Provincie oost-vlaanderen gemeente zelzateDovnload 23.04 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte23.04 Kb.

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

GEMEENTE ZELZATE


Bijlage bij aanvraagformulier uitbatingvergunningSchriftelijke verklaring moraliteitsonderzoek


(art. 4 § 4 van het reglement betreffende nachtwinkels in Zelzate, goedgekeurd in de gemeenteraad van 4 oktober 2011 en gewijzigd op 29 november 2011)
Ondergetekende


• Erkent dat de exploitant, de organen en/of vertegenwoordigers van de exploitant en de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de exploitatie onderworpen zijn aan een moraliteitsonderzoek zoals voorzien in art. 4. § 4 van het politiereglement betreffende nachtwinkels.

• Verklaart dat de andere personen dan deze voormeld en die in welke hoedanigheid ook deelnemen of zullen deelnemen aan de exploitatie van de instelling niet vallen onder de uitsluitingsgronden:

1. met betrekking tot inbreuken op de zedelijkheid voor het exploiteren van een drankgelegenheid zoals bepaald in art. 1, 2° t.e.m. 10° van de samengeordende wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken (3 april 1953). Mogen niet deelnemen aan de exploitatie:


  • zij die tot een criminele straf zijn veroordeeld;

  • zij die veroordeeld zijn wegens een van de misdrijven omschreven in de hoofdstukken IV, V, VI en VII, titel VII, Boek II van het Strafwetboek (aanranding van eerbaarheid en verkrachting (art. 372 t.e.m. art. 378 bis Sw); veroordelingen wegens bederf van de jeugd en prostitutie (art. 379 t.e.m. 382 ter Sw); veroordelingen wegens openbare schennis van de goede zeden (art. 383 t.e.m. 389 Sw));

  • zij die wegens heling zijn veroordeeld;

  • zij die veroordeeld zijn hetzij wegens het houden van een speelhuis, hetzij wegens het onwettig aanvaarden van weddenschappen op paardenwedrennen, hetzij wegens het houden van een kantoor voor andere weddenschappen dan op paardenwedrennen;

  • zij die driemaal veroordeeld zijn wegens het slijten van geestrijke dranken;

  • zij die vallen onder artikel 4 van de wet van 10 juni 1947 betreffende accijnzen en douanen;

  • zij die een huis van ontucht of een inrichting voor geheime prostitutie houden of hebben gehouden; het verval wordt opgelopen zodra het houden van zulk een huis of inrichting vastgesteld is door een vóór 24 september 1948 genomen beslissing van het college van burgemeester en schepenen, of door een rechterlijke beslissing;

  • zij die hun slijterij exploiteren in een gebouw waarin een plaatsingskantoor, een bevrachtingskantoor of een aanwervingskantoor is gevestigd, behalve wanneer dat kantoor slechts langs de openbare weg verbinding met de slijterij heeft;

  • de onbekwamen.

2. met betrekking tot inbreuken op de wet op het racisme en/of de xenofobie en/of tegen de drugswetgeving en/of wegens daden van weerspanningheid ten overstaan van politie of andere overheidsdiensten.

3. met betrekking tot fraude.4. met betrekking tot inbreuken op wettelijke verplichtingen die verband houden met of naar aanleiding van de exploitatie.

en niet deelnemen of zullen deelnemen aan de uitbating zolang deze personen niet in eer en rechten hersteld zijn voor deze vaststellingen en/of veroordelingen of zolang op deze personen ernstige aanwijzingen van fraude rusten.

Ondertekening voor akkoord


Naam (in drukletters)

naam

voornaam
......................

............................
rijksregisternummer......................datum

handtekening(en)
......................

...........................


Eenmanszaak


De heer en/of mevrouw

naam
....................................................
handeldrijvend onder de benaming
....................................................
gevestigd te
....................................................
ondernemingsnummer
....................................................

Rechtspersoon


Bvb vennootschap, vzw....

naam en rechtsvorm
....................................................
met maatschappelijke zetel te
....................................................
hierbij vertegenwoordigd door de heer en/of mevrouw
....................................................
hiertoe gemachtigd door de statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad van (datum)
...../...../.................Feitelijke vereniging


De heer en/of mevrouw

naam
....................................................
wonende te
....................................................

Bvb voorzitter, lid...

hoedanigheid
....................................................

Hoe verder met dit formulier?


Bezorg het, volledig ingevuld en gehandtekend, aan de gemeentesecretaris, Grote Markt 1, 9060 Zelzate.

tel. 09 342 20 20 ▪ fax 09 342 20 21 ▪
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina