Provincie oost-vlaanderenDovnload 30.52 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte30.52 Kb.

Provincie

OOST-VLAANDEREN

Arrondissement GENT

Gemeente 9880 AALTER

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD


Zitting van 22 december 2008
Aanwezig: Pieter De Crem, Voorzitter;
Dirk De Smul, Voorzitter wnd,
Patrick Hoste, Burgemeester wnd,
Tony Andries, Martine Bergez, Birger Quintyn, Philippe Verleyen, Bieke De Neve, Schepenen;
Hans Herbrant, Jef Tavernier, Mie Van den Kerchove, Magda Boone, Patrick Verwilst, Mia De Meyer, Jürgen Braeckevelt, Dirk Maes, Ignace Buysse, Mieke Schauvliege, Marleen Defruyt, Evelien Ghysels, Magda De Baets, Veerle Denolf, Eveline Eggerick, Joost Sturtewagen, Dirk Verhaeghe, Seppe Santens, Raadsleden;
en Luc Jolie, Gemeentesecretaris.Betreft: Gemeenteraadsbeslissing van 22 december 2008 houdende het toekennen van een premie voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen en lokalen van verenigingen. Goedkeuring.
De Gemeenteraad,
Gelet op artikel 42, §3 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, dat bepaalt dat de Gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt;

Gelet op artikel 57, §1 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, dat bepaalt dat het College van burgemeester en schepenen de beraadslagingen en besluiten van de gemeenteraad voorbereidt;

Gelet op artikel 186 en 187 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende de inwerkingtreding en de bekendmaking aan het publiek van de gemeentelijke reglementen;

Gelet op artikel 252 van het Gemeentedecreet betreffende het algemeen bestuurlijk toezicht;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 betreffende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 13 oktober 2003 houdende het vaststellen van een premiereglement inzake de plaatsing van een infiltratiesysteem;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 8 maart 2004 houdende het vaststellen van een premiereglement inzake de plaatsing van een regenwaterreservoir;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 14 april 2008 waarbij de goedkeuring werd verleend aan de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 tussen de gemeente Aalter en de Vlaamse Overheid;

Overwegende dat het gemeentebestuur per hemelwaterinstallatie of infiltratievoorziening 250,00 euro van het Vlaamse Gewest kan terugbetaald krijgen als voldaan is aan de voorwaarden opgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 onder het thema water;

Overwegende dat de bescherming van het leefmilieu tot één der prioritaire opdrachten van de gemeente behoort;

Overwegende dat water gebruikt voor spoeling van toiletten, gebruik in de tuin, schoonmaak, en andere laagwaardige toepassingen (wasmachine) niet de kwaliteit van drinkwater hoeft te hebben;

Overwegende dat met het gebruik van hemelwater de mogelijkheid geschapen wordt om minder water van menselijke consumptie te verbruiken en op te pompen uit de grondwaterlagen; dat hiermee het aanwenden van een schaarse grondstof op een oordeelkundige en duurzame manier beperkt wordt en dat verdrogingsverschijnselen tegengegaan worden;

Overwegende dat deze putten als bufferopvang van hemelwater dienen en zo bij hevige regenval de druk op het gemeentelijke rioleringsstelsel en de kans op mogelijke overstromingen en overstorten verkleint;

Overwegende dat hemelwater maximaal moet worden afgekoppeld van de openbare riolering en in de mate van het mogelijke worden hergebruikt, opdat dit een positieve invloed zou uitoefenen op de efficiëntie en het rendement van de rioolwaterzuiveringsinstallaties;

Overwegende dat door de aanleg van infiltratievoorzieningen er minder water, trager naar de oppervlaktewateren wordt afgevoerd en dat de grondwaterreserves worden aangevuld;

Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen;


Besluit:
Voor de fractie CD&V stemmen voor: Patrick Hoste, Dirk De Smul, Tony Andries, Martine Bergez, Birger Quintyn, Philippe Verleyen, Magda Boone, Patrick Verwilst, Mia De Meyer, Jürgen Braeckevelt, Dirk Maes, Evelien Ghysels, Magda De Baets, Veerle Denolf, Eveline Eggerick.
Voor de fractie OPEN stemt tegen: Hans Herbrant.
Voor de fractie OPEN onthouden zich: Jef Tavernier, Mieke Schauvliege, Marleen Defruyt, Joost Sturtewagen, Seppe Santens.

Artikel 1: definities

In dit reglement wordt verstaan onder: 1. horizontale dakoppervlakte: de oppervlakte van de projectie van de buitenafmetingen van het dak op een horizontaal vlak;

 2. hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater;

 3. hemelwaterput / hemelwaterreservoir: reservoir voor het opvangen en stockeren van hemelwater;

 4. hemelwaterinstallatie: het geheel van hemelwaterput met eventueel bijhorend leiding- en pompsysteem, filters enz. met het oog op hergebruik van hemelwater;

 5. infiltratie: het doorsijpelen van hemelwater in de bodem;

 6. infiltratievoorziening: een buffervoorziening waarbij de vertraagde afvoer gebeurt door infiltratie;

 7. gewestelijke stedenbouwkundige verordening: het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.


Artikel 2

Er wordt een subsidie verleend voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening gelegen bij een vergunde woning of een vergund lokaal gebruikt door een vereniging.


Artikel 3: voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet cumulatief aan volgende drie voorwaarden worden voldaan: 1. Eerste voorwaarde: de aanleg van de hemelwaterinstallatie en/of de infiltratievoorziening werd nog niet eerder verplicht door toepassing van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater;

 2. Tweede voorwaarde: de hemelwaterinstallatie en/of de infiltratievoorziening is gebouwd na 31 december 2008 volgens de richtlijnen zoals bepaald in ‘Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen’, meer bepaald de ‘code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen’ en in tweede instantie aan de technische voorwaarden van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten. De belangrijkste voorwaarden die hierin vervat zitten zijn voor:  1. Hemelwaterinstallaties

 1. De minimale inhoud van de hemelwaterput dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 3000l, zoals aangegeven in onderstaande tabel.

horizontale dakoppervlakte

minimale tankinhoud

50 tot 60 m2

3000 l

61 tot 80 m2

4000 l

81 tot 100 m2

5000 l

101 tot 120 m2

6000 l

121 tot 140 m2

7000 l

141 tot 160 m2

8000 l

161 tot 180 m2

9000 l

181 tot 200 m2

10000 l

> 200 m2

5000 l per 100 m2
 1. De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. Een subsidie bij een onvolledig aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan mits grondige motivering.

 2. Het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 WC of wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.

 3. Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient de hemelwaterput met drinkwater bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk, ofwel dient een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor hemelwater en drinkwater.

 4. De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening op eigen terrein.

 5. De overloop kan ook aangesloten worden op een openbare infiltratievoorziening, een waterloop, gracht of een ander oppervlaktewater. Wanneer deze afvoermogelijkheden niet aanwezig zijn of aansluiting hierop niet haalbaar is, mag de overloop van de hemelwaterput aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. Als er geen openbare riolering bestemd voor afvoer van hemelwater aanwezig is, mag het hemelwater op de gemengde openbare riolering aangesloten worden. Wel moeten tot aan het lozingspunt op de openbare riolering het hemelwater en afvalwater gescheiden worden.

  1. Infiltratievoorzieningen:

 1. Het buffervolume moet in verhouding staan tot het gerealiseerd infiltratiedebiet.

 2. Het buffervolume van de infiltratievoorziening moet minimaal 300 liter per begonnen 20 m² aangesloten verharde oppervlakte (grondoppervlakte en dakoppervlakte) bedragen. Wanneer waterdoorlatende klinkers worden gebruikt, kan de helft van de aangesloten verharde oppervlakte in rekening worden gebracht om het buffervolume te bepalen.

 3. De oppervlakte van de infiltratievoorziening moet minimaal 2 m² per begonnen 100 m² aangesloten verharde oppervlakte bedragen.

 4. Op de infiltratievoorziening wordt minstens 50 m2 dakoppervlak of verharding aangesloten.
 1. Derde voorwaarde: een (voor eensluidend verklaard) afschrift van de facturen dient door de bouwheer voorgelegd te worden.


Artikel 4: bedrag

§1. De subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie of de aanleg van een infiltratievoorziening bedraagt 500,00 euro.
§2. Indien zowel een hemelwaterinstallatie als een infiltratievoorziening werd aangelegd bedraagt de premie 1.000,00 euro.

Artikel 5: aanvraag

§1. De aanvraag tot het bekomen van de subsidie wordt ingediend bij het College van burgemeester en schepenen, Europalaan 22, 9880 Aalter op het daarvoor voorzien subsidieaanvraagformulier. Dit formulier is beschikbaar op de gemeentelijke website of kan bekomen worden bij de dienst Wonen en Werken.
§2. Na ontvangst van de schriftelijke aanvraag onderzoekt de dienst Wonen en Werken het dossier. Alle nuttige bewijsstukken (facturen, betalingsbewijzen, foto’s, …) moeten aan de aanvraag worden toegevoegd. De werken worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag. Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de subsidie zal een afgevaardigde van de gemeente zich ervan vergewissen dat aan de voorwaarden van dit reglement voldaan is.
§3. Indien blijkt dat de voorwaarden niet nageleefd zijn, zal de premie niet uitgekeerd worden en wordt de aanvrager daarvan op de hoogte gebracht. De aanvrager kan op dat moment aanpassingen uitvoeren om toch aan de voorwaarden te voldoen en de uitbetaling van de subsidie te bekomen.
Artikel 7:

§1. De subsidie wordt toegekend aan de eigenaar, gebruiker of huurder van een gebouw gelegen op het grondgebied van Aalter en dit éénmalig per gebouw en/of verharde oppervlakte.
§2. Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar, via medeondertekening van de aanvraag, zijn akkoord.
§3. De subsidieaanvraag wordt ingediend binnen de 2 jaar na datum van de factuur verbonden aan de installatie.
Artikel 8: inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2009.


Artikel 9: opheffing

Volgende gemeenteraadsbeslissingen worden opgeheven op 1 januari 2009: 1. de gemeenteraadsbeslissing van 13 oktober 2003 houdende het vaststellen van een premiereglement inzake plaatsing van een infiltratiesysteem wordt opgeheven op 1 januari 2009;

 2. de Gemeenteraadsbeslissing van 8 maart 2004 houdende het vaststellen van een premiereglement inzake plaatsing van een regenwaterreservoir wordt opgeheven op 1 januari 2009.


Artikel 10

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Departement LNE, afdeling Milieu-integratie en Subsidiëringen, Centraal Aanspreekpunt voor Lokale Overheden, Koning Albert II laan 20 bus 8 te 1000 Brussel.

Namens de Raad:

De Gemeentesecretaris, De Voorzitter wnd,

get. Luc Jolie get. Dirk De Smul

Voor eensluidend uittreksel:

Op bevel:

De Gemeentesecretaris, De Voorzitter,Luc Jolie Pieter De CremDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina