Provinciale Staten Voorstel aan Provinciale StatenDovnload 1.31 Mb.
Pagina8/23
Datum18.08.2016
Grootte1.31 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23


Arnhem wijkprogramma Zuidwijken- Elderveld/de Laar+Vredenburg/Kronenburg

Doel

Beoogde resultaten

Beoogde maatschappelijke effecten

    • Verbeteren leefbaarheid in de wijk
    • Verbeteren sociaal-economische structuur van de wijk
    • Behoud en verbetering van de voorzieningen op wijkniveau • Brede school/MFC als hart van De Laar

 • Overlast jongeren verminderd en toegenomen gebruik van voorzieningen door jongeren

 • Vandalisme verminderd.

 • Behoud en versterking voorzieningen De Laar Oost en West

 • Sociale cohesie versterkt


    • Omkeren van negatieve spiraal in buurten

    • Voorkomen van negatieve ontwikkeling van de wijk als geheel

    • Versterken sociale samenhang en maatschappelijke participatie


Kernactiviteiten

Middeleninzet

Een aantal van de kernactiviteiten die de komende jaren zullen worden uitgevoerd, zijn:
 • Realiseren Brede School / MFC;

 • Signalering risicojongenen, sluitende ketenaanpak, bieden ruimte en activiteiten voor jongeren én handhaven;

 • Aanpak vandalisme rond scholen en winkelcentra (onveilige plekken aanpakken, verkeersveiligheid verbeteren, toezicht verscherpen, verbetering kwaliteit openbare ruimte);

 • Verbeteren fysieke-economische kwaliteit en uitstraling winkelcentra de Laar Oost en de Laar West;

 • Participatie bewoners versterken (deelname aan wijkoverlegvormen en wijkactiviteiten, potentieel vrijwilligers beter benutten).
Provincie:

(2008-2011)Gemeente:

(2008-2011)2.000.000,--

8.260.000,--


Inzet/betrokkenheid lokale partijen

Investering corporaties in de wijken 12 mln

Doetinchem wijkprogramma Overstegen keert het tij (alle buurten van de postcodewijk 2)

Doel

Beoogde resultaten

Beoogde maatschappelijke effecten

De fysieke inrichting verbeteren,de sociale cohesie versterken en de veiligheid vergroten.


Fysiek:

 • Heringerichte openbare ruimte

 • Integrale waterafkoppeling


Sociaal:

    • Veilige buurt

  • wijkwachten (13 trajecten verdeeld over alle wijkprogramma’s),

  • aanpassing flats (veiliger entree en omgeving, sociale samenhang),

  • aanstellen huismeester

    • Woonservice-gebieden / compleet wonen door buur-kent-buur-project, buurtkamer, geel voetpad voor minder mobielen

Jeugd:

    • Uitgebreid aanbod Brede school

    • Begeleiding bij opvoeding door uitbreiding bestaande, outreachende methode (10 gezinnen extra per jaar)

    • Schoolmaatschappelijk werk

    • Scholings- en werktrajecten voor jeugd bij schooluitval

    • Bredeschoolaanbod verbeteren en functies behorende bij een centrum voor jeugd en gezin realiseren cq beter bereikbaar maken

    • Projectmatige aanpak jeugdproblematiek • Een veilige en leefbare wijk, ook de flatwijk.

 • Een duurzame leefomgeving voor kinderen

 • Een wijk geschikt voor zorgbehoevenden.

In de Lemon-enquête ligt eind 2011 de waardering op het gemiddelde van Doetinchem. Met name op onderwerpen buurtbetrokkenheid, speelvoorzieningen, overlast vuil en stank en verkeersoverlast moet progressie zijn geboekt.

Kernactiviteiten

Middeleninzet
 • De veiligheid in de flats wordt samen met Sité en Ijsselkring aangepakt via een huismeester en aanpassingen van de omgeving en de flats zelf. Dit is maatwerk, maar duurzame herinrichting staat voorop.

 • Met diverse partners in de wijk arrangementen voor zorgbehoevenden en samenhang in zorgaanbod ontwikkelen.

 • In samenwerking met Sité, ijsselkring, schoolbesturen en andere partners in de wijk wordt de Brede School uitgewerkt.

 • In het netwerk van de Brede School worden dagarrangementen uitgewerkt en ontwikkelingsstimulering t.w. leesbevordering, jeugdparticipatie in en bij de wijk, sport en bewegen, sociale weerbaarheid.

 • Met en vooral door Sité wordt de rolstoel- en rollatortoegankelijkheid bovenwoningen vergroot.

 • Op jongeren gerichte aanpak van jeugdproblematiek: sociaal cultureel buiten het buurtcentrum en projectmatig inzetten.
Provincie:

(2008-2011)Gemeente:

(2008-2011)


850.000,--
4.400.000,--Inzet/betrokkenheid lokale partijen

Woningbouwvereniging Sité:

€ 1.500.000,--
Doetinchem wijkprogramma Noord aan de slag (buurten IJkenberg, Bezelhorst en Happert)

Doel

Beoogde resultaten

Beoogde maatschappelijke effecten

Vergrote weerbaarheid en leefbaarheid van de wijk Noord
Fysieke aanpak:

 • Interactieve inrichting, duurzame herinrichting van buurt “de Horsten” (5 straten en omgeving)


Sociale herovering:

 • Doorbreken fenomeen derde generatie werkloosheid

 • Veiligheid wijkwachten (13 trajecten verdeeld over alle wijkprogramma’s)

 • Sociale activering door bewonersparticipatie

 • Begeleiding bij opvoeding door uitbreiding bestaande, outreachende methode (10 gezinnen extra per jaar)

 • Vergroot bereik opvoedingsondersteuning

 • Bredeschoolaanbod verbeteren en functies behorende bij een centrum voor jeugd en gezin realiseren cq beter bereikbaar maken


Economische slagkracht:

 • Gebiedsdoelgerichte arbeidstoeleiding via 40 trajecten in 4 jaar

 • (Kleine) economische initiatieven in de buurt • Betrokkenheid bewoners bij hun heringerichte openbare ruimte.

 • De herinrichting van de openbare ruimte is duurzaam.

 • Werkloosheid terugbrengen tot Doetinchems gemiddelde.

 • Verbeterd gevoel van veiligheid.

 • Minder risicojongeren.

 • Verbeterde opvoedingsomgeving.

De buurten hebben in de Lemon-enquête samen 7 onvoldoendes. Eind 2011 is dit teruggebracht tot maximaal 3 onvoldoendes.

Kernactiviteiten

Middeleninzet
 • Bewonersbijeenkomsten voor interactieve inrichting van de openbare ruimte

 • Urenuitbreiding opvoedingsondersteuning

 • Opzetten van buurthulpcentrale, buurtconciërge, extra klantmanagement

 • Opleiden wijkwachten: arbeidstoeleiding
Provincie:

(2008-2011)Gemeente:

(2008-2011)


1.400.000,--


2.500.000,--Inzet/betrokkenheid lokale partijen


Woningbouwvereniging Sité:

€ 3.600.000,--


Doetinchem wijkprogramma Oosseld over de meet (bloemenbuurt)

Doel

Beoogde resultaten

Beoogde maatschappelijke effecten

Een wijk waarin bewoners initiatieven nemen, perspectief hebben voor zichzelf en hun kinderen en waar het aangenaam wonen is.
Afronding herinrichting

    • Duurzame herinrichting van delen van het ‘blijvend bezit’ (niet gesloopte wijkdelen Leliestraat, Asterstraat en Tulpenstraat) door waterafkoppeling, aanbrengen van nieuw straatmeubilair en vernieuwde groenstructuur.


Veiligheid

    • Wijkwachten (13 trajecten verdeeld over alle wijkprogramma’s),

    • Sociale herovering door activering en participatie van wijkbewoners


Zelfredzame wijk

    • Werkgelegenheidsinitiatieven: gebiedsgerichte arbeidstoeleiding via 40 trajecten in 4 jaar

    • Opbouwwerk: sociale cohesie en buurtbetrokkenheid: 10 bewoners uit bomen en vogelbuurt bezoeken 100 bewoners uit bloemenbuurt om problemen te signaleren.    • Een aantrekkelijke wijk zonder scherpe breuklijnen (zowel fysiek als sociaal) tussen gerenoveerd en bestaand gebied.

    • Toename bewonersparticipatie en buurtbetrokkenheid: 10% in het renovatiedeel.

    • Werkloosheid terugbrengen tot Doetinchems gemiddelde.

Oosseld heeft in de Lemon-enquête 5 onvoldoendes. Eind 2011 is dit teruggebracht tot maximaal 2 onvoldoendes.

Kernactiviteiten

Middeleninzet
    • Bewonersbijeenkomsten voor interactieve inrichting van de openbare ruimte

    • Opleiden wijkwachten: arbeidstoeleiding

    • Opleiden buurtbewoners voor probleemsignalerende bezoeken

    • Allochtone moeders activeren.
Provincie:

(2008-2011)Gemeente:

(2008-2011)


1.000.000,--


2.100.000,--Inzet/betrokkenheid lokale partijen


Woningbouwvereniging Sité:

€ 3.000.000,--


Ede wijkprogramma Veldhuizen

Doel

Beoogde resultaten

Beoogde maatschappelijke effecten

Handhaven en versterken leefbaarheid tijdens de sloop en nieuwbouw van Veldhuizen-A.
Voorkomen dat de leefbaarheid in aangrenzende buurten (de Velden en de Beken) achteruitgaat.
Integrale aanpak op maat van jeugdgroepen en individuele risicojongeren daarbinnen en een afgestemd aanbod

om tot een integraal plan van aanpak te komen.leefbaarheid

    • er zijn meer activiteiten, waarbij buurtconciërge, buurtvaders en buurtmoeders betrokken zijn

    • er is extra toezicht door professionals en bewoners voor preventie en snelle signalering overlast

    • er is gerichte en intensieve aanpak van sociaal beheer

    • er is afstemming tussen de verschillende formele netwerken en instellingen in de wijk

    • er zijn meer buitenactiviteiten en speelplekken (met toezicht) voor kinderen en jongeren

    • er zijn meer interculturele ontmoetingen sport, onderwijs, cultuur, welzijn o.a.door inzet van een contactmakelaar

    • er is een multiculturele ontmoetingsruimte (Juliana van Stolbergschool) met een sociaal programma

    • er is extra impuls om vrijwilligers te werven onder de allochtone doelgroepen

    • er is een project interculturele communicatie op een basisschool

    • er is meer inzicht in de (ondersteunings)vragen van mantelzorgers en vrijwilligers

    • er is een databank voor het matchen van vraag en aanbod van vrijwilligers

    • er zijn kunst- en cultuuractiviteiten rondom de herstructurering en er is één kunstwerk in de wijk gerealiseerd

jongeren

    • extra uibreiding jongerenwerk: 0,4 fte jongerenwerker en 0,3 fte allochtone jongerenopbouwwerker

    • er zijn meer activiteiten voor jongeren (10-18 jaar) op gebied van sport, onderwijs en gezin; sportactiviteitenjaaragenda, speelmiddagen met toezicht en wekelijks sportactiveiten voor 6-18 jaar

    • er is een ontmoetingsruimte voor jongeren van Marokkaanse komaf (Katenhorst)

    • een jongerenopbouwwerker ondersteunt jongeren bij veranderingen in hun wijk

    • er zijn afspraken met bewoners over het gebruik van het Soembaplein

    • er is sluitende aanpak tussen en in het basisonderwijs en middelbaar onderwijs; RMC functie is uitgebreid met 0,2fte tbv 25 jeugdigen extra per jaar

    • er is voorlichting over de doorlopende schoolloopbaan tussen VMBO en MBO aan ouders en leerlingen

    • 25 gezinnen nemen deel aan programma Opstapje tbv hogere deelname peuterspeelzalen

    • activiteiten School en Partners zijn uitgebreid naar drie scholen, w.o.in de Velden en de Beken; er zijn cursussen sociale vaardigheid (2 tot 3); MRT (6), opvoedingsondersteuning (5) en sportactiviteiten (2 middagen per week)

    • er is pilot wijkgerichte groepsaanpak jeugdgroepen en indiv. risicojongeren daarbinnen voor Veldhuizen-A en de buurten de Velden en de Beken: jaarlijks vindt er een groepsmeting plaats, waarna voor 1 of 2 groepen een plan van aanpak wordt gemaakt en uitgevoerd

    • er is wijkgerichte gezinsaanpak voor gezinnen met problemen op meer dan 3 leefgebieden, met casusafstemming en casusregie over gezinnen tbv integrale aanpak

    • er is zorgcoordinatie en beter op elkaar afgestemd aanbod van ondersteuning aan risicogezinnen

kwetsbare burgers

    • uitbreiding voorziening dagbesteding voor 10 zorgklanten zonder uitkering dagbesteding en klussen in de wijk (st. Voorwerk)

    • werkzoekenden met weinig perspectief op reguliere baan worden worden toegeleid naar activiteiten in de wijk (project Veldhuizen Actief)

    • ervaringen in een pilot in de Luynhorstflats van inventarisatie en doorverwijzingen hulpvragen van de bewoners worden gebruikt voor de rest van Veldhuizen A

    • er is meer inzicht in de hulpvraag van bewoners en zonodig doorverwijzing naar reguliere instellingen (problematiek achter de voordeur)

    • Er is meer dienstenaanbod in de wijk

    • De Wmo-pilot “Ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers” wordt verder uitgerold naar Veldhuizen-A

 bewoners zetten zich meer in voor een leefbare woonomgeving en zijn betrokken op de eigen leefomgeving

    • hogere leefbaarheid, sociale cohesie en integratie

    • minder overlast en criminaliteit van (oudere) jongeren en groepen

    • toegenomen probleemoplossend vermogen bewoners en instellingen

    • jonge kinderen spelen meer buiten

    • (kwetsbare) bewoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en functioneren

    • meer bewoners zijn maatschappelijk actief

    • er is beperking overlast tijdens herstructurering

    • meer allochtone bewoners zijn actief in vrijwilligerswerk en sport

    • minder culturele spanningen rond het Soembaplein

    • 30% meer jongeren verlaten het onderwijs met een startkwalificatie

    • 65% van de doelgroep neemt deel aan VVE

    • 25% van de ouders toont betrokkenheid bij school

    • meer interculturele ontmoeting; met hogere deelname (allochtone) jongeren

    • minder onderwijsachterstand en minder schooluitval in het algemeen en in het bijzonder bij allochtone kinderen

    • ouders zijn meer betrokken op hun kinderen, de school en de maatschappelijke toekomst van hun kinderen

    • meer bewustwording bij jongeren ten aanzien van het gedrag dat wordt getoond en de consequenties van dat gedrag

    • betere opvoedsituatie voor kinderen in multi-problem gezinnen

    • kinderen zijn beter voorbereid op deelname aan het maatschappelijk leven

    • meer kwetsbare wijkbewoners zijn maatschappelijk actief en krijgen meer structuur in hun leven; ze worden eerder bereikt (preventie) en geholpen bij hulpvragen

    • sociale stijging in de wijk neemt toe


Indicatoren:

Gemiddeld rapportcijfer leefbaarheid in de wijk/buurt:

Veldhuizen-A van 6,0 (2007) naar 6,3 (2011)

(Stad Ede rapportcijfer leefbaarheid was 7,2 in 2007)

 Gemiddeldde score voor sociale cohesie (schaal 1-10) in de wijk/buurt:

Veldhuizen-A van 5,2 (2007) naar 5,2 (2011), streven dat het niet daalt gezien de ingrepen

(Stad Ede score sociale cohesie was 6,1 in 2007)


Kernactiviteiten

Inzet/betrokkenheid lokale partijen

Middeleninzet

De Sociale Tafel/Wijktafel worden doorgezet. Hierin worden de activiteiten tussen de verschillende formele netwerken en instellingen in de wijk op elkaar afgestemd. Diverse programmaonderdelen worden via deze Sociale tafel/Wijktafel integraal uitgewerkt. Uiterlijk eind 2008 zijn alle plannen uitvoeringsgereed.

Welstede Politie Sportservice

Woonstede st. Voorwerk De Medewerker


Scholen Wijkbeheer Cultura


Provincie:

(2008-2011)Gemeente:

(2008-2011)Derden:

(2008-2011)2.530.000,--

9.683.000,--

210.000,--Ede wijkprogramma Ede-Oud-Zuid

Doel

Beoogde resultaten

Beoogde maatschappelijke effecten

Handhaven en versterken van de leefbaarheid tijdens periode van sloop en nieuwbouw (Ede Oud-Zuid/2008-2011)
Aanbrengen van sociale samenhang in Uitvindersbuurt die in korte tijd voor een groot deel wordt gesloopt en nieuw gebouwd, waarbij 1/3 van de bewoners terugkeert en 2/3 van de bewoners nieuw zal zijn (Uitvindersbuurt/2009-2011)

Aanbrengen van sociale samenhang in de acht hoogbouwflats met bewoners van 60 verschillende nationaliteiten.

De sociaal zwakkeren in deze flats krijgen gerichte ondersteuning op participatie in de samenleving (Hoogbouw/2008-2011)


leefbaarheid

er is meer ondersteuning van zorgbehoevenden, m.n. onder allochtone groepen

er is meer vrijwillige hulp voor ouderen en mensen die hulp nodig hebben bij huis- tuin- en keukenvragen, aanvullend op professionele zorg

er worden vrijwilligers geworven voor het project “Maatjes Burenhulp”

er is een extra impuls voor werving vrijwilligers onder allochtone doelgroepen en jongeren

er is betere ondersteuning van informele netwerken van vrijwilligers en mantelzorgers, o.a. door coördinatiepunt voor matchen vraag en aanbod

er is een ‘take a break-regeling’ voor mantelzorgers operationeel

het dienstenaanbod in de wijk neemt toe

jaarlijkse viering dag van de mantelzorger en dag van de vrijwilliger

10 zorgklanten zonder uitkering zitten in dagbesteding en doen wijkklussen

werkzoekenden met weinig perspectief op reguliere baan worden toegeleid naar werkervaringsplaatsen en werk in de wijk

kwetsbare bewoners, met grote afstand tot de arbeidsmarkt, worden toegeleid naar passende vormen van dagbesteding, scholing en sport

er is extra toezicht in Uitvindersbuurt en Hoogbouw door buurtconciërge, versterking preventie en snelle signalering en aanpak van overlast en vervuiling

jongeren


er zijn voor jongeren meer activiteiten zinvolle vrijetijdsbesteding, dagbesteding (onderwijs of werk) en specifiek voor 0 -12 jarigen veilig spelen

er is meer begeleiding van de jongerenactiviteiten (extra 0,4 fte jongerenwerker)

er is een ruimte in de Hoogbouw, ook voor jongeren, waar ze naar toe kunnen

er is uitbreiding van School en Partners (brede school) naar Ede Oud-Zuid met cursussen sociale vaardigheid (2 tot 3); MRT (6), opvoedingsondersteuning (5) en sportactiviteiten (2 middagen per week)

er is sluitende aanpak tussen en in het basisonderwijs en middelbaar onderwijs

uitbreiding RMC-functie met 0,2 fte, voor bereik 25 jongeren extra per jaar

er wordt voorlichting gegeven over de doorlopende schoolloopbaan tussen VMBO en MBO aan ouders en leerlingen.

er is een project interculturele communicatie op een basisschool

er is wijkgerichte gezinsaanpak voor gezinnen met problemen op meer dan 3 leefgebieden of gezinnen met kind met zorgindicatie of in strafketen: er is casusafstemming, casusregie en integraal plan van aanpak

Uitvindersbuurt

er is meer speelgelegenheid en ruimte voor buitenactiviteiten

omwonenden (w.o. jongeren) zijn betrokken bij het ontwerp en de inrichting van zes binnenterreinen en een centraal plein (v.a. 2009) met divers en op verschillende leeftijdscategorieën gericht speelaanbod, zonder overlast voor omwonenden

jaarlijks is er een wijkfeest; geleidelijk wordt initiatief overgedragen aan bewoners

Hoogbouw


er zijn twee ruimtes, waaronder voor jongeren, voor ontmoeting en activiteiten in de onderbouw van de Hoogbouw, voor en georganiseerd door bewoners uit de hoogbouw

er is meer begeleiding van activiteiten met een multicultureel bereik; met geleidelijke overdracht aan groep flatbewoners

er is extra sociaal beheer in de hoogbouwflats, tbv gerichte signalering en intensieve aanpak van overlast, impuls aan bewonersparticipatie en buurtbemiddeling


Indicatoren:

Gemiddeld rapportcijfer leefbaarheid in de wijk/buurt:

Ede Oud-Zuid van 6,7 (2007) naar 7,2 (2011)

Uitvindersbuurt van 6,8 (2007) naar 7,2 (2011)

Hoogbouw van 6,4 (2007) naar 6,4 (2011), streven dat het niet daalt gezien de ingrepen

(Stad Ede rapportcijfer leefbaarheid was 7,2 in 2007)

 Gemiddeldde score voor sociale cohesie (schaal 1-10) in de wijk/buurt:

Ede Oud-Zuid van 5,4 (2007) naar 6,1 (2011)

Uitvindersbuurt van 5,6 (2007) naar 6,1 (2011)

Hoogbouw van 4,7 (2007) naar 5,5 (2011)

(Stad Ede score sociale cohesie was 6,1 in 2007)
Beoogde maatschappelijke effecten:

ouderen en mensen met beperkingen wonen en functioneren langer zelfstandig

meer bewoners werken of zitten in een activerings/dagbestedingstraject

meer kwetsbare wijkbewoners zijn maatschappelijk actief

er is minder overlast, vervuiling en kleine criminaliteit, w.o gepleegd door (groepen) jongeren op straat

meer jongeren nemen als vrijwilliger deel aan activiteiten

kinderen zijn beter voorbereid op hun latere maatschappelijke deelname

30% meer jongeren verlaten het onderwijs met een startkwalificatie

65% van de doelgroep neemt deel aan VVE

25% van de ouders toont betrokkenheid bij school

allochtone ouders zijn meer betrokken bij school en schoolloopbaan van hun kinderen.

er zijn minder multiproblem gezinnen en betere opvoedsituatie voor kinderen in multiproblem gezinnen

ouders zijn meer betrokken op hun kinderen, de school en de maatschappelijke toekomst van hun kinderen

er is minder onderwijsachterstand en minder schooluitval in het algemeen en in het bijzonder bij allochtone kinderen

Uitvindersbuurt

er is meer sociale samenhang tussen de bewoners

er is meer begrip en acceptatie tussen jongeren en volwassenen in de buurt.

de leefbaarheid en veiligheid in de buurt is toegenomen

Hoogbouw

er is minder eenzaamheid en anonimiteit in de flats

toegenomen bereidheid onder bewoners om samen iets te doen aan de leefbaarheid in de flats

er is minder overlast

afgenomen gevoelens van onveiligheid


Kernactiviteiten

Inzet/betrokkenheid lokale partijen

Middeleninzet

Diverse programmaonderdelen worden via de Sociale tafel/Wijktafel nog uitgewerkt. Uiterlijk eind 2008 zijn alle plannen uitvoeringsgereed. Het programma wordt uitgevoerd met de hiernaast vermelde partners.

Welstede Politie Sportservice

Woonstede st. Voorwerk De Medewerker


Scholen Wijkbeheer Cultura

Provincie:

(2008-2011)Gemeente:

(2008-2011)Derden:

(2008-2011)1.720.000,--

4.520.900,--

390.000,--Harderwijk wijkprogramma Stadsdennen: Van Bouwen naar Wonen

Doel

Beoogde resultaten

Beoogde maatschappelijke effecten

Versterken van de sociale kwaliteit

 • Samenhangend aanbod van voorzieningen dat kan ‘meegroeien’ met de wijk en past binnen toekomstig MFA

 • Eén geintegreerd frontoffice met functies Zorgbaken, Centrum Jeugd en Gezin en WMO-loket

 • (voor en door de wijk)

 • Systeem van vroegsignalering en sluitende ketensamenwerking rond risicojongeren; met gecoördineerde zorg-en handhavingstrajecten (individu- én groepsgericht).

 • Implementatie van preventiemethodiek Communities that Care

 • Realisatie van een jongerenvoorziening (Leisurestrook spoorlijn)

 • Samenwerkingsverband tussen gemeente, politie, ondernemers en eigenaren voor Winkelcentrum Stadsdennen is opgericht en er zijn concrete maatregelen genomen om de veiligheid voor bezoekers en ondernemers te vergroten. Winkelcentrum heeft het keurmerk veilig ondernemen.

 • In praktijk getoetst Harderwijks ‘model’ voor wijkontwikkeling

 • Inzet van aantoonbaar effectieve interventies en structurele borging

 • Leefbare wijk

 • Veilige wijk en sociaal veilig winkelcentrum en omgeving

 • Sociale wijk

(Het formuleren van smart-effecten is gereed eind maart 2008)Middeleninzet

Provincie:

(2008-2011)Gemeente:

(2008-2011)1.600.000,--

3.500.000,--

Kernactiviteiten

Voorzieningen

Modulair ontwikkelen MFA

Vooruitlopend op de fysieke realisatie van het MFA wordt in samenwerking met de partners en bewoners een inhoudelijk en fysiek groeimodel ontwikkeld (modulaire aanpak) om op korte termijn al voorzieningen te kunnen realiseren. Programmatisch en fysiek past dit binnen de scenariokeuze die is gemaakt. Bij voorzieningen kan het gaan om buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, speellokaal/mediatheek, gymzaal-plus, trapveldje etc. Hierbij zal nadrukkelijk gekeken worden naar behoeften van de allochtone bevolkingsgroep.Frontoffice

Integratie van Zorgbaken met frontoffice-functie van Centrum Jeugd en Gezin en WMO-loket in één voorziening voor Stadsdennen. Naast realiseren van een feitelijke plek betreft dit ook het doorontwikkelen van het Zorgbaken tot een professioneel geleide organisatie met goed opgeleide vrijwilligers en een duidelijk inhoudelijk programma dat is afgestemd op de wensen van de wijk.Jeugd

Aanpak risicojongeren

Project Sluitende Aanpak waarin onder gemeentelijke regie de samenwerking tussen partijen wordt vormgegeven (privacyreglement, werkwijze, voortgangsbewaking etc.), en gecoördineerde zorg- en handhavingstrajecten beschikbaar zijn (individu- en groepsgericht).Preventief Jeugdbeleid (Communities that Care)

Het op basis van onderzoek vaststellen van de factoren die het positief opgroeien in Stadsdennen bevorderen of belemmeren. Op basis van deze sociale diagnose wordt door alle betrokken partners gezamenlijk de inhoudelijke richting van het preventiebeleid vastgelegd (wat verminderen, wat versterken). Vervolgens wordt nauwgezet in kaart gebracht welke inspanningen, projecten en programma’s al door de verschillende organisaties worden ingezet. Door dit te vergelijken met de geformuleerde prioriteiten wordt duidelijk waar sprake is van een overlap of een witte vlek. Het resultaat van deze stappen is dat duidelijk wordt waar door welke partij aan gewerkt zal gaan worden. In het zogenaamde preventieplan wordt aangegeven welke bestaande initiatieven gecontinueerd worden en welke nieuwe (effectieve) programma’s ingezet gaan worden. Tevens wordt beschreven welke partij daarvoor verantwoordelijk is, en hoe de toekomstige samenwerking tussen de betrokkenen wordt vormgegeven. Een belangrijk onderdeel van het preventieplan is de gezamenlijke methodiek van monitoring en evaluatie.Ontwikkelen Leisurestrook

In samenwerking met jongeren realiseren van een voorziening op deel van vrijkomende grond van de voormalige spoorlijn, waarbij ook aandacht voor participatie van jongeren bij het beheer van de voorziening.Veiligheid: Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Een op te richten samenwerkingsverband tussen gemeente, politie, ondernemers en eigenaren werkt aan het verkrijgen van het keurmerk veilig ondernemen voor het te vernieuwen winkelcentrum in stadsdennen en de omgeving hiervan. Vanuit het samenwerkingsverband worden concrete maatregelen genomen om de veiligheid voor bezoekers en ondernemers te vergroten.Wijkontwikkeling : Wijkontwikkelingsplan

In samenspraak met bewoners en partners ontwikkelen van de agenda voor de wijk Stadsdennen, het vormgeven van de meest optimale organisatievorm voor gebiedsgericht werken (gemeente en partners), en de wijze waarop bestuurlijke afdekking plaats dient te vinden.Kwaliteit interventies : Programmaspiegel

Met de methodiek van de Programmaspiegel wordt jaarlijks de kwaliteit van een viertal bestaande projecten, programma’s, interventies uitgebreid in kaart gebracht. Op basis van de evaluatieresultaten kan met partners beoordeeld worden of projecten doorgezet worden, een verbeterslag behoeven of eventueel stopgezet moeten worden.Inzet/betrokkenheid lokale partijen

CWS
Omnia/wonen

WOM

SWO


DE Aanleg en andere zorginstellingen

Onderwijs

Politie

CAD-Chill/outAHD

Culterele instellingen en bibliotheek

Peuterspeelzalen en BSO

Kiekmure
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina