemmingsplannen worden ingezet.


bestemmingsplan en bouwvergunning

Voor het starten van de bouw ultimo 2009 is een bouwvergunning nodig, Deze moet worden verleend op basis van een goedgekeurd bestemmingsplan. Er wordt ingezet op het maken van

een globaal bestemmingsplan voor het gehele Enka-terrein met uitwerkingsbevoegdheid voor deelplannen krachtens artikel 11, dan wel wordt gebruik gemaakt van de instrumenten die de nieuwe Wro biedt voor voortvarende realisatie van het project. In dit globale plan zit voor een nader te bepalen deelgebied een gedetailleerde invulling. Het plan voorziet dit deelgebied van directe bouwtitels
programma van eisen en stedenbouwkundig plan

Om tot een start van de bouw in 2009 over te kunnen gaan is het noodzakelijk dat uiterlijk in het voorjaar van 2008 kan worden gestart met de bestemmingsplanprocedure voor het ENKA-terrein. Om deze procedure te kunnen starten is uiterlijk in het voorjaar van 2008 overeenstemming nodig over de samenwerkingsovereenkomst tussen Grondbank en gemeente met daarin de inhoudelijke,


procesmatige en financiële afspraken.

bodemsanering, kapverguning en flora/fauna compensatie

 • door Acordis dient een aangepast saneringsplan te worden ingediend, passend binnen de afgegeven beschikking en passend binnen door de gemeente gestelde randvoorwaarden voor het verlenen van de kapvergunning om het terrein geschikt te maken voor de functie ‘wonen met tuin’

 • er is een start is gemaakt met de uitvoering van de grondsanering op het Enka-terrein

 • er liggen bindende afspraken over de noodzakelijk uit te voeren compensatie: groen, natuur, flora en fauna (Acordis en Grondbank in afstemming met LNV/DLG)

Provincie:

(2008-2011)Gemeente:

(2008-2022)Andere partijen/ Rijk:

(2008-2022)€ 8 miljoen

als bijdrage aan de gemeente voor de realisering van de bovenwijkse voorzieningen voor Ede-Oost (o.a aanleg parklaan, aansluiting A12, aanleg busstation en spoorkruisingen).

De exploitatie van de bovenwijkse voorzieningen ligt geheel bij de gemeente Ede.

De aanleg wordt op basis van de huidige inzichten geraamd op € 110 miljoen.De gemeente draagt zelf € 70 miljoen bij uit de planexploitatie. De overige bijdragen komen van provincie en andere partijen

€ 32 miljoen direct uit de planontwikkeling per deelgebied, voorzover deze deelgebieden niet in eigendom zijn van de gemeente als bijdrage voor de bovenwijkse voorzieningen Ede-Oost


Inzet/ betrokkenheid lokale partijen (zie hiernaast)

gemeente

projectontwikkelaars
Harderwijk sleutelproject Waterfront

Doel

Beoogde resultaten

Beoogde maatschappelijke effecten

Herstellen en verbeteren hoogwaardige relatie tussen randmeren en de stad. Versterken van de stedelijke economie en verbeteren van milieu en leefbaarheid in ruime zin.

 • Het verhogen van de kwaliteit van de openbare ruimte ( 3ha groenvoorziening)

 • Het komen tot een optimale ruimtelijke inrichting van het Dolfinarium eiland in samenhang met het hart van het Waterfront; het boulevardgebied

 • De planologische kaders scheppen voor het Dolfinarium om investeringen mogelijk te maken die de economische duurzaamheid van het Dolfinarium vergroten

 • Het optimaliseren van energie-efficiënte en duurzame toepassingen in het Waterfront.

 • Reductie milieuoverlast (geluid, fijnstof, asbest-risico) in omliggende wijken

 • Realiseren van uitgebalanceerd leisurepakket (circa 22000 m2), aantrekkelijk ingepast in de openbare ruimte. Bestaande uit een theater met bijbehorende voorzieningen (welness, restaurant, expositiemogelijkheden) en een bijbehorend evenementenpakket.

 • De realisering van waterberging en natuurontwikkeling in de Mheenlanden.

 • Onherroepelijk verklaard bestemmingsplan Waterfront Noord, Waterfront Zuid Waterstad en Waterfront Zuid Boulevard

 • Uitwerking specifiek deelplan met state-of-the-art op bijv. ICT, energie, domotica of andere eigentijdse ontwikkeling

 • Het Waterfront zal de regionale positie van Harderwijk versterken. Er is een groei van werkgelegenheid verwacht in de toeristische sector van circa 200 arbeidsplaatsen. Er is een groei van werkgelegenheid verwacht in de industriële sector van circa 300 arbeidsplaatsen.

 • De parkeer- en verkeerscirculatieproblematiek is opgelost.

 • De leefbaarheid van aanliggende woonbuurten is verbeterd.

 • Het (milieu) risico is verminderd.

 • Voor flora en fauna is een nieuwe verbinding ontstaan tussen Gelderland en Flevoland; tevens is een nieuw natuurgebied ontwikkeld aan de randmeren.

 • Het Waterfront heeft een (economische) impuls gegeven aan de culturele ontwikkelingen met een (boven)regionale uitstraling.

 • De bedrijfsomgeving van industriële bedrijven is substantieel verbeterd; mogelijkheden duurzaam goederenvervoer over water versterkt
Kernactiviteiten

Middeleninzet

Verwerven

 • Het verwerven van bedrijven, en gronden (2008-2014)

 • Slopen, saneren en bouwrijp maken van de verworven en in bezit zijnde gronden (2008-2012)

 • In samenspraak met het Dolfinarium komen tot een integraal, gezamenlijk bestemmingsplan voor het boulevardgebied (incl. Dolfinariumterrein) (2007-2008)

 • Landaanwinning Lorentzhaven , bouwrijp maken, bouw bedrijfsgebouwen, start realisatie bedrijven (2009 - 2013)

 • Realisatie waterberging en natuurontwikkeling (2009-2010)

 • Overloopterrein; realisatie dijklichaam en ontsluitingsroute, aanleg en inrichting binnenterrein (2008 - 2010)

 • Aanleg jachthaven de Knar. Sanering en landaanwinning, bouwrijp maken, aanleg en inrichting jachthaven (2009 - 2010)

 • Aanleg strandeiland: sanering en grondwerk, aanleg en inrichting (2009-2010)

 • Sloop, sanering en grondwerken t.b.v realisatie boulevard. (2009-2010)

 • Het uitvoeren van een brede energiestudie (naar toekomstbestendige duurzame energiesystemen in Waterfront Zuid) (2008)
Provincie:

(2008-2011)Gemeente:

(2008-2022)Rijk:

(2008-2011)GSO I: 11,3 mln

GSO II: 1,3 mln

RUP 2007: 1,5 mln

GSO III: 4,8 mln (o.b.v contracterings besluit fase 2a/2b Waterfront Gemeente 21 dec 06)

GSO III :2,5 mln (50%
Totaal gevraagde inzet: € 7.3mln
voorbereidingskosten voor het theater tot 2011)

Na 2012: 5 mln (50% realisatie kosten theater)Bron theaterkosten: Kleissen april 2007

Vaststelling masterplan 11,3 mln

Meeropbrengst afstoten parkeerexploitatie 11,7 mln.

Afdekken resterend tekort bij contracterings besluit met fase 2a/2b 21 dec 06: 3 mln

Theater in WF besluit 12 juni 07: 2,5 mln (50% voorbereidings kosten tot 2011)

Realisatiekosten na 2011: 5 mln

Bron theaterkosten: Kleissen april 2007


Aanvraag Fes-gelden bestaande uit:

 • 4 mln asbestsanering WF (functiegericht, basisoplossing)

 • 4 mln indien storten overloopterrein niet mogelijk

 • 8,5 mln additioneel bij hoogwaardige sanering

 • 2 mln asbest Walstein

Totaal 18,5 mlnInzet/ betrokkenheid lokale partijen

Beoogde bijdrage

 • Dolfinarium 11,3mln (parkeeroplossing)

 • Consortium WF fase 2: 0-2 mln (vanuit dubbelgebruik parkeergarage door komst theater)

 • Gebruik particulieren in multifunctioneel theater


Nijmegen sleutelproject Koers West

Doel

Beoogde resultaten

Beoogde maatschappelijk effecten

Onderdeel Waalfront:

De transformatie van een oude stadswijk met een groot aantal bedrijven in een uitgebalanceerd woonmilieu.


Woningdifferentiatie (minimaal 39% goedkoop);

Energiezuinige wijk: EPL 8;

Zichtbaar maken van de cultuurhistorische identiteit;

Verbeterde kwaliteit leefomgeving omliggende wijken en het wegnemen van hindercirkels om woningbouw te realiseren;Accommoderen nieuwe werkgelegenheid.


Afrekenbare doelstelling: periode 2008-2011

 • gemeente en provincie maken een gezamenlijk herplaatsingsplan bedrijven (2008), deze bevat een activiteitenprogramma, tijdsplanning, werkverdeling en financiële afspraken

 • verwerven gronden, ca 50.000 m2

 • het uitvoeren van activiteiten om de herplaatsing van deze bedrijven in de stad/regio met zo veel mogelijk behoud van economische activiteit en de daaraan gekoppelde werkgelegenheid mogelijk te maken (uitwerking in herplaatsingsplan)


Andere gemeenschappelijke activiteiten in de periode 2008-2017 (vervangende doelstelling indien verwervingen tegenvallen)

 • gebiedsontwikkeling bij de huidige Waalhaven; start bouwrijp maken Handelskade en het ontwikkelen van de Handelskade (ca. 600 woningen met een gedifferentieerd programma van sociaal, midden en dure woningen).

 • een versterkte relatie tussen stad en rivier

 • creëren van een stedelijk hart van Nijmegen aan beide zijden van de Waal

 • een verbeterde verkeerssituatie voor bestaande wijken

 • nieuwe economische functies leiden uiteindelijk tot ca. 510 mogelijke nieuwe banen

 • tijdelijke economische effecten/ werkgelegenheid: 2.700 fte, 2,875 mensjaren in personen

 • Optimaal ruimtegebruik door herstructurering en concentratie van verstedelijking

 • versterking van de leefbaarheid en vitaliteit van de wijken Waterkwartier en Biezen

 • problemen met luchtkwaliteit, geluidhinder en stank worden teruggedrongen.

 • Bijdragen aan de woningbouwopgaven en accommoderen van een voor de regio onderscheidend woonmilieu

 • bestedingen die gerelateerd zijn aan cultuurhistorisch verleden, berekend op €2,99 per bezoeker. Uitgegaan wordt van 50.000 bezoekers.

 • realiseren van een hoge ruimtelijke kwaliteit (referentiebeelden masterplan).
Kernactiviteiten (niveau Koers West) 2008 – 2011

Middeleninzet

    • maken en uitvoeren herplaatsingsplan bedrijven (gereed 2008, uitvoering daarna)

    • uitvoering milieuprogramma Nijmegen West/ Weurt (programma tot 2010)

    • inspanningsverplichting voor gemeente en provincie om de aanleg van een extra Waalkade te realiseren en daarmee de uitbreiding van BCTN mogelijk te maken (2009)

    • gezamenlijke inzet voor de FES-middelen van het Rijk. We maken afspraken over gezamenlijke en individuele acties richting rijksoverheid (gereed 2009)

    • gezamenlijk onderzoek restwarmte benutting t.b.v. realisering energiezuinige wijk (gereed 2008)

    • Uitwerken en realisatie van de ideeën met betrekking tot cultuurhistorie (ook als onderdeel van het cultuurhistorisch programma in het kader van Belvoir 3).
Provincie:

Gemeente:

Rijk:

€ 9.000.000,-- GSOIII
(2011-2017 PM)€ 12.786.601,--

(voor 2006-2011)

€ 46.248.423,--

(totaal voor 2006-2022)Het project Nijmegen Omarmt de Waal is bij de FES middelen toegelaten tot de verkenningsfase

(2009-2011)Inzet/betrokkenheid lokale partijen

Samenwerkingspartner: Belangrijk uitgangspunt voor de haalbaarheid en het risicoprofiel, is dat de gemeente Nijmegen voor de uitvoering van de planexploitatie Waalfront samen gaat werken met Rabo Vastgoed die voor de helft participeert in het financiële risico van het Waalfront. Op 27 november 2007 is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de uitvoering van het Masterplan Waalfront vanaf 2007. De gemeente Nijmegen zal samen met Rabo Vastgoed een PPS oprichten voor de grondexploitatie. De opstal wordt gerealiseerd door marktpartijen.Tiel sleutelproject Waalfront: Westluidense poort en Santwijckse poort

Doel

Beoogde resultaten

Beoogde maatschappelijke effecten

Ontwikkeling van het gebied rond de Westluidense Poort en Santwijckse Poort, waarbij ruimte wordt gecreëerd voor culturele functies, wonen en parkeren. Versterken van de binnenstad door extra winkelvoorzieningen en parkeervoorzieningen

Westluidense Poort

 • circa 134 levensloopbestendige woningen (80% middelduur tot duur (vanaf 160.000,-) en 20% goedkoop (<€ 160.000,-));

 • een cultuurcluster van circa 5.000 a 6.000 m2 met daarin, naast de al aanwezige Bibliotheek, Agnietenhof en kunstuitleen, de volgende voorzieningen:

  • bioscoop/filmtheater

  • Centrum voor de kunsten 'De Plantage '

  • bibliotheek (zit op huidige locatie)

  • dansschool

  • horeca

 • Naar schatting 490 parkeerplaatsen, waarvan een deel ondergronds.


Santwijckse poort fase 1:

 • Fysieke verplaatsing van huidige Total-benzinestation

 • Ruimtelijke visie

 • realisatie van (een deel van de) extra winkelruimte

 • start realisatie van parkeervoorzieningen (deels ondergronds): totale ambitie 1020 parkeerplaatsen gereed in 2013

 • Vergroten culturele aanbod in Tiel en Rivierenland (2011)

 • Versterken winkelaanbod Tiel: kwalitatief en kwantitatief (2013)

 • Vergroten aantrekkingskracht winkelstad Tiel: tot 2011 gelijkblijvende tot licht groeiende (<5%) koopkrachtbinding

 • Verbeteren kwalitatief woningaanbod Tiel (2011)

 • Vergroten waardering voorzieningenniveau in Tiel (2014)

 • Verbeteren van toegankelijkheid van binnenstad (2013)
Kernactiviteiten

Middeleninzet

Het gebied rond de Westluidense Poort wordt het cultuurgebied van het Waalfront. In de komende jaren zal het culturele aanbod in Tiel en Rivierenland een impuls krijgen door de ontwikkeling van de Westluidense Poort. Daarnaast zal een aantrekkelijk 'stedelijk wonen' worden gecreëerd. Voor deze voorzieningen zal parkeercapaciteit worden gerealiseerd. Tevens is extra parkeercapaciteit noodzakelijk voor het opvangen van de in de toekomst sterk verminderde capaciteit op de Waalplaat.
Planning Westluidense Poort

Maken ruimtelijk en financieel concept

Markttoets

Maken businesscase

Aanbesteding – uitnodiging, selectie, eerste bieding, definitieve bieding, gunning/sluiten contract

Start realisatiefase


september – maart/april 2008

mei 2008


juni-september 2008

september 2008 – juni 2009


juli 2009 - 2011

Binnen de ontwikkeling van de Westluidense Poort zal ook het zgn. Slokkerterrein de komende jaren in ontwikkeling worden genomen.

De Santwijckse Poort geeft invulling aan de winkel- en parkeerfunctie van het Waalfront. De ontwikkeling van zal in 2008 worden opgepakt. Daarbij wordt gestart met de eerste uitbreiding van het winkelaanbod. Tevens zal er ruimte worden gemaakt voor andere functies zoals parkeren en wonen door de verplaatsing van het benzinestation.

Planning verplaatsing Total tankstation

2008 ondertekening contract verwerving

2008 kiezen alternatieve locatie en opstellen programma van eisen

2009 planologische procedure/start onteigening

2010 start onteigening

2010-2011 realisatie en uitvoering


Planning ontwikkeling

2007 start opstellen ruimtelijke visie

2008-2009 procedures

2011 start realisatie parkeervoorzieningenProvincie:

(2008-2011)Gemeente:

(2008-2011)5.300.000,--

6.150.000,--

plus inzet STADO € 850.243,--

Inzet/betrokkenheid lokale partijen

Inschatting totale investeringen van markt in komende 4 jaar1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina